Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - Referent w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym/
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko referenta w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym.
   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Ewa Jagielska, zam. w Ja艣le.
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Oferta Pani Ewy Jagielskiej spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 bardzo dobr膮 znajomo艣ci膮 zagadnie艅 z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, oraz prowadzenia administracji szkolnej. Posiada do艣wiadczenie zawodowe w pracy w plac贸wkach o艣wiatowych. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.
   

  B膮czal Dolny, dnia 25 kwietnia 2017 r.
   

  Dyrektor Szko艂y
  mgr Katarzyna Czerkowicz  Rejestr zmian odwiedzin: 1245
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w


  Nowa strona 2

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  naboru na stanowisko referent w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym.

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋:

  1. Pani Anna Babiarz, zam. w Jab艂onicy,

  2. Pani Ewa Jagielska, zam. w Ja艣le,

  3. Pani Gra偶yna Jasiewicz-Dura, zam. w Lisowie,

  4. Pani Anna Juszczyk, zam. w Ja艣le,

  5. Pani Ilona Rak, zam. w Ja艣le,

  6. Pani Justyna Str贸藕yk, zam. w Sko艂yszynie,

  7. Pani Katarzyna Warywoda, zam. w Pustej Woli,

  8. Pani Anna Witalis, zam. w B膮czalu Dolnym

  Ww. kandydatki spe艂ni艂y wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydatki zostan膮 powiadomione telefonicznie.

  Dyrektor Szko艂y
  mgr Katarzyna Czerkowicz  Rejestr zmian odwiedzin: 1404
  Wersja do druku Wersja do druku  Referent w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE ?

  Referent w Zespole Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym

   

   

   

  DYREKTOR ZESPO艁U SZK脫艁 PUBLICZNYCH W B膭CZALU DOLNYM OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  REFERENT   ? 1 etat

   

  I.      Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1.       Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.       Wykszta艂cenie 艣rednie lub wy偶sze o profilu administracyjnym lub ekonomicznym.

  3.       Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  4.       Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw
  publicznych.

  5.       Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

  6.       Nieposzlakowana opinia.

  7.        Znajomo艣膰 obs艂ugi komputera, technik biurowych.

   

  II.    Wymagania dodatkowe:

  1.          Znajomo艣膰 regulacji prawnych zwi膮zanych z funkcjonowaniem plac贸wki o艣wiatowej tj:    Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorz膮dowych.

  2.          Wysoka kultura osobista.

  3.          Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres.

  4.          Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

  5.          Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

  6.          Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰.

   

  III.            Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1.          Prowadzenie administracji szkolnej.

  2.          Prowadzenie korespondencji szkolnej i wykonywanie pism bie偶膮cych.

  3.          Prowadzenie teczek akt osobowych pracownik贸w.

  4.          Rejestrowanie pism przychodz膮cych i wychodz膮cych.

  5.          Sporz膮dzanie sprawozda艅 GUS, MEN, SIO i innych.

  6.          Aktualizacja anga偶y pracownik贸w i innych dokument贸w.

  7.          Wypisywanie wszelkich za艣wiadcze艅 dla pracownik贸w, uczni贸w szko艂y i rodzic贸w.

  8.          Wypisywanie legitymacji uczniowskich, nauczycielskich, kart rowerowych i innych.

  9.          Prowadzenie rejestru wypadk贸w uczni贸w i pracownik贸w.

  10.       Prowadzenie ksi臋gi uczni贸w oraz ewidencji dzieci, rozliczanie z obowi膮zku szkolnego.

  11.       Prowadzenie druk贸w 艣cis艂ego zarachowania i ich ewidencja.

  12.       Archiwizacja zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮.

  13.       Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik贸w.

  14.       Obs艂uga urz膮dze艅 biurowych.

  15.       Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szko艂y, zwi膮zanych z prac膮 szko艂y.

   

  IV.             Wymagane dokumenty:

  1.       呕yciorys (CV).

  2.       List motywacyjny,

  3.       Kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe.

  4.       Inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach i innych uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych
  i dodatkowych,

  5.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie.

  6.       Kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy.

  7.       O艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie.

  8.       O艣wiadczenie o stanie zdrowia.

  9.       Spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

   

  V.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy: Zesp贸艂 Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym ? 3 dni w tygodniu. Szko艂a Podstawowa w Jab艂onicy ? 1 dzie艅 w tygodniu. Szko艂a Podstawowa w Lisowie ? 1 dzie艅 w tygodniu. . Miejsca pracy w budynkach bez podjazdu dla os贸b niepe艂nosprawnych.

  Stanowisko pracy: Stanowisko zwi膮zane z prac膮 przy komputerze i wykorzystaniem innych urz膮dze艅 biurowych, kontakty bezpo艣rednie i telefoniczne z klientami i uczniami.

  Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w ZSP w B膮czalu Dolnym w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %. 

  Wymiar czasu pracy: praca na 1 etat.

  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r.
  w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik贸w ZSP w B膮czalu Dolnym.

   

  VI.             Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie ZSP w B膮czalu Dolnym, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: rejtanszkola@interia.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Zesp贸艂 Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym, 38-242 Sko艂yszyn, B膮czal Dolny 101 w zamkni臋tej kopercie  z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko referenta? w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do ZSP w B膮czalu Dolnym po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮. 

   

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

   

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na stronie internetowej ZSP w B膮czalu Dolnym.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach 1 etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy  na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego. 

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)?.

   

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

   

   

  Dyrektor Szko艂y
  mgr Katarzyna Czerkowicz  Rejestr zmian odwiedzin: 1673
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.115 sekund