Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Budowa linii napowietrznej o艣wietlenia drogowego na terenie miejscowo艣ci B膮czal Dolny Gmina Sko艂yszyn przy drodze powiatowej Nr 1829 R Jareni贸wka 聳 Jab艂onica 聳 granica wojew贸dztwa (Czermna)/
  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-10-25

  GPIR.271.34.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Budowa linii napowietrznej o艣wietlenia drogowego na terenie miejscowo艣ci B膮czal Dolny Gmina Sko艂yszyn przy drodze powiatowej Nr 1829 R Jareni贸wka 聳 Jab艂onica 聳 granica wojew贸dztwa (Czermna)聰.

   

   

  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  Zakres zam贸wienia obejmuje budow臋 linii napowietrznej o艣wietlenia drogowego wzd艂u偶 drogi powiatowej Nr 1829 R Jareni贸wka 聳 Jab艂onica 聳 granica wojew贸dztwa (Czermna) na terenie miejscowo艣ci B膮czal Dolny dz. nr ewid. 128/2, 137, 138/1, 138/2, 139/2, 139/4, 139/5, 142/1, 142/2, 143/6, 143/8, 143/10, 144/3, 144/6, 145/1, 145/2, 146/2, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 155, 169/3, 169/4, 170, 184/3, 184/4, 185/2, 185/4, 185/6, 185/13 gm. Sko艂yszyn zgodnie z projektem budowlanym nr 16-08 opracowanym w czerwcu 2016 r. Projekt obejmuje budow臋 艂膮cznie 7 szt. lamp.

   

  W ramach zam贸wienia nale偶y m.in. wykona膰:

         wykopy pod nowe s艂upy o艣wietleniowe;

         monta偶 2 s艂up贸w linii napowietrznej z 偶erdzi wirowanych E-10,5/4,3;

         monta偶 2 s艂up贸w linii napowietrznej z 偶erdzi 呕N-10;

         wymian臋 3 istniej膮cych s艂up贸w linii napowietrznej z 偶erdzi 呕N-10 na s艂upy z 偶erdzi wirowanych E-10,5/4,3;

         wymian臋 2 istniej膮cych s艂up贸w Aowy-ch linii napowietrznej na s艂upy z 偶erdzi wirowanych E-10,5/4,3;

         monta偶 przewod贸w izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 2 x 35 mm2 聳 ok. 580 m;

         monta偶 opraw o艣wietleniowych na wybudowanych oraz istniej膮cych s艂upach typ OUS 150 W 聳 7 szt.;

         monta偶 skrzynek bezpiecznikowych, odgromnik贸w oraz przewod贸w uziemiaj膮cych;

         wykonanie pomiar贸w wykonanej sieci;

         obs艂uga geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 obj臋cie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy posiadaj膮cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalno艣ci.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

   

  II. Spos贸b sporz膮dzenia, z艂o偶enia oferty, warunki udzia艂u w post臋powaniu:

            Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 i z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 2 listopad 2016 r. do godz. 15:00.

            Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2.

            Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony wykaz cen b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 3 (w przypadku sk艂adania oferty w formie pisemnej, wykaz cen nale偶y przes艂a膰 r贸wnie偶 w formie elektronicznej).

            Warunkiem udzia艂u w post臋powaniu jest posiadanie przez Wykonawc臋 do艣wiadczenia przy realizacji tego rodzaju prac. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca, kt贸ry ubiega si臋 o udzielenie zam贸wienia wykona艂 w okresie ostatnich 3 lat przed wszcz臋ciem post臋powania co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na budowie, przebudowie o艣wietlenia drogowego przy drogach publicznych. Na potwierdzenie posiadanego do艣wiadczenia Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do oferty wykaz wykonanych rob贸t (jako za艂膮cznik nr 4 do zapytania) z za艂膮czeniem dowod贸w, okre艣laj膮cych, czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d聼 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza pos艂ugiwania si臋 przez Wykonawc臋 do艣wiadczeniem innych podmiot贸w.

            Wykonawca musi dysponowa膰 osob膮 z uprawnieniami do kierowania budow膮, posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno艣ci, kt贸ra obejmie obowi膮zki kierownika budowy przy niniejszym post臋powaniu. W formularzu oferty Wykonawca musi wskaza膰 z imienia i nazwiska osob臋, kt贸ra b臋dzie pe艂ni膰 obowi膮zki kierownika budowy, a do oferty Wykonawca musi za艂膮czy膰 kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB dotycz膮cej tej osoby. W przypadku osoby nie zatrudnionej u Wykonawcy do oferty Wykonawca musi za艂膮czy膰 r贸wnie偶 zobowi膮zanie podpisane przez t膮 osob臋, z kt贸rego wynika膰 b臋dzie gotowo艣膰 do obj臋cia obowi膮zk贸w kierownika budowy w przypadku wybrania oferty Wykonawcy do realizacji zadania.

            Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.

            W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  III. Kryteria wyboru ofert; Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w;

            Cena 聳 70% - oferta z najni偶sz膮 cen膮 wykonania przedmiotu zm贸wienia uzyska w tym kryterium maksymaln膮 ilo艣膰 70 pkt, pozosta艂e oferty uzyskaj膮 ilo艣膰 punkt贸w wg wzoru: C = Cn / Cb x 70 punkt贸w (gdzie: Cn 聳 cena najni偶szej oferty, Cb 聳 cena oferty badanej);

            Okres gwarancji i r臋kojmi 20% - Wykonawca oferuj膮cy najd艂u偶szy okres gwarancji i r臋kojmi otrzyma maksymalnie 20 pkt w tym kryterium, pozosta艂e oferty otrzymaj膮 odpowiednio ilo艣膰 punkt贸w wed艂ug wzoru:

  Gw = Gwb / Gwn x 20 punkt贸w (gdzie: Gwb 聳 okres gwarancji w badanej ofercie, Gwn 聳 najd艂u偶szy zaoferowany okres gwarancji);

  Jako minimalny okres gwarancji i r臋kojmi Zamawiaj膮cy wskazuje (wymaga) 24 miesi膮ce licz膮c od dnia odbioru ko艅cowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi by膰 r贸wny okresowi r臋kojmi. Wykonawca nie mo偶e zaoferowa膰 okres gwarancji kr贸tszego ni偶 24 miesi膮ce.

  W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu kr贸tszego ni偶 24 miesi膮ce oferta zawieraj膮ca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiaj膮cego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 96 m-cy. Wykonawca, kt贸ry zaoferuje okres gwarancji powy偶ej 96 m-cy uzyska tak膮 sam膮 ilo艣膰 punkt贸w, jak liczon膮 dla okresu 96 m-cy.

            Termin wykonania 聳 10% - Wykonawca oferuj膮cy najkr贸tszy termin wykonania przedmiotu zam贸wienia otrzyma 10 pkt w tym kryterium. Pozosta艂e oferty otrzymaj膮 ilo艣ci punkt贸w wyliczone wg poni偶szego wzoru.

  Tr = Trn / Trb x 10 punkt贸w (gdzie: Trn 聳 najkr贸tszy zaoferowany termin wykonania, Trb 聳 termin wykonania w badanej ofercie);

   Najd艂u偶szy zaoferowany termin wykonania nie mo偶e przekracza膰 30 dni od podpisania umowy.  Oferta Wykonawcy, kt贸ry zaoferuje termin wykonania d艂u偶szy ni偶 30 dni zostanie odrzucona  przez Zamawiaj膮cego.

  Zamawiaj膮cy wybiera ofert臋 najkorzystniejsz膮 na podstawie kryteri贸w oceny ofert okre艣lonych powy偶ej. 艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (P) otrzymanych przez Wykonawc臋 b臋dzie sum膮 punkt贸w (C+Gw+Tr) przyznanych w poszczeg贸lnych kryteriach 聳 maksymalnie 100 punkt贸w. Za ofert臋 najkorzystniejsz膮 uznana zostanie oferta, kt贸ra w sumie uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.

  Liczba przyznanych punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do dw贸ch miejsc po przecinku. Je艣li nie b臋dzie mo偶na wybra膰 oferty ze wzgl臋du na zbli偶one ich warto艣ci, liczba punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do kolejnych miejsc po przecinku.

  Je偶eli wyb贸r oferty b臋dzie niemo偶liwy, z uwagi na fakt, 偶e zosta艂y z艂o偶one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli te oferty, do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

   

  IV. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWA呕NIENIE POST臉POWANIA:

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty w nast臋puj膮cych przypadkach:

            Je偶eli oferta Wykonawcy nie spe艂nia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w cz臋艣ci II zapytania (brak do艣wiadczenia, brak kierownika budowy, brak wymaganych dokument贸w);

            Je偶eli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczeg贸lno艣ci nie zosta艂a z艂o偶ona na formularzu ofertowym, nie posiada wype艂nionego wykazu cen, projektu umowy lub pozosta艂ych wymaganych dokument贸w;

            Je偶eli oferta Wykonawcy jest ni偶sza od warto艣ci szacunkowej zam贸wienia (kosztorysu inwestorskiego) o co najmniej 40%;

            Je偶eli oferta zosta艂a z艂o偶ona przez Wykonawc臋, kt贸ry w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania nie wykona艂 w terminie, lub wykona艂 nienale偶ycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiaj膮cego (Gminy Sko艂yszyn).

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  V. POSTANOWIENIA KO艃COWE:

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  Wyb贸r oferty najkorzystniejszej nast膮pi po zbadaniu ofert i ich ocenie wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w cz臋艣ci III. Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia 14 listopada 2016 r.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

          Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.     Formularz ofertowy.

  2.     Projekt umowy.

  3.     Wykaz cen.

  4.     Wykaz rob贸t.

  5.     Przedmiar rob贸t.

  6.     STWIORB.

  7.     Projekt budowlany.  Rejestr zmian odwiedzin: 1126
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  Za艂.Nr 3 - Wykaz cen
  Za艂.Nr 4 - wykaz rob贸t
  Za艂.Nr 5 - Przedmiar rob贸t
  Za艂.Nr 6 - STWiORB_Baczal_Dolny
  Za艂.Nr 7 - Projekt budowlany
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.092 sekund