Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2010 /Dostawa oraz serwis zestawu hydraulicznych narz臋dzi ratowniczych dla OSP Sko艂yszyn/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2010-09-07

  znak sprawy: OSP/9/10

   

   

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 245

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Dostawa oraz serwis zestawu hydraulicznych narz臋dzi ratowniczych dla OSP Sko艂yszyn.聰聰.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych: 1

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez Delta Service Stanis艂aw Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp.J. 05-220 Zielonka, z cen膮: 68 890,00 z艂 brutto, kt贸ra uzyska艂a 100 pkt w og贸lnej punktacji.    

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy umowa mo偶e zosta膰 zawarta w dniu
  14 wrzesie艅 2010 r.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

                     Stanis艂aw 艢wi臋ch

  Prezes OSP w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 3018
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

  Sko艂yszyn: Dostawa oraz serwis zestawu hydraulicznych narz臋dzi ratowniczych dla OSP Sko艂yszyn.
  Numer og艂oszenia: 253342 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Stra偶 Po偶arna , Sko艂yszyn 245, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491010, faks 13 4491010.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Inny: Ochotnicza Stra偶 Po偶arna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa oraz serwis zestawu hydraulicznych narz臋dzi ratowniczych dla OSP Sko艂yszyn..

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1) Przedmiot zam贸wienia obejmuje zakup, dostaw臋 oraz serwis zestawu hydraulicznych narz臋dzi ratowniczych, w sk艂ad kt贸rego wchodzi: - pompa - 1 kpl, - rozpieracz wraz z kompletem wymiennych ko艅c贸wek ci膮gn膮cych i 艂a艅cuch贸w - 1 kpl, - no偶yce - 1 szt., przecinarka do szyb klejonych z wybijakiem do szyb hartowanych - 1 kpl, - stanowisko do sk艂adania sprz臋tu ratowniczego - 1 szt. 2) Wykonawca jest zobowi膮zany uruchomi膰 sprz臋t w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz przeszkoli膰 min. 15 os贸b wyznaczonych przez Zamawiaj膮cego. 3) Wykonawca musi zapewni膰 r贸wnie偶 bezp艂atny serwis w okresie trwania gwarancji. 4) Dostarczony zestaw musi posiada膰: 艣wiadectwo dopuszczenia CNBOP (je偶eli dotyczy) oraz kpl dokument贸w niezb臋dnych do eksploatacji zestawu. 5) Minimalne wymagania techniczne narz臋dzi zawiera za艂膮cznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia..

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 35.11.00.00-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 15.10.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

                    Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o                   1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ

             III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o                   1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

             III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o                   1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o                   1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o                   1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

             III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

                    o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

                    aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

             III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

                    nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ慕CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY , US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ慕 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane dostawy, us艂ugi lub roboty budowlane odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:

           inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, 偶e oferowane narz臋dzia odpowiadaj膮 wymaganiom okre艣lonym w SIWZ - nale偶y przed艂o偶y膰: 1) Wa偶ne 艣wiadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpo偶arowej na terenie Polski (je偶eli dotyczy) zgodnie z Rozporz膮dzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). w sprawie wykazu wyrob贸w s艂u偶膮cych zapewnieniu zasad bezpiecze艅stwa publicznego lub ochronie zdrowia i 偶ycia oraz mienia, a tak偶e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob贸w do u偶ytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) - dopuszcza si臋 dostarczenie 艣wiadectwa dopuszczenia najp贸聼niej 2 tygodnie przed zg艂oszeniem do odbioru - w takim przypadku konieczne jest do艂膮czenie do oferty stosownego o艣wiadczenia. 2) Rysunki (zdj臋cia) oraz opis narz臋dzi z podanymi parametrami ka偶dego z narz臋dzi.

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy na skutek dzia艂a艅 os贸b trzecich uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 zam贸wienia, kt贸re to dzia艂ania nie s膮 konsekwencj膮 winy kt贸rejkolwiek ze stron. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagaj膮 sporz膮dzenia protoko艂贸w konieczno艣ci, pisemnej akceptacji Zamawiaj膮cego. 6) Zmiany terminu podpisania umowy ze wzgl臋du na termin rozstrzygni臋cia post臋powania (ocena ofert, uzupe艂nianie dokument贸w przez Wykonawc贸w, procedura odwo艂awcza). 2. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

  www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=28
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w wersji papierowej - Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 5 - Pan Stanis艂aw 艢wi臋ch, tel. 13 4491748, 44911010, w dni robocze (opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy), w godz.: od 8:00 do 15:00.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰: listownie - na adres Zamawiaj膮cego, osobi艣cie - do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 5, w dni robocze (opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.: od 8:00 do 15:00.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Stanis艂aw 艢wi臋ch

  Prezes Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 3466
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - Dostawa narz臋dzi ratowniczych dla OSP Sko艂yszyn.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy opis dostawy.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - Szczeg贸lowy opis przedmiotu zam贸wienia.pdf
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie dla os贸b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund