Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2012 r.


  Nr

  Nr data w sprawie
  XIV/77/12 19.01.2012 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2012 rok.
  XIV/78/12 19.01.2012 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2012 - 2018
  XIV/79/12 19.01.2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2012 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy
  XIV/80/2012 19.01.2012 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
  XIV/81/2012 19.01.2012 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii
  XV/82/2012 20.03.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 r
  XV/83/2012 20.03.2012 wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
  XV/84/2012 20.03.2012 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w
  XV/85/2012 20.03.2012 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu w ramach Podzia艂ania 9.1.2, Dzia艂ania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
  XV/86/2012 20.03.2012 zmiany Uchwa艂y Nr IV/20/2011 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie sposobu powo艂ania i odwo艂ania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Gminie Sko艂yszyn oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
  XV/87/2012 20.03.2012 Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XVI/88/2012 17.05.2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2011 r.
  XVI/89/2012 17.05.2012 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn
  XVI/90/2012 17.05.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 rok.
  XVI/91/2012 17.05.2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za 2011 r.
  XVI/92/2012 17.05.2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XVI/93/2012 17.05.2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2011
  XVI/94/2012 17.05.2012 nadania Statut Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie
  XVI/95/2012 17.05.2012 przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej w Gminie Sko艂yszyn w oparciu o analiz臋 lokalnej sytuacji spo艂ecznej i demograficznej.
  XVI/96/2012 17.05.2012 ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ywania w miejscu i poza miejscem sprzeda偶y
  XVI/97/2012 17.05.2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2012 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XVII/98/2012 22.06.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 rok.
  XVII/99/2012 22.06.2012

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2012r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy

  XVII/100/2012 22.06.2012 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XVII/101/2012 22.06.2012 zatwierdzenia i przyj臋cia do realizacji projektu systemowego, pt. "Z indywidulalizacj膮 ku rozwojowi w Gminie Sko艂yszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
  XVII/102/2012 22.06.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 rok.
  XVIII/103/2012 30.08.2012 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2012 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy
  XVIII/104/2012 30.08.2012 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2012-2018
  XVIII/105/2012 30.08.2012 uchwalenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowo艣ci "Sko艂yszyn"
  XVIII/106/2012 30.08.2012 przyst膮pienia do sporz膮dzenia Zmiany Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  XVIII/107/2012 30.08.2012 przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  XVIII/108/2012 30.08.2012 wyra偶enia zgody na wsp贸ln膮 realizacj臋 projektu pn. "Jasielska strefa us艂ug publicznych" oraz na zaci膮gni臋cie zobowi膮za艅 w latach 2013-2014.
  XIX/108/2012 29.09.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 rok.
  XIX/109/2012 29.09.2012 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2012 - 2018
  XIX/110/2012 26.10.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 r.
  XX/111/2012 26.10.2012 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku
  XX/112/2012 26.10.2012 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XX/113/2012 26.10.2012 wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci oraz wzoru informacji o nieruchomo艣ciach
  XX/114/2012 26.10.2012 rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych na rok 2013.
  XX/115/2012 26.10.2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XX/116/2012 26.10.2012 regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Sko艂yszyn
  XX/117/2012 26.10.2012 podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym
  XX/118/2012 26.10.2012 zatwierdzenia Programu Dzia艂alno艣ci 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  XX/119/2012 26.10.2012 zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2012.
  XX/120/2012 26.10.2012 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  XX/121/2012 26.10.2012 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  XX/122/2012 26.10.2012 okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji na podatek rolny, le艣ny i od nieruchomo艣ci, dla Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych Oddzia艂 Terenowy w Rzeszowie
  XXI/123/2012 06.12.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 r.
  XXI/124/2012 06.12.2012 obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XX/I125/2012 06.12.2012 ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
  XXI/126/2012 06.12.2012 ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie w 2013 r.
  XXI/127/2012 06.12.2012 dop艂aty do 1m3 wody oraz do 1 m3 艣ciek贸w w 2013 r.
  XXI/128/2012 06.12.2012 przyj臋cia obowi膮zk贸w odbioru odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Sko艂yszyn, na kt贸rych powstaj膮 odpady komunalne, a nie s膮 one zamieszka艂e
  XXI/129/2012 06.12.2012 wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej op艂aty oraz stawki za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci.
  XXI/130/2012 06.12.2012 przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku Gminy Sko艂yszyn
  XXI/131/2012 06.12.2012 wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz terminu i miejsca sk艂adania deklaracji przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXI/132/2012 06.12.2012 terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXI/133/2012 06.12.2012 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  XXI/134/2012 06.12.2012 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  XXI/135/2012 06.12.2012 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  XXI/136/2012 06.12.2012 podj臋cia wsp贸艂dzia艂ania w sprawie przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 energii elektrycznej do obiekt贸w gmin podejmuj膮cych wsp贸艂dzia艂anie.
  XXI/137/2012 06.12.2012 podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  XXII/138/2012 27.12.2012 zmian bud偶etu gminy na 2012 r.
  XXII/139/2012 27.12.2012 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re w 2012 roku nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego
  XXII/140/2012 27.12.2012 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2012 - 2018.


  Rejestr zmian odwiedzin: 2495
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.052 sekund