Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze - Inspektor ds. Gospodarki przestrzennej 聳 1/2 etatu/
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej.
   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Angelika Gole艅, zam. w Ja艣le.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pani Angeliki Gole艅 spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 bardzo dobra znajomo艣ci膮 zagadnie艅 z zakresu ustaw : o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, kodeks post臋powania administracyjnego, Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.
   

  Sko艂yszyn, dnia 24 marca 2017 r.

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1185
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

   

  Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej

   

   

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 聳 1/2 etatu

   

  1.        Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2) Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezb臋dnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku tj. wykszta艂cenie wy偶sze (architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) oraz spe艂nienie warunk贸w okre艣lonych w art 60 ust 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p贸聼n.zm.).

  3) Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  4) Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych.

  5) Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

  2.        Wymagania dodatkowe:    

  1) Do艣wiadczenie zawodowe w administracji publicznej.

  2) Znajomo艣膰 regulacji prawnych: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawy Prawo budowlane.

  3) Znajomo艣膰 oraz umiej臋tno艣膰 w艂a艣ciwej interpretacji i stosowania przepis贸w z zakresu ustaw: Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych. Ustawy Kodeks Post臋powania Administracyjnego. Ustawy o samorz膮dzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorz膮du gminnego. Ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawy o dost臋pie do informacji publicznej,

  4) Bieg艂o艣膰 w pos艂ugiwaniu si臋 mapami i rysunkami miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego, znajomo艣膰 technik biurowych.

  5) Wysoka kultura osobista.

  6) Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres.

  7) Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

  8) Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

  9) Komunikatywno艣膰.

  10) Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰.

  11) Dobra znajomo艣膰 aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przegl膮darek internetowych i poczty elektronicznej).

   

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1) Przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunk贸w zabudowy dla teren贸w nie posiadaj膮cych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2) Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla teren贸w nie posiadaj膮cych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3) Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunk贸w zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 4) Prowadzenie procedury administracyjnej przygotowywania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym kompletno艣膰 wniosk贸w, wszcz臋cie post臋powania, uzgodnienia projekt贸w decyzji).

   

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,

  4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych,

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,

  6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy,

  7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,

  8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia,

  9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

   

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II pi臋trze.

  Stanowisko pracy: Stanowisko zwi膮zane z prac膮 przy komputerze i wykorzystaniem innych urz膮dze艅 biurowych, kontakty bezpo艣rednie i telefoniczne z klientami.

  Wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %.

  Wymiar czasu pracy: praca na 1/2 etatu.

  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik贸w Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem 聞Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej聰 w terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 1 maja 2017 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

   

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach 1/2 etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: 聞Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)聰.

   

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 1314
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.130 sekund