Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Przetargi 2010 /Realizacja zada艅 publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2010-02-23

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERT

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

  Dotyczy konkursu ofert na:

  Realizacj臋 zada艅 publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku聰.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 2

  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

  Zadanie Nr 1 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS Sko艂yszyn, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich.

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Ludowy Klub Sportowy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn. Kwota przyznanej dotacji: 75 000 z艂

  Zadanie Nr 2 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS STANDART w 艢wi臋canach, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich.

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Ludowy Klub Sportowy w 艢wi臋canach, 艢wi臋cany 233 38-242 Sko艂yszyn. Kwota przyznanej dotacji: 25 000 z艂

  Uzasadnienie wyboru:

  Z艂o偶one oferty spe艂ni艂y wymogi formalne, wnioskowana wielko艣膰 dotacji nie przekracza kwoty, jak膮 gmina zamierza przeznaczy膰 na realizacj臋 w/w us艂ug.

  Jako jedyne z艂o偶one oferty na poszczeg贸lne zadania uzyska艂y najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w wg kryteri贸w okre艣lonych w warunkach wyboru ofert.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z ustaw膮 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z p贸聼n. zm.)

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3582
  Wersja do druku Wersja do druku  OG艁OSZENIE


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE

  Dzia艂aj膮c na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z p贸聼n. zm.) oraz Uchwa艂y  Nr XXX/226/2009 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 29 grudnia 2009  roku w sprawie przyj臋cia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z Organizacjami Pozarz膮dowymi na rok 2010

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN

  OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizacj臋 zada艅 publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

   

  I. Rodzaje zada艅 i wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na ich realizacj臋:

  Zadanie Nr 1 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS Sko艂yszyn, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich. Na realizacj臋 zadania przeznaczono kwot臋:  75 000 z艂.

  Zadanie Nr 2 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS STANDART w 艢wi臋canach, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich. Na realizacj臋 zadania przeznaczono kwot臋: 25 000 z艂.

  II. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Oferty mog膮 by膰 sk艂adane przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego                 w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  2. Z艂o偶enie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

  3. Wysoko艣膰 przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 wnioskowana w ofercie

  4. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji obydwu zada艅 obj臋tych konkursem jednemu podmiotowi.

  III. Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Termin realizacji zada艅 ustala si臋 na okres: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.

  2. Umowa zostanie zawarta niezw艂ocznie po og艂oszeniu wynik贸w konkursu.

  3. W przypadku z艂o偶enia przez oferenta ofert na wi臋cej ni偶 jedno zadanie i wyborze wi臋cej ni偶 jednej oferty, podpisuje si臋 jedn膮 umow臋.

  4. W przypadku wyst膮pienia, po podpisaniu umowy, okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 umowy lub maj膮cych wp艂yw na rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 wykonania umowy, Zleceniobiorcy s膮 zobowi膮zani do niezw艂ocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistnia艂ych faktach.

  IV. Termin sk艂adania ofert:

  Oferty zawieraj膮ce komplet wymaganych dokument贸w i za艂膮cznik贸w nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie (Sekretariat pok. nr 8) w zaklejonych kopertach z dopiskiem 聞SPORT W GMINIE SKO艁YSZYN 2010 聳 ZADANIE NR 聟聰 do dnia:  12 lutego 2010 roku do godziny 9:00. lub przes艂a膰 na adres:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn Liczy si臋 data wp艂ywu oferty potwierdzona piecz臋ci膮 wp艂ywu. Z艂o偶one oferty nie podlegaj膮 uzupe艂nieniu ani korekcie. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane

  V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. Publiczne otwarcie ofert odb臋dzie si臋: 12 lutego 2010 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urz臋du Gminy  w Sko艂yszynie (pok. nr 7).

  2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Oceniaj膮ca powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn w terminie do 10 dni od z艂o偶enia oferty, weryfikuj膮c oferty pod k膮tem spe艂nienia wymaga艅 ustawowych i okre艣lonych w og艂oszeniu:

  - ocena formalna 聳 polega膰 b臋dzie na sprawdzeniu kompletno艣ci i prawid艂owo艣ci oferty, tj. Oferta winna by膰 z艂o偶ona na obowi膮zuj膮cym formularzu, kt贸rego wz贸r okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Oferta musi zawiera膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

                             aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci膮g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych;

                             sprawozdanie merytoryczne i finansowane za ostatni rok;

                             umow臋 partnersk膮 lub o艣wiadczenie partnera (w przypadku wniosk贸w, kt贸re b臋d膮 realizowane  w partnerstwie);

                             odpis (potwierdzona kopia) aktualnego statutu;

                             inne dokumenty, je艣li wymagane (np. wykaz os贸b zaanga偶owanych w szkolenie wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje tych os贸b).

  Podmiot, kt贸ry sk艂ada kilka ofert w konkursie musi z艂o偶y膰 na ka偶de zadanie odr臋bn膮 ofert臋, w osobnej kopercie, z odr臋bnym kompletem za艂膮cznik贸w.

  3.  Rozpatruj膮c oferty Komisja Oceniaj膮ca b臋dzie stosowa艂a nast臋puj膮ce kryteria: realno艣膰 realizacji zadania: 0 聳 10 pkt zasoby kadrowe i rzeczowe:                 0 聳 10 pkt,  atrakcyjno艣膰 zaj臋膰 proponowanych przez oferenta: 0 聳 10 pkt, wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na realizacj臋 zadania: 0 聳 10 pkt. Maksymalna ilo艣膰 punkt贸w 聳 40 pkt.

  4. Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w uznana b臋dzie za najkorzystniejsz膮. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt贸w, od oferent贸w wymagane b臋dzie z艂o偶enie oferty dodatkowej.

  5. Ostateczn膮 decyzj臋 w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmie W贸jt Gminy Sko艂yszyn na podstawie rekomendacji Komisji Oceniaj膮cej.

  6. O wynikach konkursu oferenci zostan膮 niezw艂ocznie pisemnie zawiadomieni. 

  7. Og艂oszenie o wyborze oferent贸w, kt贸rzy uzyskaj膮 dotacj臋 oraz o wielko艣ci dotacji zostanie niezw艂ocznie umieszczone na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie oraz na stronie internetowej urz臋du.

  Szczeg贸艂owa tre艣膰 og艂oszenia wraz z za艂膮czonymi wzorami oferty i umowy jest umieszczona na stronie internetowej urz臋du: www.bip.skolyszyn.pl .

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Zarz膮dzenie wraz z za艂膮cznikami - 艣ci膮gnij  Rejestr zmian odwiedzin: 3971
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂. - wz贸r oferty.doc
  Za艂. - wz贸r oferty.pdf
  Za艂. - wz贸r sprawozdania.pdf
  Za艂. - wz贸r umowy.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.097 sekund