Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • Opinie RIO
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Sprawozdania
 • Podleg艂e jednostki
 • Praca
 • Wyniki kontroli
 • Strategia
 • Konsultacje
 • Programy
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2017 r.
 • Og艂oszenia
 • Moja sprawa
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Termomodernizacja budynk贸w Dom贸w Ludowych i Remiz OSP w Lisowie i Harklowej Gm. Sko艂yszyn/
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

  Sko艂yszyn, dn. 2018-01-16

  znak: GPIR.271.1.1.2018

                                

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

                                                                        

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynk贸w Dom贸w Ludowych i Remiz OSP w Lisowie i Harklowej Gm. Sko艂yszyn?

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuj臋 odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawc贸w dotycz膮ce w/w zam贸wienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

                                

  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  Pytanie Nr 1:

  Projekt budowlany dotycz膮cy Termomodernizacji budynku Domu Ludowego i Remizy OSP
  w Harklowej przewiduje wymian臋 drzwi do gara偶u OSP na bram臋 aluminiow膮. Zestawienie stolarki oraz przedmiar rob贸t nie zawieraj膮 takiej pozycji. Prosz臋 o udost臋pnienie poprawionego przedmiaru oraz zestawienia stolarki z uwzgl臋dnieniem bramy gara偶owej.

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

   

  Ad. 1.

  Zakres rob贸t obj臋tych termomodernizacj膮 budynku Domu Ludowego w Harklowej nie uwzgl臋dnia wymiany bramy gara偶owej OSP. Projekt zawiera b艂臋dny opis.
  Zakres zam贸wienia obejmuje wymian臋 4 szt. starych drzwi na nowe aluminiowe (o 艂膮cznej pow. 9,24 m2) o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,5 W/m2K. Prawid艂owy zapis wyst臋puje
  w og艂oszeniu o zam贸wieniu, SIWZ, wykazie cen, projekcie umowy oraz przedmiarze rob贸t.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 55
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie nr 502181-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Termomodernizacja budynk贸w Dom贸w Ludowych i Remiz OSP w Lisowie i Harklowej Gm. Sko艂yszyn
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn聽 12 , 38242 聽 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie

  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/

  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Termomodernizacja budynk贸w Dom贸w Ludowych i Remiz OSP w Lisowie i Harklowej Gm. Sko艂yszyn
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.1.2018
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie
  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  wszystkich cz臋艣ci

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia obejmuje termomodernizacj臋 budynk贸w Domu Ludowego i Remizy OSP w Lisowie oraz Domu Ludowego i Remizy OSP w Harklowej. Zadanie zosta艂o podzielone na dwie cz臋艣ci, kt贸rych zakres obejmuje wykonanie nw. rob贸t: Cz臋艣膰 I ? Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Lisowie: ? roboty przygotowawcze, demonta偶owe, uzupe艂nienie odpadaj膮cych tynk贸w; ? docieplenie 艣cian zewn臋trznych p艂ytami styropianowymi gr. 14 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,040 W/m2K wyko艅czonymi tynkiem silikonowym wed艂ug projektu budowlanego; ? docieplenie 艣cian przy gruncie p艂ytami styropianowymi styrodur gr. 14 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,040 W/m2K z wykonaniem izolacji; ? docieplenie stropu p艂ytami z we艂ny mineralnej grubo艣ci 22 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,040 W/m2K; ? wymiana 1 szt. okna na nowe PVC o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,1 W/m2K; ? wymiana 2 szt. starych drzwi na nowe aluminiowe o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,5 W/m2K; ? wymiana starych drzwi gara偶owych na now膮 aluminiow膮 bram臋 segmentow膮 z nap臋dem r臋cznym i okienkami o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,5 W/m2K; ? roboty towarzysz膮ce: docieplenie i wyko艅czenie komin贸w, wykonanie wy艂膮zu dachowego, malowanie dachu, wymiana podbitki PVC, wymiana krat okiennych i kratek wentylacyjnych, wykonanie obr贸bek blacharskich, wymiana rur spustowych, podokiennik贸w zewn臋trznych, wykonanie drena偶u budynku, wykonanie p艂ytki odbojowej z kostki brukowej, wymiana daszk贸w; ? wykonanie instalacji odgromowej, przebudowa instalacji elektrycznej, monta偶 nowych opraw o艣wietleniowych. ? wymiana systemu grzewczego poprzez wymian臋 piecyk贸w gazowych na nowy kocio艂 c.o. kondensacyjny o mocy 29 kW; ? wykonanie instalacji c.o. wraz z monta偶em grzejnik贸w z zaworami termostatycznymi (instalacj臋 nale偶y nape艂ni膰 p艂ynem niskokrzepn膮cym propylenowym o temp. krzepni臋cia min. -15?C).; ? wykonanie instalacji cwu, monta偶 nowego zasobnika cwu o poj. 150 l oraz elektrycznego podgrzewacza przep艂ywowego (instalacj臋 nale偶y nape艂ni膰 p艂ynem niskokrzepn膮cym propylenowym o temp. krzepni臋cia min. -15?C). . Cz臋艣膰 II ? Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Harklowej: ? roboty przygotowawcze, demonta偶owe, uzupe艂nienie odpadaj膮cych tynk贸w; ? docieplenie 艣cian zewn臋trznych p艂ytami styropianowymi gr. 14 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,038 W/m2K wyko艅czonymi tynkiem silikonowym wed艂ug projektu budowlanego; ? docieplenie 艣ciany zewn臋trznej (klatka schodowa) p艂ytami styropianowymi gr. 14 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,038 W/m2K wyko艅czonymi tynkiem silikonowym wed艂ug projektu budowlanego; ? docieplenie 艣ciany wewn臋trznej mi臋dzy poddaszem a korytarzami p艂ytami styropianowymi gr. 12 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,032 W/m2K wyko艅czonymi tynkiem silikonowym wed艂ug projektu budowlanego; ? docieplenie 艣ciany wewn臋trznej kolankowej p艂ytami styropianowymi gr. 11 cm wyko艅czonymi tynkiem silikonowym wed艂ug projektu budowlanego; ? docieplenie stropu p艂ytami z we艂ny mineralnej o 艂膮cznej grubo艣ci 22 cm o wsp贸艂czynniku przewodzenia ciep艂a 0,040 W/m2K wraz z u艂o偶eniem legar贸w i pod艂ogi z p艂yt OSB; ? wymiana 2 szt. okien na nowe PVC o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,1 W/m2K; ? wymiana 4 szt. starych drzwi na nowe aluminiowe o wsp贸艂czynniku przenikania U=1,5 W/m2K; ? docieplenie 艣cian fundamentowych p艂ytami styropianowymi styrodur XPS gr. 10 cm z wykonaniem izolacji pionowej i izolacji poziomej (艣cian po艂udniowa) metod膮 iniekcji wed艂ug projektu budowlanego; ? roboty towarzysz膮ce: wymiana daszk贸w, wyko艅czenie tynkiem 艣ciany zewn臋trznej od strony OSP (bez docieplenia), docieplenie i wyko艅czenie komin贸w, wykonanie coko艂u, wymiana krat okiennych, wykonanie obr贸bek blacharskich, wymiana rur spustowych, rynien, podokiennik贸w zewn臋trznych, wykonanie drena偶u budynku, wykonanie p艂ytki odbojowej z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej; ? wykonanie instalacji odgromowej, przebudowa instalacji elektrycznej, monta偶 nowych opraw o艣wietleniowych; ? wymiana systemu grzewczego poprzez wymian臋 piecyk贸w gazowych na nowy kocio艂 c.o. kondensacyjny o mocy 25 kW; ? wykonanie instalacji c.o. wraz z monta偶em grzejnik贸w z zaworami termostatycznymi (instalacj臋 nale偶y nape艂ni膰 p艂ynem niskokrzepn膮cym propylenowym o temp. krzepni臋cia min. -15?C) ; ? wykonanie instalacji cwu, monta偶 nowych zasobnik贸w cwu o poj. 150 l i 50 l zasilanych z kot艂a c.o. (instalacj臋 nale偶y nape艂ni膰 p艂ynem niskokrzepn膮cym propylenowym o temp. krzepni臋cia min. -15?C). Zadanie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska w Rzeszowie.

  wi臋cej...

  SIWZ -Termomodernizacja DL Lis贸w i Harklowa.
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen-DL Lis贸w
  Za艂.Nr 1b do SIWZ - Wykaz cen-DL Harklowa
  Za艂.Nr 2a do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 2b do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 do SIWZ - Projekt budowlany DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - Projekt budowlany DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - Projekt inst.elektr. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.4 do SIWZ - Projekt inst.elektr. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Projekt inst.sanit. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.6 do SIWZ - Projekt inst.sanit. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.7 do SIWZ - SST br.budowl. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.8 do SIWZ - SST br.budowl. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.9 do SIWZ - SST Elektryka DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.10 do SIWZ - SST Elektryka DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.11 do SIWZ - SST br.sanit. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.12 do SIWZ - SST br.sanit. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.13 do SIWZ - Przedmiar br.budowl. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.14 do SIWZ - Przedmiar br. budowl. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.15 do SIWZ -Przedmiar br.sanit. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.16 do SIWZ - Przedmiar br.sanit. DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.17 do SIWZ - Przedmiar br. elektryczna DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.18 do SIWZ - Przedmiar br. elektryczna DL Harklowa
  Za艂.Nr 3.19 do SIWZ - Audyt energet. DL Lis贸w
  Za艂.Nr 3.20 do SIWZ - Audyt energet. DL Harklowa
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - wykaz rob贸t
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 186
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.058 sekund