Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2013 /ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ/
  Odpowiedzi na zapytania


  Tre艣膰 w za艂膮czniku w formacie *pdf.

  Rejestr zmian odwiedzin: 2339
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Odpowiedzi na zapytania - przetarg dostawa energii.pdf  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Numer og艂oszenia: 88256 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poni偶szych obiekt贸w w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 611,43 MWh. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e proces zmiany sprzedawcy odbywa si臋 po raz pierwszy (Zamawiaj膮cy posiada umowy kompleksowe).

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        Wykonawca musi posiada膰 aktualnie obowi膮zuj膮c膮 koncesj臋 na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu energi膮 elektryczn膮, wydan膮 przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki;

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        Ocena spe艂niania warunku dokonana b臋dzie na postawie o艣wiadczenia przedstawionego przez Wykonawc臋

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        Ocena spe艂niania warunku dokonana b臋dzie na postawie o艣wiadczenia przedstawionego przez Wykonawc臋

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        Ocena spe艂niania warunku dokonana b臋dzie na postawie o艣wiadczenia przedstawionego przez Wykonawc臋

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        Ocena spe艂niania warunku dokonana b臋dzie na postawie o艣wiadczenia przedstawionego przez Wykonawc臋

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: licytacja elektroniczna.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Cena ulega zmianie wy艂膮cznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2. Na wniosek Zamawiaj膮cego mo偶liwe jest zwi臋kszenie lub zmniejszenie ilo艣ci punkt贸w odbioru wymienionych w szczeg贸艂owym Opisie Przedmiotu Zam贸wienia, zmiana nie mo偶e przekroczy膰 15%. 3. Z przyczyn formalno-prawnych zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 terminu rozpocz臋cia wykonania zam贸wienia z zastrze偶eniem granicznego terminu wykonania zam贸wienia do 31.12.2014 r. 4. zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiaj膮cego, dotycz膮ce okre艣lonych w umowie nazw, adres贸w. Strony niezw艂ocznie poinformuj膮 si臋 pisemnie o tych zmianach, 5. zmiany os贸b reprezentuj膮cych strony; Strony niezw艂ocznie poinformuj膮 si臋 pisemnie o tych zmianach.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.6) Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl

  IV.4.7) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:

   http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35

  IV.4.8) Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych: 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pe艂nym zakresie mog膮 korzysta膰 wy艂膮cznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umo偶liwi膰 Zamawiaj膮cemu dopuszczenie go do udzia艂u w licytacji, winien zarejestrowa膰 si臋 w systemie dost臋pnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekaza膰 Zamawiaj膮cemu informacj臋 o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawc臋 niew艂a艣ciwego loginu b膮d聼 nie przekazania go Zamawiaj膮cemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowi膮zany jest do jego przekazania najp贸聼niej jeden dzie艅 przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub r贸wnowa偶nej) spe艂niaj膮cy wymogi techniczne okre艣lone przez producent贸w przegl膮darek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wy偶szej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wy偶szej, z zainstalowan膮 jedn膮 z w/w przegl膮darek lub przegl膮dark膮 r贸wnowa偶n膮, pod艂膮czony do sieci Internet..

  IV.4.9) Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅: Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, b臋dzie licytacj膮 jednoetapow膮. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy sk艂adaj膮 kolejne korzystniejsze post膮pienia. Mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia post膮pienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamkni臋cia. Oferta z艂o偶ona w toku licytacji przestaje wi膮za膰 gdy inny Wykonawca z艂o偶y艂 ofert臋 korzystniejsz膮. W toku licytacji Wykonawcy proponuj膮 rzeczywist膮 cen臋 netto za MWh wyra偶on膮 w z艂otych oraz w groszach; grosze nale偶y oddzieli膰 od z艂otych kropk膮. Zamawiaj膮cy przyj膮艂 za cen臋 wywo艂awcz膮 netto za wykonanie zamawianych dostaw warto艣膰 245,00PLN za MWh. Oferta z艂o偶ona przez Wykonawc臋 winna by膰 ni偶sza od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwot臋 minimalnego post膮pienia. Zamawiaj膮cy przyj膮艂 za minimalne post膮pienie warto艣膰 0.50 PLN. W toku licytacji Zamawiaj膮cy za po艣rednictwem platformy licytacyjnej na bie偶膮co b臋dzie przekazywa艂 wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji z艂o偶onych przez nich ofert, liczbie Wykonawc贸w bior膮cych udzia艂 licytacji elektronicznej, a tak偶e o cenach z艂o偶onych ofert, z tym 偶e do momentu zamkni臋cia licytacji nie ujawni informacji umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 Wykonawc贸w. Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸ry zaoferuje najni偶sz膮 cen臋 brutto za wykonanie ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia. Cen臋 brutto oferty oblicza si臋 z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku licytacji, oraz szacowanego zu偶ycia energii, tj. - 1 611,43 MWh, powi臋kszony o warto艣膰 VAT.

  IV.4.10) Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  •  

  Licytacja jednoetapowa

   

  czas trwania: 30 minut

  IV.4.11) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej: 13.03.2013 godzina 13:00, miejsce: wnioski nale偶y sk艂ada膰 w wnioski nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Pe艂nomocnika Zamawiaj膮cego - firma New Power Sp. z o.o., ul. Kresowa 9A, 04 - 206 Warszawa.

  IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Otwarcie licytacji nast膮pi 5-go dnia licz膮c od dnia przes艂ania Wykonawcom zaprosze艅 do udzia艂u. Pocz膮tek godz. 11:30.

  IV.4.13) Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej (je偶eli dotyczy):

  Po up艂ywie p贸艂 godziny od godziny jej otwarcia

  IV.4.14 Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

  Nie b臋dzie wymagane

  IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

  Umowa zostanie zawarta na warunkach okre艣lonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej zamawiaj膮cego:

   http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2717
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  1-Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia.pdf
  2-Projekt umowy.pdf
  3-Za艂膮cznik nr 1 do projektu umowy.pdf
  4-Za艂膮cznik nr 2 - Pe艂nomocnictwo.pdf
  5-Wz贸r o艣wiadczenia.doc
  6-Wz贸r wniosku.doc
  7-O艣wiadczenie posiadania aktualnej umowy.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund