Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019


Nowa strona 2

Zarządzenie Nr 21/2019
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 14 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) realizując uchwały od Nr XXXVIII/256/18 do Nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (Dz. Urz. Woj.Podk. od poz. 2531 do poz. 2544). zarządzam, co następuje:

§1


1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów organów samorządu mieszkańców we wszystkich sołectwach z terenu Gminy Skołyszyn, jak załącznik do zarządzenia.
2. Nowo wybrani sołtysi i rady soleckie obejmują swoją funkcję z dniem ich wyboru.

§2


1. Wybory organów samorządu mieszkańców w sołectwach należy przeprowadzić w sposób określony w statutach sołectw.
2. Urząd Gminy udziela pomocy techniczno - organizacyjnej w przeprowadzeniu wyborów.

§3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w lokalach.

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

Zarządzenie Nr 21/2019


Wzór Listy poparcia kandydata na sołtysa. - więcej...


Terminarz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Skołyszyn

1. Bączal Dolny 25.03.2019 r. (poniedziałek) - godz. 1700 Dom Ludowy w Bączalu Dolnym Statut zmiana statutu
2. Bączal Górny 26.03.2019 r. (wtorek) - godz. 1700 Dom Ludowy w Bączalu Górnym

3. Harklowa 16.03.2019 r. (sobota) - godz. 1700 Dom Ludowy w Harklowej

4. Jabłonica 27.03.2019 r. (środa) - godz. 1800 Dom Ludowy w Jabłonicy

5. Kunowa 20.03.2019 r. (środa) - godz. 1800 Szkoła Podstawowa w Kunowej

6. Lisów 24.03.2019 r. (niedziela) - godz. 930 Dom Ludowy w Lisowie

7. Lipnica Górna 28.03.2019 r. (czwartek) - godz.1800 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej
8. Przysieki 16.03.2019 r. (sobota) - godz. 1700 Dom Ludowy w Przysiekach
9. Pusta Wola 19.03.2019 r. (wtorek) - godz. 1700 Dom Ludowy w Pustej Woli

10. Siedliska Sławęcińskie 21.03.2019 r. (czwartek) - godz. 1700 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich

11. Siepietnica 31.03.2019 r. (niedziela) - godz. 1000 Dom Ludowy w Siepietnicy
12. Sławęcin 02.04.2019 r. (wtorek) godz. 1800 Dom Ludowy w Sławęcinie
13. Skołyszyn 23.03.2019 r. (sobota) godz.1700 GOK i Cz (dolna sala)
14. Swięcany 24.03.2019 r. (niedziela) godz. 1230 Dom Ludowy w Święcanach


Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zgłoszonych kandydatów na sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Święcany oraz o terminie wyborów. - więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zgłoszonych kandydatów na sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przysieki oraz o terminie wyborów. - więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zgłoszonych kandydatów na sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skołyszyn oraz o terminie wyborów. - więcej...


Wykaz
Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 - 2024 - więcej...