Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia / 2013 r. /

  Nab贸r na stanowisko Radcy Prawnego


  Og艂oszenie z dnia 17.01.2013 r.


  Konkurs na kandydata na stanowisko 聽Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy, Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Przysiekach,

  Og艂oszenie w sprawie najmu z dnia 05.06.2013 r.


  Og艂oszenia z dnia 05.07.2013 r. - wykazy nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y

  Og艂oszenie z dnia 12.07.2013 r.- terminy uiszczania op艂at za odpady komunalne


  Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci lokalowych, po艂o偶onych na terenie wsi, Harklowa i Lis贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, przeznaczonych do wynajmu na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym.
  Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Harklowa IV
  Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy.  KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSP脫艁PRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ慕DOWYMI NA ROK 2013


  Nowa strona 1

  KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSP脫艁PRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ慕DOWYMI NA ROK 2013

   

   

  Uprzejmie informuj臋, 偶e trwaj膮 prace zwi膮zane z opracowaniem rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego, kt贸ry b臋dzie obowi膮zywa艂 w 2014 roku. Zapraszamy organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie do zg艂aszania uwag do za艂膮czonego projektu 聞Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi na 2014  r.聰 Opinie i uwagi prosz臋 przesy艂a膰 w  terminie do 6 grudnia 2013 r.

  - listownie na adres : Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12

  - faksem : 13 44 91 062

  - droga elektroniczn膮 : e-mail gmina@skolyszyn.pl

   

  Za艂膮cznik : Program wsp贸艂pracy

   

   

   

   

   

  PROJEKT

   

  ROCZNY PROGRAM WSP脫艁PRACY GMINY SKO艁YSZYN
  Z ORGANIZACJAMI POZARZ慕DOWYMI  NA 2014 ROK.

  I.         Postanowienia og贸lne

  1. Organizacje pozarz膮dowe stanowi膮 wa偶ne ogniwo aktywno艣ci spo艂eczno - gospodarczej nowoczesnego demokratycznego pa艅stwa. Obszarem aktywno艣ci tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc spo艂eczna, dzia艂alno艣膰 charytatywna ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, a tak偶e wiele innych rodzaj贸w dzia艂alno艣ci dla dobra publicznego. Dzia艂ania tych organizacji stanowi膮 istotne uzupe艂nienie dzia艂a艅 organ贸w administracji publicznej, cz臋sto wyr臋czaj膮 te organy w realizacji ich zada艅. Organizacje te mog膮 mie膰 zw艂aszcza du偶y udzia艂 w rozwi膮zywaniu problem贸w lokalnych.

  2.      Roczny Program Wsp贸艂pracy okre艣la formy, zasady i zakres wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮dowych Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi, a tak偶e priorytety zada艅 publicznych, kt贸rych realizacja zwi膮zana b臋dzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zada艅 zostan膮 okre艣lone w og艂oszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅.

  Ilekro膰 w niniejszym Programie jest mowa o:

  a) ustawie - rozumie si臋 przez to ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,                            
  b) organizacjach - rozumie si臋 przez to organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,                               
  c) programie - rozumie si臋 przez to " Roczny Program wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych  na rok 2013聰.

  II.    Cele programu

  Celem programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi na 2013 rok jest efektywne wykorzystanie spo艂ecznej aktywno艣ci w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszka艅c贸w Gminy Sko艂yszyn. Cel ten jest realizowany w szczeg贸lno艣ci poprzez:

  1. umacnianie w 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej poczucia odpowiedzialno艣ci za wsp贸lnot臋 lokaln膮 oraz jej tradycje,
  2. zwi臋kszenie aktywno艣ci spo艂ecznej mieszka艅c贸w,
  3. wykorzystanie potencja艂u i mo偶liwo艣ci organizacji pozarz膮dowych przy rozwi膮zywaniu problem贸w lokalnych,

  4.      poprawa jako艣ci 偶ycia, poprzez pe艂niejsze zaspokajanie potrzeb spo艂ecznych,

  5.      integracj臋 podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne.

   

   

  III.  Kierunki wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi

  1. Przedmiotem wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi s膮:

  -        ustawowe zadania w艂asne Gminy,

  -        zadania publiczne okre艣lone w art. 4 ustawy

   

  2. Do priorytetowych zada艅 Gminy Sko艂yszyn w 2014 roku we wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi nale偶膮:

  -        ochrona i promocja zdrowia,

  -        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w spo艂eczno艣ci Gminy Sko艂yszyn poprzez organizacj臋 zawod贸w, turniej贸w, rozgrywek, szkolenia sportowego i masowych imprez promuj膮cych Gmin臋,

  -        podtrzymywania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego,

  -        pomoc spo艂eczna i 艣wiadczenie us艂ug dla os贸b najbardziej potrzebuj膮cych pomocy,

  -        profilaktyka i przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym,

  -        integracja spo艂eczna.

  3. Rozszerzenie wykazu zada艅, kt贸re mog膮 by膰 zlecone organizacjom pozarz膮dowym mo偶e nast膮pi膰 na wniosek W贸jta Gminy Sko艂yszyn, po akceptacji ich przez Rad臋 Gminy Sko艂yszyn w drodze zmiany uchwa艂y.

  4. Program wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi na rok 2014 obowi膮zuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

   

   

  IV. Formy wsp贸艂pracy

       Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi w realizacji zada艅 publicznych, o kt贸rych mowa w pkt  II, b臋dzie realizowana w nast臋puj膮cych formach: 

  2. Pozafinansowe formy wsp贸艂pracy Gminy z organizacjami pozarz膮dowymi dotycz膮ce m.in.:

  -        wzajemnego informowania si臋 o planowanych kierunkach dzia艂alno艣ci                                i wsp贸艂dzia艂ania w celu zharmonizowania tych kierunk贸w,

  -        udost臋pnienie pomieszcze艅, rozpowszechnianie informacji,

  -        udzielania pomocy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych z innych 聼r贸de艂 ni偶 bud偶et Gminy Sko艂yszyn.

  3. Wsp贸艂praca o charakterze finansowym, kt贸ra mo偶e odbywa膰 si臋 w formach:

  -        powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

  -        wspieranie takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

   

  V. Zasady wsp贸艂pracy
  Wsp贸艂praca Gminy Sko艂yszyn z organizacjami opiera si臋 na zasadach:
  a) pomocniczo艣ci 聳 samorz膮d udziela pomocy organizacjom w niezb臋dnym zakresie, uzasadnionym potrzeb膮 wsp贸lnoty samorz膮dowej,
  b) suwerenno艣ci stron 聳 szanuj膮c swoj膮 autonomi臋 gmina i organizacje nie narzucaj膮 sobie wzajemnie zada艅, posiadaj膮 zdolno艣膰 do bycia podmiotem prawa,
  c) partnerstwa 聳 wsp贸艂praca r贸wnorz臋dnych dla siebie podmiot贸w w rozwi膮zywaniu wsp贸lnie zdefiniowanych problem贸w i osi膮ganiu razem wytyczonych cel贸w,
  d) efektywno艣ci 聳 wsp贸lne d膮偶enie do osi膮gni臋cia mo偶liwie najlepszych efekt贸w realizacji zada艅 publicznych,
  e) uczciwej konkurencji 聳 r贸wne traktowanie wszystkich podmiot贸w w zakresie wykonywanych dzia艂a艅,
  f) jawno艣ci 聳 procedury post臋powania przy realizacji zada艅 publicznych przez organizacje, spos贸b udzielenia oraz wykonywania zadania s膮 jawne.

  VI. Okres realizacji programu.
  Gmina Sko艂yszyn realizuje zadania publiczne we wsp贸艂pracy z podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na podstawie rocznego programu wsp贸艂pracy i dzia艂ania te obejmuj膮 rok kalendarzowy 2014.

  VII. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 programu.
  Gmina Sko艂yszyn wsp贸艂pracuje z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami po偶ytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu wsp贸艂pracy na rok 2014 i przeznacza na ten cel 艣rodki finansowe w wysoko艣ci okre艣lonej Uchwa艂膮 Bud偶etow膮.

  VIII. Spos贸b oceny realizacji programu wsp贸艂pracy

  Gmina Sko艂yszyn w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy sprawuje kontrol臋 prawid艂owo艣ci wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizacj臋 celu 艣rodk贸w finansowych.

  W ramach kontroli upowa偶niony pracownik Urz臋du Gminy mo偶e bada膰 dokumenty i inne no艣niki informacji, kt贸re maj膮 lub mog膮 mie膰 znaczenie dla oceny prawid艂owo艣ci wykonywania zadania. Kontrolowany na 偶膮danie kontroluj膮cego jest zobowi膮zany dostarczy膰 lub udost臋pni膰 dokumenty i inne no艣niki informacji w terminie okre艣lonym przez sprawdzaj膮cego.

  Prawo do kontroli przys艂uguje upowa偶nionemu pracownikowi Urz臋du zar贸wno w siedzibach jednostek, kt贸rym w ramach konkursu czy te偶 trybu ma艂ych zlece艅 wskazano realizacj臋 zadania jak i w miejscach realizacji zada艅. Urz膮d mo偶e 偶膮da膰 cz臋艣ciowych sprawozda艅 z wykonywanych zada艅, a jednostki realizuj膮ce zlecone zadania zobowi膮zane s膮 do prowadzenia wyodr臋bnionej dokumentacji finansowo 聳 ksi臋gowej 艣rodk贸w finansowych otrzymanych na realizacj臋 zadania zgodnie z zasadami wynikaj膮cymi z ustawy. R贸wnie偶 nie p贸聼niej ni偶 do dnia 30 kwietnia ka偶dego roku, W贸jt Gminy przedk艂ada膰 b臋dzie Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy za rok poprzedni.

   

   

  IX. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu

  Program Wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2014 r. utworzony zosta艂 na bazie projektu programu, kt贸ry konsultowany by艂 z mieszka艅cami, a tak偶e z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy funkcjonuj膮cymi na terenie Gminy.

  Projekt programu zamieszczony zosta艂 na tablicy og艂osze艅 oraz na stronie internetowej Urz臋du Gminy: www.bip.skolyszyn.pl, w zak艂adce Programy. Dodatkowo przesy艂any by艂 przedstawicielom jednostek po偶ytku publicznego i organizacji pozarz膮dowych, kt贸re bra艂y udzia艂 w otwartych konkursach w roku poprzednim, za po艣rednictwem poczty elektronicznej - e-mailem, a kt贸rzy takiej poczty nie posiadaj膮, za po艣rednictwem poczty tradycyjnej.

  Uwagi i wnioski dotycz膮ce programu mo偶na by艂o sk艂ada膰, nie p贸聼niej ni偶 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej osobi艣cie w Urz臋dzie lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@skolyszyn.pl lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie by艂y analizowane i w miar臋 mo偶liwo艣ci uwzgl臋dniane.

  Mieszka艅cy gminy informowani s膮 w drodze og艂osze艅 i na stronie BIP o dzia艂aniach realizowanych wsp贸lnie przez sektor samorz膮dowy, jak i pozarz膮dowy.

  Wsp贸艂praca finansowa pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a organizacjami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz innymi organizacjami okre艣lonymi w ustawie odbywa si臋 ka偶dorazowo po podpisaniu um贸w i uprzednim przyst膮pieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zada艅 publicznych, og艂oszonym przez Urz膮d.

   

  X. Tryb powo艂ania i zasady dzia艂ania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

  Komisj臋 konkursow膮 oraz jej przewodnicz膮cego powo艂uje zarz膮dzeniem W贸jt Gminy Sko艂yszyn.

  Komisja konkursowa dzia艂a w oparciu o w艂a艣ciwe ustawy oraz zasady: pomocniczo艣ci, suwerenno艣ci stron, partnerstwa, efektywno艣ci, uczciwej konkurencji i jawno艣ci. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczn膮 wersja programu wsp贸艂pracy. W trybie konkursowym, a tak偶e w przypadku wp艂yni臋cia wniosk贸w w trybie ma艂ych zlece艅 dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

  Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

  -       ocenia mo偶liwo艣膰 realizacji zadania przez organizacje pozarz膮dow膮, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podleg艂e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

  -       ocenia przedstawion膮 kalkulacj臋 koszt贸w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  -       uwzgl臋dnia wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na realizacj臋 zadania;

  -       ocenia proponowan膮 jako艣膰 wykonania zadania i kwalifikacje os贸b przy udziale, kt贸rych wnioskodawca b臋dzie realizowa艂 zadanie publiczne;

  -       uwzgl臋dnia planowany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 聼r贸de艂 na realizacj臋 zadania publicznego;

  -       uwzgl臋dnia planowany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wk艂ad rzeczowy, osobowy, w tym 艣wiadczenia wolontariuszy i prac臋 spo艂eczn膮 cz艂onk贸w;

  -       uwzgl臋dnia analiz臋 i ocen臋 realizacji zleconych zada艅 publicznych w przypadku organizacji pozarz膮dowej lub podmiot贸w wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, kt贸re w latach poprzednich realizowa艂y zlecone zadania publiczne, bior膮c pod uwag臋 rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 oraz spos贸b rozliczenia otrzymanych na ten cel 艣rodk贸w.

   

   

  O 艣rodki w ramach wsp贸艂pracy mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie organizacje prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 dla mieszka艅c贸w Gminy Sko艂yszyn, kt贸re zaspakajaj膮 ich wa偶ne potrzeby. Podstawowym kryterium decyduj膮cym o udzielaniu przez Gmin臋 wsparcia dla organizacji jest dzia艂alno艣膰 na rzecz Gminy i jej mieszka艅c贸w.


  Og艂oszenie o konkursie zgodnie z ustaw膮 zostanie zamieszczone na tablicy og艂osze艅, stronie internetowej gminy Sko艂yszyn.              Rejestr zmian odwiedzin: 2801
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.096 sekund