Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Prawo /Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie/
  Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie


  Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 115/

  Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 115/07
  W贸jta Gminy w Sko艂yszynie z dnia 2 lipca 2007 roku.

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ臉DU GMINY W SKO艁YSZYNIE

  I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  搂 1

  Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, zwany dalej 聞 Regulaminem" , okre艣la szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 Urz臋du Gminy, zwanego dalej 聞Urz臋dem", zadania i tryb pracy Urz臋du oraz zakresy dzia艂ania poszczeg贸lnych jego kom贸rek organizacyjnych a tak偶e obowi膮zki i uprawnienie os贸b zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urz臋dzie oraz pozosta艂ych pracownik贸w.

  搂 2


  Urz膮d dzia艂a na podstawie:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159Iz p贸聼n. zm.),
  2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.),
  3) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada艅 i kompetencji okre艣lonych w ustawach szczeg贸lnych pomi臋dzy organy gminy a organy administracji rz膮dowej oraz o zmianie niekt贸rych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z p贸聼n. zm.),
  4) uchwa艂y Nr X/79/03 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sko艂yszyn ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 180, poz. 2960),
  5) innych przepis贸w szczeg贸lnych,
  6) niniejszego Regulaminu.

  搂 3

  1. Urz膮d jest biurem (aparatem pracy) realizuj膮cym zadania Rady Gminy, oraz W贸jta.
  2. Urz膮d realizuje tak偶e zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej oraz przyj臋te do realizacji przez organy gminy w drodze porozumie艅 administracyjnych, a tak偶e um贸w cywilno - prawnych.
  Zadania te realizuj膮 referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) Urz臋du wed艂ug swojej w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.

  搂 4

  Urz膮d jest zak艂adem pracy w rozumieniu przepis贸w prawa pracy i ma swoj膮 siedzib臋 w budynku administracyjnym w Sko艂yszynie nr 12.

  搂 5

  U偶yte w tek艣cie Regulaminu okre艣lenia oznaczaj膮:
  1) referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) - podstawowe kom贸rki organizacyjne w Urz臋dzie,
  2) Urz膮d - biuro (aparat pracy) o jakim mowa w 搂 3 i 4 oraz zesp贸艂 pracownik贸w samorz膮dowych w nim zatrudnionych.

  II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZ臉DU

  搂 6


  Prac膮 Urz臋du kieruje W贸jt przy pomocy Zast臋pcy W贸jta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych ).

  搂7


  1 W贸jt odpowiada za ca艂okszta艂t funkcjonowania Urz臋du i realizacj臋 jego zada艅, w szczeg贸lno艣ci przed Rad膮 Gminy.
  2 W贸jt jest s艂u偶bowym prze艂o偶onym wszystkich pracownik贸w Urz臋du.

  搂 8

  W贸jt prowadzi dzia艂alno艣膰 na podstawie rocznych plan贸w pracy zabezpieczaj膮cych realizacj臋 g艂贸wnych cel贸w i zada艅 Urz臋du.

  搂 9

  Zast臋pca W贸jta odpowiada przed W贸jtem za w艂a艣ciwe pe艂nienie zast臋pstwa w czasie jego nieobecno艣ci oraz realizacj臋 powierzonych mu zada艅.

  搂10

  Sekretarz Gminy odpowiada przed W贸jtem za w艂a艣ciw膮 organizacj臋 funkcjonowania Urz臋du, a w szczeg贸lno艣ci za zapewnienie Urz臋dowi odpowiednich warunk贸w do dzia艂ania tak, aby dzia艂anie Urz臋du by艂o praworz膮dne i efektywne. Na podstawie rocznych plan贸w pracy Urz臋du opracowywuje we wsp贸艂dzia艂aniu z kierownikami referat贸w - kom贸rek r贸wnorz臋dnych szczeg贸艂owe plany pracy na okresy kwartalne.

  搂 11

  Skarbnik Gminy odpowiada przed W贸jtem za wszystkie sprawy dotycz膮ce bud偶etu gminy, a w szczeg贸lno艣ci w zakresie przygotowywania projekt贸w bud偶et贸w, ich realizacji i opracowywania analiz i informacji z tym zwi膮zanych, kontroli finansowej jednostek realizuj膮cych bud偶et, sk艂adania lub odmowy z艂o偶enia kontrasygnaty, prowadzenia ksi臋gowo艣ci Urz臋du i innych spraw pokrewnych.

  搂 12

  Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) odpowiadaj膮 przed W贸jtem w granicach zakresu dzia艂ania referat贸w ( kom贸rek r贸wnorz臋dnych ), kt贸rymi kieruj膮. Odpowiedzialno艣膰 ta dotyczy organizacji pracy w referatach (kom贸rkach r贸wnorz臋dnych) i realizacji przez nich zada艅 okre艣lonych w Regulaminie i innych przepisach szczeg贸lnych.

  搂 13

  1. W sk艂ad Urz臋du wchodz膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:

  1/ Referat Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 OA ",
  2/ Referat Gospodarki Przestrzennej , Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwai Handlu kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 GPIR ",
  3/ Referat Bud偶etu i Finans贸w, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 BF ",
  4/ Referat Kultury O艣wiaty i Sportu, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 KO",
  5/ Samodzielne stanowisko pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu PG"
  6/ Stanowisko pracy Radca Prawny, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞RP", II Urz膮d Stanu Cywilnego, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 USC ".

  2. W sk艂ad kom贸rek organizacyjnych Urz臋du wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4 wchodz膮:

  1/ w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym:
  a) Sekretariat Urz臋du, u偶ywaj膮cy symbolu 聞 OA-s ",
  b) Stanowiska pracy do spraw obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i zarz膮dzania kryzysowego, u偶ywaj膮ce symbolu, 聞 O A-o ",
  c) Stanowisko pracy do spraw kadrowych i organizacji pracy, u偶ywaj膮ce symbolu 聞OA-k ",
  d) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi Rady Gminy, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 OA-r",
  e) Stanowisko pracy do spraw BHP, u偶ywaj膮ce symbolu 聞OA - n",
  f) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi Urz臋du, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 OA-p "

  2/ w Referacie Gospodarki Przestrzennej , Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Handlu:
  a) Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-b ",
  b) Stanowisko pracy do spraw inwestycji, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-i ",
  c) Stanowisko pracy do spraw zam贸wie艅 publicznych i wsp贸艂pracy z ZGDW, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-z ",
  d) Stanowisko pracy do spraw budowy i utrzymania dr贸g, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-d"
  e) Stanowisko pracy do spraw ochrony 艣rodowiska, rolnictwa i le艣nictwa, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-r ",
  f) Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR - g",
  g) Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR - k", h) Stanowisko pracy do spraw dzia艂alno艣ci gospodarczej handlu, us艂ug i profilaktyki alkoholowej, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR-h",

  3/ w Referacie Bud偶etu i Finans贸w:
  a) Stanowiska pracy do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej, u偶ywaj膮cesymbolu 聞 BF- b ",
  b) Stanowiska pracy do spraw podatk贸w, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 BF-p ",
  c) Stanowiska pracy do spraw windykacji nale偶no艣ci, u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF- w",
  d) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi kasy - u偶ywaj膮ce symbolu 聞 BF-k",
  e) Stanowisko pracy do spraw naliczania p艂ac i pochodnych - u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF- z",
  f) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi finansowej inwestycji - u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF - i",

  4/ w Referacie Kultury O艣wiaty i Sportu:
  a) Stanowisko pracy do spraw kultury - u偶ywaj膮ce symbolu 聞KO - k",
  b) Stanowisko pracy do spraw o艣wiaty - u偶ywaj膮ce symbolu 聞KO - o",

  搂 14

  Graficzny schemat organizacyjny Urz臋du okre艣la za艂膮cznik do Regulaminu.

  III. OBOWI慕ZKI I UPRAWNIENIA W脫JTA ORAZ OS脫B ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W URZ臉DZIE

  搂 15

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 W贸jta nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Kierowanie bie偶膮cymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewn膮trz,
  2. Kierowanie Urz臋dem jako zak艂adem pracy,
  3. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
  4. Podejmowanie czynno艣ci nale偶膮cych do kompetencji W贸jta w sprawach nie cierpi膮cych zw艂oki, kt贸re mog膮 zagra偶a膰 interesowi publicznemu, mieniu czy zdrowiu,
  5. Wykonywanie zada艅 z zakresu obrony cywilnej oraz w przypadku zaistnienia kl臋ski 偶ywio艂owej w celach ratowania os贸b i mienia oraz usuwania skutk贸w,
  6. Ustalanie przepis贸w dotycz膮cych organizacji i funkcjonowania Urz臋du w sprawach nie obj臋tych Regulaminem np. w zakresie funduszu nagr贸d, spraw socjalnych, wewn臋trznych instrukcji, regulaminu pracy itp.,
  7. Nadzorowanie realizacji bud偶etu gminy,
  8. Og艂aszanie uchwa艂 Rady Gminy i przedk艂adanie ich organom nadzoru, a tak偶e przedk艂adanie Radzie okresowych sprawozda艅 o przebiegu realizacji oraz wykonaniu uchwa艂, sporz膮dzonych w zwi膮zku ze sprawowaniem bie偶膮cego nadzoru nad ich realizacj膮,
  9. Reprezentowanie Gminy przed organami dzia艂aj膮cymi w sprawach, w kt贸rych gmina wyst臋puje jako strona,
  10. Koordynowanie dzia艂alno艣ci gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych jednostek pomocniczych, w tym w zakresie wykonywania uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego,
  11. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami, organami administracji rz膮dowej, organizacjami politycznymi, spo艂ecznymi i zawodowymi w sprawach dotycz膮cych gminy,
  12. Nadz贸r i kontrola nad sposobem wykorzystania mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sk艂adanie z tym zwi膮zanych informacji oraz przedk艂adanie Radzie Gminy stosownych uwag, wniosk贸w i propozycji,
  13. Uczestniczenie w pracach organ贸w zwi膮zk贸w i porozumie艅 komunalnych, do kt贸rych gmina przyst膮pi,
  14. Sprawowanie og贸lnego nadzoru nad funkcjonowaniem w ramach Urz臋du kontroli wewn臋trznej oraz wykonywaniem czynno艣ci kontrolnych wobec gminnych jednostek organizacyjnych,
  15. Powo艂ywanie rzecznika dyscyplinarnego i nadzorowanie jego pracy,
  16. Udzielanie pe艂nomocnictw w sprawach nale偶膮cych do jego wy艂膮cznej kompetencji,
  17. Podejmowanie w interesie gminy inicjatyw i dzia艂a艅 w sprawach nie zastrze偶onych dla innych organ贸w gminy,
  18. Wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych oraz zleconych przez Rad臋 Gminy,
  19. Wsp贸艂dzia艂anie z pos艂ami i senatorami z terenu wojew贸dztwa podkarpackiego.

  搂 16

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Zast臋pcy W贸jta Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Zast臋powanie W贸jta Gminy w czasie jego nieobecno艣ci,
  2. Pe艂nienie bezpo艣redniego nadzoru nad:
  a) funkcjonowaniem szk贸艂 i przedszkoli, Referatu O艣wiaty i Kultury oraz Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂,
  b) dzia艂alno艣ci膮 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,
  c) pozyskiwaniem funduszy europejskich dla Gminy Sko艂yszyn oraz prac膮 na stanowisku pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych,
  3. Przygotowywanie materia艂贸w do bie偶膮cej publikacji oraz odpowiedzialno艣膰 za aktualny stan BIP w Urz臋dzie Gminy,
  4. Wsp贸艂praca z Rad膮 Gminy i jej Komisjami w zakresie powierzonych zada艅,
  5. Wykonywanie innych zada艅 powierzonych przez W贸jta Gminy,

  搂17

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Sekretarza Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Sprawowanie bie偶膮cego nadzoru nad stanem organizacji i funkcjonowanie Urz臋du, nadzorowanie czasu pracy pracownik贸w oraz zg艂aszanie W贸jtowi wniosk贸w i propozycji maj膮cych na celu usprawnianie pracy Urz臋du,
  2. Zapewnienie zgodno艣ci z prawem projekt贸w rozstrzygni臋膰 w og贸lnych i indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  3. Nadz贸r nad wdra偶aniem uchwa艂 Rady, odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe i terminowe przygotowanie materia艂贸w pod obrady Rady i Komisji,
  4. Ustalanie na podstawie Regulaminu i przepis贸w szczeg贸lnych propozycji zakres贸w zada艅 referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz zakres贸w czynno艣ci poszczeg贸lnych pracownik贸w,
  5. Opracowywanie kwartalnych plan贸w pracy Urz臋du i organizacyjne zabezpieczenie ich realizacji,
  6. Opracowywanie materia艂贸w dla potrzeb 艣rodk贸w masowego przekazu w zakresie okre艣lonym przez W贸jta oraz reprezentowanie W贸jta w tych偶e 艣rodkach po uzgodnieniu stanowiska z W贸jtem,
  7. Zapewnienia w艂a艣ciwej obs艂ugi interesant贸w, a tak偶e rzetelnego i terminowego za艂atwiania spraw obywateli,
  8. Nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji w sprawach osobowych pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  9. Prowadzeniem rejestr贸w gminnych jednostek organizacyjnych, skarg i wniosk贸w, kontroli zewn臋trznej,
  10. Zapewnienie przestrzegania w Urz臋dzie przepis贸w o tajemnicy pa艅stwowej i s艂u偶bowej oraz dotycz膮cych porz膮dku i dyscypliny pracy, dbanie o wygl膮d budynku Urz臋du i jego otoczenia,
  11. Nadzorowanie przestrzegania w Urz臋dzie wewn臋trznych przepis贸w, instrukcji specjalistycznych itp.,
  12. Inicjowanie i tworzenie warunk贸w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  13. Wyst臋powanie do W贸jta w sprawach zatrudnienia pracownik贸w ich wynagrodzenia i awansowania, odznaczenia oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy dla potrzeb W贸jta oraz Rady Gminy,
  14. Wydawanie za艣wiadcze艅 i po艣wiadcze艅 urz臋dowych 艂膮cz膮cych si臋 z funkcjonowaniem gminy,
  15. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w ramach wymiany do艣wiadcze艅 oraz w sprawach zleconych przez W贸jta,
  16. Zapewnienie zaopatrzenia Urz臋du w niezb臋dny sprz臋t i materia艂y biurowe oraz przybory kancelaryjne, a tak偶e wykonywanie wszystkich funkcji kierownika administracyjnego urz臋du,
  17. Organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Urz臋du dla om贸wienia realizacji zada艅 i ustalenia kierunk贸w, metod i form dzia艂ania Urz臋du,
  18. Kierowanie Referatem Organizacyjno - Administracyjnym,
  19. Wykonywanie zada艅 powierzonych dora聼nie przez W贸jta, bezpo艣rednio przez Rad臋 Gminy oraz wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych.

  搂18

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Skarbnika Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Realizacja bud偶etu Gminy zw艂aszcza w zakresie: przygotowywanie projekt贸w procedur uchwalania bud偶etu i projekt贸w bud偶etu, bie偶膮cej realizacji bud偶etu i opracowania analiz z tym zwi膮zanych, opracowywanie kompleksowych sprawozda艅 i informacji zwi膮zanych z opracowywaniem projekt贸w bud偶etu i jego realizacj膮,
  2. Organizowanie gospodarki finansowej gminy w艂膮cznie z opiniowaniem wszystkich decyzji organ贸w gminy, gminnych jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych wywo艂uj膮cych skutki finansowe dla bud偶etu gminy,
  3. Organizowanie kontroli dzia艂alno艣ci gospodarczej i finansowej gminnych jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. Wykonywanie zada艅 g艂贸wnego ksi臋gowego Urz臋du,
  5. Realizowanie przepis贸w prawnych o dochodach i finansach gminy, o podatkach, op艂acie skarbowej i innych o podobnym charakterze - w zakresie 艂膮cz膮cym si臋 z bud偶etem gminy,
  6. Kierowanie Referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  7. Wykonywanie zada艅 zleconych przez organy gminy i W贸jta.

  搂19

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Planowanie, organizowanie i kierowanie prac膮 referatu (kom贸rki r贸wnorz臋dnej) w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonania zada艅 ustalonych dla referatu (kom贸rki r贸wnorz臋dnej) oraz opracowywanie projekt贸w zakres贸w czynno艣ci podleg艂ych pracownik贸w,
  2. Udzielanie wskaz贸wek i pomocy podleg艂ym pracownikom co do sposobu za艂atwiania przydzielonych im spraw pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym,
  3. Doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnienie organizacji i techniki pracy,
  4. Bie偶膮ca analiza zawartych um贸w,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urz臋du oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi spoza urz臋du,
  6. Zapewnienie w podleg艂ym referacie (kom贸rce r贸wnorz臋dnej) przestrzegania dyscypliny pracy oraz w艂a艣ciwego wykorzystania czasu pracy przez pracownik贸w,
  7. Wyst臋powanie do Sekretarza Gminy z wnioskami kadrowymi w sprawie zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyr贸偶niania podleg艂ych pracownik贸w oraz dotycz膮cymi ich odpowiedzialno艣ci s艂u偶bowej,
  8. Ponoszenie odpowiedzialno艣ci za rzetelno艣膰 stwierdze艅, ustale艅 i danych dotycz膮cych prowadzonych spraw zw艂aszcza rozstrzyganych decyzjami administracyjnymi oraz danych statystycznych,
  9. Dokonywanie analizy um贸w zawieranych z podmiotami wykonuj膮cymi okre艣lone zadania na rzecz gminy na etapie przygotowania projektu umowy, realizacji umowy z uwzgl臋dnieniem skutk贸w dla bud偶etu gminy i osi膮gni臋tych efekt贸w,
  10. Wykonywanie zada艅 zleconych dodatkowo przez W贸jta oraz Sekretarza Gminy w sprawach nale偶膮cych do ich kompetencji.

  搂 20

  1. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) wydaj膮 decyzje administracyjne na podstawie imiennego upowa偶nienia udzielonego im poprzez W贸jta w zakresie spraw okre艣lonych w upowa偶nieniu.
  2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do podpisywania pism i dokument贸w wychodz膮cych na zewn膮trz Urz臋du.

  IV. ZADANIA WSP脫LNE REFERAT脫W / KOM脫REK R脫WNORZ臉DNYCH /

  搂 21


  Zadania wsp贸lne realizowane przez wszystkie referaty (kom贸rki organizacyjne) obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci:
  1. Znajomo艣膰 tre艣ci i w艂a艣ciwe stosowanie akt贸w normatywnych organ贸w w艂adzy i administracji rz膮dowej oraz organ贸w samorz膮dowych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przepis贸w gminnych obowi膮zuj膮cych na terenie gminy,
  2. Przygotowywanie projekt贸w przepis贸w gminnych i innych akt贸w normatywnych organ贸w Gminy oraz rozstrzygni臋膰 w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  3. Realizacje przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z obronno艣ci膮 kraju, szczeg贸lnie w zakresie dotycz膮cym gminy w ramach obrony cywilnej, zapewnieniem porz膮dku i bezpiecze艅stwa w gminie, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska itp. - w zakresie okre艣lonym przepisami szczeg贸lnymi,
  4. Wsp贸艂dzia艂anie z jednostkami pomocniczymi gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w zakresie realizacji zada艅 gospodarczych,
  6. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z w艂a艣ciwo艣ci膮 rzeczow膮 i miejscow膮 organ贸w Gminy i przez nie za艂atwianych,
  7. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z wyborami, referendami oraz statystyk膮 pa艅stwow膮 i inn膮 sprawozdawczo艣ci膮.

  搂 22

  Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz pracownicy w nich zatrudnieni poza sprawami, o jakich mowa w 搂 19 maj膮 do realizacji dalsze wsp贸lne zadania, a w szczeg贸lno艣ci:
  1. Podnoszenie kwalifikacji i umiej臋tno艣ci zawodowych poprzez pe艂n膮 znajomo艣膰 przepis贸w z dziedziny prawa administracyjnego (materialnego i procedur administracyjnych) oraz z innych dziedzin prawa w zakresie niezb臋dnych do prawid艂owego za艂atwiania spraw,
  2. Zapoznawanie si臋 z orzecznictwem s膮dowym ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem orzecznictwa S膮du Najwy偶szego, Naczelnego S膮du Administracyjnego oraz Wojew贸dzkich S膮d贸w Administracyjnych w zakresie dotycz膮cym samorz膮du terytorialnego oraz uwzgl臋dniania tego orzecznictwa przy za艂atwieniu spraw bie偶膮cych,
  3. Wsp贸艂dzia艂anie w ramach wymiany do艣wiadcze艅 z innymi gminami oraz ponadgminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  4. Nawi膮zywanie w艂a艣ciwego kontaktu z mieszka艅cami gminy oraz stronami za艂atwiaj膮cymi swoje sprawy w Urz臋dzie,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z organami nadzoru oraz drugiej instancji w rozumieniu kodeksu post臋powania administracyjnego, tak偶e organami kontroli zewn臋trznej.

  V. ZADANIA W艁ASNE REFERAT脫W / KOM脫REK R脫WNORZ臉DNYCH /

  搂 23

  Do referatu Organizacyjno - Administracyjnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie sekretariatu Urz臋du,
  2. Administrowanie obiektami Urz臋du, prowadzenie obs艂ugi gospodarczej i socjalnej Urz臋du,
  3. Prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w Urz臋du oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. Prowadzenie archiwum zak艂adowego,
  5. Organizowanie wykonania uchwa艂 Rady Gminy, prowadzenie ich zbior贸w i ich udost臋pnianie do wgl膮du zainteresowanych,
  6. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosk贸w kierowanych do Urz臋du i czuwanie nad tokiem ich za艂atwiania,
  7. Zapewnienie obs艂ugi techniczno - organizacyjnej organ贸w gminy tj. Rady Gminy oraz kancelaryjnej Przewodnicz膮cego Rady, komisji Rady, klub贸w radnych, W贸jta i Sekretarza Urz臋du w zwi膮zku z realizacj膮 ich zada艅,
  8. Organizacja pracy z organami so艂ectw,
  9. Udzielanie zainteresowanym informacji o zakresach dzia艂ania organ贸w administracji rz膮dowej i samorz膮dowej,
  10. Podawanie do publicznej wiadomo艣ci materia艂贸w o pracy organ贸w gminy, a w szczeg贸lno艣ci publikowania przepis贸w gminnych, obwieszcze艅, komunikat贸w itp. zawieraj膮cych informacj臋 o charakterze publicznym,
  11. Wykonywanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z wyborami, referendami oraz statystyk膮 pa艅stwow膮 w zakresie nie nale偶膮cym do w艂a艣ciwo艣ci innych referat贸w,
  12. Nadz贸r nad ca艂okszta艂tem pracy Urz臋du w zakresie jego organizacji i funkcjonowania,
  13. Prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
  14. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludno艣ci / dowod贸w osobistych /,
  15. Wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej / o kompetencjach og贸lnych oraz specjalnych /, ze stowarzyszeniami, organizacjami spo艂ecznymi, zwi膮zkami zawodowymi i tak偶e z organami samorz膮dowymi innych gmin,
  16. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej i porz膮dku publicznego w tym zbi贸rek publicznych i zgromadze艅,
  17. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt 1-16 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia w Referacie przez W贸jta Gminy.

  搂 24

  Do Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Handlu nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
  2. Wsp贸艂dzia艂anie z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w w celu ochrony istniej膮cych na terenie gminy d贸br kultury, szczeg贸lnie zabytk贸w wpisanych do w艂a艣ciwo艣ci rejestr贸w,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu budowy urz膮dze艅 infrastruktury technicznej, zarz膮dzanie nimi i zapewnienie im sprawno艣ci technicznej, w szczeg贸lno艣ci wodoci膮g贸w, kanalizacji, dr贸g, most贸w, 艣rodk贸w 艂膮czno艣ci, o艣wietlenia itp.,
  4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zarz膮dzanie budynkami gminnymi i lokalami,
  5. Organizowanie i prowadzenie wykonawstwa przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych, tak偶e remont贸w finansowanych z bud偶etu gminy,
  6. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
  7. Administrowanie 艣rodkami Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej,
  8. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska,
  9. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo wodne,
  10. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy o ochronie przyrody,
  11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z nazwami ulic, plac贸w i oznaczeniem nieruchomo艣ci numerami porz膮dkowymi,
  12. Organizowanie prac interwencyjnych i rob贸t publicznych,
  13. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
  14. Prowadzenie spraw dotycz膮cych produkcji rolnej oraz zwi膮zanych z realizacj膮 ustaw o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych, ochronie ro艣lin uprawnych, o ochronie przyrody, o lasach oraz innych przepis贸w szczeg贸lnych,
  15. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z prawa 艂owieckiego,
  16. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z hodowl膮 zwierz膮t gospodarskich oraz wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie ze s艂u偶bami weterynaryjnymi,
  17. Realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o zwalczaniu zara聼liwych chor贸b zwierz臋cych,
  18. Wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej o kompetencjach og贸lnych oraz specjalnymi w sprawach okre艣lonych w pkt 15-18,
  19. Za艂atwianie spraw zwi膮zanych z melioracj膮 grunt贸w i stosunkami wodnymi na gruntach oraz dotycz膮cych funkcjonowania sp贸艂ek wodnych,
  20. Prowadzenie spraw mechanizacji rolnictwa i post臋pu technicznego w rolnictwie,
  21. Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
  22. Realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o statystyce publicznej w zakresie dotycz膮cym rolnictwa,
  23. Prowadzenie spraw socjalnych rolnik贸w i cz艂onk贸w ich rodzin,
  24. Prowadzenie ca艂o艣ci spraw zwi膮zanych z zarz膮dzaniem zasobami grunt贸w gminnych ( stanowi膮cych mienie komunalne),
  25. Nabywanie, zbywanie, przekazywanie w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋 lub najem grunt贸w gminnych, tak偶e budynk贸w gminnych,
  26. Dokonywanie podzia艂u nieruchomo艣ci dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  27. Podejmowanie niezb臋dnych czynno艣ci w celu wyw艂aszczenia nieruchomo艣ci na rzecz gminy,
  28. Regulowanie spraw w艂asno艣ci mienia gminy, wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami administracji pa艅stwowej, biurami notarialnymi, s膮dami powszechnymi, innymi gminami oraz osobami fizycznymi,
  29. Prowadzenie spraw rekultywacji grunt贸w nie nale偶膮cych do kompetencji organ贸w administracji rz膮dowej,
  30. Kontrola wykorzystania grunt贸w zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wy艂膮czeniu ich z produkcji rolnej,
  31. Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
  32. Wsp贸艂dzia艂anie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,
  33. Analizowanie stanu zabezpieczenia gminy przed powodziami i podejmowanie dzia艂a艅 z tym zwi膮zanych,
  34. Ewidencja dzia艂alno艣ci gospodarczej w gminie,
  35. Ustalanie i realizacja gminnych program贸w profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych, narkomanii i innych patologii spo艂ecznych,
  36. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt 1-35 skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.

  搂 25

  Do Referatu Bud偶etu i Finans贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Przygotowanie projekt贸w bud偶etu gminy,
  2. Gromadzenie dochod贸w i dokonywanie wydatk贸w bud偶etowych,
  3. Prowadzenie gospodarki funduszami b臋d膮cymi w dyspozycji gminy,
  4. Prowadzenie analiz zwi膮zanych z realizacj膮 bud偶etu gminy oraz przedk艂adanie wniosk贸w z tym zwi膮zanych Radzie Gminy,
  5. Dokonywanie wymiar贸w oraz pob贸r podatk贸w i op艂at lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  6. 艢ci膮ganie nale偶no艣ci Gminy innych ni偶 podatki i op艂aty lokalne, a w szczeg贸lno艣ci ustalonych gminie na podstawie um贸w cywilno- prawnych,
  7. Prowadzenie obs艂ugi kasowej i ksi臋gowej Urz臋du,
  8. Dokonywanie kontroli gospodarki finansowej jednostek i zak艂ad贸w bud偶etowych oraz innych jednostek organizacyjnych podporz膮dkowanych Radzie Gminy, tak偶e so艂ectw,
  9. Prowadzenie ksi臋gowo艣ci dochod贸w i wydatk贸w so艂ectw,
  10. Prowadzenie bud偶etowej ewidencji maj膮tku gminy,
  11. Wsp贸艂praca z Regionaln膮 Izb膮 Obrachunkow膮, Urz臋dem Skarbowym i bankiem wykonuj膮cym obs艂ug臋 kasow膮 gminy,
  12. Koordynowanie opracowywanych projekt贸w program贸w rozwoju gospodarczego gminy,
  13. Rozliczanie pod wzgl臋dem materia艂owo - finansowym zada艅 inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy,
  14. Opracowywanie obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci z zakresu zada艅 realizowanych w Referacie,
  15. Prowadzenie innych spraw ni偶 wymienione w pkt 1-14 wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych oraz skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.

  搂 26

  Do Referatu O艣wiaty i Kultury nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacj膮 plac贸wek o艣wiatowych,
  2. Realizowanie zada艅 organu nadzoruj膮cego w zakresie stosunku pracy dyrektor贸w szk贸艂,
  3. Wsp贸艂praca z organem sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny,
  4. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie o艣wiaty, kultury i sportu,
  5. Sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Gminy,
  6. Organizowanie gminnych imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych oraz wsp贸艂organizowanie sportowych imprez szkolnych,
  7. Prowadzenie ewidencji d贸br kultury,
  8. Zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunk贸w dzia艂ania oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej,
  9. Prowadzenie nadzoru nad prac膮 Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie,
  10. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt od 1 - 9 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia w Referacie przez W贸jta Gminy.

  搂 27

  Do zada艅 samodzielnego stanowiska pracy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 Gminy,
  2. Przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla Gminy,
  3. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie realizowanych zada艅,
  4. Prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
  5. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  6. Organizacja wsp贸艂pracy Gminy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi
  7. Wydawanie gazety gminnej,
  8. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt od 1 - 7 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.
  搂 28 Do zada艅 radcy Prawnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Wykonywanie obs艂ugi prawnej Urz臋du wed艂ug zasad okre艣lonych w ustawie o radcach prawnych,
  2. Informowanie W贸jta Gminy o zmianach w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym w zakresie dzia艂alno艣ci samorz膮du terytorialnego,
  3. Informowanie W贸jta Gminy o uchybieniach w dzia艂alno艣ci Urz臋du w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybie艅,
  4. Reprezentowanie organ贸w Gminy oraz W贸jta Gminy przed organami orzekaj膮cymi na podstawie i w granicach udzielonych upowa偶nie艅.

  搂 29

  Do Urz臋du Stanu Cywilnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Wykonywanie zada艅 nale偶膮cych do Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego,
  2. Prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opieku艅czego oraz wynikaj膮cych z kodeksu post臋powania cywilnego, a 艂膮cz膮cych si臋 z nimi.

  搂 30

  1. Kierownicy Referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) na podstawie zada艅 poszczeg贸lnych referat贸w okre艣lonych w paragrafach 21 - 26 ustalaj膮 szczeg贸艂owe zakresy spraw za艂atwianych w referatach oraz dokonuj膮 pomi臋dzy podleg艂ych pracownik贸w ich podzia艂u okre艣laj膮c wyczerpuj膮co dla nich uprawnienia, obowi膮zki, odpowiedzialno艣膰, tak偶e wzajemne zast臋pstwo.
  Materia艂y te przedk艂adaj膮 W贸jtowi Gminy poprzez Sekretarza Gminy.
  2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do Samodzielnego stanowiska pracy, Kierownika Urz臋dy Stanu Cywilnego oraz Radcy Prawnego.
  3. W贸jt Gminy na podstawie materia艂贸w, o jakich mowa w ust臋pach 1 i 2 zarz膮dzeniem okre艣li szczeg贸艂owe zakresy spraw za艂atwianych przez poszczeg贸lne referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) i ustali dla pracownik贸w Urz臋du zakresy czynno艣ci.

  VI ORGANIZACJA PARCY W URZ臉DZIE

  搂 31

  1. Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urz臋du jego dzia艂alno艣膰 oparta jest na:
  1/ rocznych programach dzia艂ania, obejmuj膮cych istotne dla Gminy zadania przewidziane do realizacji w obecnym roku; przepis 搂 8 ma tutaj odpowiedniezastosowanie,
  2/ operatywnych planach pracy dotycz膮cych ca艂ego Urz臋du lub poszczeg贸lnychreferat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych),
  3/ p贸艂rocznych planach narad zwo艂ywanych przez W贸jta Gminy.
  2. Programy dzia艂ania i plany o jakich mowa a ust. 1 obejmuj膮 tak偶e zadania wynikaj膮ce z wsp贸艂dzia艂ania z organami administracji rz膮dowej, Sejmikiem Samorz膮dowym, zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami spo艂ecznymi i technicznymi, innymi gminami,
  3. Szczeg贸艂owe zasady opracowywania program贸w dzia艂ania Urz臋du oraz plan贸w pracy i narad, sposobu ich realizacji i sprawozdawczo艣ci z tym zwi膮zanej okre艣la W贸jt Gminy.

  搂 32

  Bie偶膮cy nadz贸r nad realizacj膮 rocznych program贸w dzia艂ania Urz臋du sprawuje Sekretarz Gminy, kt贸ry okresowo sk艂ada W贸jtowi Gminy sprawozdania z tym zwi膮zane. W贸jt Gminy na podstawie sprawozda艅 Sekretarza Gminy oraz w艂asnych ustale艅 dokonuje oceny stanu realizacji zada艅 uj臋tych w rocznym programie dzia艂ania Urz臋du oraz podejmuje stosowne czynno艣ci w celu zapewnienia ich realizacji.

  搂 33

  Nadz贸r nad realizacj膮 operatywnych plan贸w pracy dotycz膮cych ca艂ego Urz臋du sprawuje Sekretarz Gminy, a takich plan贸w dotycz膮cych poszczeg贸lnych referat贸w (kom贸rek organizacyjnych) ich kierownicy.

  搂 34

  Stan realizacji rocznych program贸w dzia艂ania oraz operatywnych plan贸w pracy omawiany jest okresowo na odprawach s艂u偶bowych z udzia艂em wszystkich pracownik贸w Urz臋du.

  搂 35

  1. W贸jt Gminy zwo艂uje okresowe narady i odprawy s艂u偶bowe z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w 搂 11 pkt 1 Statutu Gminy, so艂tysami oraz pracownikami Urz臋du.
  2. Sekretarz Gminy odpowiada za w艂a艣ciwe przygotowanie narad i odpraw s艂u偶bowych pod wzgl臋dem organizacyjnym i merytorycznym. Wsp贸艂dzia艂a w tym zakresie z kierownikami referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych).
  3. Za nale偶yte przygotowanie narad i odpraw s艂u偶bowych w zakresie obs艂ugi techniczno - kancelaryjnej odpowiada Referat Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry:
  1/ zawiadamia o naradzie jej uczestnik贸w,
  2/ sporz膮dza listy obecno艣ci oraz szczeg贸艂owy porz膮dek narady,
  3/ sporz膮dza zwi臋z艂y protok贸艂 z przebiegu narady,
  4/ prowadzi ewidencj臋 podj臋tych ustale艅 na naradzie,
  5/ przekazuje podj臋te ustalenia na naradzie do realizacji oraz nadzoruje ich realizacj臋.
  4. Sekretarz Gminy przedstawia W贸jtowi Gminy okresowe informacje o stanie realizacji ustale艅 podj臋tych na naradach.

  搂 36

  Dzia艂alno艣膰 kontrolna Urz臋du polega na prowadzeniu kontroli wewn臋trznych i kontroli zewn臋trznych. Prowadz膮 j膮 w ramach swoich w艂a艣ciwo艣ci W贸jt Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz imiennie upowa偶nieni przez W贸jta inni pracownicy Urz臋du.

  搂 37

  1. Kontroli wewn臋trznej podlegaj膮 b膮d聼 referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) b膮d聼 te偶 wyodr臋bnione ich kom贸rki organizacyjne lub poszczeg贸lne stanowiska pracy (poszczeg贸lni pracownicy).
  2. Szczeg贸艂owe zasady przeprowadzania kontroli wewn臋trznej okre艣la W贸jt Gminy zarz膮dzeniem wewn臋trznym.

  搂 38

  Stan organizacji i funkcjonowania Urz臋du podlega r贸wnie偶 kontroli wykonywanej przez Rad臋 Gminy, Komisje Rady a zw艂aszcza Komisj臋 Rewizyjn膮. Zasady i tryb wykonywania kontroli poprzez wymienione organy okre艣laj膮 odr臋bne ustalenia.

  搂 39

  1. Kontrole zewn臋trzne prowadzone s膮 w gminnych jednostkach organizacyjnych imog膮 one mie膰 charakter kontroli:
  1/ kompleksowych,
  2/ problemowych (wycinkowych),
  3/ dora聼nych (interwencyjnych), 4/ sprawdzaj膮cych (rekontroli).
  2. Przeprowadzenie kontroli kompleksowych, pokompleksowych, problemowych i sprawdzaj膮cych zarz膮dza wy艂膮cznie W贸jt Gminy, przeprowadzenie kontroli dora聼nych zarz膮dzi膰 mo偶e tak偶e Sekretarz i Skarbnik Gminy.

  搂 40

  1. Kontrole zewn臋trzne prowadzone s膮 na podstawie rocznych kierunkowych plan贸w kontroli okre艣laj膮cych, co najmniej jednostki, w kt贸rych kontrola ma by膰 przeprowadzona, tematyk臋 kontroli, przybli偶ony termin kontroli, cel jaki chce si臋 osi膮gn膮膰 na podstawie materia艂贸w z kontroli oraz w miar臋 mo偶liwo艣ci pracownik贸w (osoby) odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.
  2. Na podstawie rocznych kierunkowych plan贸w kontroli mog膮 by膰 opracowywane plany szczeg贸艂owe na kr贸tsze okresy czasu, (np. p贸艂roczne, kwartalne). O potrzebie opracowania takich plan贸w rozstrzyga Sekretarz Gminy.
  3. Sekretarz Gminy ponosi przed W贸jtem Gminy odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe planowanie kontroli zewn臋trznych, za w艂a艣ciwe ich przygotowanie i przeprowadzenie oraz w艂a艣ciwe wykorzystanie materia艂贸w z kontroli. Dzia艂alno艣膰 Sekretarza w tym zakresie podlega akceptacji przez W贸jta Gminy.

  搂 41

  Szczeg贸艂owe zasady planowania, organizowania i przeprowadzenia kontroli zewn臋trznych okre艣la W贸jt Gminy zarz膮dzeniem wewn臋trznym.

  VII UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENT脫W I PISM

  搂 42

  1. Do wy艂膮cznej akceptacji i podpisu W贸jta Gminy s膮:
  1/ sprawy dotycz膮ce organizacji i funkcjonowania Urz臋du oraz zwi膮zane z jego dzia艂alno艣ci膮,
  2/ zarz膮dzenia i inne akty normatywne,
  3/ decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawach nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej i miejscowej W贸jta,
  4/ zarz膮dzenia przeprowadzania kontroli i upowa偶nienia do ich przeprowadzeni w zakresie, o jakim mowa w rozdziale VI Regulaminu, oraz zarz膮dzenia, wyst膮pienia i zalecenia pokontrolne,
  5/ sprawy zwi膮zane z wszczynaniem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, 6/ pe艂nomocnictwa procesowe oraz upowa偶nienia do za艂atwiania w imieniu W贸jta spraw okre艣lonych w upowa偶nieniu, II pisma skierowane do:
  a) Wojewody, Wice-wojewod贸w i dyrektor贸w wydzia艂贸w Urz臋du Wojew贸dzkiego,
  b) Sejmiku Samorz膮dowego, Marsza艂ka i Wicemarsza艂k贸w Wojew贸dztwa oraz Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego,
  c) kierownik贸w naczelnych i centralnych organ贸w administracji pa艅stwowej,
  d) organ贸w 艣cigania i wymiaru sprawiedliwo艣ci,
  e) organ贸w kontroli pa艅stwowej,
  f) organ贸w administracji drugiej instancji.
  8/ materia艂y i dokumenty przedstawiane pod obrady Rady Gminy i jej organ贸w,w szczeg贸lno艣ci projekty bud偶etu, sprawozdania z wykonania bud偶etu, projekty uchwa艂 oraz inne materia艂y opracowywane i przedk艂adane stosownie do plan贸w pracy Rady i jej organ贸w,
  9/ odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i wnioski komisji Rady Gminy,
  |10/ korespondencj臋 wynikaj膮c膮 z uprawnie艅 W贸jta jako szefa OC Gminy,
  11/ korespondencje z plac贸wkami dyplomatycznymi i konsularnymi pa艅stw obcych,
  12/ korespondencj臋 kierowan膮 w imieniu gminy do organ贸w zwi膮zk贸w zawodowych, partii politycznych, organizacji spo艂ecznych, tak偶e pos艂贸w i senator贸w,
  13/ odpowiedzi na zarz膮dzenia, wyst膮pienia i zalecenia pokontrolne organ贸w przeprowadzaj膮cych w gminie kontrole,
  14/ sprawy kadrowe:
  a) dotycz膮ce nawi膮zania, zmian, rozwi膮zania stosunk贸w pracy z pracownikami Urz臋du,
  b) dotycz膮ce kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach nie zastrze偶onych do w艂a艣ciwo艣ci Rady Gminy,
  c) inne sprawy kadrowe nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej W贸jta poza wymienionymi pod lit. a i b,
  15/ wnioski o nadanie odznacze艅 pa艅stwowych i resortowych,
  16/ korespondencj臋 wynikaj膮c膮 z nadzoru nad dzia艂alno艣ci jednostek organizacyjnych gminy,
  17/ sprawy z zakresu gospodarowania mieniem i finansami Urz臋du Gminy, 18/pisma zastrze偶one do podpisu W贸jta odr臋bnymi decyzjami lub maj膮ce ze wzgl臋du na sw贸j charakter specjalne znaczenie, 2. W czasie nieobecno艣ci W贸jta Gminy w sprawach okre艣lonych w ust. 1 podejmuje i podpisuje pisma zast臋puj膮cy go Zast臋pca W贸jta Gminy.

  搂 43

  1. Sekretarz oraz Skarbnik Gminy podpisuj膮:
  1/ odpowiedzi na pisma imiennie do nich skierowane,
  2/ decyzje, pisma i dokumenty w sprawach imiennie okre艣lonych w udzielonym im przez W贸jta Gminy upowa偶nieniu do ich za艂atwiania, 3/ inne pisma 艂膮cz膮ce si臋 z zakresem ich obowi膮zk贸w nie zastrze偶one dla W贸jta Gminy.
  2. Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) podpisuj膮 pisma dotycz膮ce zakresu dzia艂ania referat贸w, kt贸rymi kieruj膮, a niezastrze偶onych do podpisu W贸jta, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy,
  3. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 maj膮 odpowiednie zastosowanie do pracownik贸w Urz臋du, je偶eli dzia艂aj膮 w ramach udzielonych przez W贸jta Gminy upowa偶nie艅 oraz w przypadkach zast臋powania kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych).

  搂 44

  Korespondencja lub dokumenty, z kt贸rych wynikaj膮 okre艣lone zobowi膮zania i skutki finansowe wymagaj膮 uzgodnienia ze Skarbnikiem Gminy, kt贸ry na dow贸d uzgodnienia parafuje je na kopii.

  搂 45

  Przygotowywane w Urz臋dzie decyzje, dokumenty i pisma powinny odpowiada膰 wymogom okre艣lonym w przepisach prawa materialnego i proceduralnego oraz obowi膮zuj膮cej instrukcji kancelaryjnej.

  VIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  搂 46

  Porz膮dek wewn臋trzny w Urz臋dzie a tak偶e zwi膮zany z procesem pracy obowi膮zki Urz臋du i pracownik贸w okre艣la ustalony przez W贸jta Gminy Regulamin Pracy pracownik贸w Urz臋du.

  搂 47

  1. Na okres nieobecno艣ci w pracy pracownik贸w Urz臋du zadania nieobecnych wykonuj膮 zast臋puj膮cy ich pracownicy, a gdy i ci s膮 nieobecni w pracy zast臋pc贸w wyznaczaj膮 bezpo艣redni prze艂o偶eni s艂u偶bowi.
  2. Przy zmianach personalnych pracownik贸w Urz臋du obowi膮zuje zasada protokolarnego przekazania sprz臋tu i urz膮dze艅 biurowych, przybor贸w kancelaryjnych, teczek rzeczowych i za艂atwianych spraw, tak偶e zakresu obowi膮zk贸w i uprawnie艅.

  搂 48

  Bie偶膮cej wyk艂adni przepis贸w Regulaminu dokonuje W贸jt Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 1279
  Wersja do druku Wersja do druku  Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie - ci膮g dalszy


  Nowa strona 2

  搂 49

  Zmiany Regulaminu mo偶e dokona膰 W贸jt Gminy.

  Zakres dzia艂ania referat贸w i samodzielnych stanowisk pracy Urz臋du. I. Zadania nale偶膮ce do wszystkich referat贸w:
  1. Opracowywanie propozycji do projekt贸w program贸w i plan贸w rozwoju spo艂eczno - gospodarczego Gminy, a tak偶e wsp贸艂dzia艂anie w sporz膮dzaniu plan贸w zagospodarowania przestrzennego,
  2. Inicjowanie i podejmowanie przedsi臋wzi臋膰 organizacyjnych w celu zapewnienia w艂a艣ciwej i terminowej realizacji zada艅 okre艣lonych w programach i planach rozwoju spo艂eczno - gospodarczego i przestrzennego Gminy,
  3. Organizowanie wykonania zada艅 okre艣lonych w aktach prawnych naczelnych i centralnych organ贸w w艂adzy i administracji rz膮dowej oraz organ贸w samorz膮dowych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przepis贸w gminnych obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy,
  4. Przygotowanie projekt贸w przepis贸w gminnych i innych akt贸w normatywnych organ贸w Gminy tj. Rady Gminy i W贸jta oraz rozstrzygni臋膰 w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  5. Prowadzenie post臋powania i podejmowanie w ramach udzielonego upowa偶nienia W贸jta decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz stosowanie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji,
  6. Rozpatrywanie i za艂atwianie wniosk贸w i postulat贸w wyborc贸w, uchwa艂 i wniosk贸w z zebra艅 wiejskich, samorz膮du mieszka艅c贸w, interpelacji radnych, wniosk贸w komisji rady oraz skarg, wniosk贸w i list贸w mieszka艅c贸w,
  7. Realizacja przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z obronno艣ci膮 kraju, szczeg贸lnie w zakresie dotycz膮cym Gminy w ramach obrony cywilnej, zapewnienia porz膮dku i bezpiecze艅stwa w gminie, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska oraz przed powodzi膮 itp. - w zakresie okre艣lonym przepisami szczeg贸lnymi,
  8. Wsp贸艂dzia艂anie z jednostkami pomocniczymi gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  9. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w zakresie realizacji zada艅 gospodarczych,
  10. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z w艂a艣ciwo艣ci膮 rzeczow膮 i miejscow膮 organ贸w Gminy i przez nie za艂atwianych,
  11. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z wyborami, referendami oraz statystyk膮 pa艅stwow膮 i inn膮 sprawozdawczo艣ci膮,
  12. Podnoszenie kwalifikacji i umiej臋tno艣ci zawodowych pracownik贸w poprzez pe艂n膮 znajomo艣膰 przepis贸w z dziedziny prawa administracyjnego /materialnego i procedur administracyjnych / oraz z innych dziedzin prawa w zakresie niezb臋dnym dla prawid艂owego za艂atwiania spraw,
  13. Organizowanie i podejmowanie niezb臋dnych przedsi臋wzi臋膰 w celu ochrony tajemnicy pa艅stwowej i s艂u偶bowej oraz wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania 艂adu i porz膮dku publicznego,
  14. Zapoznawanie si臋 z orzecznictwem s膮dowym ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem orzecznictwa S膮du Najwy偶szego orz naczelnego S膮du Administracyjnego w zakresie dotycz膮cym samorz膮du terytorialnego oraz uwzgl臋dnienie tego orzecznictwa przy za艂atwianiu spraw bie偶膮cych,
  15. Opracowywanie w zakresie rzeczowej w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w sprawozdawczych dot. inwestycji, remont贸w oraz uczestnictwo w nadzorze nad ich realizacj膮,
  16. Wsp贸艂dzia艂anie z organami nadzoru oraz drugiej instancji w rozumieniu kodeksu post臋powania administracyjnego, tak偶e organami kontroli zewn臋trznej,
  17. Podejmowanie dzia艂a艅 zapewniaj膮cych ochron臋 mienia Urz臋du i oddzia艂ywanie na skuteczn膮 ochron臋 mienia jednostek porz膮dkowanych,
  18. Sprawowanie nadzoru w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy w stosunku do jednostek podleg艂ych i nadzorowanych przez W贸jta,
  19. Nawi膮zywanie w艂a艣ciwych kontakt贸w z mieszka艅cami Gminy oraz stronami za艂atwiaj膮cymi swoje sprawy w Urz臋dzie,
  20. Wykonywanie na zlecenie W贸jta innych czynno艣ci w sprawach obj臋tych jego kompetencjami.

  H. ZAST臉PCA W脫JTA
  1. Podejmowanie czynno艣ci Kierownika Urz臋du pod nieobecno艣膰 W贸jta spowodowan膮 urlopem lub niezdolno艣ci膮 do pracy w powodu choroby.
  2. Pe艂nienie bezpo艣redniego nadzoru nad:
  a) funkcjonowaniem szk贸艂 i przedszkoli, Referatu O艣wiaty i Kultury oraz Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szk贸艂,
  b) dzia艂alno艣ci膮 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,
  c) pozyskiwaniem funduszy europejskich dla Gminy Sko艂yszyn oraz prac膮 na stanowisku do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych,
  3. Przygotowanie materia艂贸w do bie偶膮cej publikacji oraz odpowiedzialno艣膰 za aktualny stan Biuletynu Informacji Publicznych w Urz臋dzie Gminy.
  4. Wsp贸艂praca z Rad膮 Gminy i jej Komisjami w zakresie powierzonych zada艅.
   

  III. REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

  Sekretarz Gminy
  1. Kierowanie referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy i zapewnienie ich prawid艂owego funkcjonowania,
  2. Zapewnienie organizacji pracy Urz臋du,
  3. Sprawowanie bie偶膮cego nadzoru nad stanem organizacji i funkcjonowania Urz臋du, nadzorowanie czasu pracy pracownik贸w oraz zg艂aszanie W贸jtowi wniosk贸w i propozycji maj膮cych na celu usprawnianie pracy urz臋du,
  4. Prowadzenie kontroli wewn臋trznych poszczeg贸lnych stanowisk pracy i dyscypliny pracy w Urz臋dzie,
  5. Zapewnienie zgodno艣ci z prawem projekt贸w rozstrzygni臋膰 w og贸lnych i indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. Nadz贸r nad wdra偶aniem uchwa艂 Rady, realizacja uchwa艂 i wniosk贸w, odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe i terminowe przygotowanie materia艂贸w pod obrady Rady i Komisji,
  7. Ustalanie na podstawie Regulaminu i przepis贸w szczeg贸艂owych propozycji zakres贸w zada艅 referat贸w ( kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz zakres贸w czynno艣ci poszczeg贸lnych pracownik贸w,
  8. Opracowywanie kwartalnych plan贸w pracy Urz臋du i organizacyjne zabezpieczenie ich realizacji,
  9. Opracowywanie materia艂贸w dla potrzeb 艣rodk贸w masowego przekazu w zakresie okre艣lonym przez W贸jta oraz reprezentowanie W贸jta w tych偶e 艣rodkach po uzgodnieniu stanowiska z W贸jtem,
  10. Nadz贸r i zapewnienie w艂a艣ciwej obs艂ugi interesant贸w, a tak偶e rzetelnego i terminowego za艂atwiania spraw obywateli,
  11. Nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji w sprawach osobowych pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  12. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych, skarg i wniosk贸w, kontroli zewn臋trznej,
  13. Kierowanie do za艂atwienia skarg i wniosk贸w sk艂adanych do Urz臋du Gminy,
  14. Nadz贸r nad terminowym i prawid艂owym za艂atwianiem skarg i wniosk贸w,
  15. Zapewnienie przestrzegania w Urz臋dzie przepis贸w wynikaj膮cych z ustawy o ochronie informacji niejawnej i ustawy o ochronie danych osobowych oraz dotycz膮cych porz膮dku i dyscypliny pracy. Dbanie o wygl膮d budynku Urz臋du i jego otoczenie,
  16. Nadzorowanie przestrzegania w Urz臋dzie KPA, wewn臋trznych przepis贸w, instrukcji kancelaryjnej, specjalistycznych itp.,
  17. Inicjowanie i tworzenie warunk贸w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  18. Wyst臋powanie do W贸jta w sprawach zatrudniania pracownik贸w ich wynagradzania i awansowania, odznaczania oraz dokonywania okresowych ocen ich pracy dla potrzeb W贸jta oraz Rady Gminy,
  19. Wydawanie za艣wiadcze艅 i po艣wiadcze艅 urz臋dowych 艂膮cz膮cych si臋 z funkcjonowaniem gminy,
  20. Przyjmowanie ustnych o艣wiadcze艅 ostatniej woli spadkodawcy ( spisywanie testament贸w),
  21. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w ramach wymiany do艣wiadcze艅 oraz w sprawach zleconych przez W贸jta,
  22. Zapewnienie zaopatrzenia Urz臋du w niezb臋dny sprz臋t, a tak偶e wykonywanie wszystkich funkcji kierownika administracyjnego urz臋du,
  23. Organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Urz臋du dla omawiania realizacji zada艅 i ustalenia kierunk贸w, metod i form dzia艂ania Urz臋du,
  24. Kierowanie Referatem Organizacyjno - Administracyjnym,
  25. Nadz贸r na opracowaniem i przekazywaniem przez pracownik贸w kompletnych materia艂贸w oraz bie偶膮c膮 aktualizacj膮 Biuletynu Informacji Publicznych,
  26. Nadz贸r nad realizacj膮 wniosk贸w z kontroli zewn臋trznych, w szczeg贸lno艣ci wniosk贸w NIK, RIO, UW,
  27. Prowadzenie dzia艂alno艣ci instrukta偶owej i konsultacyjnej w sprawach organizowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz dokumentowania i wykorzystywania wynik贸w kontroli,
  28. Opiniowanie pod wzgl臋dem formalno - prawnym i redakcyjnym akt贸w prawnych W贸jta Gminy oraz projekt贸w uchwa艂 kierowanych pod obrady Rady Gminy,
  29. Doradztwo prawne na rzecz poszczeg贸lnych referat贸w i stanowisk pracy,
  30. Udzielanie wyja艣nie艅 w sprawie obowi膮zuj膮cego stanu prawnego w zakresie dzia艂ania referat贸w i samodzielnych stanowisk pracy Urz臋du,
  31. Wykonywanie zada艅 powierzonych dora聼nie przez W贸jta, bezpo艣rednio przez Rad臋 Gminy oraz wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych.

  Sekretariat Urz臋du:
  1. Prowadzenie sekretariatu Urz臋du, przyjmowanie, wysy艂anie i rozdzielnie korespondencji i przesy艂ek w Urz臋dzie oraz prowadzenie rejestru pism wp艂ywaj膮cych do Urz臋du i wychodz膮cych,
  2. Prowadzenie rejestru rachunk贸w i faktur wp艂ywaj膮cych do Urz臋du,
  3. Kierowanie obiegu dokument贸w i pism kierowanych do W贸jta Gminy, Zast臋pcy W贸jta i Skarbnika Gminy,
  4. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z przestrzeganiem czasu pracy: lista obecno艣ci, ksi膮偶ka wyj艣膰 w godzinach pracy i wyjazd贸w s艂u偶bowych, dy偶ur贸w,
  5. Prowadzenie zak艂adowego zbioru Dziennik贸w Ustaw, Monitor贸w Polski, Dziennik贸w Urz臋dowych i innych,
  6. Udzielanie informacji dla stron za艂atwiaj膮cych sprawy w Urz臋dzie,
  7. Prowadzenie rejestru rozm贸w telefonicznych i fax.

  Stanowisko pracy do spraw obywatelskich:
  1. Prowadzenie ewidencji ludno艣ci,
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowa艅 i wymeldowa艅,
  3. Prowadzenie kart osobowych mieszka艅c贸w i ich aktualizacja na podstawie zg艂osze艅 meldunkowych, dokument贸w wojskowych, oraz wymiany dowod贸w osobistych,
  4. Udzielanie informacji adresowych organom 艣cigania i wymiaru sprawiedliwo艣ci ( zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych),
  5. Zak艂adanie kart osobowych mieszka艅c贸w i skorowidza alfabetycznego,
  6. Nanoszenie zmian w KOM w wyniku zameldowa艅, przemeldowa艅, zawarcia ma艂偶e艅stw, zgon贸w,
  7. Aktualizacja danych osobowych w systemie 聞PESEL",
  8. Wydawanie po艣wiadcze艅 zamieszkania na 偶膮danie stron, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
  9. Przekazywanie do w艂a艣ciwego WKU informacji o zameldowaniu, wymeldowaniu lub przemeldowaniu,
  10. Wprowadzanie do programu komputerowego ewidencji ludno艣ci 聞ELUD" karty osobowej mieszka艅ca oraz wszystkich zmian - a nast臋pnie przekazywanie dyskietki do Wojew贸dzkiego O艣rodka Informatyki TPD w Rzeszowie Kom贸rka Zamiejscowa w Kro艣nie i Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestr贸w Pa艅stwowych MSW i A w Warszawie w celu dokonania aktualizacji,
  11. Wsp贸艂praca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszka艅c贸w, wyst臋powanie z wnioskiem o ukaranie w trybie administracyjnym os贸b niedope艂niaj膮cych obowi膮zku meldunkowego,
  12. Potwierdzanie zgodno艣ci danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z posiadan膮 ewidencj膮,
  13. Przekazania pisemnej informacji o zgonie danej osoby do Urz臋du Skarbowego w艂a艣ciwego, ze wzgl臋du na jej ostatnie miejsce zamieszkania ( zameldowania), O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie oraz Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie celem aktualizacji ewidencji,
  14. Sporz膮dzanie i przekazywanie do Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie wykazu os贸b, kt贸re ko艅cz膮 18 - lat w terminie 2-ch tygodni po uko艅czeniu 18 roku 偶ycia,
  15. Sporz膮dzanie wykaz贸w dzieci wed艂ug rejon贸w szkolnych i przesy艂anie do szk贸艂,
  16. Sporz膮dzanie spis贸w wyborc贸w dla wybor贸w Prezydenckich, Sejmu i Senatu, referendum oraz rady Gminy,
  17. Prowadzenie rejestru wyborc贸w oraz jego bie偶膮cej aktualizacji,
  18. Wydawanie zezwole艅 i odmowa jego wydania na przeprowadzenie imprez masowych na terenie Gminy,
  19. Przyjmowanie zawiadomie艅 o organizacji imprez kulturalnych ( zabawa taneczna, festyn ogrodowy, wieczorek taneczny, dyskoteka),
  20. Wydawanie i cofanie zezwole艅 na prowadzenie zbi贸rek publicznych na obszarze Gminy, oraz nadz贸r nad ich przebiegiem,
  21. Uzgadnianie organizacji uroczysto艣ci religijnych: pielgrzymek, procesji z Policj膮 w zakresie zapewnienia bezpiecze艅stwa publicznego na drogach publicznych na terenie Gminy,
  22. Przyjmowanie do wiadomo艣ci zarejestrowanych Stowarzysze艅 od ich Zarz膮dc贸w,
  23. Realizacja zada艅 zwi膮zanych z wydawaniem dowod贸w osobistych,
  24. Przyjmowanie pism s膮dowych lub prokuratorskich w przypadku nie wa偶no艣ci dor臋czenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
  25. Zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zak艂ad贸w karnych,

  Stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej, wojskowych i zarz膮dzania kryzysowego ochrony przeciwpo偶arowej
  Sprawy obrony cywilnej - realizacja ustawy o powszechnym obowi膮zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Wykrywanie zagro偶e艅 oraz ostrzeganie i alarmowanie,
  2. Organizowanie ewakuacji ludno艣ci,
  3. Przygotowanie budowli ochronnych,
  4. Zaopatrywanie ludno艣ci w sprz臋t i 艣rodki ochrony indywidualnej,
  5. Zaciemnianie i wygaszanie o艣wietlenia,
  6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
  7. Udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
  8. Walka z po偶arami,
  9. Przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji ska偶e艅 i zaka偶e艅,
  10. Ochron臋 偶ywno艣ci i innych d贸br niezb臋dnych do przetrwania,
  11. Organizowanie dora聼nych pomieszcze艅 i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludno艣ci,
  12. Zabezpieczenie d贸br kultury, urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej i wa偶nej dokumentacji,
  13. Dora聼ne przywracanie dzia艂ania niezb臋dnych s艂u偶b u偶yteczno艣ci publicznej,
  w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych uj臋膰 wody pitnej,
  14. Dora聼na pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porz膮dku w sferach dotkni臋tych kl臋skami,
  15. Dora聼na pomoc w grzebaniu zmar艂ych,
  16. Dzia艂alno艣膰 planistyczna i prace organizacyjne,
  17. Dzia艂alno艣膰 szkoleniowa i upowszechniaj膮ca w zakresie problematyki obrony cywilnej,
  18. Przygotowanie ludno艣ci do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
  19. Tworzenie formacji obrony cywilnej,
  20. Wskazywanie na stanowiska komendant贸w formacji OC,
  21. Nak艂adanie obowi膮zk贸w w ramach powszechnej samoobrony ludno艣ci,
  22. Organizowanie okresowych trening贸w sprawdzaj膮cych funkcjonowanie OC,
  23. Prowadzenie magazynu OC,
  24. Aktualizacja dokument贸w zwi膮zanych z uruchomieniem i pe艂nieniem sta艂ego dy偶uru,
  25. Koordynowanie zada艅 w dziedzinie obronno艣ci oraz szkolenia obronnego,

  Sprawy wojskowe
  1. Przygotowanie ludno艣ci i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie zada艅 w ramach powszechnego obowi膮zku obrony okre艣lonych w innych ustawach,
  2. Organizowanie i wykonywanie przez jednostki organizacyjne Gminy zada艅 w ramach powszechnego obowi膮zku obrony, w tym ustalenie zada艅 szczeg贸艂owych oraz trybu ich realizacji,
  3. Uwzgl臋dnianie postulat贸w dotycz膮cych potrzeb si艂 zbrojnych przekazywanych przez organy wojskowe,
  4. Czynno艣ci zwi膮zane z wykonywaniem powszechnego obowi膮zku obrony oraz wsp贸艂dzia艂anie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  5. Opracowanie planu 艣wiadcze艅 osobistych i dora聼nych 艣wiadcze艅 rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie og艂oszenia mobilizacji lub wybuchu wojny na wniosek WKU,
  6. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu osoby do wykonania 艣wiadcze艅 osobistych oraz dora聼nych 艣wiadcze艅 rzeczowych, na wniosek WKU,
  7. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
  8. Ustalanie wysoko艣ci stawek rycza艂tu posiadaczom udost臋pniaj膮cym przedmioty 艣wiadcze艅 rzeczowych po zako艅czeniu wykonywania tych 艣wiadcze艅,
  9. Przygotowanie rozlicze艅 finansowych za wykonanie 艣wiadcze艅 osobistych i rzeczowych,
  10. Udzia艂 w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
  11. Przygotowanie decyzji o konieczno艣ci sprawowania przez 偶o艂nierza bezpo艣redniej opieki nad cz艂onkiem rodziny,
  12. Prowadzenie ewidencji przedpoborowych, sporz膮dzanie aktualnego wykazu os贸b przedpoborowych do rejestracji,
  13. Sporz膮dzenie i wys艂anie wezwa艅 przedpoborowym w celu zg艂oszenia si臋 do rejestracji,
  14. Przeprowadzenie rejestracji i wydanie stosownego dokumentu,
  15. Podejmowanie dzia艂a艅 egzekucyjnych w przypadku nie zg艂oszenia si臋 przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny,
  16. Sporz膮dzanie wykazu przedpoborowych aktualnego rocznika oraz os贸b, kt贸re nie zg艂osi艂y si臋 do poboru w latach poprzednich, wysy艂anie wezwa艅 do tych poborowych celem strawienia si臋 przed Komisj臋 Poborow膮,
  17. Na wniosek Przewodnicz膮cego Komisji Poborowej wykonywanie czynno艣ci egzekucyjnych w stosunku do os贸b, kt贸re nie stawi艂y si臋 do poboru bez uzasadnionej przyczyny,
  18. Zorganizowanie dor臋czania i dor臋czanie kart powo艂ania do odbycia 膰wicze艅 wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej s艂u偶by wojskowej w razie og艂oszenia mobilizacji i w czasie wojny.
  19. Organizowanie akcji pos艂a艅czej i kurierskiej,
  20. Za艂atwianie spraw zwi膮zanych z oczyszczaniem teren贸w z niewypa艂贸w,
  21. Prowadzenie kancelarii tajnej,
  22.Prowadzenie rejestru pism poufnych i tajnych,

  Kl臋ski 偶ywio艂owe - realizacja ustawowych zada艅 z zakresu ochrony przed kl臋skami 偶ywio艂owymi, zwalczania ich skutk贸w oraz bezpiecze艅stwa obywateli:
  1. Przygotowanie zarz膮dzenia W贸jta Gminy w sprawie powo艂ania Gminnego
  Zespo艂u Reagowania i jego aktualizacja,
  Bie偶膮ca aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego w zakresie bilansu si艂 ratowniczych, 艣rodk贸w technicznych niezb臋dnych do usuwania skutk贸w zagro偶e艅, plan贸w alarmowania,
  2. Monitorowanie wyst臋puj膮cych kl臋sk 偶ywio艂owych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
  3. Opracowanie i realizacja planu 膰wicze艅 Gminnego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego oraz jego grup roboczych,
  4. Koordynacja dzia艂a艅 praktycznych Gminnego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego przed zagro偶eniami i w stanach zagro偶enia,

  Ochrona przeciwpo偶arowa - realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o ochronie przeciwpo偶arowej:
  1. Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych,
  2. Zapewnienie pomieszcze艅, wyposa偶enia, sprz臋tu, utrzymania, wyszkolenia i gotowo艣ci bojowej ochotniczych stra偶y po偶arnych,
  3. Zapewnienie bezp艂atnego umundurowania oraz odzie偶y specjalnej cz艂onkom ochotniczej stra偶y po偶arnej,
  4. Ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej,
  5. Zapewnienie zasob贸w wody do gaszenia po偶ar贸w,
  6. Zabezpieczenie 艣rodk贸w transportowych do akcji ratowniczych 膰wicze艅 oraz ubezpieczenie tego sprz臋tu,
  7. Opracowanie projektu bud偶etu w celu zapewnienia niezb臋dnych 艣rodk贸w dla cel贸w przeciwpo偶arowych i zarz膮dzania kryzysowego (tj. zakup sprz臋tu, paliwa, odzie偶y, itp.),

  Stanowisko pracy do spraw kadrowych i organizacji pracy
  1. Obs艂uga techniczno - organizacyjna narad zwo艂ywanych przez W贸jta i przekazywanie wniosk贸w z narad poszczeg贸lnym referatom i na stanowiska pracy,
  2. Gospodarowanie piecz臋ciami urz臋dowymi, zamawianie, zabezpieczanie oraz prowadzenie rejestru piecz臋ci,
  3. Zaopatrywanie Urz臋du w materia艂y biurowe,
  4. Prenumerata czasopism, wydawnictw, dziennik贸w i monitor贸w,
  5. Ewidencja i rejestr zarz膮dze艅 W贸jta i przekazywanie ich do realizacji,
  6. Ewidencja i kompletowanie zarz膮dze艅 Wojewody, rz膮du i przekazywanie ich do wykonania oraz zbierania sprawozda艅 o ich wykonaniu,
  7. Zapewnianie publikacji prawa miejscowego, og艂osze艅, obwieszcze艅 oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
  8. Wyst臋powanie do Kierownik贸w referatu, pracownik贸w Urz臋du, Kierownik贸w Jednostek Organizacyjnych o dostarczanie niezb臋dnych informacji, sprawozda艅,
  9. Przekazywanie do realizacji i bezpo艣rednie nadzorowanie polece艅 W贸jta oraz ustalenie sposobu, trybu i termin贸w wykonania tych polece艅,
  10. Opracowywanie projekt贸w regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i zakresu dzia艂ania poszczeg贸lnych referat贸w i stanowisk pracy w Urz臋dzie oraz przedstawianie W贸jtowi wniosk贸w usprawnieniowych wynikaj膮cych ze zmian Statutu,
  11. Opracowywanie upowa偶nie艅 dla pracownik贸w celem podpisywania pism i decyzji w imieniu W贸jta,
  12. Ustalanie zakres贸w czynno艣ci dla pracownik贸w z kierownikami referat贸w, a dla kierownik贸w z Sekretarzem Gminy,
  13. Okre艣lanie og贸lnych zasad organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych podporz膮dkowanych W贸jtowi Gminy,
  14. Usprawnianie organizacji pracy Urz臋du oraz wdra偶anie nowych metod i technik zarz膮dzania,
  15. Wsp贸艂udzia艂 w przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, Rady Gminy, W贸jta, Prezydenta RP i organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi,
  16. Udzielanie pomocy w zbieraniu i sporz膮dzaniu informacji w przypadku zaistnienia takiej konieczno艣ci,
  17. Sporz膮dzanie sprawozda艅 p贸艂rocznych i rocznych z dzia艂alno艣ci Referatu,
  18. Wsp贸艂organizowanie zebra艅 wiejskich,
  19. Prowadzenie ewidencji protoko艂贸w, wniosk贸w z zebra艅 wiejskich, przekazywanie pracownikom do realizacji oraz nadz贸r nad ich realizacj膮,
  20. Sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji wniosk贸w z zebra艅 wiejskich,
  21. Udzia艂 w przygotowaniu zebra艅 wyborczych organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w,
  22. Wsp贸艂dzia艂anie z przedstawicielami pracownik贸w Urz臋du w sprawach kadrowych oraz w celu zapewnienia pracownikom i cz艂onkom ich rodzin w艂a艣ciwych warunk贸w bytowych, mieszkaniowych, wypoczynku, ochrony zdrowia i lecznictwa,
  23. Prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej ze stosunkiem pracy pracownik贸w Urz臋du,
  24. Prowadzenie akt osobowych pracownik贸w,
  25. Prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z naborem na wolne stanowiska urz臋dnicze,
  26. Prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej ze stosunkiem pracy kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  27. Prowadzenie kart urlopowych pracownik贸w,
  28. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z organizacj膮 praktyk studenckich i uczniowskich,
  29. Sprawy dotycz膮ce sta偶u pracy w rolnictwie,
  30. Organizowanie prac zwi膮zanych z dokonywaniem okresowych przegl膮d贸w kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w,
  31. Opracowanie projektu bud偶etu w zakresie wynagradzania pracownik贸w Urz臋du oraz wydatk贸w zwi膮zanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urz臋du (remonty, materia艂y biurowe, sprz臋t biurowy ),
  32. Prowadzenie spraw p艂acowych w tym nagr贸d jubileuszowych oraz dodatk贸w funkcyjnych, specjalnych i innych,
  33. Gospodarowanie 艣rodkami rzeczowymi, drukami i materia艂ami biurowymi,
  34. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z zabezpieczeniem mienia w Urz臋dzie.

  Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi Rady Gminy
  1. Opracowywanie projekt贸w plan贸w rady i jej organ贸w,
  2. Zabezpieczenie w艂a艣ciwych warunk贸w przeprowadzenia sesji, zbieranie materia艂贸w b臋d膮cych przedmiotem obrad,
  3. Ustalanie sposob贸w przygotowania projekt贸w uchwa艂 rady, przez resortowych pracownik贸w Urz臋du,
  4. Opracowywanie sprawozda艅 i informacji z dzia艂alno艣ci rady i jej organ贸w,
  5. Sporz膮dzanie protoko艂贸w z sesji,
  6. Prowadzenie ewidencji udzia艂u radnych na sesjach,
  7. Prowadzenie rejestru i zbioru uchwa艂 Rady i podejmowanie odpowiednich dzia艂a艅 w celu ich wykonania,
  8. Przekazywanie uchwa艂 Rady do Wydzia艂u Organizacyjno Prawnego i Nadzoru Urz臋du Wojew贸dzkiego oraz pracownikom do realizacji,
  9. Prowadzenie wykazu obowi膮zuj膮cych akt贸w prawa miejscowego,
  10. Przygotowanie i zabezpieczenie terminowego dor臋czania zawiadomie艅 i materia艂贸w umo偶liwiaj膮cych 艣wiadome i aktywne uczestnictwo w pracach komisji i sesjach Rady,
  11. Wykonywanie czynno艣ci zapewniaj膮cych przewodnicz膮cemu Rady sprawne kierowanie pracami rady,
  12. Dokonywanie na zlecenie przewodnicz膮cego rady okresowych bada艅 i analiz z zakresu problematyki Rady i jej organ贸w,
  13.Prowadzenie rejestru wniosk贸w i interpelacji radnych, czuwanie nad terminowym za艂atwianiem wniosk贸w i interpelacji przez pracownik贸w Urz臋du i jednostki organizacyjne do kt贸rych zosta艂y skierowane,
  14. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, a w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projekt贸w decyzji w tych sprawach,
  15. Przygotowywanie projekt贸w plan贸w spotka艅 radnych z wyborcami oraz dy偶ur贸w dla przyjmowania wniosk贸w, uwag i skarg mieszka艅c贸w, nadawanie biegu skargom i wnioskom przyj臋tym przez radnych od obywateli,
  16. Organizowanie wsp贸艂dzia艂ania radnych z organami samorz膮du mieszka艅c贸w,
  17. Przygotowywanie propozycji do plan贸w pracy komisji,
  18. Wykonywanie w oparciu o upowa偶nienie komisji lub przewodnicz膮cego komisji niezb臋dnych czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem posiedze艅 komisji,
  19. Udzia艂 w opracowywaniu wniosk贸w i opinii komisji w merytorycznych i organizacyjnych sprawach,
  20. Przygotowanie z przewodnicz膮cymi w艂a艣ciwych komisji rady materia艂贸w na posiedzenie komisji,
  21. Wsp贸艂dzia艂anie z przewodnicz膮cymi komisji rady, w szczeg贸lno艣ci w zakresie
  zapewnienia udzia艂u komisji w przygotowaniu projekt贸w uchwa艂 rady, koordynacji plan贸w kontroli komisji,
  22. Sporz膮dzanie protoko艂贸w z posiedze艅 komisji,
  23. Prowadzenie rejestru wniosk贸w komisji oraz podejmowanie czynno艣ci
  zabezpieczaj膮cych realizacje tych wniosk贸w przez merytorycznych pracownik贸w, sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji wniosk贸w,
  24. Pomoc w opracowaniu statut贸w organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi,
  25. Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do zapewnienia wsp贸艂dzia艂ania Rady i jej organ贸w z organizacjami spo艂ecznymi i politycznymi oraz samorz膮dowymi,
  26. Przygotowanie i obs艂uga narad z so艂tysami,
  27. Sporz膮dzanie protoko艂贸w z odbytych narad so艂tys贸w,
  28. Sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji wniosk贸w z odbytych narad so艂tys贸w,
  29. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z przygotowaniem wybor贸w do Sejmu i Senatu, Rady Gminy, W贸jta, Prezydenta RP i organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi.

  Stanowisko pracy do spraw BHP
  1. Prowadzenie nadzoru nad obiektami mienia gminnego a to: Urz臋dem Gminy, Szko艂ami, Przedszkolem, O艣rodkami zdrowia, Gminnym O艣rodkiem Kultury i Czytelnictwa, bibliotekami, Gminnym O艣rodkiem Pomocy Spo艂ecznej, Domami Ludowymi, Remizami OSP, Wiejskimi Domami Kultury, sporz膮dzanie W贸jtowi, Dyrektorowi GZOEAS, Dyrektorom Szk贸艂 i Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych co najmniej 2 razy w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawieraj膮cych propozycje przedsi臋wzi臋膰 organizacyjnych i technicznych maj膮cych na celu zapobieganie zagro偶eniu 偶ycia i zdrowia pracownik贸w oraz popraw臋 warunk贸w pracy. Przygotowywanie zlece艅 na wykonywanie okresowych przegl膮d贸w instalacji gazowych, elektrycznych, kominiarskich w wymaganych ustawowo terminach, wsp贸艂praca z 聞SANEPID".
  2. Bie偶膮ce informowanie W贸jta, Dyrektora GZOEAS, Dyrektor贸w Szk贸艂 i Kierownik贸w Gminnych Jednostek Organizacyjnych i stwierdzonych zagro偶eniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzaj膮cymi do usuwania tych zagro偶e艅,
  3. Przeprowadzanie kontroli warunk贸w pracy oraz przestrzegania zasad i przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
  4. Zg艂aszanie wniosk贸w dotycz膮cych wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy do organizowanych w zak艂adzie pracy za艂o偶e艅 i dokumentacji modernizacji w/w obiekt贸w lub jego cz臋艣ci oraz nowych inwestycji, a tak偶e udzia艂 w ocenie tych dokumentacji,
  5. Udzia艂 w organizowaniu plan贸w modernizacji i remont贸w budynku Urz臋du Gminy oraz obiektach prowadzonych przez Gmin臋 a to: Szko艂ach, Przedszkolach, O艣rodkach Zdrowia, Gminnych O艣rodkach Kultury i Czytelnictwa, Domach Ludowych, Wiejskim Domu Kultury, Remizach OSP oraz przedstawianie propozycji dotycz膮cych uwzgl臋dnienia w tych planach rozwi膮za艅 techniczno -organizacyjnych, zapewniaj膮cych popraw臋 stanu bhp,
  6. Udzia艂 w cz臋艣ciowych i ko艅cowych odbiorach przekazywanych do u偶ytkowania nowo budowanych inwestycji, przebudowywanych, modernizowanych lub remontowanych obiekt贸w, oraz urz膮dze艅 maj膮cych wp艂yw na warunki pracy i bezpiecze艅stwo pracownik贸w,
  7. Opracowywanie wewn臋trznych zarz膮dze艅, regulamin贸w i instrukcji og贸lnych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla stanowisk administracji samorz膮dowej, rz膮dowej i jednostek organizacyjnych Gminy,
  8. Opracowywanie szczeg贸艂owych instrukcji dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla stanowisk Administracji samorz膮dowej, rz膮dowej i jednostek organizacyjnych Gminy,
  9. Udzia艂 w pracach zespo艂u powypadkowego i czynno艣ciach maj膮cych na celu ustalenie okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy,
  10. Spisywanie protoko艂贸w powypadkowych, prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokument贸w dotycz膮cych wypadk贸w przy pracy, choroby, a tak偶e przechowywanie i realizowanie wynik贸w bada艅 艣rodowiska pracy w jednostkach podleg艂ych Urz臋dowi Gminy,
  11. Udzia艂 w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosk贸w wynikaj膮cych z badania przyczyn i okoliczno艣ci wypadk贸w przy pracy oraz zachorowa艅 na choroby zawodowe i kontrola tych wniosk贸w,
  12. Prowadzenie szkole艅 wst臋pnych w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla pracownik贸w nowo przyj臋tych, palaczy co. podleg艂ych jednostek Urz臋dowi Gminy oraz pracownik贸w rob贸t interwencyjnych,
  13. Opracowanie wykazu uci膮偶liwych stanowisk pracy w uwzgl臋dnieniu z PIP,
  14. Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najw艂a艣ciwszych 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na kt贸rych wyst臋puj膮 czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
  15. Opracowywanie plan贸w szkole艅 w zakresie przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz prowadzenia szkole艅 i doradztwa w tym zakresie,
  16. Wsp贸艂praca z kom贸rkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkole艅 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zapewnienie w艂a艣ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracownik贸w,
  17. Wsp贸艂dzia艂anie ze s艂u偶b膮 zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracownik贸w, a w szczeg贸lno艣ci przy organizowaniu okresowych bada艅 lekarskich pracownik贸w,
  18. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zak艂adu pracy, szk贸艂 oraz obiektach podleg艂ych Urz臋dowi Gminy r贸偶nych form popularyzacji problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  19. Uczestniczenie w pracach zak艂adowych komisji zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  20. Kontrola stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Gminy oraz obiektach podleg艂ych Urz臋dowi Gminy tj. Szko艂ach, Przedszkolach, O艣rodkach Zdrowia, Gminnym O艣rodku Kultury i Czytelnictwa, Gminnym Zak艂adzie Gospodarki Komunalnej, Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej, Domach Ludowych, Wiejski O艣rodku Kultury, Remizach OSP,
  21. Prowadzenie dora聼nych kontroli w zakresie przestrzegania przepis贸w instrukcji bhp przez pracownik贸w w/w obiekt贸w,
  22. Ustalanie kierunk贸w i sposob贸w poprawy warunk贸w bhp,
  23. Nadz贸r nad pracownikami na stanowiskach pracy palaczy co. w okresie grzewczym,
  24. Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do likwidacji 聼r贸de艂 zagro偶enia.
  25. Wstrzymywanie pracy w jednostkach podleg艂ych Urz臋dowi Gminy w razie stwierdzenia wyst膮pienia zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia pracownik贸w,
  26. Wnioskowanie do W贸jta Gminy Dyrektora GZOES, Dyrektor贸w Szk贸艂, Kierownik贸w Jednostek Organizacyjnych o zastosowanie kar porz膮dkowych w stosunku dla pracownik贸w odpowiedzialnych za zaniedbanie obowi膮zk贸w w zakresie bhp,
  27. Gospodarka odzie偶膮 ochronn膮, robocz膮 i umundurowaniem,
  Stanowiska pracy do spraw obs艂ugi urz臋du
  1. Utrzymanie czysto艣ci pomieszcze艅 Urz臋du Gminy i terenu wok贸艂 budynku oraz w pozosta艂ych pomieszczeniach tj, korytarz i klatka schodowa (piwnice),
  2. Czyszczenie okien, pranie firanek i zas艂on,
  3. Odpowiedzialno艣膰 materialna i dba艂o艣膰 o mienie znajduj膮ce si臋 w budynku Urz臋du Gminy po godzinach pracy,
  4. Codzienne sprz膮tanie przystank贸w PKS 艂膮cznie z zatokami autobusowymi, usuwanie 艣mieci z koszy znajduj膮cych si臋 na przystankach oraz ko艂o Urz臋du,
  5. Utrzymanie czysto艣ci wok贸艂 kontenera znajduj膮cego si臋 ko艂o Urz臋du Gminy,
  6. Koszenie trawy, czyszczenie chodnik贸w, utrzymanie porz膮dku i czysto艣ci na chodnikach,
  7. Piel臋gnacja i utrzymanie plac贸w zieleni,
  8. Utrzymanie czysto艣ci wok贸艂 budynk贸w - tj. sprz膮tanie oraz od艣nie偶anie w porze zimy placu przed budynkiem Urz臋du Gminy, Gminnym O艣rodkiem Kultury i Czytelnictwa do drogi krajowej 艂膮cznie z chodnikiem po obu stronach drogi na d艂ugo艣ci parceli Urz臋du Gminy i GOK i Cz,
  9. Utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach Urz臋du Gminy,
  10. Utrzymanie odpowiedniego stanu wody w urz膮dzeniach co. i instalacji co. w budynkach,
  11. Odpowiedzialno艣膰 materialna za maj膮tek Gminnego O艣rodka Sportu i Rekreacji 艂膮cznie z nale偶ytym utrzymaniem ca艂ego obiektu w tym r贸wnie偶 urz膮dze艅 infrastruktury technicznej tj. instalacji elektrycznej, gazowej i wodno kanalizacyjnej, sprawdzaj膮c ich stan techniczny, zabezpieczenia, plomby codziennie w czasie pracy,
  12.Zamykanie i otwieranie obiektu w odpowiednim czasie, w zale偶no艣ci od organizowanych imprez sportowych,
  13.Prowadzenie podr臋cznej ksi膮偶ki obiektu z dokonywaniem wpis贸w o powsta艂ych uszkodzeniach obiektu, urz膮dze艅 i 偶膮danie potwierdzenia pisemnego o fakcie zg艂oszenia uszkodzenia do Urz臋du Gminy,
  14.Nadz贸r nad utrzymaniem sta艂ej czysto艣ci ca艂ego obiektu, dodatkowe sprawdzanie po nadmiernych opadach, silnych wiatrach lub wichurach i ka偶dorazowo zg艂aszanie rozmiaru powsta艂ych ewentualnie strat, uszkodze艅,
  15.Bie偶膮ca naprawa, utrzymanie i konserwacja wszystkich urz膮dze艅 i sprz臋tu ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem sprz臋tu sportowego, w kt贸ry jest wyposa偶ony obiekt sportowy przed organizowanymi imprezami a w razie ich uszkodzenia podczas imprez naprawa lub zg艂oszenie do naprawy (odwrotnie),
  16.Sprawdzanie i remonty bie偶膮ce wszystkich urz膮dze艅 (kurki, 偶ar贸wki, muszle, umywalki, urz膮dzenia szatni),
  17. Sprawdzanie urz膮dze艅 pomiarowych: liczniki elektryczne, gazowe,
  18.Udzia艂 w organizowanych spartakiadach, memoria艂ach innych masowych imprezach sportowych na terenie gminy,
  19.Udzia艂 w organizacji spartakiad szkolnych i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie ze Szko艂ami Podstawowymi i gimnazjami z terenu gminy,
  20.Pomoc organizacjom sportowym dzia艂aj膮cym na terenie gminy w planowanych imprezach na bazie Domu Sportowca w Siepietnicy,
  21.Utrzymywanie i wykonywanie bie偶膮cych rob贸t p艂yty boiska, p艂yty stadionu sportowego w Sko艂yszynie i Siepietnicy, na kt贸rej mieszcz膮 si臋:
  a) boisko do pi艂ki no偶nej,
  b) boisko do pi艂ki siatkowej,
  c) bie偶nia,
  22.Usuwanie skutk贸w zimy i go艂oledzi, wiosenne prace porz膮dkowe, na bie偶膮co i przed okresem zimy, 23.Pro wadzenie remontu ogrodzenia obiektu i boiska sportowego, 24.Utrzymanie zieleni w granicach obszaru na kt贸rym znajduje si臋 obiekt Domu Sportowca,

  IV. REFERAT BUD呕ETU I FINANS脫W Stanowiska pracy do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej:
  1. Przygotowanie projektu bud偶etu gminy i szczeg贸艂owego podzia艂u dochod贸w i wydatk贸w tego bud偶etu oraz projekt贸w plan贸w jednostek gospodarki pozabud偶etowej,
  2. Wykonywanie bud偶etu, prowadzenie analiz dochod贸w i wydatk贸w gminy oraz przedk艂adanie wniosk贸w w przedmiocie gospodarki finansowej W贸jtowi Gminy i Radzie Gminy,
  3. Dokonywanie zmian w bud偶ecie gminy w granicach uprawnie艅 Rady Gminy i W贸jta Gminy,
  4. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy w zakresie o艣wiaty,
  5. Prowadzenie kontroli finansowej w plac贸wkach o艣wiaty,
  6. Kontrole gospodarki finansowej i zak艂ad贸w bud偶etowych i innych jednostek organizacyjnych podlegaj膮cych Radzie Gminy,
  7. Dokonywanie okresowych analiz wykonania bud偶etu gminy i opracowanie materia艂贸w w tym zakresie dla potrzeb W贸jta Gminy i Rady Gminy,
  8. Wsp贸艂praca z Regionalna Izb膮 Obrachunkowa, Urz臋dem Skarbowym, bankiem wykonuj膮cym obs艂ug臋 kasowa oraz bankiem finansuj膮cym,
  9. Opracowywanie projekt贸w przepis贸w wewn臋trznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotycz膮cych prowadzenia rachunkowo艣ci, a w szczeg贸lno艣ci: zak艂adowego planu kont, obiegu dokument贸w, zasad prowadzenia i rozliczania inwestycji,
  10. Przyjmowanie rachunk贸w, sprawdzanie ich zgodno艣ci pod wzgl臋dem formalnym, rachunkowym,
  11. Przygotowywanie rachunk贸w do podj臋cia, sporz膮dzanie przelew贸w oraz przedk艂adanie ich W贸jtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy do zatwierdzenia,
  12. Prowadzenie kart realizowanych zada艅 gospodarczych z podzia艂em na poszczeg贸lne so艂ectwa oraz rodzaje prac,
  13. Prowadzenie rejestru um贸w,
  14. Przyjmowanie sprawozda艅 finansowych i opisowych z zakresu o艣wiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, Pomocy Spo艂ecznej, Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa, Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej,
  15. Prowadzenie ewidencji operacji finansowych na koncie 聞 130" tj. Rachunek bie偶膮cy jednostek bud偶etowych,
  16.Prowadzenie rachunkowo艣ci w zakresie realizowanych inwestycji,
  17.Prowadzenie rachunkowo艣ci bud偶etowej gminy jako jednostki bud偶etowej, uzgadnianie danych,
  18.Sporz膮dzanie zestawie艅 sald i obrot贸w,
  19.Sporz膮dzanie sprawozda艅 ( miesi臋czne, kwartalne, p贸艂roczne, roczne) bilansu jednostki oraz bilansu,
  20.Zg艂aszanie na bie偶膮co Skarbnikowi Gminy potrzeby dokonania zmian w planach wydatk贸w i dochod贸w,
  21.Prowadzenie rachunkowo艣ci kont pomocniczych do rachunku podstawowego,
  22.Bie偶膮ca ewidencja zakupionego wyposa偶enia i sprz臋tu,
  23.Przeprowadzanie inwentaryzacji w tym zakresie,
  24.Ewidencja 艣rodk贸w trwa艂ych ( aktualizacja, umorzenie) inwentaryzacja, sporz膮dzanie sprawozda艅 w tym zakresie,
  25.Rozliczanie prywatnych rozm贸w telefonicznych,
  26.Wystawianie Faktur VAT,
  27.Prowadzenie ewidencji podatku VAT w zakresie zakupu i sprzeda偶y oraz dokonywanie rozlicze艅 podatku VAT z Urz臋dem Skarbowym,
  28. Sporz膮dzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporz膮dzanie przelew贸w oraz prowadzenie rozlicze艅 z Urz臋dem Skarbowym,

  Stanowisko pracy do spraw podatk贸w
  1. Bie偶膮ca realizacja polityki podatkowej oraz wymiar kontrola i pob贸r podatk贸w i op艂at lokalnych, podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego wsi: B膮czal Dolny, B膮czal G贸rny, Harklowa, Jab艂onica, Kunowa, Lis贸w, Lipnica G贸rna, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska S艂aw臋ci艅skie, S艂aw臋cin, Sko艂yszyn, Siepietnica, 艢wi臋cany,
  2. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w sprawach dotycz膮cych podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego i le艣nego,
  3. Przygotowanie materia艂贸w w celu wydania decyzji o udzielenie ulg i umorze艅 zaleg艂o艣ci podatkowych i innych w granicach uprawnie艅,
  4. Nanoszenie zmian powierzchni gruntu na podstawie zawiadomie艅 o zmianie z Starostwa Powiatowego,
  5. Prowadzenie rejestru poda艅 o udzielenie ulg i umorze艅 podatkowych,
  6. Wydawanie za艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym i op艂acaniu sk艂adki na Fundusz Emerytalny Rolnik贸w,
  7. Prowadzenie i zamykanie rejestr贸w przypis贸w, odpis贸w podatk贸w lokalnych i podatku rolnego,
  8. Sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci w tym zakresie,
  9. Wysy艂anie deklaracji podatkowych do jednostek prawnych,
  10. Sporz膮dzanie o艣wiadcze艅 i zezna艅 艣wiadk贸w,
  11. Sporz膮dzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego do KRUS,
  12. Zwrot podatku akcyzowego dla rolnik贸w,
  13. Kompletowanie i przygotowywanie materia艂贸w do Biuletynu Informacji Publicznej,
  14. Wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznych, nadz贸r nad dzia艂aniem, tworzenie kopii,
  15. Bie偶膮ca aktualizacja danych Biuletynu Informacji Publicznych,
  16. Ochrona stacji roboczych, bie偶膮ca naprawa,

  17. Odbi贸r, segregacja, przesy艂anie wiadomo艣ci e - mail, tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze plik贸w,
  18. Zaopatrzenie Urz臋du w komputery, drukarki, zamienniki toner贸w i tuszy wykorzystywanych w drukarkach,
  19. Konserwacja sprz臋tu komputerowego, wprowadzanie nowych program贸w do komputer贸w oraz przeszkolenie wst臋pne pracownik贸w w zakresie program贸w,
  20. Ochrona danych osobowych
  Stanowisko pracy do spraw windykacji nale偶no艣ci
  1. Prowadzenie rachunkowo艣ci 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego - prawid艂owa ewidencja przypis贸w, odpis贸w wp艂at zwrot贸w i zalicze艅 nadp艂at z tytu艂u podatk贸w os贸b fizycznych we wszystkich miejscowo艣ciach gminy,
  2. Prowadzenie rachunkowo艣ci w zakresie podatk贸w i op艂at jednostek prawnych,
  3. Sprawdzanie terminowo艣ci wp艂at nale偶no艣ci przez podatnik贸w,
  4. Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do zastosowania 艣rodk贸w egzekucyjnych - upomnienia, tytu艂y wykonawcze,
  5. Dokonywanie rozlicze艅 podatnik贸w z tytu艂u wp艂at, nadp艂at i zaleg艂o艣ci,
  6. Przeprowadzenie rozliczenia rachunkowo - ksi臋gowego inkasent贸w,
  7. Obliczanie wynagrodzenia dla inkasent贸w ( so艂tys贸w),
  8. Analiza realizacji wp艂yw贸w,
  9. Przygotowywanie i sporz膮dzanie sprawozda艅 w tym zakresie,
  10. Wydawanie za艣wiadcze艅 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj膮cych zaleg艂o艣膰,
  11 Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w zakresie podatku od 艣rodk贸w transportowych,
  12.Prowadzenie wymiaru i rachunkowo艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych, czynno艣ci zmierzaj膮ce do egzekucji, sporz膮dzanie sprawozda艅. Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi kasy
  1. Podejmowanie wp艂at got贸wkowych z tytu艂u wszelkich wp艂yw贸w,
  2. Odprowadzanie przyj臋tej got贸wki do kasy na rachunki bankowe,
  3. Podejmowanie got贸wki do kasy z rachunk贸w bankowych, dokonywanie wyp艂at,
  4. Sporz膮dzanie raport贸w kasowych i przekazywanie na stanowisko ksi臋gowo艣ci bud偶etowej za pokwitowaniem,
  5. Przechowywanie w kasie got贸wki, papier贸w i znak贸w warto艣ciowych oraz druk贸w 艣cis艂ego zarachowania,
  6. Prowadzenie ksi臋gi druk贸w 艣cis艂ego zarachowania,
  7. Sporz膮dzanie listy op艂at za wydane dowody osobiste i przekazywanie ich do ksi臋gowo艣ci celem odprowadzenia dochod贸w bud偶etu pa艅stwa,
  8. Wprowadzenie danych do kasy fiskalnej.

  Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi finansowej inwestycji
  1. Prowadzenie ksi臋gowo艣ci dla bud偶etu gminy, uzgadnianie danych oraz sporz膮dzanie bilansu z wykonania bud偶etu gminy,
  2. Opracowywanie zbiorowych sprawozda艅 finansowych z wykonania bud偶etu i ich analiza,
  3. Sporz膮dzanie bilansu skonsolidowanego,
  4. Rozliczanie 艣rodk贸w finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
  5. Prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy, kontrola funduszy wydatk贸w celowych,
  6. Ewidencja funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej,
  7. Obs艂uga finansowa Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa,
  8. Sprawdzanie pod wzgl臋dem formalnym i rachunkowym, rachunk贸w, sporz膮dzanie przelew贸w do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki, obs艂uga finansowa zadania pn. 聞 Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki" - dotycz膮ca Gminy Sko艂yszyn,

  Stanowisko pracy do spraw naliczania wynagrodze艅 i pochodnych
  1. Sporz膮dzanie list p艂acy pracownik贸w, kart wynagrodze艅 oraz innych dokument贸w z tym zwi膮zanych,
  2. Naliczanie nale偶nych sk艂adek od wynagrodze艅,
  3. Rozliczanie nale偶no艣ci z ZUS,
  4. Sporz膮dzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporz膮dzanie przelew贸w oraz prowadzenie rozlicze艅 z Urz臋dem Skarbowym,
  5. Prowadzenie kart zasi艂kowych,
  6. Sporz膮dzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do Urz臋du Skarbowego,
  7. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od wynagrodze艅 - sporz膮dzanie PIT,
  8. Sporz膮dzanie sprawozda艅 dotycz膮cych wykorzystania funduszu p艂ac,
  9. Sporz膮dzanie sprawozda艅 do Urz臋du Statystycznego,
  10. Prowadzenie deklaracji ubezpieczeniowych PZU, rozliczanie z PZU oraz sporz膮dzanie wniosk贸w o wyp艂at臋 艣wiadcze艅,
  11. Prowadzenie i za艂atwianie spraw zwi膮zanych z przej艣ciem pracownik贸w na renty i emerytury,
  12. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracownik贸w,
  13.Wydawanie za艣wiadcze艅 o zatrudnianiu i wynagradzaniu oraz sporz膮dzanie wniosk贸w o naliczenie kapita艂u pocz膮tkowego dla by艂ych pracownik贸w,
  14. Sporz膮dzanie wniosk贸w i dokument贸w rozliczeniowych do Powiatowego Urz臋du Pracy dla pracownik贸w interwencyjnych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy,
  15. Rozliczenia z PEFRONEM z tytu艂u nale偶nych sk艂adek,
  16. Kompletowanie danych i opracowywanie statystyki gminy oraz jej analiza.
   

  V. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY 艢RODOWISKA, ROLNICTWA i HANDLU

  Kierownik Referatu
  1. Nadz贸r nad realizacj膮 ustawy o zam贸wieniach publicznych dot. og艂aszania przetarg贸w na inwestycje realizowane przez Referat Inwestycji,
  2. Nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 wynikaj膮cych z opracowania studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych i ukazuj膮cych si臋 nowych przepis贸w prawnych w tym zakresie,
  3. Nadz贸r na przygotowywaniem projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okre艣laj膮c granice obszaru obj臋tego planem, przedmiot i zasi臋g jego ustale艅 i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. Nadz贸r nad przygotowaniem dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i remont贸w kapitalnych w gminie Sko艂yszyn, niezb臋dnej do wydania zezwolenia, 艂膮cznie z uzyskaniem zezwolenia na realizacj臋 zadania oraz uzyskania niezb臋dnych dokument贸w do rozpocz臋cia budowy ( obiekty kubaturowe, sieciowe, liniowe drogi gminne oraz wojew贸dzkie w ramach posiadanych porozumie艅),
  5. Nadz贸r i za艂atwianie niezb臋dnych czynno艣ci prawnych do dokumentacji przy realizacji inwestycji gwarantuj膮cych wej艣cie w teren za zgoda zainteresowanych stron ( darowizna, dobrowolne przekazanie za odszkodowaniem),
  6. Koordynowanie, planowanie, realizacja inwestycji, kapitalnych remont贸w obiekt贸w
  b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy i podleg艂ych gminie, a to: remiz OSP, Dom贸w Ludowych, bibliotek, budynku Urz臋du Gminy, Domu Kultury w Sko艂yszynie i 艢wi臋canach, O艣rodk贸w Zdrowia, Domu Sportowca, GOPS realizowanych systemem zleconym i gospodarczym na podstawie przydzielonych 艣rodk贸w w bud偶ecie gminy na dany rok bud偶etowy, przedk艂adanie wniosk贸w W贸jtowi. Sk艂adanie kwartalnych sprawozda艅 z ich realizacji, tj. ocena post臋pu i jako艣ci rob贸t, podawanie orientacyjnych koszt贸w rob贸t wykonanych przez ekip臋 budowlan膮. Sprawowanie nadzoru na niekt贸rych inwestycjach z wyra聼nym okre艣leniem przez W贸jta Gminy,
  7. Proponowanie inspektora nadzoru inwestycji, przedk艂adanie projektu umowy Skarbnikowi Gminy w wypadku gdy zaistnia艂a konieczno艣膰 cz臋艣ciowego wykonywania rob贸t na podstawie um贸w systemem zleconym w robotach realizowanych systemem gospodarczym,
  8. Nadz贸r nad opracowywaniem planu pracy ekipy budowlanej i przedk艂adanie go do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy najp贸聼niej do 10 listopada ka偶dego roku, dot. nast臋pnego roku bud偶etowego i miesi臋cznych harmonogram贸w do 5 ka偶dego miesi膮ca,
  9. Wsp贸艂praca z Kierownikami jednostek organizacyjnych podleg艂ych Urz臋dowi Gminy w zakresie inwestycji i remont贸w kapitalnych budynk贸w,
  10.Przedk艂adanie W贸jtowi Gminy okresowych tj. miesi臋cznych informacji dot. stopnia zaawansowania rob贸t realizowanych inwestycji i remont贸w kapitalnych zatwierdzonych w odr臋bnym trybie na dany rok bud偶etowy ( uchwa艂a Rady Gminy na dany rok kalendarzowy wed艂ug ustalonych wewn臋trznych zasad) cz臋艣膰 opisowa i tabelaryczna,
  11. Przyjmowanie, przekazywanie plac贸w bud贸w dla zada艅 realizowanych przez ekip臋 remontow膮 oraz systemem zleconym na podstawie dokumentacji prawnej, technicznej, urz膮dze艅 technicznych woda, no艣niki energii z zachowaniem przepis贸w bhp i prawa budowlanego. Sporz膮dzanie protoko艂贸w o zako艅czeniu rob贸t,
  12. Organizacja i udzia艂 w wiosennych przegl膮dach technicznych obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy, sporz膮dzanie wst臋pnych kalkulacji, planowanie remont贸w kapitalnych i bie偶膮cych do ko艅ca marca ka偶dego roku oraz na etapie opracowania projektu bud偶etu. Wyst臋powanie z wnioskami finansowymi i rzeczowymi w zakresie inwestycji i remont贸w kapitalnych do W贸jta Gminy ( Biblioteki, Domy Kultury, Dom Sportowca, Domy Ludowe, remizy OSP, O艣rodki Zdrowia, budynek Urz臋du Gminy, GOPS, GOK i Cz).
  13.Przechowywanie i ewidencjonowanie wszystkich dokument贸w zwi膮zanych z dan膮 inwestycj膮 po uzyskaniu zezwolenia lub niewymagaj膮cych tego zezwolenia:
  a) kosztorys贸w inwestorskich, harmonogram贸w z okre艣leniem lat realizacji,
  b) planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych na finansowanie inwestycji , modernizacji, remont贸w kapitalnych realizowanych systemem zleconym i w艂asnym z okre艣leniem termin贸w w ci膮gu roku bud偶etowego,
  c) opracowywanie wykaz贸w rocznych zada艅 realizowanych inwestycji, remont贸w kapitalnych i modernizacji w poszczeg贸lnych latach,
  14. Opracowywanie programu rozwoju gminy i planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych na finansowanie inwestycji, remont贸w kapitalnych i modernizacji w poszczeg贸lnych latach w ramach plan贸w rozwoju gminy w tym dr贸g ze 艣rodk贸w powodziowych i fundacji dr贸g rolniczych,
  15.Przygotowywanie materia艂贸w do projektu bud偶etu gminy w zakresie inwestycji, modernizacji i remont贸w kapitalnych budynk贸w podleg艂ych Urz臋dowi Gminy ( mienie komunalne) oraz drogownictwa i przedk艂adanie ich W贸jtowi Gminy, a nast臋pnie po akceptacji Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy wraz z orientacyjnym zakresem rzeczowym i finansowym,
  16. Prowadzenie sprawozda艅 dot. inwestycji i remont贸w kapitalnych ( GUS, RIO, UW i inne),
  17. Sporz膮dzanie pisemnych kwartalnych sprawozda艅 dot. inwestycji, remont贸w kapitalnych, drogowych i przedk艂adanie do W贸jta Gminy w ustalonych terminach,
  18. Sporz膮dzanie informacji kwartalnych, p贸艂rocznych, rocznych stanowiskami pracy z realizacji zada艅 w referacie do dnia 5-tego po zako艅czeniu kwarta艂u,
  19. Organizowanie i udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t cz臋艣ciowych, etapami i ko艅cowych, przy zapewnieniu udzia艂u w tych odbiorach radnych i so艂tysa tej wsi w roli obserwatora gdzie jest realizowane zadanie,
  20. Zatwierdzanie i kompletowanie protoko艂贸w cz臋艣ciowych i ko艅cowych odbioru i wyceny prac w ramach dobrowolnego udzia艂u realizowanych inwestycji, remont贸w kapitalnych (robocizna, sprz臋t),
  21. Zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych wad i usterek, a okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru inwestycji i remontu kapitalnego, a w razie nie usuni臋cia wad i usterek w ustalonym terminie, przygotowanie wniosku do w艂a艣ciwego S膮du o wyegzekwowanie obowi膮zku lub polubowne za艂atwienie,
  22. Przedk艂adanie faktur ko艅cowych wraz z kompletnymi dokumentami W贸jtowi Gminy poprzez sekretariat,
  23.Kompletowanie dokument贸w i protoko艂u ko艅cowego do przekazania inwestycji realizowanych przez ekip臋 do eksploatacji odpowiedniej kom贸rce, pracownikowi Urz臋du Gminy ( przekazanie 艣rodka trwa艂ego - PT), przy zachowaniu terminu odbioru i rozlicze艅 finansowo - materia艂owych,
  24. Zg艂aszanie zapotrzebowania na pracownik贸w rob贸t publicznych lub prac interwencyjnych do realizacji inwestycji i remont贸w kapitalnych. Prowadzenie nadzoru tych pracownik贸w na poszczeg贸lnych inwestycjach, po uprzednim przeszkoleniu bhp przez inspektora ds. BHP,
  25.Nadz贸r nad za艂atwianiem spraw spornych i konfliktowych oraz orzekanie o przywr贸ceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  26. Realizacja i przestrzeganie ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych przy wykonywaniu zada艅 zleconych i powierzonych w zakresie obj臋tym zakresem czynno艣ci i prowadzonym nadzorem nad pracownikami referatu,
  27. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami Referatu.

  Stanowisko pracy do spraw zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji
  1. Realizacja zada艅 z ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i remont贸w kapitalnych w Gminie, niezb臋dnej do wydania pozwolenia lub zg艂oszenia, 艂膮cznie z uzyskaniem pozwolenia lub zg艂oszenia na realizacj臋 zada艅 dla obiekt贸w kubaturowych.
  3. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z opracowania studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych i ukazuj膮cych si臋 nowych przepis贸w prawnych w tym zakresie,
  4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  6. Przygotowywanie i kompletowanie dokument贸w ( pozwole艅, o艣wiadcze艅) dla inwestycji gminnych i doprowadzenie do pozwolenia na budow臋,
  7. Wydawanie za艣wiadcze艅 o po艂o偶eniu dzia艂ek,
  8. Wydawanie za艣wiadcze艅 pod zalesienie dzia艂ek,
  9. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okre艣laj膮c granice obszaru obj臋tego planem, przedmiot i zasi臋g jego ustale艅 i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  10. Przyjmowanie wniosk贸w o sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  11. Przygotowanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o uwzgl臋dnieniu lub odrzuceniu protestu,
  12. Dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  13.Dokonywanie analizy skutk贸w zmian w planie w wyniku wydanych decyzji administracyjnych,
  14. Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami-
  wydawanie postanowie艅 i decyzji w sprawie:
  - podzia艂u grunt贸w,
  - rozgranicze艅 dzia艂ek,
  15. Wykonywanie kosztorys贸w dla pozyskania 艣rodk贸w finansowych z fundacji oraz kosztorys贸w dla inwestycji i remont贸w prowadzonych w gminie,
  16. Udzia艂 w organizowanych przegl膮dach technicznych obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy, sporz膮dzanie wst臋pnych kalkulacji, planowanie remont贸w kapitalnych i bie偶膮cych mi臋dzy innymi na etapie opracowywania projektu bud偶etu, wyst臋powanie z wnioskami finansowymi w zakresie inwestycji do W贸jta Gminy,
  17. Udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t wykonywanych na obiektach Gminnych systemem zleconym,
  18. Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy Prawo geologiczne i g贸rnicze:
  1/ wydawanie opinii w sprawie poszukiwania 偶wir贸w z piaskiem,
  2/ wydawanie opinii w sprawie wydobywania 偶wir贸w z piaskiem,
  3/ wydawanie opinii w sprawie rekultywacji grunt贸w po eksploatacji 偶wir贸w z piaskiem,
  4/ udzia艂 przy odbiorze rekultywacji grunt贸w, kt贸re zosta艂y wyeksploatowane.

  Stanowisko pracy ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej, handlu, profilaktyki alkoholowej,
  rolnictwa i le艣nictwa
  1. Przygotowanie projektu uchwa艂 Rady Gminy w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych, opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych,
  2. Przygotowanie projektu uchwa艂 Rady Gminy w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii, opracowywanie gminnego programu przeciwdzia艂ania narkomanii,
  3. Przygotowanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy dot. ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych powy偶ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y,
  4. Przygotowanie projekt贸w uchwa艂 w sprawie okre艣lenia zasad usytuowania na terenie gminy, miejsc sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych, warunk贸w sprzeda偶y tych napoj贸w i zasad cofania zezwole艅 na ich sprzeda偶,
  5. Wydawanie i cofanie zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,
  9. Powo艂ywanie Gminnej Komisji do spraw rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych i pe艂nomocnika W贸jta Gminy,
  7. Z zakresu ustawy o wychowaniu w trze聼wo艣ci i przeciwdzia艂ania alkoholizmowi:
  1/ przeprowadzanie wywiad贸w spo艂ecznych dotycz膮cych sytuacji materialnej,
  2/ przeprowadzanie rozm贸w z osobami nadu偶ywaj膮cymi napoj贸w alkoholowych,
  3/ kierowanie do lekarza bieg艂ego celem badania,
  4/ wnioski do S膮du Rejonowego dotycz膮ce sposobu leczenia,
  5/ zastosowanie leczenia odwykowego zamkni臋tego lub otwartego,
  6/ przeprowadzanie kontroli plac贸wek prowadz膮cych sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,
  7/ pobieranie op艂at od wydawanych zezwole艅,
  8/ pobieranie op艂at od obrotu napojami alkoholowymi w danym roku kalendarzowym
  9/ sporz膮dzanie sprawozda艅 z zakresu handlu napojami alkoholowymi,
  10/ utrzymywanie sta艂ego kontaktu z Urz臋dem Kontroli Skarbowej,
  11/ organizowanie narad, spotka艅 z osobami prowadz膮cymi sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,
  12/ utrzymywanie sta艂ego kontaktu z S膮dem Rejonowym oraz Poradni膮 Odwykow膮.
  9. Z zakresu dzia艂alno艣ci gospodarczej:
  1/ wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  2/ wykre艣lenie z ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  3/ zmiana wpisu w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  10. Z zakresu ochrony grunt贸w i rolnych i le艣nych:
  a) wyst臋powanie z wnioskiem o przyznanie grunt贸w na cele nierolnicze i niele艣ne,
  b) wyst臋powanie z wnioskami o wy艂膮czenie grunt贸w z produkcji rolnej lub le艣nej,
  11.Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej, nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiew贸w lub nasadze艅 nieodpowiedniej zdrowotno艣ci,
  12.Przyjmowanie informacji o pojawianiu si臋 chor贸b, szkodnik贸w i chwast贸w oraz wzywanie do wykonania w tym zakresie okre艣lonych czynno艣ci lub wykonanie zast臋pcze,
  13.Wsp贸艂praca z Rejonowym Zwi膮zkiem Sp贸艂ek Wodnych,
  14.Przyjmowanie i przekazywanie zg艂osze艅 o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierz膮t na chorob臋 zara聼liw膮, a w przypadku wa艂臋sania si臋 psa chorego lub podejrzanego o w艣cieklizn臋, podj臋cie stara艅 maj膮cych na celu jego schwytanie, a w razie niemo偶liwo艣ci dokonania tego-powiadomienie s膮siednich gmin i najbli偶szego komisariatu policji,
  15. Wyznaczanie bieg艂ych do wyceniania zwierz膮t zabijanych lub pad艂y eh w zwi膮zku z wyst膮pieniem choroby zaka聼nej,
  16. Podawanie do wiadomo艣ci os贸b zainteresowanych lub do wiadomo艣ci publicznej o zarz膮dzonych przez pa艅stwowego lekarza weterynarii tymczasowych 艣rodk贸w w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania,
  17. Likwidacja wa艂臋saj膮cych si臋 zwierz膮t, umieszczanie ich w schroniskach,
  18. Prowadzenie rejestru zg艂osze艅 zwierz膮t podejrzanych o choroby zaka聼ne,
  19.Organizowanie odbioru pad艂ych zwierz膮t na terenie gminy zgodnie z zawartymi umowami w tej sprawie, 20.Sporz膮dzanie wykaz贸w w艂a艣cicieli ps贸w dla potrzeb Zak艂adu Weterynarii,
  21.Sprawowanie administracji w zakresie 艂owiectwa,
  22.Przeznaczenie kwot otrzymanych z czynszu dzier偶awnego za obw贸d 艂owiecki na cele spo艂eczne gminy oraz na hodowl臋 i ochron臋 zwierz膮t,
  23. Wsp贸艂dzia艂anie z dzier偶awc膮 lub zarz膮dc膮 odwodu 艂owieckiego w zagospodarowaniu 艂owieckim obszar贸w gminy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie ochrony zwierzyny bytuj膮cej na jej terenie,
  24. Prowadzenie rejestru sp贸艂ek le艣nych,
  25. Koordynacja dzia艂a艅 w zakresie opracowywania i realizacji plan贸w urz膮dzenia las贸w niepa艅stwowych,
  26. Wsp贸艂praca z specjalist膮 ds. las贸w niepa艅stwowych,
  27. Przyjmowanie poda艅 na pozyskiwanie drewna w lasach celem uzyskania zezwolenia na wyr膮b drewna,
  28. Przyjmowanie zg艂osze艅 na sadzonki drzew le艣nych,
  29. Organizacja badania gleb w gminie,
  30. Wsp贸艂dzia艂anie z Okr臋gow膮 Stacja Chemiczno - Rolnicz膮 w Rzeszowie,
  31.Pomoc pszczelarzom na terenie gminy- dofinansowanie zakupu 艣rodk贸w produkcji,
  32. Koordynowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ochrony przyrody na terenie gminy, a to:
  - realizacja zada艅 wynikaj膮cych z rozporz膮dze艅 Wojewody dotycz膮cych ochrony grunt贸w, ro艣lin, zwierz膮t lub grzyb贸w,
  - wspieranie bada艅 naukowych w zakresie ochrony przyrody,
  - prowadzenie rob贸t regulacyjnych ciek贸w wodnych, melioracji, odwodnie艅 i zmiany stosunk贸w wodnych zgodnie z uzyskanymi warunkami na wykonanie tych rob贸t,
  33.Zatwierdzanie zgody decyzj膮 w sprawach zmian stosunk贸w wodnych na gruntach,
  34. Nakazywanie w艂a艣cicielom grunt贸w sprz膮tanie plon贸w w oznaczonym terminie z teren贸w zmeliorowanych w urz膮dzenia nawadniaj膮ce,
  35. Wydawanie za艣wiadcze艅 o kwalifikacjach rolniczych przy nabywaniu grunt贸w rolnych,
  36. Zwo艂ywanie komisji w sprawie likwidacji szk贸d wzd艂u偶 koryta rzeki Ropa i potoku Olszynka oraz bie偶膮cego utrzymania przez ich Zarz膮dc贸w,
  37. Wsp贸艂dzia艂anie z Agencj膮 Nieruchomo艣ci Rolnych Skarbu Pa艅stwa,
  38.Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego:
  1/ zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
  2/ ustalanie miejsc ewakuacji zwierz膮t,
  3/ szacowanie i bilansowanie szk贸d powodziowych wraz ze sporz膮dzaniem stosownych protoko艂贸w, 39.Prowadzenie spis贸w zgodnie z ustaw膮 o zadaniach zleconych w gminie zwi膮zanych z organizacj膮 i przeprowadzeniem spis贸w rolnych.

  Stanowisko pracy do spraw zam贸wie艅 publicznych i inwestycji
  1. Z zakresu realizacji ustawy o zam贸wieniach publicznych przy wykonywaniu zada艅 zleconych i powierzonych,
  2. Przygotowanie kompletu materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia przetarg贸w, w oparciu o komplet dokument贸w i zezwolenie otrzymane od Kierownik贸w Referat贸w b膮d聼 stanowisk pracy:
  1/ wyb贸r trybu udzielenia zam贸wienia publicznego,
  2/ og艂oszenie post臋powania zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami - prawo zam贸wie艅 publicznych.
  3. Obs艂uga techniczna Komisj i Przetargowej.
  4. Przygotowanie do akceptacji wynik贸w przetargu W贸jtowi Gminy.
  5. Sporz膮dzenie projektu umowy z wybranym oferentem w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy i przedk艂adanie W贸jtowi do podpisu.
  6. Opracowanie projektu umowy o nadz贸r inwestorski.
  7. Protokolarne przekazanie placu budowy.
  8. Przekazanie kopii dokument贸w przetargowych innych ani偶eli dot. gospodarki komunalnej pracownikowi bezpo艣rednio prowadz膮cemu dany rodzaj inwestycji, remontu w Urz臋dzie Gminy.
  9. Organizowanie i udzia艂 w komisjach cz臋艣ciowych i ko艅cowych odbioru rob贸t.
  10. Bie偶膮cy nadz贸r, koordynowanie i realizacja zada艅 zwi膮zanych z realizacja inwestycji z Funduszu Sp贸jno艣ci poprzez Zwi膮zek Gmin Dorzecza Wis艂oki:
  1/ prowadzenie korespondencji dokument贸w przychodz膮cych i wychodz膮cych dotycz膮cych realizacji projektu inwestycji w ramach ZGDW,
  2/ przyjmowanie i wst臋pna selekcja korespondencji wp艂ywaj膮cej do Gminy, a dotycz膮cej realizacji Projektu,
  3/ opracowanie ( a w przypadkach koniecznych we wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy lub Kierownikiem innego referatu) i przygotowanie pism wychodz膮cych dotycz膮cych realizacji Projektu,
  4/ nadawanie i wysy艂anie korespondencji Gminy w/s realizacji Projektu,
  5/ archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotycz膮cej realizacji Projektu,
  6/ bie偶膮ca wsp贸艂praca ( kontakty ze Zwi膮zkiem Gmin Dorzecza Wis艂oki, Jednostk膮 Realizuj膮c膮 Projekt oraz Wykonawc膮 lub wykonawcami zada艅 w imieniu gminy,
  7/ opracowanie we wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy zasad obiegu i przechowywania dokument贸w ksi臋gowo - finansowych dotycz膮cych realizowanego Projektu w ramach ZGDW,
  8/ uczestnictwo we wszystkich pracach komisji przetargowych dotycz膮cych inwestycji Gminy Sko艂yszyn wsp贸艂finansowanych z Funduszu Sp贸jno艣ci,
  9/ udzia艂 w monitorowaniu realizowanych inwestycji:
  a) monitorowanie wykonawstwa rzeczowego,
  b) monitorowanie dokument贸w finansowych (raport finansowy),
  c) wt贸rne sprawdzenie poprawno艣ci faktur/ rachunk贸w wystawionych przez Wykonawc臋, tak pod wzgl臋dem rachunkowym jak i pod wzgl臋dem zgodno艣ci z zawartymi umowami.
  10/ sporz膮dzanie wymaganych raport贸w i sprawozda艅, przy zachowaniu prawem przewidzianych procedur,
  11/prowadzenie rejestru spotka艅 w/s realizacji Projektu, w po艂膮czeniu z rejestracj膮 podj臋tych decyzji oraz trybem ich realizacji (lub egzekucji),
  12/ uczestnictwo w pracach Zespo艂u doradczego w imieniu Gminy Sko艂yszyn, 13/wykonywanie innych zada艅 i czynno艣ci zleconych a dotycz膮cych realizacji Projektu w ramach ZGDW.

  Rejestr zmian odwiedzin: 1315
  Wersja do druku Wersja do druku  Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie - ci膮g dalszy


  Nowa strona 3

  Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami
  1. W zakresie gospodarki gruntami:
  1/ gospodarowanie nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣ci jednostki samorz膮du terytorialnego,
  2/ tworzenie zasobu nieruchomo艣ci,
  3/ zbywanie, obci膮偶anie, udost臋pniania w innych formach cywilno - prawnych nieruchomo艣ci innym podmiotom - w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, 4/ ustalanie cen sprzedawanych nieruchomo艣ci, op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego i zarz膮du nieruchomo艣ciami oraz innych op艂at, 5/ korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci, 6/ dokonywanie zmiany nieruchomo艣ci,
  2. W zakresie zasob贸w grunt贸w:
  1/ podejmowanie uchwa艂 w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata,
  2/ ewidencjonowanie nieruchomo艣ci,
  3/ naliczanie nale偶no艣ci za grunty udost臋pniane z gminnego zasobu, 4/ zbywanie, nabywanie, wydzier偶awianie, wynajmowanie i u偶yczanie grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad zasobu, 5/ podejmowanie czynno艣ci w post臋powaniu s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w sprawach dotycz膮cych w艂asno艣ci lub innych praw rzeczowych na nieruchomo艣ci oraz o wpis w ksi臋dze wieczystej,
  3. W zakresie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋, najem i u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy:
  1/ podejmowanie zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, dzier偶aw臋, najem i u偶yczenie nieruchomo艣ci gruntowych,
  2/ podejmowanie zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste grunt贸w zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagaj膮cymi odbudowy lub remontu osobom fizycznym lub prawnym,
  3/ sporz膮dzanie wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋 lub najem,
  4/ dokonywanie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci w drodze przetargu lub w trybie bez przetargowym,
  5/ okre艣lenie udzia艂u we wsp贸艂u偶ytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzeda偶y lokali,
  6/ okre艣lenie zasad przeznaczenia do sprzeda偶y lokali,
  7/ okre艣lenie sposobu i termin贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci,
  8/ wydawanie decyzji o rozwi膮zaniu umowy i zarz膮dzanie o odebraniu grunt贸w stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego, 9/ przyjmowanie zg艂osze艅, roszcze艅 o odszkodowanie od os贸b, kt贸rym przys艂ugiwa艂o ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo艣ciach oddanych w u偶ytkowanie wieczyste,
  10/wyst臋powanie z 偶膮daniem, aby w艂a艣ciciel, kt贸ry nie odbudowa艂 lub nie wyremontowa艂 w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w u偶ytkowanie wieczyste b膮d聼 nie zabudowa艂 w terminie dzia艂ki nabytej pod budow臋 domu lub budynku, przeni贸s艂 w艂asno艣膰 nabytej dzia艂ki na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,
  11/orzekanie o wyga艣ni臋ciu prawa u偶ytkowania wieczystego,
  12/ przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie zb臋dnych nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci,
  13/ przekazywanie nabywcom lokali u艂amkowej cz臋艣ci gruntu w u偶ytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarz膮du tej cz臋艣ci,
  14/ podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach u偶ytkowania, 15/wydzier偶awianie lub wynajmowanie grunt贸w - drodze przetargowej lub bezprzetargowej,
  4. W zakresie zarz膮du nieruchomo艣ciami:
  1/ wydawanie decyzji o przekazaniu pa艅stwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym w zarz膮d oraz zezwole艅 na przekazywanie nieruchomo艣ci mi臋dzy tymi jednostkami,
  2/ orzekanie o wygaszaniu prawa zarz膮du,
  3/ przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci nieruchomo艣ci, kt贸re sta艂y si臋 dla niej zb臋dne,
  4/ zarz膮dzanie gruntami, kt贸re nie zosta艂y oddane w zarz膮d, u偶ytkowanie wieczyste oraz powierzenie sprawowania tego zarz膮du nieodp艂atnie utworzonemu w tym celu przedsi臋biorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z wy艂膮czeniem czynno艣ci wymagaj膮cych decyzji administracyjnych,
  5. W zakresie ustalania cen nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du oraz innych op艂at:
  1/ ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urz膮dzenia,
  2/ ustalanie op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du i u偶ytkowania nieruchomo艣ci gruntowej,
  3/ podejmowanie uchwa艂 o podwy偶szenie op艂at za grunty oraz aktualizowanie op艂at,
  4/ stosowanie obni偶ek a偶 do ca艂kowitego zwolnienia w艂膮cznie, ceny sprzeda偶y obiekt贸w wpisanych do rejestru zabytk贸w oraz op艂at za u偶ytkowanie wieczyste grunt贸w wpisanych do rejestru,
  5/ wprowadzenie op艂at rocznych za niewykorzystanie grunt贸w zgodnie z przeznaczeniem,
  6. W zakresie prawa pierwokupu:
  1/ sk艂adanie o艣wiadcze艅 woli,
  7. W zakresie przepis贸w ko艅cowych i przej艣ciowych:
  1/ wydawanie decyzji o przekazaniu grunt贸w w zarz膮d, u偶ytkowanie lub u偶ytkowanie wieczyste posiadaczom grunt贸w w dniu 5 grudnia 1990 r.,
  2/ przyjmowanie roszcze艅 o ustanowienie u偶ytkowania wieczystego grunt贸w o nieodp艂atne przeniesienie w艂asno艣ci znajduj膮cych si臋 na nich obiekt贸w budowlanych na rzecz Sp贸艂dzielni ich zwi膮zk贸w, Naczelnej Radzie Sp贸艂dzielczej i innym osobom prawnym w odniesieniu do grunt贸w b臋d膮cych w ich posiadaniu w chwili zg艂oszenia roszczenia,
  3/ zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste,
  8. Wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia u偶ytkowania wieczystego oraz przeniesienia w艂asno艣ci sk艂adnik贸w maj膮tkowych na rzecz pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych,
  9. Zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste oraz przeniesienie w艂asno艣ci budynk贸w i innych urz膮dze艅 na rzecz Sp贸艂dzielni, Zwi膮zk贸w Sp贸艂dzielczych i innych os贸b prawnych,
  10. Wydawanie decyzji dotycz膮cych stwierdzenia prawa zarz膮du pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych do nieruchomo艣ci prawa u偶ytkowania nieruchomo艣ci przez sp贸艂dzielnie,
  11. Podejmowanie uchwa艂 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci pod inwestycje sakralne i ko艣cielne,
  12. Przejmowanie zak艂adowych budynk贸w mieszkalnych wraz z gruntem od przedsi臋biorstw pa艅stwowych,
  13. Przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci,
  14. Sprawy organizacyjno - techniczne z zakresu inwentaryzacji mienia og贸lnonarodowego ( pa艅stwowego) - podlegaj膮cego komunalizacji z mocy prawa i na wniosek.Stanowisko pracy do spraw komunikacji i dr贸g
  1. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o drogach publicznych:
  1/ planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dr贸g gminnych,
  2/ zarz膮dzanie sieci膮 dr贸g gminnych oraz lokalizacja i ustawianie znak贸w drogowych, konserwacja bie偶膮ca tych znak贸w,
  3/ bie偶膮ca kontrola dr贸g i ocena stanu oznakowania dr贸g oraz zakup i monta偶 brakuj膮cych znak贸w (przedstawianie potrzeb w tym zakresie),
  4/ modernizacja, utrzymanie i ochrona dr贸g gminnych w tym most贸w i przepust贸w, prowadzenie ewidencji stanu technicznego most贸w w ci膮gach dr贸g gminnych ( ksi膮偶ki obiekt贸w),
  5/ ustalanie udzia艂u jednostek gospodarki uspo艂ecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zak艂adowej w przypadku, gdy droga zak艂adowa stanowi dojazd do wi臋cej ni偶 jednej jednostki, a jednostki te nie ustali艂y tego udzia艂u w drodze porozumienia,
  6/ organizowanie i przygotowywanie niezb臋dnej dokumentacji dot. prac zwi膮zanych z budow膮 dr贸g rolniczych w gminie,
  7/ sk艂adanie wniosk贸w w sprawie dotacji na budow臋 dr贸g rolniczych do Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i 艢rodowiska w Rzeszowie i do innych fundacji,
  8/ przygotowanie kompletnych wniosk贸w o dotacje finansowe pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym wsp贸lnie ze Skarbnikiem Gminy i powo艂an膮 Komisj膮, przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy,
  9/ udzia艂 w komisjach i rozstrzyganie spraw konfliktowych na drogach,
  10/ przedk艂adanie kompletnej dokumentacji wraz z zezwoleniem i wyst臋powanie z wnioskiem do pracownika merytorycznego prowadz膮cego zam贸wienia publiczne o og艂oszenie przetargu na budow臋 dr贸g, modernizacj臋, remonty, budow臋 i remont kapitalny most贸w, od艣nie偶anie,
  11/ przestrzeganie i stosowanie przepis贸w ustawy o zam贸wieniach publicznych, opracowywanie projekt贸w um贸w na roboty dora聼ne (inwestycje i remonty),
  12/ udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t cz臋艣ciowych i ko艅cowych na drogach, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy oraz drogach rolniczych,
  13/ powiadamianie przedstawicieli samorz膮du wsi tj. ( radnych, so艂tysa danej wsi) o terminach odbior贸w prac wykonanych na drogach celem wzi臋cia udzia艂u w tym odbiorze,
  14/ zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych i okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru rob贸t na drogach wad i usterek, a w razie nie usuni臋cia tych wad i usterek w ustalonym terminie, przygotowanie wniosku do w艂a艣ciwego Sadu o wyegzekwowanie obowi膮zku,
  15/potwierdzanie pod wzgl臋dem merytorycznym i przekazywanie faktur ko艅cowych wraz z kompletn膮 dokumentacj膮 Skarbnikowi Gminy (poza sekretariatem), 16/ przedk艂adanie Kierownikowi Referatu projektu potrzeb dot. budowy, remontu i modernizacji dr贸g wraz z orientacyjnym zakresem rzeczowym i finansowym w celu przekazania zbiorczego zestawienia z referatu W贸jtowi Gminy w terminie do 10 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy,
  17/ organizowanie odbior贸w i kompletowanie protoko艂贸w odbioru i dokonywanie wyceny prac w ramach czyn贸w spo艂ecznych na drogach ( dobrowolne wp艂aty, robocizna, sprz臋t). W zakresie dobrowolnych wp艂at 艣cis艂a wsp贸艂praca ze Skarbnikiem Gminy,
  18/ kosztorysowanie rob贸t drogowych, 19/ kierowanie pracownikami ekipy drogowej, opracowywanie harmonogramu prac dla tych pracownik贸w i przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy do 1 ka偶dego miesi膮ca, prowadzenie list obecno艣ci i przedk艂adanie do kom贸rki finansowej pracownikowi sporz膮dzaj膮cemu listy p艂ac w terminie do dnia 22 ka偶dego miesi膮ca, 20/odpowiedzialno艣膰 materialna za wyposa偶enie i sprz臋t znajduj膮cy si臋 w ekipie drogowej, 21/budowa nowych przystank贸w PKS i MKS, nadz贸r nad remontami i utrzymaniem przystank贸w PKS i MKS w gminie ( comiesi臋czne kontrole),
  2. Zadania w dziedzinie komunikacji:
  1/ wnioskowanie, opiniowanie i prognozowanie lokalnych i regionalnych sieci komunikacji pasa偶erskiej i rozk艂adu jazdy na tej sieci,
  2/ opracowanie planu zimowego utrzymania dr贸g na terenie gminy - organizowanie akcji od艣nie偶ania, wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z jednostkami gospodarczymi i so艂tysami,
  3/ przygotowywanie projektu zezwole艅 na korzystanie z dr贸g w spos贸b szczeg贸lny,
  4/ opracowywanie wniosk贸w do Starosty Jasielskiego,
  3. Sprawy z zakresu drogownictwa i komunikacji obejmuj膮 teren ca艂ej Gminy.

  Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i remont贸w kapitalnych w Gminie, niezb臋dnej do wydania pozwolenia lub zg艂oszenia, 艂膮cznie z uzyskaniem pozwolenia lub zg艂oszenia na realizacj臋 zada艅 dla obiekt贸w sieciowych, liniowych oraz dr贸g gminnych i wojew贸dzkich w ramach posiadanych porozumie艅,
  2. Przygotowywanie wniosk贸w o dofinansowanie do budowy struktury drogowo -mostowej Gminy ramach usuwania skutk贸w powodzi, w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  3. Za艂atwianie niezb臋dnych czynno艣ci prawnych do dokumentacji, przy realizacji inwestycji, gwarantuj膮cych wej艣cie w teren za zgod膮 zainteresowanych stron,
  4. Koordynowanie realizacji inwestycji, kapitalnych remont贸w realizowanych w gminie w ramach posiadanych uprawnie艅 i przedk艂adanie wniosk贸w W贸jtowi,
  5. Prowadzenie spraw dotycz膮cych realizacji wszystkich inwestycji, proponowanie inspektora nadzoru, przedk艂adanie projektu umowy Skarbnikowi Gminy,
  6. Kompletowanie i ewidencjonowanie wszystkich dokument贸w zwi膮zanych z dan膮 inwestycj膮 tj. dokumentacji techniczno - prawnej,
  7. Organizowanie komisyjnych odbior贸w rob贸t cz臋艣ciowych, etapami, ko艅cowych i udzia艂 w nich,
  8. Rozliczanie otrzymanych dotacji w zakresie rzeczowo - finansowym, w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  9. Organizowanie i kompletowanie protoko艂贸w odbioru i wyceny prac w ramach czyn贸w spo艂ecznych,
  10.Zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych i okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru inwestycji wad i usterek,
  11.Przekazywanie faktur ko艅cowych wraz z kompletn膮 dokumentacj膮 Skarbnikowi Gminy,
  12.Przedk艂adanie projektu potrzeb dot. realizacji zada艅 gospodarczych, inwestycji, remont贸w kapitalnych, modernizacji na rok nast臋pny,
  13. Przedk艂adanie W贸jtowi Gminy okresowych informacji dot. stopnia zaawansowania rob贸t realizowanych inwestycji i remont贸w kapitalnych,
  14. Prowadzenie sprawozdawczo艣ci dot. inwestycji i kapitalnych remont贸w,
  15.Kompletowanie dokument贸w do przekazania inwestycji gminnej do eksploatacji odpowiedniej kom贸rce,
  16. Wydawanie i rozliczanie wykonawcy z materia艂贸w powierzonych przez Urz膮d Gminy na realizacj臋 zada艅, inwestycji,
  17.Zg艂aszanie zapotrzebowania na pracownik贸w prac publicznych do realizacji inwestycji,
  18. Kierowanie pracownikami ekipy budowlanej, prac interwencyjnych i rob贸t publicznych, opracowywanie harmonogram贸w pracy dla tych pracownik贸w i przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy do 1 ka偶dego miesi膮ca, prowadzenie list obecno艣ci i przedk艂adanie do kom贸rki finansowej pracownikowi sporz膮dzaj膮cemu listy p艂ac w terminie do dnia 22 ka偶dego miesi膮ca,
  19. Przygotowanie decyzji na wycink臋 drzew i opiniowanie program贸w post臋powania z odpadami,
  20. Udzia艂 w pracach Komisji dotycz膮cych zakresu ilo艣ciowego, szacowania strat powsta艂ych w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych,

  Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  1. Cmentarze:
  1/ zak艂adanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
  2/ decydowanie o zamkni臋ciu cmentarza,
  3/ utrzymywanie i zarz膮dzanie cmentarzami komunalnymi,
  4/ wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po up艂ywie 40 lat od ostatniego pochowania,
  5/ organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami, pomnikami, mogi艂ami, grobami, p艂ytami, tablicami wojennymi,
  6/ prowadzenie bie偶膮cej ewidencji - kart ewidencyjnych, fotograficzno - opisowych miejsc pami臋ci narodowej,
  2. Zabytki:
  1/ prowadzenie kart ewidencyjnych, fotograficzno - opisowych z lokalizacj膮 w terenie ( nr ew. dzia艂ek) zabytk贸w architektury, park贸w i stanowisk archeologicznych,
  2/ przygotowanie materia艂贸w do wprowadzenia tych miejsc do Planu Przestrzennego i Studium Uwarunkowa艅 PPZ, weryfikacja naniesionych pomy艂ek lub zlikwidowanie oznacze艅 planu w miejscach, w kt贸rych nie znajduj膮 si臋 opisane obiekty.
  .. Pomniki przyrody: ^^ za pomnik przyrody
  聞 wnioskowanie do konserwatora zabyt ^ ^ ^ progi skalne itp.
  obiekty znajduj膮ce sie na teren^ny. ^ o ^^ 聞^
  2/ nadzorowanie i zg艂aszame do Konserw
  uznanych ju* za pomnik przyrody drzew znanych
  4. Umowy najmu lokali "k^^^ -p6taoty samorz膮dowej,
  y zaspokajanie potrzeb 聶^掳^ . gospodarowame 聞im, 2/ tworzenie zasob贸w mieszkaniowych gnuny tg P
  3/ zawieranie i wypowiadanie um贸w najmu, 4/ wykonywanie obowi膮zk贸w wynajmuj膮cego,
  5/ wyra偶anie zgody na podnajem lokalu, . ^.^ sposobu
  6/ wyra偶anie zgody na dokonywame ulepsze艅
  rozlicze艅 z tego tytu艂u, m bez tytu艂u
  prawnego,
  8/ ustalanie stawki czynszu, ^ ^ wod臋 oraz inne
  9/ pobieranie op艂at za energ* ^^^ stalych i p艂ynnych do,
  艣wiadczenia a w szczeg贸lno艣ci za o
  os贸b wg. um贸w najmu ^ ^ ^ sprawie usta,enia
  10/przygotowar.ie projektu owierechni u偶ytkowej lokalu,
  zr贸偶nicowanych stawek czynszu za m2pow
  , zawieranie na czas oznaczony umowy najmu lokalu socja
  ,2/wytaczanie pow贸dztwa o rozwi膮zante najmu,
  13/sporz膮dzanie aneks贸w do um贸w najmu,
  U/analiza wp艂at i zaleg艂o艣ci czynszowych,
  , oodatkimteszkamow. ^^ ; przyznawanIe dodatk贸w
  1/ przyjmowanie, rejesua^ct
  mleszkaniowych .搂t 艂at dodatk贸w mieszkaniowych.
  2/ sporz膮dzanie comiesi臋cznych list wyP
  6. O艣wietlenia drogowe:
  7/ wsp贸艂dzia艂anie z policj膮 w usuwaniu os贸b, kt贸re z Ky
  1/ bie偶膮ce utrzymanie oraz konserwacja urz膮dze艅 o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy,
  2/ ustalanie czasu 艣wiecenia lamp,
  3/ rozliczanie koszt贸w za zu偶ycie energii, konserwacj臋 o艣wietlenia z podzia艂em na poszczeg贸lne miejscowo艣ci,
  4/ wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z budowa o艣wietlenia,
  7. Nadawanie numer贸w nieruchomo艣ci:
  1/ sporz膮dzenie i wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomo艣ci.
  8. Utrzymanie i piel臋gnacja plac贸w zieleni i kwiat贸w, wyw贸z nieczysto艣ci z tych plac贸w,
  9. Modernizacja, remonty i bie偶膮ce utrzymanie budynk贸w telekomunikacji i poczty stanowi膮cych w艂asno艣膰 mienia komunalnego, wsp贸艂udzia艂 w okresowych kontrolach dot. przegl膮du stanu technicznego tych budynk贸w i zg艂aszanie potrzeb w tym zakresie.

  VI. REFERAT O艢WIATY I KULTURY Kierownik Referatu


  1. Prowadzenie spraw zwianych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacj膮 plac贸wek o艣wiatowych,
  2. Opracowywanie projekt贸w sieci szk贸艂 oraz okre艣lanie granic ich obwod贸w,
  3. Realizacja spraw zwi膮zanych z organizowaniem konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂,
  4. Wsp贸艂praca z organem sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny,
  5. Opracowywanie projekt贸w regulaminu wynagradzania nauczycieli i uzgadnianie go ze Zwi膮zkami Zawodowymi,
  6. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie o艣wiaty, kultury i sportu,
  7. Prowadzenie spraw dotycz膮cych awansu zawodowego nauczycieli,
  8. Sporz膮dzanie zbiorczego sprawozdania SIO ( System Informacji O艣wiatowej),
  9. Prowadzenie wsp贸艂pracy z kierownikami referat贸w Urz臋du Gminy, szko艂ami oraz organizacjami i zwi膮zkami zawodowymi pracownik贸w o艣wiaty,
  10. Wsp贸艂praca z dyrektorami szk贸艂 w zakresie inwestycji i remont贸w budynk贸w o艣wiatowych,
  11. Sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Gminy,
  12. Planowanie i organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych tych obiekt贸w,
  13.Organizowanie gminnych imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych oraz wsp贸艂organizowanie sportowych imprez szkolnych,
  14. Zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunk贸w dzia艂ania oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej,
  15. Prowadzenie nadzoru nad prac膮 Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa,
  16. Opracowywanie i aktualizacja zakres贸w czynno艣ci podleg艂ych pracownik贸w,
  17. Sprawowanie bie偶膮cej kontroli dzia艂alno艣ci kierowanego referatu,
  18. Pozyskiwanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych na modernizacj臋 obiekt贸w kulturalnych, sportowych i o艣wiatowych oraz organizacj臋 imprez kulturalnych i sportowych. Stanowisko ds. dzia艂alno艣ci kulturalnej
  1. Inicjowanie, programowanie i organizowanie dzia艂alno艣ci kulturalnej i artystycznej na terenie gminy,
  2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk臋 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci: dzieci i m艂odzie偶y realizuj膮ca si臋 w zainteresowaniach uczestnik贸w poprzez prac臋 w zespo艂ach, ko艂ach zainteresowa艅, organizowanie konkurs贸w, przegl膮d贸w we wszystkich dziedzinach dzia艂alno艣ci kulturalnej,
  3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udost臋pnianie d贸br kultury,
  4. Tworzenie warunk贸w do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz promocja i opieka nad nimi i sztuk膮 ludow膮 na terenie gminy,
  5. Tworzenie warunk贸w do rozwoju folkloru, a tak偶e r臋kodzie艂a ludowego i artystycznego,
  6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowa艅 kulturalnych,
  7. Organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, turystycznych, spektakli, koncert贸w, wystaw, odczyt贸w,
  8. Utrwalanie wydarze艅 kulturalnych i obiekt贸w zabytkowych ( nagrywanie kamer膮, robienie zdj臋膰),
  9. Gromadzenie i udost臋pnianie informacji i dokumentacji dot. zjawisk kulturalnych na trenie gminy.
   

  VII. URZ慕D STANU CYWILNEGO
   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk:
  - wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
  - wydawanie decyzji w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk,
  2. Prowadzenie akt stanu cywilnego i za艂atwianie spraw wynikaj膮cych z przepis贸w prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opieku艅czego, kodeksu post臋powania administracyjnego, a w szczeg贸lno艣ci:
  - rejestracja urodze艅, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o uznaniu dziecka przez ojca,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o nadaniu dziecku nazwiska m臋偶a matki,
  - przyj臋cie o艣wiadcze艅 ( do 6 m-cy) o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporz膮dzenia,
  - rejestracja ma艂偶e艅stw, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - przyjmowanie zapewnie艅 o braku przeszk贸d do zawarcia ma艂偶e艅stwa,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o braku przeszk贸d do zawarcia ma艂偶e艅stwa konkordatowego,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o zdolno艣ci prawnej do zawarcia ma艂偶e艅stwa obywatela polskiego zagranic膮,
  - wydawanie decyzji o skr贸ceniu oczekiwania na zawarcie ma艂偶e艅stwa,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem ma艂偶e艅stwa,
  - kompletowanie wniosk贸w w sprawie przyznawania odznacze艅 za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie i organizowanie uroczysto艣ci wr臋czenia odznacze艅,
  - zapewnienie uroczystych form udzielania 艣lub贸w cywilnych,
  - rejestracja zgon贸w, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - wydawanie odpis贸w zupe艂nych, skr贸conych i innych za艣wiadcze艅 z akt urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wpisywanie wzmianek i przypisk贸w w aktach urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w, na podstawie zg艂osze艅, decyzji administracyjnych, orzecze艅 s膮dowych i innych dokument贸w przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
  - wydawanie decyzji w sprawie transkrypcji akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w sporz膮dzonych za granic膮,
  - wydawanie decyzji w sprawie rejestracji akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w, kt贸re nie zosta艂y zarejestrowane w zagranicznych ksi臋gach stanu cywilnego,
  - wydawanie decyzji o odtworzeniu akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wydawanie decyzji o uzupe艂nieniu akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wsp贸艂praca z innymi organami w sprawach urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wydawanie postanowie艅 w sprawie udost臋pnienia ksi膮g stanu cywilnego upowa偶nionym przedstawicielom organ贸w pa艅stwowych oraz instytucji naukowych w celu przegl膮dania,
  - prowadzenie kroniki Urz臋du Stanu Cywilnego,
  - prowadzenie archiwum ksi膮g stanu cywilnego, dokument贸w zbiorowych i innych dokument贸w i przekazywanie ich do archiwum pa艅stwowego i gminnego,
  - sporz膮dzanie miesi臋cznych sprawozda艅 z akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - za艂atwianie bie偶膮cej korespondencji plac贸wek dyplomatycznych i obywateli polskich,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowod贸w osobistych:
  - sprawdzanie i przyjmowanie wniosk贸w o wydanie dowod贸w osobistych,
  - wydawanie dowod贸w osobistych i kasowanie poprzednich,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o utracie dowod贸w osobistych,
  - zapotrzebowanie formularzy i dokonywanie ich rozlicze艅,
  - sporz膮dzanie kwartalnych sprawozda艅 z wydanych dowod贸w osobistych,
  - za艂atwianie korespondencji w sprawach dowod贸w osobistych s膮du, prokuratury i innych urz臋d贸w,
  - wydawanie postanowie艅 w sprawie przekazywania wniosk贸w o wydanie dowod贸w osobistych do innych gmin, osobom zamieszka艂ym na pobyt czasowy w tut. gminie,
  - wype艂nianie zg艂osze艅 identyfikacyjnych NIP - 3 i NIP - 1 i przesy艂anie ich do Urz臋du Skarbowego w Ja艣le.
  5. Potwierdzanie w艂asnor臋czno艣ci podpisu oraz zgodno艣ci odpisu z orygina艂em z upowa偶nienia W贸jta Gminy.
   

  Stanowisko pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 gminy.
  2. Opracowywanie materia艂贸w promocyjnych o gminie i regionie.
  3. Przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla gminy.
  4. Prowadzenie pe艂nej dokumentacji dotycz膮cej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia zadania.
  5. Uczestniczenie w szkoleniach zwi膮zanych z problematyk膮 przygotowania wniosk贸w o 艣rodki z funduszy zewn臋trznych.
  6. Monitorowanie termin贸w naboru wniosk贸w w sprawie pozyskiwania funduszy oraz przygotowanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy w zakresie realizowanych zada艅.
  7. Prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internatowej Gminy.
  8. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  9. Organizacja wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi.
  10. Wydawanie gazety gminnej.
  11. Wsp贸艂praca z lokalnymi mediami.
   

  Stanowisko pracy Radcy Prawnego
  Radca prawny zatrudniony w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie na stanowisku pracy radcy prawnego realizuje zadania wynikaj膮ce z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z p贸聼n. zm./ a w szczeg贸lno艣ci:
  1. Udziela pomocy prawnej organom gminy poprzez opiniowanie, co do zgodno艣ci
  z prawem projektowanych rozstrzygni臋膰 ( udzielanie opinii i porad prawnych, interpretacja przepis贸w oraz udzielanie wyja艣nie艅 w zakresie stosowania prawa).
  2. Opiniuje pod wzgl臋dem formalno- prawnym i redakcyjnym projekty przepis贸w gminnych oraz inne akty prawne wydawane przez organy gminy, tak偶e decyzje administracyjne ( zw艂aszcza w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym) w sprawach indywidualnych.
  3. Nadzoruje stosowanie w Urz臋dzie Gminy przepis贸w kpa i innych przepis贸w proceduralnych.
  4. Informuje organy gminy o zmianach zachodz膮cych w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym w zakresie dotycz膮cym organizacji i funkcjonowania samorz膮du terytorialnego.
  5. Wyst臋puje w charakterze pe艂nomocnika procesowego gminy w sprawach rozstrzyganych przez organy orzekaj膮ce, s膮dy powszechne, s膮dy administracyjne, organy drugiej instancji w post臋powaniach administracyjnych - w ramach udzielonych pe艂nomocnictw.
  6. Zg艂asza W贸jtowi Gminy zauwa偶one uchybienia w dzia艂alno艣ci Urz臋du Gminy w zakresie przestrzegania prawa i informuje o skutkach prawnych tych uchybie艅 (w miar臋 mo偶liwo艣ci wskazuje osoby, kt贸re dopu艣ci艂y si臋 uchybie艅).
  b) Sprawuje nadz贸r prawny nad windykacj膮 nale偶no艣ci gminy.
  c) Opiniuje, co do zgodno艣ci z prawem i interesami gminy umowy d艂ugoterminowe lub nietypowe albo dotycz膮ce przedmiotu o znacznej warto艣ci.
  d) Opiniuje sprawy zwi膮zane z umarzaniem wierzytelno艣ci gminy, zawarcie ugody w sprawach maj膮tkowych, odmow臋 uznania zg艂oszonych wobec gminy roszcze艅.
  e) Upowszechnia w艣r贸d pracownik贸w Urz臋du Gminy znajomo艣膰 prawa i podejmuje dzia艂ania na rzecz podnoszenia og贸lnego poziomu ich 艣wiadomo艣ci prawnej.
  f) Opiniuje sprawy kadrowe, je偶eli dotycz膮 rozwi膮zania z pracownikiem Urz臋du Gminy stosunku pracy bez wypowiedzenia lub z kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej zatrudnianej i zwalnianej przez W贸jta Gminy.
  g) Opiniuje pod wzgl臋dem legalno艣ci akty prawne wydawane przez gminne jednostki organizacyjne, przedk艂adane organom gminy do zaopiniowania,
  h) Prowadzi kontrol臋 wewn臋trzn膮 w Urz臋dzie Gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji przepis贸w prawnych o charakterze og贸lnym wydanych przez organy gminy.
  i) Prowadzi kontrol臋 wewn臋trzn膮 w Urz臋dzie Gminy w zakresie okre艣lonym odr臋bnie, innym ni偶 w pkt. 13.
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1259
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.065 sekund