Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - OTWARTY I KONKURENCYJNY NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE聽 W URZ臉DZIE GMINY W SKO艁YSZYNIE/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko Sekretarza Gminy Sko艂yszyn

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Izabela Jankowska-Zawada, zam. w Ja艣le.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pani Izabeli Jankowskiej-Zawada spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 bardzo dobr膮 znajomo艣ci膮 zagadnie艅 z zakresu ustaw: o samorz膮dzie gminnym, ustawy o pracownikach samorz膮dowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, ustawy o dost臋pie do informacji publicznej, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz innych regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorz膮dowej. Posiada do艣wiadczenie w administracji publicznej oraz wiedz臋 nt. funkcjonowania Gminy Sko艂yszyn. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Konkursowej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Sko艂yszyn.

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN

  mgr Bogus艂aw Kr臋cisz

  Sko艂yszyn, dnia 18 grudnia 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 5336
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w spe艂nij膮cych wymagania formalne


  Nowa strona 2

  LISTA KANDYDATW SPENIAJCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Skoyszyn

   

  Informujemy, e w wyniku wstpnej weryfikacji ofert, polegajcej na analizie dokumentw aplikacyjnych pod wzgldem formalnym, zgodnie z wymaganiami, okrelonymi w ogoszeniu o naborze na w/w stanowisko do nastpnego etapu rekrutacji zakwalifikowaa si :

   

  1. Pani Izabela Jankowska - Zawada, zam. w Jale.

  Ww. kandydatka spenia wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze.

  Rozmowa kwalifikacyjna odbdzie si w dniu 14 grudnia 2018 r. w Urzdzie Gminy w Skoyszynie. Pokj nr 7. O dokadnym terminie rozmowy kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

   

   

  Wjt Gminy Skoyszyn
  mgr Bogus
  aw Krcisz

  Skoyszyn, dnia 07 grudnia 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 5609
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie


  Nowa strona 10

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE  W URZ臉DZIE GMINY W SKO艁YSZYNIE

   

  Nazwa i adres jednostki:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn,

   

  Stanowisko pracy:

  Sekretarz Gminy Sko艂yszyn

   

  Wymiar czasu pracy :

  pe艂ny etat

   

  Wymagania niezb臋dne:

  a)  obywatelstwo polskie,
  b)  pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
  c)  brak prawomocnego skazania wyrokiem s膮dowym za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
  d)  nieposzlakowana opinia,
  e)  stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
  f)  wykszta艂cenie wy偶sze,
  g)  co najmniej czteroletni sta偶 pracy na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych w tym co najmniej dwuletni sta偶 pracy na kierowniczym stanowisku urz臋dniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni sta偶 pracy na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, oraz co najmniej dwuletni sta偶 pracy na kierowniczym stanowisku urz臋dniczym w innych jednostkach sektora finans贸w publicznych,          h) brak przynale偶no艣ci do partii politycznych.

  Wymagania dodatkowe:

  a) dobra znajomo艣膰 ustawy o samorz膮dzie gminnym, ustawy o pracownikach samorz膮dowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Pracy,  ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, ustawy o dost臋pie do informacji publicznej, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz innych regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorz膮dowej, wiedza nt. funkcjonowania gminy Sko艂yszyn,
  b) praktyczna umiej臋tno艣膰 obs艂ugi podstawowych urz膮dze艅 biurowych,

  c) do艣wiadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokument贸w,
  d) obowi膮zkowo艣膰, dyspozycyjno艣膰, zdolno艣ci organizacyjne, komunikatywno艣膰,
  e) umiej臋tno艣膰 opracowywania akt贸w prawnych,
  f) umiej臋tno艣膰 zarz膮dzania zasobami ludzkimi,
  g) zdolno艣膰 podejmowania decyzji,

  h) znajomo艣膰 procedur pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych,

  i) preferowany kierunek prawo lub administracja lub ekonomia

  Zakres wykonywanych zada艅:

  a) kierowanie Urz臋dem podczas nieobecno艣ci w贸jta;
  b) organizacja pracy Urz臋du poprzez prawid艂owe funkcjonowanie poszczeg贸lnych kom贸rek Urz臋du wraz z zapewnieniem zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa wydawanych decyzji i dzia艂a艅 podejmowanych przez Urz膮d;
  c) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urz臋dzie, w tym nadz贸r nad prawid艂ow膮 i terminow膮 obs艂ug膮 interesant贸w przez pracownik贸w Urz臋du oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w i nadz贸r nad ich rozpatrywaniem;
  d) podejmowanie decyzji w wyznaczonych przez W贸jta Gminy sprawach z zakresu administracyjnej dzia艂alno艣ci Urz臋du oraz realizacja zada艅 wynikaj膮cych z podj臋tych decyzji, zarz膮dze艅 W贸jta Gminy i uchwa艂 Rady Gminy;
  e) opracowywanie projekt贸w regulamin贸w obowi膮zuj膮cych w Urz臋dzie;
  f) wsp贸艂praca w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych ? opieka merytoryczna nad so艂tysami; organizacja, udzia艂 i obs艂uga zebra艅 wiejskich oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; nadzorowanie realizacji wniosk贸w z zebra艅 wiejskich dot. Urz臋du Gminy,

  g) koordynacja pracy pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach zwi膮zanych z pozyskiwaniem 艣rodk贸w zewn臋trznych,

  h) koordynowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z udzielaniem zam贸wie艅 publicznych.

  Szczeg贸艂owy zakres obowi膮zk贸w ustalony zostanie w zakresie czynno艣ci.

  Wymagane dokumenty:

  a)  list motywacyjny,
  b)  偶yciorys (CV),
  c)  kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,
  d)  kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach i szkoleniach,
  e)  kserokopie dotychczas uzyskanych 艣wiadectw pracy lub dokument贸w po艣wiadczaj膮cych zatrudnienie,
  f)  o艣wiadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem s膮dowym za  umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowi膮zany b臋dzie dostarczy膰 aktualne za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze ni偶 1 miesi膮c ),
  g)  o艣wiadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowi膮zany b臋dzie dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urz臋dniczym),
  h)  o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
  i) orygina艂 kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie z jedn膮 fotografi膮, 

  j) inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

  k) informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych

  Dodatkowe informacje o pracy:

  a)     praca b臋dzie wykonywana w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie,

  b)     praca przy komputerze powy偶ej 4 godzin,

  c)     stosunek pracy na podstawie umowy o prac臋 w pe艂nym wymiarze czasu pracy,

  d)    czas pracy zgodnie z ustaw膮 o pracownikach samorz膮dowych i obowi膮zuj膮cym w Urz臋dzie regulaminem pracy,

  e)     wynagrodzenie za prac臋 zgodnie z ustaw膮 o pracownikach samorz膮dowych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z regulaminem wynagradzania pracownik贸w zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie.

   

  Informuj臋, 偶e w miesi膮cu pa藕dzierniku 2018 r. wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 wy偶szy ni偶 6 %.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne mo偶na sk艂ada膰 w siedzibie Urz臋du lub przes艂a膰 poczt膮 na adres Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, Sko艂yszyn 12, 38 ? 242 Sko艂yszyn do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 14.00 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ?Nab贸r na stanowisko Sekretarza?.

  Koperta winna by膰 opatrzona danymi kontaktowymi osoby sk艂adaj膮cej ofert臋.

  Aplikacje i dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie (decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie) nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Z艂o偶one oferty b臋d膮 badane pod wzgl臋dem kompletno艣ci wymaganych dokument贸w i spe艂nienia przez kandydat贸w wymaga艅 na wskazane stanowisko urz臋dnicze.

  Osoby, kt贸re spe艂ni艂y wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu, powiadomione zostan膮 telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona niezw艂ocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po zatrudnieniu wybranego kandydata lub zako艅czeniu procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz艂o do zatrudnienia 偶adnego kandydata.

  Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu (13) 4491062, (13) 4491725

  Wszystkie o艣wiadczenia, list motywacyjny, cv powinny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane, kserokopie przed艂o偶onych dokument贸w powinny by膰 po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮:

  ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)?.

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, jako administrator danych osobowych informuje, i偶 dane osobowe kandydat贸w do pracy b臋d膮 przetwarzane w celu rekrutacji, w tym udost臋pnione w zakresie imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu og艂oszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z ustaw膮 o pracownikach samorz膮dowych i nie b臋d膮 nikomu udost臋pniane.

   

   Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych - pobierz

   

  Sko艂yszyn, dnia 21.11.2018 r.

   W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Bogus艂aw Kr臋cisz

  Zarz膮dzenie Nr 195/2018  Rejestr zmian odwiedzin: 5957
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.483 sekund