Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: Opracowanie dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej i projektowo-budowlanej na zadania zwi膮zane z zabezpieczeniem osuwisk przy drogach gminnych
  w Gminie Sko艂yszyn

  Numer og艂oszenia: 294216 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011

   

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie , 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Opracowanie dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej i projektowo-budowlanej na zadania zwi膮zane z zabezpieczeniem osuwisk przy drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
  1. Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji geologiczno - in偶ynierskiej i projektowo budowlanej dotycz膮cej zada艅 pn.: 1) Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej Nr ewid. 520)2 w B膮czalu G贸rnym. 2) Stabilizacja osuwiska wraz
  z odbudow膮 drogi gminnej Nr ewid. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich. Zamawiaj膮cy posiada opracowane dla w/w osuwisk karty dokumentacyjne, kt贸re zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez Wojew贸dzki Zesp贸艂 Nadzoruj膮cy Realizacj臋 Projektu Os艂ona Przeciwosuwiskowa. Dokumenty te stanowi膮 za艂膮czniki do SIWZ 2. W ramach zam贸wienia, dla ka偶dego z zada艅 Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek: 1) Wykona膰 map臋 sytuacyjno - wysoko艣ciow膮 do cel贸w projektowych. 2) Opracowa膰 projekt prac geologicznych w 5 egzemplarzach oraz uzyska膰 decyzje administracyjne zatwierdzaj膮ce projekt. 3) Wykona膰 prace terenowe i laboratoryjne. 4) Opracowa膰 dokumentacj臋 geologiczno - in偶yniersk膮 technicznego rozpoznania osuwiska
  w 5 egzemplarzach i uzyska膰 zawiadomienie o przyj臋ciu dokumentacji. 5) Wykona膰 projekt techniczny zabezpieczenia osuwiska w 5 egzemplarzach, zgodnie z kart膮 osuwiskow膮.
  6) Uzyska膰 odpowiednie opinie do projektu geologicznego i dokumentacji od Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie oraz od Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Projekt Os艂ona Przeciwosuwiskowa. 7) Uzyska膰 odpowiednie decyzje administracyjne (pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budow臋 lub zg艂oszenie, je偶eli takie b臋d膮 wymagane). 8) Opracowa膰 specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych w 2 egzemplarzach, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸聼n.zm.). 9) Opracowa膰 przedmiar rob贸t
  w 2 egzemplarzach. 10) Opracowa膰 kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, zgodnie Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 11) Pe艂ni膰 nadz贸r autorski na okres realizacji projekt贸w (w cenie rycza艂towej nale偶y uwzgl臋dni膰 wszelkie koszty zwi膮zane z pe艂nieniem obowi膮zk贸w Nadzoru Autorskiego. Wymienione wy偶ej poszczeg贸lne elementy dokumentacji (projekty, kosztorysy, STWiORB) Wykonawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 r贸wnie偶 w 1 egz. w wersji elektronicznej (p艂yta CD, DVD)..

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
  • Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.20.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 20.12.2011 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 nale偶ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwie us艂ugi obejmuj膮ce swym zakresem wykonanie dokumentacji geologiczno - in偶ynierskiej dotycz膮cej osuwisk, o warto艣ci co najmniej 50 000 z艂 brutto ka偶da us艂uga - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 odpowiednie uprawnienia geologiczne do wykonywania prac geologicznych lub odpowiadaj膮ce im wa偶ne uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
   • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia,
    w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u
    w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂
    w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w
    o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy s膮 przedstawiony jest w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany termin贸w realizacji zam贸wienia (z zastrze偶eniem pkt 3) w przypadku, gdy: a) zmianie uleg艂y przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) przed艂u偶eniu uleg艂y procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnie艅, postanowie艅 i decyzji administracyjnych - Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, je偶eli procedury administracyjne uleg艂y przed艂u偶eniu w zwi膮zku
  z zaniedbaniami lub b艂臋dami Wykonawcy na etapie projektowania. 5) Wyd艂u偶enia terminu wykonania zam贸wienia (z zastrze偶eniem pkt 3) z uwagi na wyst膮pienie nadzwyczajnych warunk贸w pogodowych nie pozwalaj膮cych na wykonanie zam贸wienia lub wyst膮pienia innych okoliczno艣ci niezale偶nych od Wykonawcy, pod warunkiem wyra偶eniem zgody przez Zamawiaj膮cego. Termin mo偶e ulec przed艂u偶eniu o czas trwania tych okoliczno艣ci 6) Nast膮pi艂 sprzeciw w艂a艣cicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.). 7) Z uwagi na niezale偶ne od stron okoliczno艣ci (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotycz膮ce os贸b kluczowych dla realizacji umowy np. projektanta/ itp. oraz os贸b reprezentuj膮cych strony. 3. Przed艂u偶enie terminu realizacji zam贸wienia b臋dzie mo偶liwe tylko w przypadku wyra偶enia zgody przez instytucj臋 przyznaj膮c膮 dofinansowanie zadania. 4. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 28.09.2011 r. godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy
  w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezp艂atnie, w wersji papierowej za odp艂atno艣ci膮 w wysoko艣ci 10 z艂 brutto.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2684
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - Opracowanie dokumentacji osuwiska gm. Sko艂yszyn.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz os贸b wykonujacych zam贸wienie.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie os贸b fiz. z art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - Karta dokumentacyjna osuwisko B膮czal G贸rny.pdf
  Za艂.Nr 9 do SIWZ - Karta dokumentacyjna osuwisko Siedliska S艂..pdf
  Za艂.Nr 10 do SIWZ - Opinia WZNRP osuwisko B膮czal G..pdf
  Za艂.Nr 11 do SIWZ - Opinia WZNRP osuwisko Siedliska S艂..pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.082 sekund