Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2017 /Zakup fabrycznie nowego ci膮gnika rolniczego 4x4/
  informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-05-23

  znak sprawy: GPIR.271.1.2.2017

   

   

   

   

  INFORMACJE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  dotyczy post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO CI膭GNIKA ROLNICZEGO 4X4?

   

   

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z p贸藕n.zm.) - informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione ze wzgl臋du na to, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 869
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-05-22

  znak sprawy: GPIR.271.1.2.2017

   

   

   

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO CI膭GNIKA ROLNICZEGO 4X4?

   

   

  1)     Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia: 150 000,00 z艂.

  2)     Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?           Oferta Nr 1: Firma Handlowo Us艂ugowa ?Kisiel? Us艂ugi dla Rolnictwa i Le艣nictwa Kisiel Mariusz, G贸rno 88 26-008 G贸rno - Oddzia艂 Jasionka 908F 36-002 Jasionka.

  Cena oferty brutto: 211 437,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 36 m-cy. Termin dostawy: 90 dni. Rok produkcji ci膮gnika: 2017. Termin p艂atno艣ci: do 30 dni po przed艂o偶eniu faktury.

  ?           Oferta Nr 2: Rol-Mech Gra偶yna i Jan Grze艣ko Sp贸艂ka z o.o. ul. S艂owackiego 17 37-550 Radymno

  Cena oferty brutto: 225 090,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 36 m-cy. Termin dostawy: 23.06.2017 r. Rok produkcji ci膮gnika: 2016. Termin p艂atno艣ci: do 30 dni po przed艂o偶eniu faktury.

   

   

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z p贸藕n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 880
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 2

  Og艂oszenie nr 502951-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

   

  Gmina Sko艂yszyn: Zakup fabrycznie nowego ci膮gnika rolniczego 4x4
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawy

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %) 0%

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12 , 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks

  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl

  Adres profilu nabywcy:

  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

  I.4) KOMUNIKACJA:

  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=66

  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:

  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:

  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca Adres: 38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Adres:
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Zakup fabrycznie nowego ci膮gnika rolniczego 4x4
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.2.2017

  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy

  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia jest zakup fabrycznie nowego ci膮gnika rolniczego z nap臋dem 4x4 (rok produkcji nie starszy ni偶 2016 r.) wyposa偶onego z wysokopr臋偶ny turbodo艂adowany silnik o pojemno艣ci skokowej minimum 3400 cm3, minimalnej mocy znamionowej wg normy ECE-R24: 60 kW (82KM) i maksymalnym momencie obrotowym minimum 350 Nm. Ci膮gnik musi spe艂nia膰 wymagania polskich przepis贸w o ruchu drogowym z zgodnie z Ustaw膮 ?Prawo o ruchu drogowym? (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z p贸藕n.zm.). Ci膮gnik musi posiada膰 aktualn膮 homologacj臋 pozwalaj膮c膮 na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiot贸w wyposa偶enia lub cz臋艣ci (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 343 z p贸藕n.zm.). Ci膮gnik b臋dzie wykorzystywany przy pracach zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g na terenie Gminy Sko艂yszyn.
  II.5) G艂贸wny kod CPV: 16700000-2

  Dodatkowe kody CPV:

  Kod CPV

  16810000-6

  II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
  Warto艣膰 bez VAT:

  Waluta:

  (w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w ? szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

  II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

  Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
    lub dniach: 90

  lub
  data rozpocz臋cia:   lub zako艅czenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w

  Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy poza o艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie okre艣li艂 szczeg贸lnego wykazania spe艂nienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
  Informacje dodatkowe

  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

  Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy poza o艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie okre艣li艂 szczeg贸lnego wykazania spe艂nienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
  Informacje dodatkowe

  III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa

  Okre艣lenie warunk贸w: W celu potwierdzenia spe艂niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi膮zani s膮 wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy ? w tym okresie - zrealizowali dostawy odpowiadaj膮ce swoim rodzajem dostaw膮 stanowi膮c膮 przedmiot zam贸wienia, tj. zrealizowali co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na dostawie ci膮gnik贸w rolniczych o warto艣ci jednostkowej ka偶dego z zada艅 r贸wnej lub wy偶szej ni偶 150 000,00 z艂 brutto. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.

  Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie

  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

  III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI

  O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Tak
  O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji

  Nie

  III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Aktualne o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wed艂ug za艂膮cznika Nr 4 do SIWZ. 2) W przypadku Wykonawc贸w dzia艂aj膮cych przez pe艂nomocnika ? pe艂nomocnictwo (przedstawione w formie orygina艂u). 3) W przypadku Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o zam贸wienie (Konsorcjum, sp贸艂ka cywilna) ? pe艂nomocnictwo (przedstawione w formie orygina艂u) podpisane przez osoby upowa偶nione do sk艂adania woli ka偶dego z Wykonawc贸w. 4) Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcom nieb臋d膮cych podmiotami, na kt贸rych zasoby powo艂uje si臋 Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia艂u w post臋powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa w pkt 1. 5) Odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt 5, przedk艂ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: - Nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; Je偶eli w miejscu w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, kt贸rych mowa powy偶ej? zast臋puje si臋 je dokumentami zawieraj膮cym o艣wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os贸b uprawnionych do jego reprezentacji lub o艣wiadczenie osoby, kt贸rej dokument mia艂 dotyczy膰, z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania ? wystawionymi nie wcze艣niej, jak w terminach podanych powy偶ej. W przypadku w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci dokumentu z艂o偶onego przez Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do w艂a艣ciwych organ贸w odpowiednio kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt贸rej dotyczy, o udzielenie niezb臋dnych informacji dotycz膮cych tego dokumentu. 7) O艣wiadczenia Wykonawcy o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP; w przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu ? zgodnie z za艂膮cznikiem nr 6 do SIWZ. O艣wiadczenie Wykonawca musi z艂o偶y膰 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o z艂o偶onych ofertach. Wraz ze z艂o偶eniem o艣wiadczeniem Wykonawca mo偶e przedstawi膰 dowody, 偶e powi膮zania z innym Wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu.

  III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w, okre艣laj膮cych, czy dostawy zosta艂y wykonane nale偶ycie, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego dostawy by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w ? o艣wiadczenie Wykonawcy (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniane b臋dzie ich 艂膮czne do艣wiadczenie). Wz贸r wykazu rob贸t stanowi za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ. 2) Dokumenty sk艂adane na potwierdzenie czy Wykonawca polegaj膮c na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy, b臋dzie dysponowa艂 niezb臋dnymi zasobami w stopniu umo偶liwiaj膮cym nale偶yte wykonanie zam贸wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 艂膮cz膮cy Wykonawc臋 z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost臋p do ich zasob贸w, w szczeg贸lno艣ci: ? zakres dost臋pnych Wykonawcy zasob贸w innego podmiotu; ? spos贸b wykorzystania zasob贸w innego podmiotu, przez Wykonawc臋, przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; ? zakres i okres udzia艂u innego podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolno艣ciach kt贸rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cych wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych lub do艣wiadczenia, zrealizuje dostawy lub us艂ugi, kt贸rych wskazane zdolno艣ci dotycz膮. 3) Zamawiaj膮cy dopuszcza w celu potwierdzenia powy偶szych warunk贸w z艂o偶enie przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia (zobowi膮zania) podpisanego przez podmiot udost臋pniaj膮cy zdolno艣ci lub zasoby zawieraj膮cego wszystkie informacje wymagane przez Zamawiaj膮cego w ppkt 2. O艣wiadczenie musi zosta膰 z艂o偶one w oryginale

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu spe艂nienia warunku Wykonawca musi do艂膮czy膰 do oferty nast臋puj膮ce dokumenty: W celu spe艂nienia warunku Wykonawca musi do艂膮czy膰 do oferty nast臋puj膮ce dokumenty: a) opisy, fotografie pogl膮dowe, foldery, katalogi oferowanego ci膮gnika, w kolorze z danymi technicznymi oferowanego ci膮gnika (masa, moc silnika, wymiary, wyposa偶enie) z zaznaczeniem konkretnego oferowanego modelu (w przypadku kilku modeli w za艂膮czonym folderze, katalogu).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt III.2.2, przedk艂ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: Nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; Je偶eli w miejscu w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, kt贸rych mowa wy偶ej ? zast臋puje si臋 je dokumentami zawieraj膮cym o艣wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os贸b uprawnionych do jego reprezentacji lub o艣wiadczenie osoby, kt贸rej dokument mia艂 dotyczy膰, z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania ? wystawionymi nie wcze艣niej, jak w terminach podanych powy偶ej. W przypadku w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci dokumentu z艂o偶onego przez Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do w艂a艣ciwych organ贸w odpowiednio kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt贸rej dotyczy, o udzielenie niezb臋dnych informacji dotycz膮cych tego dokumentu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium

  1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 3 000,00 (trzy tysi膮ce) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub je偶eli dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1, pe艂nomocnictw lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez Wykonawc臋 jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. W tre艣ci przelewu nale偶y poda膰 nazw臋 zadania zabezpieczonego wadium (mo偶e by膰 skr贸t) z okre艣leniem ewentualnych cz臋艣ci zam贸wienia, je偶eli dotyczy. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1, pe艂nomocnictw lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez Wykonawc臋 jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:

  Nie
  Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej

  Nie
  Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
  Nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc贸w  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w

  Maksymalna liczba wykonawc贸w  
  Kryteria selekcji wykonawc贸w:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:

  Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

  Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:
  Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:
  Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

  Nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna

  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie

  Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:
  Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:
  Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:

  Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:

  Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
  Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:

  Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: Nie
  Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria

  Znaczenie

  Cena

  60

  Okres gwarancji

  32

  Rok produkcji ciagnika

  3

  Termin dostawy

  5

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem

  Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji

  Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):
  Informacje dodatkowe

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

  Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:
  Wst臋pny harmonogram post臋powania:

  Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅: Nie

  Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

  Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:
  Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna

  Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:

  Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:

  Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  licytacja wieloetapowa

  Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: Nie

  Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:

  Data: godzina:

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

  Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:

   

  /../

   

  Ca艂o艣膰 og艂oszenia w za艂膮czeniu

   


  SIWZ -Zakup fabrycznie nowego ci膮gnika rolniczego 4x4

  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

  Za艂.Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy opis dostawy ci膮gnik rolniczy

  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy

  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw

  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 1030
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund