Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - Og艂aszenie o naborze na stanowisko urz臋dnicze 1/2 etatu G艂贸wnego Ksi臋gowego w Gminnym O艣rodku Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie/
  Informacja o wynikach naboru


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego Gminnego O艣rodka Kultury
  i Czytelnictwa w Sko艂yszynie 聳 ½ etatu.

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂  wybrana  Pani Edyta Ryba, zam. w Lisowie.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pani Edyty Ryby spe艂nia wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Kandydatka, kt贸rej oferta zosta艂a wybrana, wykaza艂a si臋 odpowiednimi kwalifikacjami oraz  wiedz膮 i do艣wiadczeniem niezb臋dnym do wykonywania pracy na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba kulturalna  i komunikatywna.

   Sko艂yszyn, 9 lipca 2015 r.

  Dyrektor GOKiCz w Sko艂yszynie

  Marta G膮siorowska  Rejestr zmian odwiedzin: 1844
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne.


  Nowa strona 2

  LISTA聽KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH聽WYMAGANIA聽FORMALNE

  聽na stanowisko 聽g艂贸wnego ksi臋gowego Gminnego O艣rodka Kultury

  i Czytelnictwa w Sko艂yszynie

  聽聽聽聽聽聽聽聽 Komisja Rekrutacyjna po zako艅czeniu I etapu post臋powania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod wzgl臋dem formalnym, do II etapu post臋powania konkursowego zakwalifikowa艂a ni偶ej wymienionych kandydat贸w, kt贸rzy spe艂nili wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu o naborze:

  1. Pani Mieczys艂awa Kotlinowska, zam. Jas艂o,

  2. Pani Krystyna Madej, zam. 艢wi臋cany,

  3. Pani Edyta Ryba, zam. Lis贸w,

  4. Pani Anna Sowi偶d偶a艂, zam. Przysieki,

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w聽 dniu聽 6 lipca 2015 r. w Gminnym O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Dyrektor GOKiCz w Sko艂yszynie

  Marta G膮siorowska  Rejestr zmian odwiedzin: 2170
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn; 15.06.2015 r.

  Dyrektor Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie聽 og艂asza nab贸r na stanowisko urz臋dnicze G艂贸wnego Ksi臋gowego w Gminnym O艣rodku Kultury

  i Czytelnictwa w Sko艂yszynie (38-242 Sko艂yszyn 283)聽 w wymiarze 1/2 etatu.


  I. Wymagania niezb臋dne.


  z art. 54 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z p贸聼. zm.) nast臋puj膮ce wymagania:

  1. ma obywatelstwo pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba 偶e odr臋bne ustawy uzale偶niaj膮 zatrudnienie w jednostce sektora finans贸w publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych;
  3. nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo skarbowe;
  4. posiada znajomo艣膰 j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi膮zk贸w g艂贸wnego ksi臋gowego;

  5. spe艂nia jeden z poni偶szych warunk贸w:

  a) uko艅czy艂a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy偶sze studia zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,
  b) uko艅czy艂a 艣redni膮, policealn膮 lub pomaturaln膮 szko艂臋 ekonomiczn膮 i posiada co najmniej 6-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,

  c) jest wpisana do rejestru bieg艂ych rewident贸w na podstawie odr臋bnych przepis贸w,
  d. posiada certyfikat ksi臋gowy uprawniaj膮cy do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych albo 艣wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj膮ce do us艂ugowego prowadzenia

  ksi膮g rachunkowych, wydane na podstawie odr臋bnych przepis贸w.

  II. Wymagania dodatkowe zwi膮zane ze stanowiskiem pracy


  1. brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na wy偶ej wymienionym stanowisku;
  2. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera, program贸w ksi臋gowych oraz sprz臋tu biurowego;

  3. znajomo艣膰 gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finans贸w publicznych;
  4. znajomo艣膰 ustaw: o rachunkowo艣ci, o finansach publicznych, prawo zam贸wie艅 publicznych, kodeksu pracy;

  5. znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych i prawa podatkowego;
  6. umiej臋tno艣膰 pracy w zespole, odpowiedzialno艣膰, sumienno艣膰 i rzetelno艣膰, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywno艣膰, zaanga偶owanie.

  7. do艣wiadczenie w pracy w jednostce bud偶etowej lub innej jednostce sektora finans贸w publicznych;


  III. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku

  1. prowadzenie rachunkowo艣ci Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie 聽zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;

  2. dokonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi z rachunk贸w GOKiCz

  3. przygotowywanie projekt贸w plan贸w finansowych O艣rodka;

  4. sporz膮dzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczo艣ci bud偶etowej i聽podatkowej instytucji; 聽dokonywanie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GOKiCz;

  5. prowadzenie nadzoru nad prawid艂owo艣ci膮 naliczania zaliczek podatkowych, sk艂adek ZUS, potrace艅 oraz terminowe ich przekazywanie;

  6. opracowanie projekt贸w dokument贸w reguluj膮cych organizacj臋 rachunkowo艣ci
  w instytucjach kultury;

  7. sporz膮dzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-p艂acowej;

  8. sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych z realizacji projekt贸w;

  9. obs艂uga programu P艁ATNIK 聳 sporz膮dzanie, rozliczanie i przesy艂anie drog膮 elektroniczn膮 dokumentacji ZUS;

  10. sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych, prowadzenie sprawozdawczo艣ci bud偶etowej
  i podatkowej;

  11. wykonywanie analiz, zestawie艅 oraz prognoz przychod贸w i koszt贸w O艣rodka;
  12. nadzorowanie prawid艂owego przebiegu przekazywania sk艂adnik贸w maj膮tkowych, sprawowania odpowiedzialno艣ci materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych i wyposa偶enia;

  13. rozliczanie projekt贸w unijnych i innych dotacji;

  14. nadzorowanie, przygotowanie i realizacja um贸w cywilnoprawnych i prowadzenie ich obs艂ugi ksi臋gowej;

  15. nale偶yte przechowywanie i zabezpieczenie dokument贸w finansowo 聳 ksi臋gowych;
  16. wykonywanie innych nie wymienionych wy偶ej zada艅, kt贸re z mocy prawa lub przepis贸w wewn臋trznych wydanych przez dyrektora jednostki nale偶膮 do kompetencji g艂贸wnego ksi臋gowego, w tym przetargi i bie偶膮ca kontrola wydatk贸w remontowych.


  IV. Wymagane dokumenty:

  1/ List motywacyjny

  2./ Aktualne CV

  3/ Kwestionariusz osobowy dla osoby obiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie

  4/ Kserokopie dokument贸w po艣wiadczaj膮cych kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.

  5/ O艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;

  6/ O艣wiadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo skarbowe;

  7/ O艣wiadczenie dotycz膮ce zgody na przetwarzanie danych osobowych: 聞wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w zwi膮zku z prowadzonym naborem na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego oraz na publikacj臋 nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy w siedzibie GOKiCz聰.


  V. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w

  Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie) nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie GOKiCz w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 283 lub poczt膮 na adres GOKiCz (decyduje termin wp艂ywu) z dopiskiem: 聞dotyczy naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego w GOKiCz聰 w terminie do 29 czerwca 聽2015 r. Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do GOKiCz 聽po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.


  VI. Inne informacje


  1. Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie GOKiCz.
  2. Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 zako艅czenia konkursu bez wyboru oferty w przypadku gdyby 偶aden z kandydat贸w nie spe艂ni艂 wymaga艅 zatrudniaj膮cego.

  3. Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod tel. 13 449 10 17

  4. Po og艂oszeniu informacji o wyniku naboru dokumenty aplikacyjne prosz臋 odebra膰 osobi艣cie w siedzibie GOKiCz w Sko艂yszynie.

  Marta G膮siorowska

  Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 2185
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund