Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - INSPEKTOR DS. OCHRONY 艢RODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   

  na stanowisko  do ochrony 艣rodowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana   Pani Katarzyna Warywoda, zam. w Pustej Woli.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pani Katarzyny Warywoda spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane  w og艂oszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 bardzo dobra znajomo艣ci膮  zagadnie艅 z zakresu ustaw :  prawo ochrony 艣rodowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku  w gminach, ustawa o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, kodeks post臋powania administracyjnego. Posiada do艣wiadczenie zawodowe  w administracji publicznej.  Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.

   

  Sko艂yszyn, dnia  25 kwietnia 2018 r.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 967
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Nowa strona 1

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  naboru na stanowisko do spraw ochrony 艣rodowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowa艂a si臋 :

  1.聽聽 Pani Katarzyna Warywoda, zam. w Pustej Woli.

  Ww. kandydatka spe艂ni艂a wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok贸j nr 7. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1038
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE ?

  Inspektor do spraw ochrony 艣rodowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  INSPEKTOR DS. OCHRONY 艢RODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

  Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wykszta艂cenie wy偶sze o kierunku : ochrona 艣rodowiska, administracja

  聽Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych.

  Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

  Wymagania dodatkowe:聽聽聽聽聽

  Do艣wiadczenie zawodowe w administracji publicznej.

  Znajomo艣膰 ustaw: o samorz膮dzie gminnym, o pracownikach samorz膮dowych, prawo ochrony 艣rodowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, ustawa o聽udost臋pnianiu informacji o聽艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, ustawa prawo 艂owieckie, ustawa o ochronie praw lokator贸w i zasobie mieszkaniowym gminy,

  Wysoka kultura osobista. Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres. Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole. Komunikatywno艣膰. Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰. Dobra znajomo艣膰 aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przegl膮darek internetowych i poczty elektronicznej).

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1. Wykonywanie zada艅 Gminy wynikaj膮cych z ustawy ochrony 艣rodowiska, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminach, , a w szczeg贸lno艣ci:

  聽- nadz贸r, kontrola i egzekwowanie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w Gminie Sko艂yszyn,

  聽- prowadzenie ewidencji zbiornik贸w bezodp艂ywowych i przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w;

  - prowadzenie dzia艂a艅 w zakresie edukacji ekologicznej spo艂ecze艅stwa, propagowanie dzia艂a艅 proekologicznych oraz koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty,

  - realizacja program贸w dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska z uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w zewn臋trznych,

  聽- ocena mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w zewn臋trznych na realizacj臋 zada艅 dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska,

  - sporz膮dzanie plan贸w, program贸w i sprawozda艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska

  聽- realizacja i bie偶膮ca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony 艢rodowiska, Programu Gospodarki Odpadami, Regulaminu utrzymania porz膮dku i czysto艣ci,

  聽- realizacja zada艅 zwi膮zanych z programem usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest,

  聽- opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpad贸w;

  - przeprowadzanie post臋powa艅 przed wydaniem decyzji 艣rodowiskowych w sprawach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, przygotowanie projekt贸w decyzji oraz opiniowania o zasadno艣ci sporz膮dzania raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko dla planowanego przedsi臋wzi臋cia inwestycyjnego.

  - prowadzenie publicznie dost臋pnych wykaz贸w danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie, podlegaj膮cych udost臋pnieniu zgodnie z ustaw膮 o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

  - prowadzenie postepowa艅 administracyjnych w zakresie wycinania drzew i krzew贸w oraz wymierzanie kar pieni臋偶nych za samowolne usuwanie drzew i krzew贸w.

  2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i u偶ytkowymi, a w szczeg贸lno艣ci :

  - prowadzenie rejestru gminnych zasob贸w mieszkaniowych,

  - prowadzenie spraw ze stosunku najmu tj. sporz膮dzanie um贸w najmu mieszka艅, lokali

  oraz innych pomieszcze艅, prowadzenie rejestru um贸w i sporz膮dzanie aneks贸w do um贸w,

  - bie偶膮ca ewidencja i analiza nalicze艅 i wp艂at za ww. us艂ugi,

  - bie偶膮ca analiza i likwidacja powsta艂ych zaleg艂o艣ci i nadp艂at.

  3. Wykonywanie zada艅 Gminy wynikaj膮cych z ustawy o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami a w szczeg贸lno艣ci:

  - koordynowanie prac zwi膮zanych ze sporz膮dzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwa艂y Rady Gminy oraz sprawozda艅 z realizacji tego programu,

  - prowadzenie gminnej ewidencji zabytk贸w obj臋tych wojew贸dzk膮 ewidencj膮 zabytk贸w,

  - przyjmowanie zawiadomie艅 o odkryciu przedmiot贸w o warto艣ci zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w,

  - uzyskiwanie odpowiednich pozwole艅 i opinii od Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w,

  - sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac konserwatorskich,

  restauratorskich i rob贸t budowlanych przy zabytku, do kt贸rego tytu艂 prawny ma gmina,

  - wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.

  Ponadto szczeg贸艂owy zakres czynno艣ci zostanie okre艣lony przez pracodawc臋 po nawi膮zaniu stosunku pracy

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,

  4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych,

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,

  6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy,

  7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,

  8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia,

  9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II pi臋trze.

  Stanowisko pracy: Stanowisko zwi膮zane z prac膮 przy komputerze i wykorzystaniem innych urz膮dze艅 biurowych, kontakty bezpo艣rednie i telefoniczne z klientami.

  Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %.聽

  Wymiar czasu pracy: praca na 1 etat.

  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik贸w Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony 艣rodowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej? w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 2 maja 2018 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach ca艂ego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.聽

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)?.

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 1270
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.099 sekund