Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Opracowanie koncepcji budowy drogi ewakuacyjnej w miejscowo艣ci Przysieki ko艂o szko艂y Podstawowej 艂膮cz膮cej drog臋 gminn膮 (dz. nr ewid. 477 w Przysiekach) oraz drog臋 powiatow膮 nr DP 1861 R 聞Przysieki przez wie艣"/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-05-23

   

  GPIR.zm.271.6.2016

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Opracowanie koncepcji budowy drogi ewakuacyjnej  w miejscowo艣ci Przysieki ko艂o Szko艂y Podstawowej 艂膮cz膮cej drog臋 gminn膮 (dz. nr ewid. 477 w Przysiekach) oraz drog臋 powiatow膮 nr DP 1861R 聞Przysieki przez wie艣聰

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  TTS PROJEKT Sp. z o.o. Nagawczyna 439 39-200 D臋bica

  14 700,00

  Oferta kpl

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez TTS PROJEKT Sp. z o.o. Nagawczyna 439 39-200 D臋bica, z cen膮: 14 700,00 z艂 brutto.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1041
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  GPIR.zm.271.6.2016                                                                                                                Sko艂yszyn, dn. 2016-05-09

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Opracowanie koncepcji budowy drogi ewakuacyjnej w miejscowo艣ci Przysieki ko艂o szko艂y Podstawowej 艂膮cz膮cej drog臋 gminn膮 (dz. nr ewid. 477 w Przysiekach) oraz drog臋 powiatow膮 nr DP 1861 R 聞Przysieki przez wie艣聰

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie koncepcji urz膮dzenia drogi ewakuacyjnej wraz                              z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z zarz膮dcami dr贸g jak r贸wnie偶 administratorami urz膮dze艅 podziemnych w rejonie planowanej drogi (gazoci膮g wysokiego ci艣nienia DN 300).

   

  Opracowana koncepcja stanowi膰 b臋dzie podstaw臋 do wszcz臋cia post臋powania administracyjnego                      w celu wydania decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego.

   

  W oparciu o powy偶sze materia艂y Wykonawca okre艣li szacunkowe koszty urz膮dzenia przedmiotowej drogi.

   

   

  Wytyczne dla projektant贸w:

            Gmina posiada tytu艂 w艂asno艣ci dzia艂ek o nr ewid. 475/1, 474/12, 474/14, 474/10, 474/8, 462/3 i 470 przebiegaj膮cych wzd艂u偶 tor贸w PKP  z przeznaczeniem pod planowan膮 drog臋.

            Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn nie posiada obowi膮zuj膮cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

            Dzia艂ki przeznaczone pod inwestycje znajduj膮 si臋 poza strefa zagro偶enia powodziowego.

            Koszty wszelkich uzgodnie艅 pokrywa Wykonawca - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego.

   

  Zadanie obj臋te zam贸wieniem obejmuje:

  1.         Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego opracowania koncepcji.

  2.         Wykonanie koncepcji zagospodarowania dzia艂ki dla realizacji inwestycji na podk艂adzie sytuacyjno - wysoko艣ciowym.

  3.         Uzyskanie warunk贸w technicznych i uzgodnie艅 z zarz膮dcami dr贸g jak r贸wnie偶 administratorami urz膮dze艅 podziemnych w rejonie planowanej drogi (gazoci膮g wysokiego ci艣nienia DN 300).

  Nale偶y mie膰 na uwadze konieczno艣膰 uzgodnienia proponowanego rozwi膮zania z PKP S.A. w zakresie lokalizacji zjazdu jak r贸wnie偶 zbli偶enia drogi do pasa kolejowego.

  4.         Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

  5.         Przedstawienie wst臋pnej kalkulacji koszt贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia z uwzgl臋dnieniem koszt贸w uzyskania uzgodnie艅 i udost臋pnienia terenu przez administrator贸w urz膮dze艅 podziemnych i grunt贸w (Sp贸艂ki PKP).

  6.         Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Artur Hajnosz 聳 podinspektor UG Sko艂yszyn tel. 13 4491751, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn  tel. 13 4491742.

  7.         Koncepcje budowy drogi Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 4 egzemplarzach, natomiast kalkulacj臋 w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

   

  Termin opracowania koncepcji i kalkulacji:   31 lipiec 2016 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej  do dnia:  20 maja 2016 r.  do godz. 15:00. 

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej koncepcji i kalkulacji uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.     Formularz ofertowy.

  2.     Projekt umowy.

                   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 1106
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.093 sekund