Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /

  Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn

  /
  Og艂oszenie


  Nowa strona 3

  Sko艂yszyn, dnia 20 grudnia 2011 r.

   

  GPIR.g. 6840.6.2011

  I N F O R M A C J A

  W脫JTA GMINY  SKO艁YSZYN.

  O WYNIKU PRZETARGU.

   

   

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

  Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  12 grudnia 2011 r. godz. 1000,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej: Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, dzia艂ka numer:  796 o pow. 1.1543 ha, ksi臋ga wieczysta: KW. numer:   KS1J /00069420/3 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

   

  Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

   

  Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

   

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu: 

   

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn: 74.400,00 z艂, brutto.

   

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:   75.150,00 z艂

   

  Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomo艣ci:  Pan Majewski Jan i Pan Michnal Ireneusz .

   

  Mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2230
  Wersja do druku Wersja do druku  Przetarg usty nieograniczony


  Sko艂yszyn, dnia 3 listopada 2011 r.

  GPIR.g.6840.6.2011


  O G 艁 O S Z E N I E  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z p贸聼n. zm./ - W贸jt Gminy Sko艂yszyn o g 艂 a s z a:


  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KS1J /00069420/3 S膮du Rejonowego w Ja艣le.
  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.
  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonym Uchwa艂膮 Rady Gminy Sko艂yszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. /Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r./ nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w terenie przemys艂u wydobywczego o symbolu PW dla kt贸rego w tek艣cie planu 搂 15 ustalono:
  1. Tereny przemys艂u wydobywczego – eksploatacji z艂贸偶 surowc贸w mineralnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem PW. Dost臋pno艣膰 komunikacyjna do tych teren贸w, drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami KDW1.
  2. Tereny PW, po zako艅czeniu eksploatacji i rekultywacji przeznacza si臋 do u偶ytkowania rolniczego, hodowli ryb, a w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UT na us艂ugi turystyczne – zgodnie z ustaleniami 搂 6 niniejszej uchwa艂y,
  3. W terenach PW o kt贸rych mowa w ust. 1 dopuszcza si臋:
  1) lokalizacj臋 obiekt贸w kubaturowych zwi膮zanych z eksploatacj膮 z艂贸偶,
  2) przebudow臋, rozbudow臋, nadbudow臋 istniej膮cej zabudowy mieszkaniowej,
  Zagospodarowanie wg. planu oraz decyzji administracyjnych okre艣lonych w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.
  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci : 74.400,00 z艂, brutto.
  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn odb臋dzie si臋 w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 10oo.w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.
  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, w kwocie: 14.880,00 z艂 /s艂ownie: czterna艣cie tysi臋cy osiemset osiemdziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieni膮dze wp艂yn臋艂y na konto lub zosta艂y wp艂acona najp贸聼niej w dniu 6 grudnia 2011 r.
  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.


  Wp艂acone wadium zostanie :
  - zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,
  - zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,
  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub cudzoziemca winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.
  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.
  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.
  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urz臋du Gminy Sko艂yszyn www.bip.skolyszyn.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu /13/ 449 – 10-62 wewn. 31/.

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Zarz膮dzenie 138/2011  Rejestr zmian odwiedzin: 2383
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.093 sekund