Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Og艂oszenie o naborze na nowe wolne stanowisko pracy - Referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Handlu i Rolnictwa - w wymiarze 1/2 etatu z dnia 09.11.2006/
  Informacja z dnia 04.12.2006 r.


  Nowa strona 3

  I n f o r m a c j a
   

  Stosownie do og艂oszenia o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Handlu i Rolnictwa - w wymiarze ½ etatu 聳 informuje si臋, 偶e w zwi膮zku z planowanymi zmianami struktury organizacyjnej Urz臋du Gminy odst臋puje si臋 od naboru na w/w stanowisko .

  Osoby, kt贸re z艂o偶y艂y dokumenty mog膮 dokona膰 ich odbioru w pokoju Nr 14 tut. Urz臋du Gminy.


  Sko艂yszyn, 2006-12-04
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 4173
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze z 09.11.2006 r.


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn , dnia 09 listopada 2006 r.


  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN

  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY 艢RODOWISKA, HANDLU I ROLNICTWA 聳 w wymiarze ½ etatu .

  1. Wymagania niezb臋dne :
  - wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie
  - znajomo艣膰 ustawy o samorz膮dzie gminnym , ustawy o pracownikach samorz膮dowych , ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych.
  - znajomo艣膰 obs艂ugi komputera

  2. Wymagania dodatkowe:
  - umiej臋tno艣膰 pracy w zespole ,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci ,
  - dobra organizacja pracy,

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku :
  1) Przygotowywanie kompletnych wniosk贸w o dotacje finansowe pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym na inwestycje i remonty prowadzone na terenie gminy.
  Przekazywanie wniosk贸w do wype艂nienia o charakterze finansowym do Skarbnika Gminy za po艣rednictwem Kierownika Referatu.
  2) Bie偶膮ce informowanie W贸jta Gminy o pojawiaj膮cych si臋 nowych programach finansowania ze 聼r贸de艂 unijnych oraz terminach sk艂adania wniosk贸w.
  3) Przygotowanie zlece艅 dot. dokumentacji geodezyjnych i technicznych oraz opracowywanie wszystkich niezb臋dnych za艂膮cznik贸w (zgody w艂a艣cicieli na wej艣cie w teren, decyzji 艣rodowiskowych i innych wymaganych dokument贸w przy realizacji sieciowych inwestycji).
  4) Wsp贸艂dzia艂anie z instytucjami zajmuj膮cymi si臋 obs艂ug膮 wniosk贸w na etapie ich zakwalifikowania do realizacji.
  5) Wydawanie decyzji na usuwanie drzew lub krzew贸w z teren贸w nieruchomo艣ci, a w przypadku gdy nieruchomo艣膰 jest wpisana w rejestr zabytk贸w , za zgod膮 Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w.
  6) Wymierzenie kar pieni臋偶nych za samowolne usuwanie drzew lub krzew贸w.
  7) Realizacja gminnego funduszu ochrony 艣rodowiska
  8) Utrzymanie i piel臋gnacja plac贸w zieleni
  9) Prowadzenie ewidencji Spo艂ecznych Komitet贸w Budowy ( dot. kanalizacji, wodoci膮g贸w, drogownictwa itp.) zwo艂ywanie ich posiedze艅 , obs艂uga techniczna, analizowanie wniosk贸w i udzielanie odpowiedzi. Wyst臋powanie do Skarbnika Gminy o miesi臋czne informacje o stanie wp艂at od ludno艣ci na inwestycje komunalne. Wyst臋powanie do Komitet贸w o dane o stanie istniej膮cej infrastruktury komunalnej.
  10) Przygotowanie materia艂贸w do projektu bud偶etu gminy w zakresie ochrony 艣rodowiska dot. budowy i remont贸w infrastruktury komunalnej (kanalizacja, wodoci膮g, oczyszczalnia 艣ciek贸w, wysypisko) wraz z orientacyjnym zakresem rzeczowym i finansowym na dany rok bud偶etowy i przedk艂adanie go Kierownikowi Referatu w terminie do 10 wrze艣nia ka偶dego roku w celu przekazania zbiorczego zestawienia z referatu przez kierownika W贸jtowi Gminy do dnia 15 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy.
  11) Bie偶膮ce zapoznanie si臋 z obowi膮zuj膮cymi i ukazuj膮cymi si臋 aktami prawnymi zwi膮zanymi z zakresem prowadzonych spraw i organizowanie szkole艅 zw艂aszcza przy potrzebie wsp贸艂dzia艂ania mi臋dzy referatami.
  12) Wykonywanie zada艅 koresponduj膮cych ze sprawami okre艣lonymi w punktach od 1 do 11 zleconych dora聼nie przez bezpo艣redniego prze艂o偶onego s艂u偶bowego.

  4. Wymagane dokumenty :
  偶yciorys ( CV ) ,
  list motywacyjny ,
  dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie ( 艣wiadectwo, dyplom lub za艣wiadczenie o stanie odbytych studi贸w ),
  kwestionariusz osobowy ,
  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach ,
  kopi臋 pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego,
  kopi臋 dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany sta偶 pracy ,
  o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie .

  5. Inne informacje :
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮,
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej .
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone .
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, poczt膮 elektroniczn膮 na adres : gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net . W przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w terminie do 27.11.2006 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP )
  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane .
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.skolyszyn.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV ( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej) , powinny by膰 opatrzone klauzul膮 : Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 4273
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.055 sekund