Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  RODO /Ochrona danych osobowych/
  Ochrona danych osobowych


  Nowa strona 2

  Ochrona danych osobowych

  Sko艂yszyn, dnia聽3 stycznia 2019 r.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W zwi膮zku z obowi膮zkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepis贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku聽 z przetwarzaniem danych osobowych聽 i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

  informuj臋, 偶e

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Administratorem danych osobowych jest Urz膮d Gminy Sko艂yszyn reprezentowany przez:

  W贸jta Gminy Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel. 13聽44聽910 62 - 36

  2.聽聽聽聽聽聽聽 W贸jt Gminy Sko艂yszyn wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Osob膮 kontaktow膮 jest Rados艂aw Ramut - Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie kwestie dotycz膮ce danych osobowych nale偶y kierowa膰 na adres e-mail:

  iod@skolyszyn.pl

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  TO呕SAMO艢膯 ADMINISTRATORA

  Administratorem jest Urz膮d Gminy Sko艂yszyn reprezentowany przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn maj膮cego siedzib臋 w Sko艂yszynie 12.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem聽 mo偶na si臋 skontaktowa膰 poprzez adres e-mail gmina@skolyszyn.pl聽 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator - Urz膮d Gminy Sko艂yszyn wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶e si臋 Pani / Pan skontaktowa膰 poprzez e-mail iod@skolyszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mo偶na si臋 kontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z聽przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane b臋d膮 przetwarzane w celu:

  • wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze,
  • realizacji um贸w zawartych z kontrahentami Urz臋du Gminy,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w聽ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i聽celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.

  ODBIORCY DANYCH

  W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celach, o kt贸rych mowa powy偶ej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰:

  • organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w聽zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z聽przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;
  • inne podmioty, kt贸re na podstawie stosownych um贸w podpisanych z Urz臋dem Gminy w Sko艂yszynie przetwarzaj膮 dane osobowe, dla kt贸rych Administratorem jest Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA艃STWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MI臉DZYNARODOWEJ

  Pani/Pana dane nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. pa艅stw trzecich).

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych powy偶ej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

  PRAWA PODMIOT脫W DANYCH

  W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia:

  • prawo dost臋pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do 偶膮dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;
  • prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  - dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych dla kt贸rych by艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane,

  -聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  -聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wycofa艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, kt贸ra jest podstaw膮 przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  -聽 dane osobowe przetwarzane s膮 niezgodnie z prawem,

  -聽 dane osobowe musz膮 by膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepis贸w prawa;

  • prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

  -聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮 kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych,

  -聽 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a聽osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 usuni臋ciu danych, 偶膮daj膮c w zamian ich ograniczenia,

  -聽 Administrator nie potrzebuje ju偶 danych dla swoich cel贸w, ale osoba, kt贸rej dane dotycz膮, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅,

  -聽 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki:

  - przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 lub na podstawie zgody wyra偶onej przez t膮 osob臋,

  -聽 przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w聽przypadku gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki:

  - zaistniej膮 przyczyny zwi膮zane z Pani/Pana szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej przez Administratora,

  -聽 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z聽prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z聽wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i聽wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w聽szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 jest dzieckiem.

  • 聽w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys艂uguje Pani/Panu prawo do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni臋cie to nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, z聽obowi膮zuj膮cym prawem.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w聽sprawach ochrony danych osobowych.

  INFORMACJA O DOWOLNO艢CI LUB OBOWI膭ZKU PODANIA DANYCH

  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w聽sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

  Pani/Pana nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany oraz nie b臋d膮 profilowane.  Rejestr zmian odwiedzin: 354
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.100 sekund