Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Prawo /Statut gminy/
  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 I


  Pe艂na wersja statutu w wersji spakowanej *.zip

  51 KB


  Rozdzia艂 I

  Postanowienia og贸lne

  搂 1

  Statut okre艣la:
  1) ustr贸j gminy,
  2) zasady tworzenia, 艂膮czenia, podzia艂u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia艂u przewodnicz膮cych tych jednostek (so艂tys贸w) w pracach Rady Gminy,
  3) organizacj臋 wewn臋trzn膮 oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,
  4) tryb pracy W贸jta,
  5) zasady tworzenia klub贸w radnych Rady Gminy,
  6) zasady dost臋pu obywateli do dokument贸w Rady, jej komisji i W贸jta oraz korzystania z nich.

  搂 2

  Ilekro膰 w statucie jest mowa o:
  1) Gminie - nale偶y przez to rozumie膰 gmin臋 Sko艂yszyn,
  2) Radzie - nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Gminy Sko艂yszyn,
  3) komisji - nale偶y przez to rozumie膰 komisje Rady Gminy Sko艂yszyn
  4) Komisji Rewizyjnej - nale偶y przez to rozumie膰 Komisj臋 Rewizyjn膮 Rady Gminy Sko艂yszyn,
  5) W贸jcie - nale偶y przez to rozumie膰 W贸jta Gminy Sko艂yszyn,
  6) Statucie - nale偶y przez to rozumie膰 Statut Gminy Sko艂yszyn,
  7) ustawie ustrojowej - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 o samorz膮dzie gminnym,
  8) w艂a艣ciwych przepisach - nale偶y przez to rozumie膰 ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustaw reguluj膮ce okre艣lon膮 dziedzin臋,

  搂 3

  1. Gmina jest podstawow膮 jednostk膮 lokalnego samorz膮du terytorialnego, powo艂an膮 dla organizacji 偶ycia publicznego na swoim terytorium.

  2. Wszystkie osoby, kt贸re na sta艂e zamieszkuj膮 na obszarze Gminy, z mocy ustawy ustrojowej stanowi膮 gminn膮 wsp贸lnot臋 samorz膮dow膮, realizuj膮c膮 swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia艂 w referendum oraz poprzez swoje organy.

  3. Podstawow膮 zasad膮 w realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszka艅c贸w jest troska o r贸wnomierny rozw贸j wszystkich so艂ectw.


  搂 4

  1. Gmina po艂o偶ona jest w Powiecie Jasielskim, w Wojew贸dztwie Podkarpackim i obejmuje obszar 7851 ha.

  2. Granice Gminy okre艣la mapa stanowi膮ca za艂膮cznik Nr 1 do Statutu.

  搂 5

  Siedzib膮 organ贸w Gminy jest miejscowo艣膰 Sko艂yszyn.

  搂 6

  Zakres dzia艂ania i zadania Gminy okre艣laj膮:
  1) ustawa ustrojowa oraz inne w艂a艣ciwe przepisy,
  2) porozumienia z organami administracji rz膮dowej lub innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego,

  搂 7

  1. Gmina realizuje zadania przy pomocy:
  1) w艂asnych organ贸w,
  2) gminnych jednostek organizacyjnych,

  2. Gmina realizuje zadania poprzez:
  1) zawieranie um贸w z innymi podmiotami,
  2) zawieranie um贸w z administracj膮 rz膮dow膮 oraz samorz膮dow膮 wy偶szego szczebla,
  3) wsp贸艂dzia艂anie i zawieranie um贸w z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego tego samego szczebla.

  搂 8

  1. Organami Gminy s膮:
  1) Rada Gminy - jako organ stanowi膮cy,
  2) W贸jt Gminy - jako organ wykonawczy,

  2. Do w艂a艣ciwo艣ci Rady nale偶膮 wszystkie sprawy pozostaj膮ce w zakresie dzia艂ania Gminy, o ile ustawa ustrojowa i inne w艂a艣ciwe przepisy nie stanowi膮 inaczej.

  3. Do w艂a艣ciwo艣ci W贸jta nale偶y wykonywanie uchwa艂 Rady i realizacja zada艅 Gminy okre艣lonych ustaw膮 ustrojow膮 i innymi w艂a艣ciwymi przepisami.

  搂 9

  1. W celu realizacji okre艣lonych zada艅 Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne, kt贸re dzia艂aj膮 jako:
  1) jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej,
  2) gminne osoby prawne,

  2. Jednostkami organizacyjnymi gminy s膮:
  1) Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie,
  2) Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie,
  3) Szko艂y Podstawowe w:
  - B膮czalu Dolnym,
  - Harklowej,
  - Jab艂onicy,
  - Kunowej,
  - Lipnicy G贸rnej (filia Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy),
  - Lisowie,
  - Przysiekach,
  - Sko艂yszynie,
  - 艢wi臋canach,

  4) Gimnazja w:
  - B膮czalu Dolnym,
  - Kunowej,
  - Sko艂yszynie,
  - 艢wi臋canach,

  5) Gminne Przedszkole w Sko艂yszynie,
  6) Gminny Zesp贸艂 Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie,
  7) Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie,
  8) Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.

  搂 10

  1. Jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej s膮 tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w.

  2. Rada uchwala lub zatwierdza statuty tych jednostek oraz wyposa偶a je w niezb臋dne sk艂adniki maj膮tkowe.

  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej dzia艂aj膮 jednoosobowo w granicach swoich kompetencji przewidzianych w艂a艣ciwymi przepisami oraz upowa偶nienia udzielonego przez W贸jta.

  搂 11

  1. Gminne osoby prawne tworzone s膮 na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w przyznaj膮cych im taki status.

  2. Gminne osoby prawne samodzielnie decyduj膮 o sposobie wykonywania nale偶膮cych do nich zada艅 oraz praw maj膮tkowych, z zabezpieczeniem zasad wynikaj膮cych z w艂a艣ciwych przepis贸w.

  搂 12

  W celu realizacji okre艣lonych zada艅 Gmina mo偶e zawiera膰 umowy z innymi podmiotami. Tre艣膰 umowy powinna okre艣la膰 szczeg贸艂owo prawa i obowi膮zki stron.

  搂 13

  Gmina mo偶e realizowa膰 przyj臋te w drodze porozumienia zadania w zakresie administracji rz膮dowej oraz zadania w zakresie w艂a艣ciwo艣ci powiatu i wojew贸dztwa. Tre艣膰 porozumienia okre艣la szczeg贸艂owo prawa i obowi膮zki stron zawieraj膮cych porozumienie.

  搂 14

  1. Gmina mo偶e wsp贸艂dzia艂a膰 z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego w formie zwi膮zk贸w, porozumie艅 mi臋dzy gminnych, stowarzysze艅.

  2. Zasady wsp贸艂dzia艂ania okre艣la ustawa ustrojowa.  Rejestr zmian odwiedzin: 6195
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 II


  New Page 1

  Rozdzia艂 II

   Jednostki pomocnicze Gminy

   

  搂 15

  1.      Gmina tworzy jednostki pomocnicze - so艂ectwa.

  2.      O utworzeniu, po艂膮czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w drodze uchwa艂y.

  3.      Inicjatorami utworzenia, po艂膮czenia lub zniesienia jednostki pomocniczej mog膮 by膰:
  1)        mieszka艅cy obszaru, kt贸ry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowa膰,
  2)        organy Gminy,

  4.      Utworzenie, po艂膮czenie, podzia艂 lub zniesienie jednostki pomocniczej jest poprzedzone konsultacjami, kt贸rych tryb okre艣la Rada odr臋bn膮 uchwa艂膮.

  5.      Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar臋 mo偶liwo艣ci - uwzgl臋dnia膰 naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi臋zi spo艂eczne.

   

  搂 16

  Uchwa艂y, o kt贸rych mowa w 搂 15 powinny okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:
  1)      obszar,
  2)      granice, 
  3)      nazw臋 jednostki pomocniczej,

  搂 17

  1.      Organizacj臋 i zakres dzia艂ania jednostki pomocniczej (so艂ectwa) okre艣la statut uchwalony przez Rad臋.

  2.      Jednostkami pomocniczymi (so艂ectwami) s膮 :
  1.    B膮czal Dolny
  2.    B膮czal G贸rny
  3.    Harklowa
  4.    Jab艂onica
  5.    Kunowa
  6.    Lipnica G贸rna
  7.    Lis贸w
  8.    Przysieki
  9.    Pusta Wola
  10.  Siedliska S艂aw臋ci艅skie
  11.  Siepietnica
  12.  Sko艂yszyn
  13.  S艂aw臋cin
  14.  艢wi臋cany

  搂 18

  1.      Jednostki pomocnicze prowadz膮 gospodark臋 finansow膮, w ramach bud偶etu Gminy.

  2.      So艂tysi zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 procedur膮 uchwalania bud偶etu, mog膮 sk艂ada膰 wnioski bud偶etowe. Wnioski przedstawiaj膮 zakres i rodzaj zada艅, kt贸re jednostka pomocnicza zamierza realizowa膰.

  3.      W贸jt sporz膮dzaj膮c projekt bud偶etu Gminy, koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosk贸w bud偶etowych jednostek pomocniczych.

  4.      W przypadku zatwierdzenia wniosku w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, kwoty przewidziane do dyspozycji jednostek pomocniczych wraz z ich przeznaczeniem przedstawia si臋 w formie za艂膮cznika do uchwa艂y bud偶etowej.

  5.      Jednostki pomocnicze, otrzymuj膮c przeznaczone 艣rodki, o kt贸rych mowa w ust. 4, obowi膮zane s膮 do przestrzegania podzia艂u i realizacji wynikaj膮cego z za艂膮cznika do uchwa艂y bud偶etowej.

  6.      So艂tys jest zobowi膮zany do z艂o偶enia sprawozdania z wykorzystania przyznanych 艣rodk贸w mieszka艅com so艂ectwa, Radzie, W贸jtowi.

   

  搂 19

  So艂tysi uczestnicz膮 w pracach Rady poprzez:
  1)      udzia艂 w sesjach Rady,
  2)      udzia艂 w posiedzeniach Komisji Rady w razie potrzeby,

  搂 20

  So艂tysi uczestnicz膮 w pracach Rady bez prawa udzia艂u w g艂osowaniu.

  搂 21

  1.      Przewodnicz膮cy Rady jest zobowi膮zany do zawiadomienia so艂tys贸w o sesji Rady na takich samych zasadach jak radnych.

  2.      Uprawnienie so艂tys贸w do udzia艂u w sesjach polega na prawie:
  1)        uzyskania informacji o terminie i porz膮dku obrad,
  2)        uczestniczenia w obradach sesji,
  3)        zabierania g艂osu za zezwoleniem Przewodnicz膮cego Rady.

   搂 22

  1.      So艂tys uczestniczy w posiedzeniach komisji rady na zaproszenie przewodnicz膮cego Rady.

  2.      Uprawnienie so艂tys贸w do udzia艂u w posiedzeniach komisji Rady polega na prawie:
  1)        wyra偶ania opinii w toku obrad komisji w sprawach dotycz膮cych so艂ectwa, kt贸re reprezentuj膮,
  2)        uzyskania bie偶膮cych informacji od przewodnicz膮cego komisji dotycz膮cych dzia艂ania komisji w sprawach istotnych dla so艂ectwa, kt贸re reprezentuj膮.

   搂 23

  Swoj膮 obecno艣膰 na sesji lub posiedzeniu komisji Rady so艂tysi potwierdzaj膮 na li艣cie obecno艣ci.  Rejestr zmian odwiedzin: 5823
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 III


  New Page 1

  Rozdzia艂 III

  Organizacja wewn臋trzna Rady

  搂 24

  1.聽聽聽聽聽 Rada jest organem stanowi膮cym i kontrolnym Gminy.

  2.聽聽聽聽聽 Ustawowy sk艂ad Rady wynosi 15 radnych.

  搂 25

  Rada dzia艂a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz za po艣rednictwem W贸jta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa艂y Rady.

  搂 26

  Do wewn臋trznych organ贸w Rady nale偶膮:
  1)聽聽聽聽聽 przewodnicz膮cy,
  2)聽聽聽聽聽 dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych,
  3)聽聽聽聽聽 Komisja Rewizyjna,
  4)聽聽聽聽聽 komisje sta艂e wymienione w statucie,
  5)聽聽聽聽聽 komisje dora聼ne powo艂ane do realizacji okre艣lonych zada艅,

  搂 27

  1.聽聽聽聽聽 Rada wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego i 2 wiceprzewodnicz膮cych w trybie okre艣lonym ustaw膮 ustrojow膮.

  2.聽聽聽聽聽 Tryb odwo艂ania lub rezygnacji z funkcji przewodnicz膮cego lub wiceprzewodnicz膮cych reguluje ustawa ustrojowa.

  搂 28

  1.聽聽聽聽聽 Zadaniem Przewodnicz膮cego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.

  2.聽聽聽聽聽 W ramach organizowania pracy Rady Przewodnicz膮cy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 wyst臋puje w imieniu Rady przy podejmowaniu dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 plan贸w pracy Rady,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 zwo艂uje sesje,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 przygotowuje porz膮dek obrad,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 koordynuje prac臋 komisji,

  3.聽聽聽聽聽 W ramach prowadzenia obrad Przewodnicz膮cy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 otwiera sesj臋,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 przewodniczy obradom,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 zarz膮dza i przeprowadza g艂osowanie,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 czuwa nad w艂a艣ciwym przebiegiem sesji,
  5)聽聽聽聽聽聽聽 zamyka sesj臋,
  6)聽聽聽聽聽聽聽 podpisuje uchwa艂y.

  搂 29

  Podczas nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego jego zadania wykonuje wskazany przez Przewodnicz膮cego Wiceprzewodnicz膮cy.

  搂 30

  1.聽聽聽聽聽聽 Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej Rady zwo艂uje przewodnicz膮cy rady poprzedniej kadencji zgodniez art. 20 ust. 2 ustawy ustrojowej.

  2.聽聽聽聽聽聽 Porz膮dek obrad pierwszej sesji powinien obejmowa膰 nast臋puj膮ce sprawy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶enie 艣lubowania przez nowo wybranych radnych,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 wyb贸r Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶enie 艣lubowania przez nowo wybranego W贸jta,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 ustalenie wynagrodzenia dla W贸jta,
  5)聽聽聽聽聽聽聽 sprawozdanie W贸jta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5724
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV


  Rozdzia艂 IV

  Rozdzia艂 IV

  Tryb pracy Rady

   1. Sesje Rady

   

  搂 31

  1.      Rada obraduje na sesjach zwo艂ywanych przez Przewodnicz膮cego w miar臋 potrzeb, jednak nie rzadziej ni偶 raz na kwarta艂.
  2.      Przewodnicz膮cy obowi膮zany jest r贸wnie偶 zwo艂a膰 sesj臋 na wniosek W贸jta lub co najmniej ¼  ustawowego sk艂adu Rady w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
  3.      Do zawiadomienia o zwo艂aniu sesji do艂膮cza si臋 porz膮dek obrad wraz z projektami uchwa艂. To samo dotyczy wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 2.

   

  2. Przygotowanie sesji

  搂 32

  1.       Porz膮dek obrad, miejsce, termin oraz godzin臋 rozpocz臋cia sesji ustala Przewodnicz膮cy Rady.
  2.       Ustale艅, o kt贸rych mowa w ust. 1 Przewodnicz膮cy dokonuje wsp贸lnie   z  Wiceprzewodnicz膮cymi Rady - po konsultacji z W贸jtem.

  3.       Przygotowanie materia艂贸w na sesj臋 Rady jak r贸wnie偶 jej obs艂ug臋 organizacyjno-techniczn膮 zapewnia Urz膮d Gminy.

  搂 33

  1.      O terminie sesji Rady Przewodnicz膮cy zawiadamia jej cz艂onk贸w pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
  2.      O terminie sesji po艣wi臋conej uchwaleniu bud偶etu oraz rozpatrzeniu sprawozdania z jego wykonania Przewodnicz膮cy zawiadamia cz艂onk贸w Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem sesji.
  3.      Z zawiadomieniem o sesji radnym dostarcza si臋 projekty uchwa艂 oraz inne niezb臋dne materia艂y zwi膮zane z porz膮dkiem obrad.
  4.      Na takich samych zasadach jak radnych, Przewodnicz膮cy zawiadamia o terminie sesji so艂tys贸w bez za艂膮czania materia艂贸w do zawiadomie艅.
  5.      Zawiadomienie o sesji powinno by膰 podane do wiadomo艣ci publicznej przez zamieszczenie informacji na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy i so艂ectwach.
  6.      W razie niedotrzymania termin贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o odroczeniu sesji i wyznaczy膰 nowy termin.
  7.      Wniosek o odroczenie sesji mo偶e by膰 zg艂oszony przez radnego tylko na pocz膮tku sesji, przed przyj臋ciem porz膮dku obrad.

   

  搂 34

  1.      Przed ka偶d膮 sesj膮 Przewodnicz膮cy Rady, po zasi臋gni臋ciu opinii W贸jta, ustala list臋 zaproszonych os贸b na sesj臋.
  2.      W sesjach uczestnicz膮 W贸jt, Z - ca W贸jta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy Urz臋du wyznaczeni przez W贸jta do referowania spraw i udzielania wyja艣nie艅.
  3.      Do udzia艂u w sesji Rady mog膮 zosta膰 zobowi膮zani przez W贸jta kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

   

  3. Zasady obradowania

   搂 35

  1.      Sesje Rady s膮 jawne, co oznacza, 偶e Przewodnicz膮cy Rady podaje do wiadomo艣ci mieszka艅c贸w informacj臋 o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informacj臋 podaje si臋 do wiadomo艣ci publicznej poprzez zamieszczenie na tablicach og艂osze艅, co najmniej na 3 dni przed sesj膮.
  2.      Jawno艣膰 sesji oznacza ponadto, i偶 podczas obrad na sali mo偶e by膰 obecna publiczno艣膰 zajmuj膮ca wyznaczone w tym celu "miejsca dla publiczno艣ci".

  搂 36

  1.      Wy艂膮czenie jawno艣ci obrad mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w przypadkach przewidzianych ustaw膮.
  2.      W przypadku wy艂膮czenia jawno艣ci sesji lub jej cz臋艣ci Rada obraduje przy drzwiach zamkni臋tych.

  搂 37

  1.      Sesja odbywa si臋 w zasadzie na jednym posiedzeniu.
  2.      Na wniosek Przewodnicz膮cego b膮d聼 radnych Rada mo偶e postanowi膰 o przerwaniu sesji  i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji, a w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na niemo偶liwo艣膰 rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca艂o艣ci spraw okre艣lonych w porz膮dku obrad, uzasadnione rozszerzenie porz膮dku obrad, potrzeb膮 przed艂o偶enia dodatkowych materia艂贸w, du偶膮 ilo艣膰 dyskutant贸w lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo偶liwiaj膮ce Radzie w艂a艣ciwe obradowanie, b膮d聼 rozstrzygni臋cie przedmiotu obrad.
  3.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, kt贸rzy bez usprawiedliwienia opu艣cili obrady przed ich zako艅czeniem, odnotowuje si臋 w protokole.

   搂 38

  1.      Rada mo偶e rozpocz膮膰 obrady tylko w obecno艣ci co najmniej po艂owy swego ustawowego sk艂adu (quorum).
  2.      Przewodnicz膮cy Rady przerywa obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
           spadnie poni偶ej po艂owy sk艂adu, z zastrze偶eniem ust. 3.
  3.      Brak quorum nie zobowi膮zuje Przewodnicz膮cego do przerwania obrad w sytuacji, gdy podczas posiedzenia nie b臋d膮 podejmowane uchwa艂y.
  4.      Ka偶dy radny mo偶e zg艂osi膰 wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ci膮gu sesji na inny termin.
  5.      Terminy dalszych posiedze艅 w ramach jednej sesji ustala Przewodnicz膮cy i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.

  搂 39

  1.      Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz膮cy Rady.
  2.      W przypadku nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego lub gdy zachodzi potrzeba zast膮pienia go w obradach czynno艣ci okre艣lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz膮cy Rady.
  3.      Rada na wniosek Przewodnicz膮cego mo偶e powo艂a膰 spo艣r贸d radnych sekretarza obrad  i powierzy膰 mu prowadzenie listy m贸wc贸w, rejestrowanie zg艂oszonych wniosk贸w, obliczanie wynik贸w g艂osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno艣ci zleconych przez Przewodnicz膮cego.

   搂 40

  1.      Otwarcie sesji nast臋puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz膮cego formu艂y "otwieram sesj臋 Rady Gminy Sko艂yszyn".
  2.      Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy stwierdza na podstawie listy obecno艣ci quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

   搂 41

  1.      Po stwierdzeniu prawomocno艣ci obrad Przewodnicz膮cy przedstawia Radzie pod dyskusj臋   porz膮dek obrad.
  2.      W czasie dyskusji, o kt贸rej mowa w ust. 1 z wnioskiem o uzupe艂nienie lub zmian臋  w  porz膮dku obrad mo偶e wyst膮pi膰 radny oraz W贸jt , nie dotyczy wniosku rodz膮cego uchwa艂臋 Rady Gminy.
  3.      Rada mo偶e wprowadzi膰 zmiany w porz膮dku obrad bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w ustawowego sk艂adu Rady.
  4.      Na wniosek W贸jta Przewodnicz膮cy jest obowi膮zany wprowadzi膰 do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji projekt uchwa艂y, je偶eli wp艂yn膮艂 on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz臋cia sesji.

  搂 42

  W porz膮dku obrad ka偶dej sesji przewiduje si臋:
  1)      przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji, z kt贸rego tre艣ci膮 radni mieli mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 w Urz臋dzie,
  2)      sprawozdanie W贸jta z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami,
  3)      rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂,
  4)      zg艂oszenie interpelacji i wniosk贸w przez radnych,
  5)      odpowiedzi na interpelacje zg艂oszone na poprzednich sesjach,
  6)      wolne wnioski i informacje,

  搂 43

  1.      Interpelacje i wnioski sk艂ada si臋 w istotnych sprawach wsp贸lnoty samorz膮dowej, przy czym powinny by膰 one sformu艂owane jasno i zwi臋聼le.
  2.      Interpelacja powinna zawiera膰 kr贸tkie przedstawienie stanu faktycznego, b臋d膮cego jego przedmiotem oraz wynikaj膮ce ze艅 pytania.
  3.      Odpowiedzi na interpelacje udziela: Przewodnicz膮cy Rady, przewodnicz膮cy komisji, W贸jt lub jego Zast臋pca b膮d聼 wyznaczony przez W贸jta pracownik.
  4.      W przypadku nie mo偶no艣ci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na interpelacj臋 lub wniosek zainteresowanego wyja艣nienie powinno by膰 udzielone pisemnie w terminie 14-dniowym.
  5.      Interpelacje mog膮 by膰 sk艂adane r贸wnie偶 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w czasie sesji lub mi臋dzy sesjami. Odpowied聼 na pisemne interpelacje radnego winna by膰 udzielona w terminie 14 dni.
  6.      Na wniosek radnego Rada mo偶e po przeg艂osowaniu w艂膮czy膰 spraw臋 rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacj臋 do porz膮dku obrad.
  7.      Pracownik do spraw obs艂ugi Rady prowadzi ewidencj臋 zg艂oszonych interpelacji  i wniosk贸w oraz czuwa nad ich terminowym za艂atwieniem.

   搂 44

  Sprawozdanie, o kt贸rym mowa w 搂 42 pkt. 2 sk艂ada W贸jt i ewentualnie jego Zast臋pca.

  搂 45

  1.      Przewodnicz膮cy Rady prowadzi obrady wed艂ug uchwalonego porz膮dku otwieraj膮c i zamykaj膮c dyskusj臋 nad ka偶dym z punkt贸w.
  2.      W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz膮cy mo偶e dokona膰 za zgod膮 Rady zmian w kolejno艣ci poszczeg贸lnych punkt贸w porz膮dku obrad.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady udziela g艂osu wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅 i w uzasadnionych przypadkach mo偶e tak偶e udzieli膰 g艂osu poza kolejno艣ci膮.
  4.      Radnemu nie wolno zabiera膰 g艂osu bez zezwolenia Przewodnicz膮cego Rady.
  5.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e zabiera膰 g艂os w ka偶dym momencie obrad.
  6.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e udzieli膰 g艂osu osobie nie b臋d膮cej radnym.

   

  搂 46

  1.      Przewodnicz膮cy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz膮dku obrad, a zw艂aszcza nad zwi臋z艂o艣ci膮 wyst膮pie艅 radnych oraz innych os贸b uczestnicz膮cych w sesji.
  2.      W debacie nad dan膮 spraw膮 艂膮czny czas wyst膮pienia radnego nie mo偶e przekracza膰 10 minut.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e czyni膰 radnym uwagi dotycz膮ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst膮pie艅.
  4.      W przypadku stwierdzenia, 偶e radny w swoim wyst膮pieniu wyra聼nie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodnicz膮cy mo偶e przywo艂a膰 m贸wc臋 "do rzeczy", a w nast臋pnej kolejno艣ci odebra膰 mu g艂os.
  5.      Je偶eli temat lub spos贸b wyst膮pienia albo zachowania radnego w spos贸b oczywisty zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d聼 uchybiaj膮 powadze sesji, Przewodnicz膮cy przywo艂uje radnego "do porz膮dku", a gdy przywo艂anie nie odnios艂o skutku mo偶e odebra膰 mu g艂os, nakazuj膮c odnotowanie tego faktu w protokole.
  6.      Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si臋 odpowiednio do os贸b spoza Rady zaproszonych na sesj臋 i do publiczno艣ci.
  7.      Po uprzednim ostrze偶eniu Przewodnicz膮cy Rady mo偶e nakaza膰 opuszczenie sali osobom spoza Rady, kt贸re swoim zachowaniem lub wyst膮pieniami zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d聼 naruszaj膮 powag臋 sesji.

   

  搂 47

  a
  1.      Przewodnicz膮cy udziela g艂osu na sesji wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅.
  2.      Przewodnicz膮cy udziela g艂osu poza kolejno艣ci膮 w sprawie wniosk贸w o charakterze formalnym, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych:
      1)      stwierdzenia quorum,
      2)      zmiany porz膮dku obrad,
      3)      ograniczenia czasu wyst膮pienia dyskutant贸w, zamkni臋cia listy m贸wc贸w lub kandydat贸w,
      4)      zako艅czenia dyskusji i podj臋cia uchwa艂y,
      5)      zarz膮dzenia przerwy,
      6)      przeliczenia g艂os贸w,
      7)      przestrzegania regulaminu obrad,
  3.      Wnioski formalne Przewodnicz膮cy poddaje pod dyskusj臋 po dopuszczeniu jednego g艂osu "za" i jednego g艂osu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje spraw臋 pod g艂osowanie.

   搂 48


  1.      Sprawy osobowe radnych Rada rozpatruje w obecno艣ci zainteresowanego.
  2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadk贸w nieusprawiedliwionej nieobecno艣ci zainteresowanego na sesji.

  搂 49


  1.      Po wyczerpaniu listy m贸wc贸w, Przewodnicz膮cy Rady zamyka dyskusj臋. W razie potrzeby zarz膮dza przerw臋 w celu umo偶liwienia w艂a艣ciwej komisji lub W贸jtowi ustosunkowania si臋 do zg艂oszonych w czasie debaty wniosk贸w, a je艣li zaistnieje taka konieczno艣膰 - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
  2.      Po zamkni臋ciu dyskusji Przewodnicz膮cy Rady rozpoczyna procedur臋 g艂osowania.
  3.      Od rozpocz臋cia procedury g艂osowania, do momentu zarz膮dzenia g艂osowania, Przewodnicz膮cy mo偶e udzieli膰 radnym g艂osu tylko w celu zg艂oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie lub porz膮dku g艂osowania.

  搂 50


  1.      Po wyczerpaniu porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady ko艅czy sesj臋, wypowiadaj膮c formu艂臋 "Zamykam sesj臋 Rady Gminy Sko艂yszyn".
  2.      Czas od otwarcia sesji do jej zako艅czenia uwa偶a si臋 za czas trwania sesji.
  3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy tak偶e sesji, kt贸ra obj臋艂a wi臋cej ni偶 jedno posiedzenie.

  搂 51

  Z ka偶dej sesji pracownik do spraw obs艂ugi Rady sporz膮dza protok贸艂, w kt贸rym musi by膰 odnotowany przebieg obrad w tym podejmowane rozstrzygni臋cia.

  搂 52

  1.      Protok贸艂 z sesji powinien wiernie odzwierciedla膰 jej przebieg.
  2.      Protok贸艂 z sesji powinien w szczeg贸lno艣ci zawiera膰:
       1)        numer, dat臋 i miejsce odbywania sesji, godzin臋 jej rozpocz臋cia i zako艅czenia oraz wskazywa膰 numery uchwa艂, imi臋 i nazwisko przewodnicz膮cego obrad,
       2)        stwierdzenie prawomocno艣ci posiedzenia,
       3)        imiona i nazwiska radnych nieobecnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecno艣ci,
       4)        odnotowanie przyj臋cia protoko艂u z poprzedniej sesji,
       5)        ustalony porz膮dek obrad,
       6)        przebieg obrad, a w szczeg贸lno艣ci tre艣膰 wyst膮pie艅 albo ich streszczenie, tekst贸w zg艂oszonych, jak r贸wnie偶 uchwalonych wniosk贸w, a nadto odnotowanie fakt贸w zg艂oszenia pisemnych wyst膮pie艅,
       7)        przebieg g艂osowania z wyszczeg贸lnieniem liczby g艂os贸w "za", "przeciw"  i "wstrzymuj膮cych si臋" oraz g艂os贸w niewa偶nych,
       8)        podpis Przewodnicz膮cego obrad i osoby sporz膮dzaj膮cej protok贸艂.

   搂 53

  1.      W trakcie obrad lub nie p贸聼niej ni偶 na najbli偶szej sesji radni mog膮 zg艂asza膰 poprawki lub uzupe艂nienia do protoko艂u przy czym o ich uwzgl臋dnieniu rozstrzyga Przewodnicz膮cy Rady po wys艂uchaniu sekretarza obrad i protokolanta.
  2.      Je偶eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl臋dniony, wnioskodawca mo偶e wnie艣膰 sprzeciw do Rady.
  3.      Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o przyj臋ciu protoko艂u z poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o kt贸rym mowa w ust. 2.

  搂 54

  1.      Do protoko艂u do艂膮cza si臋:
  1)   list臋 obecno艣ci radnych,
  2)   list臋 pracownik贸w Urz臋du zobligowanych do udzia艂u w posiedzeniu,
  3)   list臋 zaproszonych go艣ci,
  4)   teksty podj臋tych przez Rad臋 uchwa艂,
  5)   pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych oraz pracownik贸w Urz臋du delegowanych na posiedzenie,
  6)   inne dokumenty z艂o偶one na r臋ce Przewodnicz膮cego w trakcie obrad.

  2.      Uchwa艂y oraz protok贸艂 Przewodnicz膮cy Rady dor臋cza W贸jtowi najp贸聼niej w ci膮gu 4 dni od dnia zako艅czenia sesji.  Rejestr zmian odwiedzin: 5881
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV - ci膮g dalszy 1


  4

  4.聽聽 Procedura g艂osowania

  搂 55

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jest prawomocne tylko w przypadku stwierdzenia quorum, co oznacza, 偶e liczba radnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady wynosi co najmniej po艂ow臋 ustawowego sk艂adu Rady, chyba 偶e ustawa stanowi inaczej.
  2.聽聽聽聽聽 Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy stwierdza quorum na podstawie listy obecno艣ci.
  3.聽聽聽聽聽 Do wa偶no艣ci uchwa艂y wymagane jest quorum ustalane w momencie g艂osowania. W przypadku g艂osowania:
  聽聽聽聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 jawnego - jest to suma obejmuj膮ca liczb臋 g艂os贸w "za", "przeciw" i "wstrzymuj膮cych si臋" oraz (liczba radnych obecnych na sali obrad i nie bior膮cych udzia艂uw g艂osowaniu).
  聽聽聽聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 tajnego - jest to liczba wszystkich wydanych kart do g艂osowania.
  4.聽聽聽聽聽 Za moment g艂osowania uwa偶a si臋 okres od og艂oszenia przez Przewodnicz膮cego Rady rozpocz臋cia g艂osowania do oddania g艂os贸w.
  5.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania s膮 ostateczne i nie mog膮 by膰 przedmiotem dyskusji. Wyniki g艂osowania tajnego i imiennego s膮 podstaw膮 do sporz膮dzenia w艂a艣ciwej uchwa艂y.
  6.聽聽聽聽聽 Ponowne g艂osowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku oczywistych omy艂ek rachunkowych przy liczeniu g艂os贸w.

  搂 56

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jest jawne, chyba 偶e ustawa stanowi inaczej.
  2.聽聽聽聽聽 W g艂osowaniu jawnym radni g艂osuj膮 przez podniesienie r臋ki.
  3.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz膮cy obrad przy pomocy sekretarza, aw razie potrzeby r贸wnie偶 przy pomocy innych radnych.
  4.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania jawnego og艂asza Przewodnicz膮cy.

  搂 57

  G艂osowanie tajne przeprowadza si臋 w przypadkach okre艣lonych w ustawach.

  搂 58

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna sk艂adaj膮ca si臋 z 3 os贸b wybranych w g艂osowaniu jawnym spo艣r贸d cz艂onk贸w Rady. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego.
  2.聽聽聽聽聽 Cz艂onek komisji skrutacyjnej nie mo偶e kandydowa膰 na stanowisko lub do organu, kt贸rych dotycz膮 wybory.

  搂 59

  1.聽聽聽聽聽 W g艂osowaniu tajnym radni g艂osuj膮 za pomoc膮 ostemplowanych piecz臋ci膮 Rady kart do g艂osowania, na kt贸rych umieszcza si臋 w kolejno艣ci alfabetycznej nazwiska kandydat贸w b膮d聼 mo偶liwe wersje rozstrzygni臋cia.
  2.聽聽聽聽聽 Komisja skrutacyjna przed przyst膮pieniem do g艂osowania obja艣nia spos贸b g艂osowania.
  3.聽聽聽聽聽 Nast臋pnie przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej odczytuje nazwiska radnych z listy obecno艣ci, kt贸rym wr臋cza karty do g艂osowania, odnotowuj膮c ten fakt na li艣cie obecno艣ci.
  4.聽聽聽聽聽 Kart do g艂osowania nie mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 radnych obecnych na sesji.
  5.聽聽聽聽聽 Karty do g艂osowania wrzuca si臋 do zamkni臋tej i zapiecz臋towanej urny, po jej uprzednim sprawdzeniu przez komisj臋 skrutacyjn膮, czy jest ona pusta.

  搂 60

  Karty do g艂osowania tajnego sporz膮dza si臋 wed艂ug ustalonego wzoru.

  搂 61

  a
  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie nad kandydaturami do pe艂nienia okre艣lonych funkcji, odbywa si臋 wed艂ug nast臋puj膮cych zasad:
  聽聽聽聽 1)聽聽 wyb贸r nast臋puje spo艣r贸d nieograniczonej liczby kandydat贸w,
  聽聽聽聽 2)聽聽 nazwiska umieszcza si臋 na li艣cie w kolejno艣ci alfabetycznej,
  聽聽聽聽 3)聽聽 g艂osowanie odbywa si臋 przez wpisanie znaku "X" przy wybranym kandydacie,
  聽聽聽聽 4)聽聽 w przypadku jednego kandydata karta do g艂osowania powinna zwiera膰 rubrykiz odpowiedziami, okre艣lonymi w 搂 60 ust.1,
  聽聽聽聽 5)聽聽 wybrani zostaj膮 kandydaci, kt贸rzy otrzymali wymagan膮 ilo艣膰 g艂os贸w.

  2.聽聽聽聽聽 W przypadku uzyskania przez dw贸ch lub wi臋cej kandydat贸w r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w przeprowadza si臋 nast臋pn膮 tur臋 wybor贸w. Na karcie do g艂osowania umieszcza si臋 tych kandydat贸w, kt贸rzy otrzymali tak膮 sam膮 ilo艣膰 g艂os贸w.

  3.聽聽聽聽聽 W przypadku, gdy 偶aden z kandydat贸w nie uzyska艂 wymaganej wi臋kszo艣ci g艂os贸w, przeprowadza si臋 nast臋pn膮 tur臋 wybor贸w. Na karcie do g艂osowania umieszcza si臋 tych kandydat贸w, kt贸rzy otrzymali najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w "za", przy czym liczba kandydat贸w powinna by膰 o jeden wi臋ksza ni偶 miejsc w organie. O ile druga tura wybor贸w nie przyniesie rozstrzygni臋cia, przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza ponowne zg艂aszanie kandydat贸w i nowe wybory.

  搂 62

  G艂os jest niewa偶ny w przypadku:
  1)聽聽聽聽聽 wpisania znaku "X" przy wi臋cej ni偶 jednym kandydacie lub rozstrzygni臋ciu,
  2)聽聽聽聽聽 braku znaku "X",
  3)聽聽聽聽聽 gdy karta do g艂osowania jest przekre艣lona lub przedarta,
  4)聽聽聽聽聽 gdy karta do g艂osowania jest inna ni偶 sporz膮dzona przez komisj臋 skrutacyjn膮.

  搂 63

  G艂osowanie jawne imienne przeprowadza si臋 w ten spos贸b, 偶e Przewodnicz膮cy wyczytuje nazwiska radnych wed艂ug listy obecno艣ci, a wywo艂any radny ustnie wyra偶a sw膮 wol臋w sprawie b臋d膮cej przedmiotem g艂osowania, o艣wiadczaj膮c czy jest "za", "przeciw" lub "wstrzymuje si臋 od g艂osu" w trybie art. 28 b ust. 4 ustawy ustrojowej.

  搂 64

  1.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad przed poddaniem wniosku pod g艂osowanie precyzuje i og艂asza zebranym proponowan膮 tre艣膰 w taki spos贸b, aby jego redakcja by艂a przejrzysta, a wniosek nie budzi艂 w膮tpliwo艣ci co do intencji wnioskodawcy.
  2.聽聽聽聽聽 W pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy poddaje pod g艂osowanie wniosek najdalej id膮cy, je偶eli mo偶e to wykluczy膰 potrzeb臋 g艂osowania nad pozosta艂ymi wnioskami. Ewentualny sp贸r co do tego, kt贸ry z wniosk贸w jest najdalej id膮cy rozstrzyga Przewodnicz膮cy obrad.
  3.聽聽聽聽聽 W przypadku g艂osowania w sprawie wyboru os贸b, Przewodnicz膮cy obrad przed zamkni臋ciem listy kandydat贸w zapytuje ka偶dego z nich, czy zgadza si臋 kandydowa膰 i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz膮cej poddaje pod g艂osowanie zamkni臋cie listy kandydat贸w, a nast臋pnie zarz膮dza wybory. Kandydat nieobecny na sesji Rady winien wyrazi膰 zgod臋 na kandydowanie na pi艣mie w obecno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy.

  搂 65

  a
  1.聽聽聽聽聽 Je偶eli opr贸cz wniosku o podj臋cie uchwa艂y w danej sprawie zostanie zg艂oszonyo odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejno艣ci Rada g艂osuje nad wnioskiemo odrzucenie wniosku o podj臋cie uchwa艂y.
  2.聽聽聽聽聽 G艂osowanie nad poprawkami do poszczeg贸lnych paragraf贸w lub ust臋p贸w projektu uchwa艂y nast臋puje wed艂ug ich kolejno艣ci, z tym 偶e w pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy obrad poddaje pod g艂osowanie te poprawki, kt贸rych przyj臋cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
  3.聽聽聽聽聽 W przypadku przyj臋cia poprawki wykluczaj膮cej inne poprawki do projektu uchwa艂y, poprawek tych nie poddaje si臋 pod g艂osowanie.
  4.聽聽聽聽聽 W przypadku zg艂oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa艂y kilku poprawek stosuje si臋 zasad臋 okre艣lon膮 w ust. 2.
  5.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad mo偶e zarz膮dzi膰 g艂osowanie 艂膮czne nad grup膮 poprawek do projektu uchwa艂y.
  6.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza g艂osowanie w ostatniej kolejno艣ci za przyj臋ciem uchwa艂y w ca艂o艣ci ze zmianami wynikaj膮cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa艂y.
  7.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad mo偶e odroczy膰 g艂osowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj臋tych poprawek nie zachodzi sprzeczno艣膰 pomi臋dzy poszczeg贸lnymi postanowieniami uchwa艂y.

  搂 66

  a
  1.聽聽聽聽聽 Wynik g艂osowania jawnego og艂asza Przewodnicz膮cy obrad.
  2.聽聽聽聽聽 W przypadku g艂osowania tajnego wyniki og艂asza przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej na podstawie protoko艂u sporz膮dzonego przez komisj臋.
  3.聽聽聽聽聽 Protok贸艂, o kt贸rym mowa powinien zawiera膰:
  聽聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 sk艂ad komisji skrutacyjnej,
  聽聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 przedmiot g艂osowania,
  聽聽聽聽 3)聽聽聽聽聽聽聽 ilo艣膰 wydanych kart do g艂osowania,
  聽聽聽聽 4)聽聽聽聽聽聽聽 ilo艣膰 g艂os贸w oddanych, w tym wa偶nych i niewa偶nych,
  聽聽聽聽 5)聽聽聽聽聽聽聽 wskazanie wynik贸w g艂osowania,
  聽聽聽聽 6)聽聽聽聽聽聽聽 podpisy cz艂onk贸w komisji,

  4.聽聽聽聽聽 Karty z oddanymi g艂osami i protok贸艂 g艂osowania stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u sesji Rady.

  搂 67

  1.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania s膮 ostateczne i nie mog膮 by膰 przedmiotem dyskusji.
  2.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania tajnego s膮 podstaw膮 do sporz膮dzenia w艂a艣ciwej uchwa艂y.
  3.聽聽聽聽聽 Rada jest zwi膮zana uchwa艂膮 od chwili jej podj臋cia - uchylenie lub zmiana podj臋tej uchwa艂y mo偶e nast膮pi膰 tylko w drodze odr臋bnej uchwa艂y podj臋tej nie wcze艣niej ni偶 na nast臋pnej sesji.
  4.聽聽聽聽聽 Ponowne g艂osowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne tylkow przypadku stwierdzenia oczywistych pomy艂ek.

  聽搂 68

  1.聽聽聽聽聽 Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz膮cegoi Wiceprzewodnicz膮cych Rady.
  2.聽聽聽聽聽 W przypadku, gdy 偶aden z kandydat贸w nie uzyska艂 wymaganej wi臋kszo艣ci g艂os贸w, g艂osowanie powtarza si臋, ograniczaj膮c je do dw贸ch kandydat贸w, kt贸rzy uzyskali najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w.
  3.聽聽聽聽聽 Je偶eli w ponownym g艂osowaniu wyb贸r nie zostanie dokonany Przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza przerw臋.
  4.聽聽聽聽聽 Po przerwie przeprowadza si臋 trzeci膮 tur臋 wybor贸w wed艂ug zasad obowi膮zuj膮cychw drugiej turze. O ile i ta tura nie przyniesie rozstrzygni臋cia Przewodnicz膮cy zarz膮dza ponowne zg艂aszanie kandydat贸w i nowe wybory.

  5.聽聽聽聽聽
  Wiceprzewodnicz膮cych Rady wybiera si臋 w trybie okre艣lonym dla Przewodnicz膮cego Rady.

  搂 69

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w. G艂os贸w niewa偶nych lub wstrzymuj膮cych si臋 nie dolicza si臋 do 偶adnej z grup g艂osuj膮cych.
  2.聽聽聽聽聽 G艂osowanie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂 co najmniej o jeden g艂os wi臋cej od sumy pozosta艂ych wa偶nie oddanych g艂os贸w 聳 tzn. przeciwnych i wstrzymuj膮cych si臋. W razie parzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 stanowi 50 % wa偶nie oddanych g艂os贸w, plus jeden g艂os wa偶nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w stanowi pierwsza liczba ca艂kowita, przewy偶szaj膮ca po艂ow臋 wa偶nie oddanych g艂os贸w.
  3.聽聽聽聽聽 Postanowienia ust. 1 聳 2 stosuje si臋 odpowiednio w przypadku g艂osowania uchwa艂.
  4.聽聽聽聽聽 Bezwzgl臋dna wi臋kszo艣膰 g艂os贸w ustawowego sk艂adu Rady okre艣lonego w 搂 24 ust. 2 wynosi 8 g艂os贸w.

  5. Uchwa艂y

  搂 70

  1.聽聽聽聽聽 Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwa艂.
  2.聽聽聽聽聽 Uchwa艂y s膮 odr臋bnymi dokumentami, z wyj膮tkiem uchwa艂 o charakterze proceduralnym, kt贸re musz膮 by膰 odnotowane w protokole sesji.

  搂 71

  Inicjatywa uchwa艂odawcza przys艂uguje:
  1)聽聽聽聽聽 W贸jtowi,
  2)聽聽聽聽聽 komisjom Rady,
  3)聽聽聽聽聽 klubom radnych,
  4)聽聽聽聽聽 grupie radnych - w sk艂adzie co najmniej trzech os贸b,

  搂 72

  1.聽聽聽聽聽 Podmiot korzystaj膮cy z inicjatywy uchwa艂odawczej, z wyj膮tkiem W贸jta, zg艂asza w sensie formalnym inicjatyw臋 uregulowania w uchwale okre艣lonej sprawy oraz samodzielnie opracowuje projekt uchwa艂y i przedstawia za po艣rednictwem W贸jta Przewodnicz膮cemu Rady.
  2.聽聽聽聽聽 Podmiot, o kt贸rym mowa w ust.1:
  聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 zobowi膮zany jest do przedstawienia opinii:
  聽聽聽聽聽聽聽 a)聽聽聽 formalno-prawnej radcy prawnego o zgodno艣ci projektowanej uchwa艂y z prawem,
  聽聽聽聽聽聽聽 b)聽聽 W贸jta,
  聽聽聽聽聽聽聽 c)聽聽聽 innych organ贸w, je偶eli obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa,
  聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 za艂膮cza do projektu uchwa艂y uzasadnienie, kt贸re powinno wyja艣nia膰 cel podj臋cia uchwa艂y oraz ewentualnie wskazywa膰 聼r贸d艂a finansowania, je偶eli projekt uchwa艂y powoduje obci膮偶enia bud偶etu Gminy.

  搂 73

  a
  1.聽聽聽聽聽 Do projektu uchwa艂y przygotowanego przez W贸jta powinna by膰 do艂膮czona opinia radcy prawnego, co do jej zgodno艣ci z prawem.
  2.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien zawiera膰 uzasadnianie ustne zgodnie z ustalonymi zasadami:
  聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 wyja艣nia膰 cel i przewidywane skutki podj臋cia uchwa艂y,
  聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 przedstawia膰 aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, kt贸rej ma dotyczy膰 uchwa艂a,
  聽聽聽 3)聽聽聽聽聽聽聽 wykazywa膰 聼r贸d艂a finansowania, je偶eli projektowana uchwa艂a poci膮ga za sob膮 obci膮偶enia bud偶etu Gminy.
  聽聽聽 4)聽聽聽聽聽聽聽 Ewentualnie wskazywa膰 r贸偶nice pomi臋dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

  搂 74

  1.聽聽聽聽聽 Projekty uchwa艂 spe艂niaj膮ce wymogi okre艣lone w 搂 72 i 73 sk艂ada si臋 Przewodnicz膮cemu Rady.
  2.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady kieruje projekty uchwa艂 do przewodnicz膮cych komisji Rady w celu ich rozpatrzenia na najbli偶szych posiedzeniach komisji.
  3.聽聽聽聽聽 Rozpatrzone projekty uchwa艂 przez komisje Rady W贸jt przekazuje Przewodnicz膮cemu Rady.Opinie komisji mog膮 by膰 przedstawiane na sesji przez przewodnicz膮cego danej komisji.

  搂 75

  1.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:
  聽聽聽聽 1)聽聽 dat臋,
  聽聽聽聽 2)聽聽 tytu艂 uchwa艂y,
  聽聽聽聽 3)聽聽 podstaw臋 prawn膮,
  聽聽聽聽 4)聽聽 postanowienia merytoryczne,
  聽聽聽聽 5)聽聽 w miar臋 potrzeby okre艣lenie 聼r贸d艂a sfinansowania realizacji uchwa艂y,
  聽聽聽聽 6)聽聽 przepisy przej艣ciowe i uchylaj膮ce,
  聽聽聽聽 7)聽聽 termin wej艣cia w 偶ycie,

  2.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien by膰 zgodny z zasadami techniki legislacyjnej okre艣lonymi przepisami w rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100,poz.908)

  搂 76

  Uchwa艂y podpisuje Przewodnicz膮cy Rady lub Wiceprzewodnicz膮cy, kt贸ry prowadzi艂 sesj臋.

  搂 77

  Uchwa艂y ewidencjonowane s膮 w rejestrze uchwa艂, a orygina艂y s膮 przechowywane wraz聽 z protoko艂ami z sesji w Urz臋dzie Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5904
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV - ci膮g dalszy 2


  1

   

  1.      Komisje Rady

  搂 78

  1.      Rada powo艂uje ze swego grona sta艂e i dora聼ne komisje do wykonywania okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c ich przedmiot dzia艂ania oraz sk艂ad osobowy.
  2.      Rada obligatoryjnie powo艂uje Komisj臋 Rewizyjn膮.

  搂 79

  Rada powo艂uje nast臋puj膮ce komisje sta艂e:
  1)      Komisj臋 do Spraw Samorz膮du i Przestrzegania Prawa,
  2)      Komisj臋 Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
  3)      Komisj臋 Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w,

  4)      Komisj臋  Rewizyjn膮,
  5)      Komisj臋 Zdrowia, Kultury i O艣wiaty.

  搂 80

  Do zada艅 komisji sta艂ych nale偶y:
  1)      opiniowanie projekt贸w uchwa艂 i innych materia艂贸w przygotowywanych na posiedzenia Rady,
  2)      opracowywanie projekt贸w uchwa艂 oraz wniosk贸w i stanowisk dotycz膮cych problem贸w Gminy zwi膮zanych z zakresem dzia艂ania komisji oraz przedstawianie ich Radzie.
  3)      wsp贸艂praca z W贸jtem oraz Urz臋dem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie spraw do kt贸rych komisja zosta艂a powo艂ana,
  4)      przyjmowanie i rozpatrywanie spraw i wniosk贸w  z zakresu w艂a艣ciwo艣ci komisji,
  5)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rad臋 oraz spraw przedk艂adanych przez cz艂onk贸w komisji oraz mieszka艅c贸w Gminy.

  搂 81

  1.      Rada ustala odr臋bn膮 uchwa艂膮 maksymaln膮 liczb臋 radnych wchodz膮cych w sk艂ad komisji.
  2.      Radni deklaruj膮 przynale偶no艣膰 do poszczeg贸lnych komisji, przy czym radny powinien nale偶e膰 co najmniej do jednej komisji sta艂ej ale nie wi臋cej ni偶 do dw贸ch.
  3.      W przypadku, gdy deklaracj臋 cz艂onkostwa w komisji z艂o偶y wi臋ksza liczba radnych ni偶 maksymalna liczba cz艂onk贸w komisji ustalona przez Rad臋, Rada dokonuje wyboru spo艣r贸d deklaruj膮cych. Spos贸b g艂osowania ustali Rada.
  4.      W przypadku, gdy liczba radnych deklaruj膮cych przynale偶no艣膰 do sk艂adu komisji nie przekracza maksymalnego sk艂adu okre艣lonego przez Rad臋, Rada zatwierdza jako sk艂ad osobowy komisji radnych, kt贸rzy z艂o偶yli deklaracje.

  搂 82

  Rada mo偶e dokonywa膰 zmian w sk艂adach komisji w przypadku:
  1)      rezygnacji radnego z cz艂onkostwa w komisji,
  2)      odwo艂ania radnego z funkcji cz艂onka komisji na uzasadniony wniosek przewodnicz膮cego komisji,

  搂 83

  1.      Przewodnicz膮cego komisji wybiera i odwo艂uje Rada.
  2.      Komisja  wybiera ze swego grona zast臋pc臋 przewodnicz膮cego.
  3.      Radny mo偶e by膰 przewodnicz膮cym tylko jednej komisji.

  搂 84

  a
  1.      Przewodnicz膮cy komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej posiedzenia.
  2.      W ramach swoich obowi膮zk贸w przewodnicz膮cy komisji:
     1)   opracowuje projekty plan贸w pracy komisji,
     2)   ustala terminy i porz膮dek obrad komisji,
     3)   przewodniczy obradom komisji,
     4)   dba o dokumentowanie pracy komisji,

  3.      W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego komisji jego obowi膮zki pe艂ni zast臋pca przewodnicz膮cego.

   搂 85

  1.      Komisje dzia艂aj膮 na posiedzeniach.
  2.      Pierwsze posiedzenie powo艂anej przez Rad臋 komisji zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady.
  3.      O terminie, miejscu, porz膮dku obrad komisji przewodnicz膮cy komisji zawiadamia jej cz艂onk贸w pisemnie, chyba, 偶e termin posiedzenia zosta艂 podany do wiadomo艣ci na poprzednim posiedzeniu.
  4.      Informacj臋 o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si臋 do wiadomo艣ci publicznej przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

  搂 86

  1.      Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po艂owa sk艂adu komisji. Zapis o prawomocno艣ci posiedzenia komisji umieszcza si臋 w protokole tego posiedzenia.
  2.      Komisja obraduje na posiedzeniach zwo艂ywanych przez przewodnicz膮cego komisji zgodnie z planem pracy komisji.  
  3.      Przewodnicz膮cy Rady Gminy zwo艂uje posiedzenia komisji, kt贸re nie s膮 obj臋te planem pracy komisji w formie pisemnej.
  4.      Posiedzenia, o kt贸rych mowa w ust. 3 mog膮 by膰 zwo艂ywane na pisemny wniosek:
      1)   Przewodnicz膮cego Rady,
      2)   nie mniej ni偶 pi臋ciu radnych,

  5.      Przewodnicz膮cy Rady oraz radni sk艂adaj膮cy wniosek w sprawie zwo艂ania posiedzenia komisji zobowi膮zani s膮 wskaza膰 we wniosku przyczyn臋 jego z艂o偶enia.
  6.      Z posiedzenia komisji sporz膮dza si臋 protok贸艂, kt贸ry podpisuje przewodnicz膮cy komisji.

   

  搂 87

  1.      Komisje przedstawiaj膮 swoje stanowisko podaj膮c wynik g艂osowania w protokole.
  2.      Do przyj臋cia wniosku, opinii  wymagana jest zwyk艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w w obecno艣ci po艂owy sk艂adu komisji.
  3.      Komisja g艂osuje w spos贸b jawny.
  4.      W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w rozstrzyga g艂os przewodnicz膮cego komisji.

  搂 88

  W posiedzeniach komisji mog膮 uczestniczy膰 radni nie b臋d膮cy jej cz艂onkami oraz so艂tysi, kt贸rzy mog膮 zabiera膰 g艂os w dyskusji i sk艂ada膰 wnioski bez prawa udzia艂u w g艂osowaniu.

  搂 89

  1.      Komisje Rady mog膮 odbywa膰 wsp贸lne posiedzenia.
  2.      Komisje Rady mog膮 podejmowa膰 wsp贸艂prac臋 z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, je偶eli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia艂alno艣ci.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e na podstawie upowa偶nienia Rady zwo艂a膰 posiedzenie komisji i nakaza膰 z艂o偶enie Radzie sprawozdania z posiedzenia komisji.

  7.      Radni

   

  搂 90

  1.      Przed przyst膮pieniem do wykonywania mandatu radni sk艂adaj膮 艣lubowanie o tre艣ci okre艣lonej w ustawie ustrojowej.
  2.      艢lubowanie odbywa si臋 w ten spos贸b, 偶e po odczytaniu roty wywo艂ani kolejno radni powstaj膮 i wypowiadaj膮 s艂owo "艢lubuj臋". 艢lubowanie mo偶e by膰 z艂o偶one z dodaniem zdania "Tak mi dopom贸偶 B贸g".
  3.      Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, kt贸rzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk艂adaj膮 艣lubowania na pierwszej sesji na kt贸rej s膮 obecni.

  搂 91

  1.      Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  2.      Rozwi膮zywanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odm贸wi zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym, je偶eli podstaw膮 rozwi膮zania tego stosunku s膮 zdarzenia zwi膮zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
  3.      Za udzia艂 w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji radnemu przys艂uguje dieta wed艂ug zasad okre艣lonych w odr臋bnej uchwale Rady.
  4.      Radny ma prawo w szczeg贸lno艣ci do:
      1)   zabierania g艂osu, wyra偶enia opinii we wszystkich sprawach nale偶膮cych do zakresu dzia艂ania Rady,
      2)   wnoszenia interpelacji, zapyta艅 do organu wykonawczego Gminy we wszystkich sprawach b臋d膮cych przedmiotem jej dzia艂ania,
      3)   inicjatywy uchwa艂odawczej,
      4)   uzyskiwania wszystkich informacji niezb臋dnych do jego pracy od organ贸w Gminy,
      5)   otrzymania pomocy od organ贸w Gminy przy wykonywaniu swoich zada艅,
      6)   wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Komisj臋 Rewizyjn膮,
      7)   wnioskowanie o wniesienie pod obrady sesji Rady lub posiedze艅 komisji spraw, kt贸re wynikaj膮 z postulat贸w i skarg mieszka艅c贸w,
      8)   podejmowania interwencji i sk艂adania wniosk贸w w jednostkach i instytucjach, kt贸rych wnioski te dotycz膮,

   搂 92

  1.      W przypadku wniosku zak艂adu pracy zatrudniaj膮cego radnego o rozwi膮zanie z nim stosunku pracy, Rada mo偶e powo艂a膰 komisj臋 lub zesp贸艂 do szczeg贸艂owego zbadania wszystkich okoliczno艣ci sprawy.
  2.      Komisja lub zesp贸艂 powo艂any w trybie ust. 1 przedk艂ada swoje ustalenia i propozycje na pi艣mie Przewodnicz膮cemu Rady.
  3.      Przed podj臋ciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wys艂ucha膰 radnego.

  搂 93

  Podstaw膮 do udzielenia radnemu przez pracodawc臋 zwolnienia od pracy zawodowej w celu umo偶liwienia mu brania udzia艂u w pracach organu Gminy, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa偶nienie do wykonania danych prac, zawieraj膮ce okre艣lenie terminu i charakteru zaj臋膰, podpisane przez Przewodnicz膮cego Rady lub z jego upowa偶nienia przez Przewodnicz膮cego Komisji.

   

  搂 94

  1.      Radni powinni czynnie uczestniczy膰 w sesjach Rady oraz w pracach komisji, do kt贸rych zostali wybrani.
  2.      Radni potwierdzaj膮 swoj膮 obecno艣膰 na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na li艣cie obecno艣ci.
  3.      Radny powinien, w razie niemo偶no艣ci uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, powiadomi膰 (o ile to mo偶liwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecno艣ci odpowiedni Przewodnicz膮cego Rady lub przewodnicz膮cego komisji.
  4.      Radny w ci膮gu 7 dni od dnia odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwi膰 swoj膮 nieobecno艣膰 sk艂adaj膮c stosowne pisemne wyja艣nienie na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady lub przewodnicz膮cego komisji.

  搂 95

  a
  Radni s膮 zobowi膮zani do:
  1)      dzia艂ania dla dobra Gminy oraz zach臋cania mieszka艅c贸w do takich dzia艂a艅,
  2)      utrzymywania sta艂ej wi臋zi mieszka艅c贸w Gminy przez:
      a)    rzetelne informowanie mieszka艅c贸w o stanie Gminy,
      b)   informowanie mieszka艅c贸w o pracach Rady i komisji,
      c)    konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
      d)   przedstawienie zamierze艅 i dokona艅 Rady,
      e)    przyjmowanie postulat贸w, wniosk贸w i skarg mieszka艅c贸w Gminy,
       f)     informowanie mieszka艅c贸w o swojej dzia艂alno艣ci w Radzie,
      g)    uczestniczenie w zebraniach wiejskich, organizacji spo艂ecznych i politycznych na ich zaproszenie oraz inicjowanie takich spotka艅,

  3)      przestrzegania uchwa艂 Rady, Statutu Gminy oraz przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cych,
  4)      sk艂adania o艣wiadcze艅 o swoim stanie maj膮tkowym w terminach okre艣lonych w ustawie.

   

  搂 96

  1.      Co najmniej 2 radnych o wsp贸lnych zapatrywaniach politycznych, programowych i innych mo偶e utworzy膰 klub radnych.
  2.      Radni tworz膮cy klub sporz膮dzaj膮 protok贸艂 utworzenia klubu, w kt贸rym okre艣laj膮 cele i formy swej dzia艂alno艣ci.
  3.      Radny mo偶e by膰 cz艂onkiem tylko jednego klubu.
  4.      Klub radnych wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego, kt贸ry zg艂asza Przewodnicz膮cemu Rady fakt powstania klubu, przedstawia list臋 cz艂onk贸w oraz nazw臋 klubu.
  5.      Wewn臋trzn膮 organizacj臋 klubu radnych okre艣la regulamin klubu ustalony przez radnych, kt贸rzy utworzyli klub.

  搂 97

  Radni ponosz膮 przed Rad膮 i wyborcami odpowiedzialno艣膰 za udzia艂 i wyniki pracy w Radzie.

  搂 98

  1.      Obs艂ug臋 Rady, komisji i radnych zapewnia Urz膮d Gminy, a bezpo艣redni膮 obs艂ug臋 organizacyjno-techniczn膮 pracownik do spraw obs艂ugi Rady.
  2.      Przewodnicz膮cy Rady razem z W贸jtem ustalaj膮 zakres, zasady i spos贸b obs艂ugi Rady, komisji oraz radnych.  Rejestr zmian odwiedzin: 5994
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 V


  New Page 1

  Rozdzia艂 V

  Zasady i tryb dzia艂ania Komisji Rewizyjnej.

   

  搂 99

  Do zada艅 Komisji Rewizyjnej nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1)      kontrola dzia艂alno艣ci W贸jta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
  2)      kontrola wykonania  przez W贸jta uchwa艂 Rady,
  3)      opiniowanie wykonania bud偶etu Gminy i wyst臋powanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium W贸jtowi (wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮),
  4)      rozpatrywanie wynik贸w kontroli specjalnej wykonywanej przez uprawnione podmioty z zewn膮trz,
  5)      inne zadania zlecone w zakresie i w formach wskazanych w uchwa艂ach Rady,

  搂 100

  Celem dzia艂a艅 kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezb臋dnych dla oceny dzia艂alno艣ci W贸jta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia艂alno艣ci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

  搂 101


  1.      Cz艂onkowie Komisji podlegaj膮 wy艂膮czeniu od udzia艂u w pracach Komisji, w sprawach, w kt贸rych mo偶e powsta膰 podejrzenie o ich stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰.
  2.      W sprawie wy艂膮czenia Zast臋pcy Przewodnicz膮cego Komisji oraz poszczeg贸lnych cz艂onk贸w decyduje pisemnie Przewodnicz膮cy Komisji.
  3.      O wy艂膮czeniu Przewodnicz膮cego Komisji decyduje Rada.
  4.      Wy艂膮czony cz艂onek Komisji mo偶e odwo艂a膰 si臋 na pi艣mie od decyzji o wy艂膮czeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o tre艣ci tej decyzji.

  搂 102

  a
  1.      Komisja kontroluje dzia艂alno艣膰 W贸jta i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzgl臋dem:
        -       legalno艣ci,
        -       gospodarno艣ci,
        -       rzetelno艣ci,
        -       celowo艣ci,
      
   oraz zgodno艣ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

  2.      Komisja, kontroluj膮c W贸jta i jednostki organizacyjne Gminy, bada w szczeg贸lno艣ci gospodark臋 finansow膮, w tym wykonanie bud偶etu Gminy.

  搂 103

  Komisja przeprowadza kontrol臋 na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie obj臋te planem rocznym:
  a)      na zlecenie Rady Gminy,
  b)      w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy na wniosek W贸jta, o ile komisja uzna je za konieczne.

  搂 104

  a
  1.      Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli. Przedmiot, zakres, termin kontroli nie obj臋tej rocznym planem podlegaj膮 zatwierdzeniu  w drodze odr臋bnej uchwa艂y Rady.
  2.      W przypadkach szczeg贸lnie uzasadnionych, w razie konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznie czynno艣ci kontrolnych z uwagi na interes Gminy, ustalenia te zatwierdza Przewodnicz膮cy Rady.
  3.      Roczny plan kontroli przedk艂adany jest do wiadomo艣ci W贸jta i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. O kontroli nie obj臋tej planem Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia W贸jta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegaj膮cej kontroli.

  搂 105

  1.      Post臋powanie kontrolne przeprowadza si臋 w spos贸b umo偶liwiaj膮cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen臋 kontrolowanej dzia艂alno艣ci wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w 搂 102.
  2.      Stan faktyczny ustala si臋 na podstawie dowod贸w zebranych w toku post臋powania kontrolnego.
  3.      Jako dow贸d mo偶e by膰 wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog膮 by膰 wykorzystane w szczeg贸lno艣ci: dokumenty, wyniki ogl臋dzin, zeznania 艣wiadk贸w, opinie bieg艂ych oraz pisemne wyja艣nienia i o艣wiadczenia kontrolowanych.

  搂 106

  1.      Komisja Rewizyjna rozpoczyna swe czynno艣ci w oparciu o imienne upowa偶nienie wystawione przez Przewodnicz膮cego Rady.
  2.      Kontrol臋 przeprowadza si臋 zgodnie z planem kontroli i z zachowaniem zasad tajemnicy s艂u偶bowej i pa艅stwowej, a tak偶e w spos贸b nie utrudniaj膮cy funkcjonowanie jednostki.
  3.      Kontroluj膮cy maj膮 prawo:
      -       wst臋pu do pomieszcze艅,
      -       wgl膮du do dokument贸w,
      -       wezwania do z艂o偶enia przez pracownik贸w jednostki kontrolowanej wyja艣nie艅 na pi艣mie,
      -       sporz膮dzenia odpis贸w i kopii wymaganych dokument贸w,

  4.      Odmowa okazania kontroluj膮cym dokument贸w b膮d聼 z艂o偶enia wyja艣nie艅 wymaga pisemnego uzasadnienia.

   

  搂 107

  1.      W razie powzi臋cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa, kontroluj膮cy niezw艂ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki  i W贸jta, wskazuj膮c dowody uzasadniaj膮ce zawiadomienie.
  2.      Je偶eli podejrzenie dotyczy osoby W贸jta, kontroluj膮cy zawiadamia o tym Przewodnicz膮cego Rady.

  搂108

  1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest zapewni膰 warunki i 艣rodki niezb臋dne dla prawid艂owego przeprowadzenia kontroli.
  2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci przedk艂ada膰 na 偶膮danie kontroluj膮cych dokumenty i materia艂y niezb臋dne do przeprowadzenia kontroli oraz umo偶liwienia kontroluj膮cym wst臋pu do obiekt贸w i pomieszcze艅 kontrolowanego podmiotu.
  3.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, kt贸ry odm贸wi wykonania czynno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, obowi膮zany jest do niezw艂ocznego z艂o偶enia na r臋ce osoby kontroluj膮cej pisemnego wyja艣nienia.
  4.      Na 偶膮danie kontroluj膮cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest udzieli膰 ustnych i pisemnych wyja艣nie艅, tak偶e w przypadkach innych ni偶 okre艣lone w ust. 3.
  5.      Zasady udost臋pniania wiadomo艣ci stanowi膮cych tajemnic臋 pa艅stwow膮 lub s艂u偶bow膮 reguluj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

  搂 109

  Czynno艣ci kontrolne wykonywane s膮 w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

  搂 110

  1.      Komisja po zako艅czeniu czynno艣ci sporz膮dza protok贸艂 pokontrolny zawieraj膮cy:
  -       dat臋 i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,
  -       wykaz stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
  -       projekt wniosk贸w pokontrolnych,
  -       wykaz dokument贸w za艂膮czonych do protoko艂u,
  -       podpisy cz艂onk贸w komisji,
  -       adnotacj臋 o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z tre艣ci膮 protoko艂u.

  2.      Kierownik jednostki ma prawo zg艂oszenia do protoko艂u uwag co do tre艣ci protoko艂u oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane s膮 Przewodnicz膮cemu Komisji w terminie 14 dni i stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u kontrolnego.
  3.      Orygina艂 protoko艂u przechowywany jest przez Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej. Odpisy przekazywane s膮 Przewodnicz膮cemu Rady Gminy oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.
  4.      Po otrzymaniu protoko艂u kontroli Przewodnicz膮cy Rady na najbli偶szej sesji umieszcza              w porz膮dku obrad punkt dotycz膮cy przyj臋cia zalece艅 pokontrolnych.
  5.      Je艣li w toku czynno艣ci kontrolnych zaistnieje podejrzenie o pope艂nieniu przest臋pstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej komisja przedstawia spraw臋 Przewodnicz膮cemu Rady Gminy celem zawiadomienia organ贸w 艣cigania.
  6.      Komisja opiniuje wykonanie bud偶etu Gminy i wyst臋puje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium W贸jtowi.
  7.      Przewodnicz膮cy Komisji przedk艂ada opini臋 i wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 6 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w terminie okre艣lonym w 7 dni.
  8.      Wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 6 Przewodnicz膮cy Komisji przesy艂a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 marca.

  搂 111

  1.      Komisja opiniuje na pi艣mie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo艂ania W贸jta.
  2.      Przewodnicz膮cy Komisji przedk艂ada opinie, o kt贸rych mowa w pkt. 1 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
  3.      Komisja wydaje tak偶e opinie w sprawach okre艣lanych w uchwa艂ach Rady.

  搂 112

  1.      Komisja mo偶e na zlecenie Rady lub te偶 po powzi臋ciu stosownych uchwa艂 przez zainteresowane komisje, wsp贸艂dzia艂a膰 w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.
  2.      Wsp贸艂dzia艂anie mo偶e polega膰 w szczeg贸lno艣ci na wymianie uwag, informacji  i do艣wiadcze艅 dotycz膮cych dzia艂alno艣ci kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wsp贸lnych kontroli przez cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej i radnych - cz艂onk贸w innych komisji Rady.
  3.      Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej mo偶e zwraca膰 si臋 do przewodnicz膮cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk艂ad zespo艂u kontrolnego radnych maj膮cych kwalifikacje w zakresie tematyki obj臋tej kontrol膮.
  4.      Przewodnicz膮cy Rady zapewnia koordynacj臋 w wsp贸艂dzia艂aniu poszczeg贸lnych komisji  w celu w艂a艣ciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno艣ci dzia艂ania oraz unikania zb臋dnych kontroli.

   搂 113

  Komisja Rewizyjna mo偶e wyst臋powa膰 do organ贸w Gminy w sprawie wniosk贸w  o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮, Najwy偶sz膮 Izb臋 Kontroli lub przez inne organy kontroli.

   搂 114

  Do spraw proceduralnych nie uregulowanych w przepisach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Komisji Rewizyjnej maj膮 odpowiednio zastosowanie postanowienia dotycz膮ce trybu dzia艂ania pozosta艂ych komisji Rady.  Rejestr zmian odwiedzin: 5701
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 VI


  New Page 1

  Rozdzia艂 VI

  Organizacja i tryb pracy W贸jta

   

  搂 115

  1.      W贸jt jest organem wykonawczym Gminy.
  2.      Kadencja W贸jta rozpoczyna si臋 w dniu rozpocz臋cia kadencji Rady i up艂ywa z dniem up艂ywu kadencji Rady.

  搂 116

  1.      W贸jt w drodze zarz膮dzenia, powo艂uje i odwo艂uje swojego zast臋pc臋.
  2.      Na wniosek W贸jta Rada powo艂uje i odwo艂uje Sekretarza i Skarbnika Gminy.
  3.      Wyga艣ni臋cie mandatu W贸jta przed up艂ywem kadencji jest r贸wnoznaczne z odwo艂aniem Zast臋pcy W贸jta.

  搂 117


  1.      Po up艂ywie kadencji W贸jta pe艂ni on swoj膮 funkcj臋 do czasu obj臋cia obowi膮zk贸w przez nowo wybranego W贸jta.
  2.      Po up艂ywie kadencji W贸jta, Zast臋pca W贸jta pe艂ni swoje obowi膮zki do czasu obj臋cia obowi膮zk贸w przez nowo powo艂anego Zast臋pc臋 W贸jta.

  搂 118

  Obj臋cie obowi膮zk贸w przez W贸jta nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia wobec Rady 艣lubowania, zgodnie z tre艣ci膮 okre艣lon膮 w ustawie ustrojowej.

  搂 119


  1.      W贸jt wykonuje uchwa艂y Rady i zadania Gminy okre艣lone przepisami prawa.
  2.      Do zada艅 W贸jta nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
     1)   przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady,
     2)   okre艣lanie sposobu wykonywania uchwa艂,
     3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
     4)   wykonywanie bud偶etu,
     5)   zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,

  3.      W realizacji zada艅 w艂asnych Gminy W贸jt podlega wy艂膮cznie Radzie.

   

  搂 120

  1.      W贸jt kieruje bie偶膮cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j膮 na zewn膮trz.
  2.      W贸jt wykonuje zadania przy pomocy Urz臋du Gminy.
  3.      Organizacj臋 i zasady funkcjonowania Urz臋du okre艣la Regulamin Organizacyjny, nadany przez W贸jta w drodze zarz膮dzenia.

  搂 121

  1.      W贸jt jest kierownikiem Urz臋du.
  2.      W贸jt mo偶e powierzy膰 prowadzenie okre艣lonych spraw Gminy w swoim imieniu Zast臋pcy W贸jta lub Sekretarzowi Gminy.

  搂 122

  1.      Realizuj膮c okre艣lone w ustawach i Statucie kompetencje W贸jt wydaje:
      1)   zarz膮dzenia,
      2)   decyzje administracyjne,
      3)   akty administracyjne na podstawie przepis贸w szczeg贸lnych,
  2.      Zarz膮dzenia maj膮 posta膰 odr臋bnych dokument贸w, kt贸re zawieraj膮:
      1)   numer,
       2)   dat臋,
       3)   wskazanie podstawy prawnej,
       4)   okre艣lenie przedmiotu,
       5)   wskazanie podmiot贸w zobowi膮zanych do wykonania,
       6)   dat臋 wej艣cia w 偶ycie,

  3.      Zarz膮dzenia s膮 ewidencjonowane we w艂a艣ciwym rejestrze.

  搂 123

  Prowadz膮c post臋powanie administracyjne oraz rozpatruj膮c sprawy nale偶膮ce do kompetencji W贸jta, W贸jt wydaje stosowne dyspozycje co do sposobu ich za艂atwienia pracownikom za艂atwiaj膮cym poszczeg贸lne sprawy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5775
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 VII


  New Page 1

  Rozdzia艂 VII

  Pracownicy samorz膮dowi

  搂124

  Pracownikami samorz膮dowymi s膮 osoby zatrudnione w Urz臋dzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na podstawie:
  1)聽聽聽聽聽 wyboru - W贸jt,
  2)聽聽聽聽聽 powo艂ania - Zast臋pca W贸jta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
  3)聽聽聽聽聽 mianowania - kierownicy kom贸rek organizacyjnych Urz臋du Gminy, Kierownik USC
  4)聽聽聽聽聽 umowy o prac臋 - pozostali pracownicy.

  搂 125

  1.聽聽聽聽聽 Sprawy z zakresu prawa pracy a w szczeg贸lno艣ci w zakresie ustalenia wysoko艣ciwynagrodze艅 wobec W贸jta 聳 wykonuje Rada, a W贸jt wobec:
  聽聽聽 a)聽聽聽 Zast臋pcy W贸jta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozosta艂ych pracownik贸w Urz臋du Gminy,
  聽聽聽 b)聽聽 kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
  2聽聽聽聽聽聽聽 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wobec pracownik贸w tych jednostek.  Rejestr zmian odwiedzin: 5774
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 VIII


  New Page 1

  Rozdzia艂 VIII

  Zasady dost臋pu i korzystania przez obywateli z dokument贸w Rady,
  Komisji i W贸jta

   

  搂 126

  Dzia艂alno艣膰 organ贸w Gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do dost臋pu do informacji publicznej w tym:
  1)      uzyskiwanie informacji,
  2)      wst臋pu na sesj臋 Rady,
  3)      wst臋pu na posiedzenie Komisji Rady,
  4)      wgl膮du do dokument贸w dotycz膮cych wykonywania zada艅 publicznych.

  搂 127

  Uprawnionym do dost臋pu do dokument贸w wynikaj膮cych z wykonywania zada艅 publicznych przez organy Gminy i korzystania z nich, jest ka偶dy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

   搂 128

  1.      Udost臋pnianiu podlegaj膮 dokumenty o charakterze urz臋dowym sporz膮dzone  w przepisanej formie przez w艂a艣ciwe:
  1)      organy Gminy,
  2)      organy kontroli i nadzoru nad Gmin膮, o ile s膮 zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 publicznych gminy.
  2.      Udost臋pnianiu podlegaj膮 w szczeg贸lno艣ci:
      1)   uchwa艂y Rady Gminy,
      2)   zarz膮dzenia W贸jta,
      3)   wnioski i opinie Rady Gminy,
      4)   interpelacje i wnioski radnych,
      5)   protoko艂y z posiedze艅 Rady i Komisji,
      6)   protoko艂y kontroli RIO, NIK, Urz臋du Kontroli Skarbowej,
      7)   akty nadzoru.

  搂 129

  1.      Dokumenty s膮 jawne z wy艂膮czeniem:
      1)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr.11, poz. 95, ze zm./,
      2)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 skarbow膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr.137, poz.926, ze zm./,
      3)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 statystyczn膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej /Dz.U.Nr.88, poz. 439,ze zm./,
     4)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 bankow膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo Bankowe /Dz.U.Nr.140, poz. 939, ze zm./,
    5)   dokument贸w obj臋tych ochron膮 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926, ze zm./,
    6)   dokument贸w mog膮cych naruszy膰 dobra osobiste os贸b fizycznych lub prawnych                   w rozumieniu art.23 i art.24 Kodeksu cywilnego,
    7)   innych dokument贸w, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawno艣ci.

  2.      Dost臋p do dokument贸w w sprawach dotycz膮cych interesu strony w post臋powaniu administracyjnym reguluj膮 w艂a艣ciwe przepisy.

   

  搂 130

  a
  Udost臋pnianie dokument贸w publicznych obejmuje prawo do:
  1)      uzyskania informacji o dokumentach,
  2)      wgl膮du do dokument贸w,
  3)      kopiowania dokument贸w lub sporz膮dzania uwierzytelnionych wyci膮g贸w z dokument贸w na zasadach zawartych w postanowieniach 搂 136 - 138.

  Je偶eli udost臋pnienie dokument贸w publicznych poci膮ga za sob膮 dodatkowe koszty zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia w form臋 wskazan膮 we wniosku W贸jt mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

  搂 131

  1.      Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez W贸jta.
  2.      Udzielaj膮c informacji pracownik wskazuje uprawnionemu form臋 w jakiej dany dokument jest udost臋pniony do wgl膮du.

  搂 132

  Dost臋p do dokument贸w publicznych jest realizowany w formie:
  1)      powszechnej publikacji,
  2)      sukcesywnego udost臋pniania dokument贸w do wgl膮du powszechnego,
  3)      bezpo艣redniego udost臋pniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

  搂 133

  1.      Powszechnej publikacji dokument贸w publicznych dokonuje si臋:
      1)   w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego,
      2)   przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy.

  2.      Zasady i tryb og艂aszania dokument贸w w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego okre艣la ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych /Dz.U.Nr.62,poz.718, ze zm./.

  3.      W Biuletynie Informacji Publicznej.

   搂 134

  1.      Bezpo艣rednie udost臋pnienie do wgl膮du dokument贸w publicznych nast臋puje na wniosek uprawnionego codziennie w godzinach pracy Urz臋du Gminy.
  2.      W贸jt mo偶e ustali膰 rodzaj dokument贸w, do kt贸rych wgl膮d odbywa si臋 w obecno艣ci wyznaczonego pracownika.
  3.      Uprawniony ma prawo do sporz膮dzania w艂asnych notatek i odpis贸w.
  4.      Je偶eli dokument nie mo偶e by膰 udost臋pniony w spos贸b lub formie okre艣lonej we wniosku W贸jt powiadamia o tym w trybie i na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej /Dz.U.Nr112,poz. 1198/.
  5.      Odmowa udost臋pnienia dokumentu nast臋puje w drodze decyzji wydanej w trybie k.p.a. i przepis贸w ustawy o dost臋pie do informacji publicznej.

   搂 135

  W贸jt zapewnia uprawnionym mo偶liwo艣膰 kopiowania dokumentu publicznego z zachowaniem danych umo偶liwiaj膮cych ich identyfikacj臋.

  搂 136

  Na wniosek uprawnionego W贸jt lub wyznaczona przez niego osoba uwierzytelnia kopie przez z艂o偶enie podpisu. 
  Dokument贸w publicznych podlegaj膮cych powszechnej publikacji nie uwierzytelnia si臋.

    137

  W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezb臋dne udost臋pnienie ca艂ego dokumentu, upowa偶niony pracownik sporz膮dza wyci膮g z dokumentu, kt贸ry nast臋pnie podlega uwierzytelnieniu wed艂ug zasad zawartych w 搂136.  Rejestr zmian odwiedzin: 5790
  Wersja do druku Wersja do druku  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IX i X


  New Page 1

  Rozdzia艂 IX

  Gospodarka Finansowa Gminy

   

  搂 138

  1.      Gmina gospodark臋 finansow膮 prowadzi samodzielnie i jawnie wed艂ug zasad okre艣lonych w rozdziale 6 ustawy ustrojowej i wed艂ug przepis贸w zawartych w odr臋bnych ustawach.
  2.      Gospodarka finansowa Gminy prowadzona jest na podstawie bud偶et贸w Gminy uchwalonych na ka偶dy rok kalendarzowy.

  搂 139

  1.      Na pocz膮tku ka偶dej kadencji Rada Gminy okre艣la na ca艂膮 kadencj臋 procedur臋 uchwalania bud偶etu. Procedura ta mo偶e w kadencji ulec zmianie, w szczeg贸lno艣ci je偶eli nast膮pi zmiana ustawy o finansach publicznych.
  2.      Przy uchwalaniu bud偶etu gminy nale偶y d膮偶y膰 do przestrzegania zasady jego zr贸wnowa偶enia to znaczy by wydatki bud偶etu nie przekracza艂y dochod贸w. Dochody                    i wydatki bud偶etu Gminy okre艣la si臋 w uchwale bud偶etowej wed艂ug obowi膮zuj膮cych zasad klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych. Niedobory musz膮 mie膰 wskazane 聼r贸d艂o ich pokrycia.

   

  搂 140

  1.      Dochodami Gminy s膮:
     1)      podatki, op艂aty i inne wp艂aty okre艣lone w ustawach jako dochody Gminy,
     2)      dochody z maj膮tku Gminy,
     3)      subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa,
  dochodami gminy mog膮 by膰 te偶:
     4)      wp艂ywy z samo opodatkowania mieszka艅c贸w,
     5)      spadki, zapisy i darowizny,
     6)      dotacje celowe na realizacj臋 zada艅 zleconych i dofinansowanie zada艅 w艂asnych,
     7)      inne dochody.
  2.      Wydatki dokonywane s膮 w miar臋 wp艂yw贸w dochod贸w  bud偶etowych.
  3.      Bez zgody W贸jta Rada nie mo偶e  wprowadzi膰 w projekcie bud偶etu Gminy zmian powoduj膮cych zwi臋kszenie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochod贸w bez jednoczesnego ustanowienia 聼r贸de艂 tych dochod贸w.

   搂 141

  1.      Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
  2.      W贸jt niezw艂ocznie og艂asza uchwa艂臋 bud偶etow膮 i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla akt贸w prawa miejscowego.
  3.      W贸jt informuje mieszka艅c贸w gminy o za艂o偶eniach projektu bud偶etu, kierunkach polityki spo艂ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu 艣rodk贸w bud偶etowych.

  搂 142

  1.      Ka偶de sprawozdanie z wykonania uchwa艂y bud偶etowej oraz z dzia艂alno艣ci finansowej Gminy podlega przed przed艂o偶eniem Radzie sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Komisj臋 Rewizyjn膮. Ustalenia Komisji Rewizyjnej dokonane w toku sprawdzania sprawozda艅  i odpowiednie wnioski z tym zwi膮zane Komisja Rewizyjna przedk艂ada Radzie Gminy przed debat膮 nad udzieleniem W贸jtowi absolutorium.
  2.      Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady w sprawie udzielenia absolutorium lub nieudzielenia podlega  przed jego przed艂o偶eniem Radzie zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 w Rzeszowie.

  搂 143

   Bankow膮 obs艂ug臋 bud偶etu Gminy wykonuje bank wybrany przez Rad臋 w trybie okre艣lonym w przepisach o zam贸wieniach publicznych. Zasady wykonywania obs艂ugi bankowej okre艣la umowa zawarta mi臋dzy W贸jtem a bankiem. W sprawach dotycz膮cych gospodarki finansowej gminy nieuregulowanych w tej cz臋艣ci Statutu ma zastosowanie ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z p贸聼n. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

   搂 144

  1.      So艂ectwa nie tworz膮 w艂asnych bud偶et贸w prowadz膮c swoj膮 dzia艂alno艣膰 w ramach bud偶etu Gminy. Osi膮gni臋te  wp艂ywy, zw艂aszcza z zarz膮du i korzystania z mienia gminnego, so艂ectwa przekazuj膮 do bud偶etu Gminy i o te wp艂ywy wzrastaj膮 艣rodki pozostaj膮ce do dyspozycji tego so艂ectwa. Z bud偶etu Gminy pokrywane s膮 wszelkie wydatki zwi膮zane z potrzebami i dzia艂alno艣ci膮 so艂ectw. Szczeg贸艂owe zasady w tym zakresie okre艣laj膮 statuty so艂ectw.
  2.      So艂ectwa w zakresie przys艂uguj膮cego im mienia samodzielnie zarz膮dzaj膮 mieniem z uwzgl臋dnieniem zasad uchwalonych przez Rad臋.

   

  Rozdzia艂 X

  Postanowienia ko艅cowe

    

  搂 145

  W sprawach nieuregulowanych w Statucie  maj膮 zastosowanie w艂a艣ciwe przepisy dot. organizacji i funkcjonowania organ贸w samorz膮du gminnego.

  搂 146

  Statut wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego.

   

  搂 147

  Z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Gminy uchwalony przez Rad臋 Gminy w dniu 12 listopada 2001 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 5863
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.161 sekund