Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2013 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  XXIII/141/13 29.01.2013 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2013 rok.
  XXIII/142/13 29.01.2013 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2013-2018
  XXIII/143/13 29.01.2013 udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2013 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy
  XXIII/144/13 29.01.2013 okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, na terenie Gminy Sko艂yszyn udost臋pnianych dla operator贸w i przewo聼nik贸w oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
  XXIII/145/13 29.01.2013 uchylenia uchwa艂y Nr XXI/136/12 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 6 grudnia 2012 r.
  XXIII/146/13 29.01.2013 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. "Program Rozwojowy Szko艂y Podstawowej w B膮czalu Dolnym" w ramach Poddzia艂ania 9.1.2, Dzia艂ania 9.1, Projektu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 ludzki
  XXIII/147/13 29.01.2013 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. "Program Rozwojowy Szko艂y Podstawowej w B膮czalu Dolnym" w ramach Poddzia艂ania 9.1.2, Dzia艂ania 9.1, Projektu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 ludzki
  XXIII/148/13 29.01.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 r.
  XXIII/149/13 29.01.2013 uchwalenia zmian Statutu Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki w Ja艣le
  XXV/150/13 22.03.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 r.
  XXV/151/13 22.03.2013 nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
  XXV/152/13 22.03.2013 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/142/13 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2013 - 2018
  XXV/153/13 22.03.2013 Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXV/154/13 22.03.2013 zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szerzyny
  XXVI/155/13 28.05.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2012 r.
  XXVI/156/13 28.05.2013 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn za 2012 rok.
  XXVI/157/13 28.05.2013 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2013 roku oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXVI/158/13 28.05.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 rok.
  XXVI/159/13 28.05.2013 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIII/142/13 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2013 - 2013.
  XXVI/160/13 28.05.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za 2012 rok.
  XXVI/161/13 28.05.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie.
  XXVI/162/13 28.05.2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2012.
  XXVI/163/13 28.05.2013 wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  XXVI/164/13 28.05.2013 zatwierdzenia Planu 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2013.
  XXVI/165/13 28.05.2013 zmiany uchwa艂y Nr XXI/131/12 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca sk艂adania deklaracji przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Sko艂yszyn.
  XXVI/166/13 28.05.2013 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia o wsp贸艂pracy przy realizacji projektu pn. "Jasielska Strefa Us艂ug Publicznych"
  XXVI/167/13 28.05.2013 okre艣lenia warunk贸w i trybu rozwoju sportu na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXVI/168/13 28.05.2013 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w przedmiocie wsp贸艂dzia艂ania Gminy Sko艂yszyn z Gmin膮 Krosno w zakresie realizacji obowi膮zku utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych
  XXVII/169/13 25.07.2013 zmian w bud偶ecie
  XXVII/170/13 25.07.2013 udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2013 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXVII/171/13 25.07.2013 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2013 - 2018
  XXVII/172/13 25.07.2013 okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie gminy Sko艂yszyn
  XXVII/173/13 25.07.2013 ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣ciciel za us艂ugi w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
  XXVII/174/13 25.07.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 rok.
  XXIX/175/13 14.11.2013 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Miastem Jas艂o dotycz膮cego zasad prowadzenia mi臋dzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Ko艣cio艂a Zielono艣wi膮tkowego
  XXIX/176/13 14.11.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 rok.
  XXIX/177/13 14.11.2013 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2013 - 2018
  XXIX/178/13 14.11.2013 obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XXIX/179/13 14.11.2013 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXIX/180/13 14.11.2013 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku
  XXIX/181/13 14.11.2013 poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
  XXIX/182/13 14.11.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXIX/183/13 14.11.2013 dop艂aty do 1m3 wody oraz 1 m3 艣ciek贸w w 2014 r.
  XXIX/184/13 14.11.2013 zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych na so艂tysa wsi B膮czal Dolny
  XXIX/185/13 14.11.2013 okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
  XXIX/186/13 14.11.2013 okre艣lenia zasad wynajmu pomieszcze艅 w budynkach mienia komunalnego przekazanych w zarz膮d so艂ectwom
  XXIX/187/13 14.11.2013 uchwalenia VI Zmiany 聳 Etap I Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  XXIX/188/13 14.11.2013 wyra偶enia woli przyst膮pienia do opracowania i wdro偶enia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn
  XXIX/189/13 27.12.2013 Uchwa艂a bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2014 rok.
  XXX/190/13 27.12.2013 zmian bud偶etu gminy na 2013 r.
  XXX/191/13 27.12.2013 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2014 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXX/192/13 27.12.2013 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re w 2013 roku nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego.
  XXX/193/13 27.12.2013 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 20147 - 2018
  XXX/194/13 27.12.2013 terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXX/195/13 27.12.2013 zwolnienia zak艂adu bud偶etowego n. "Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie" z obowi膮zku wp艂aty nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych do bud偶etu gminy Sko艂yszyn.
  XXX/196/13 27.12.2013 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2014 r.
  XXX/197/13 27.12.2013 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2014 r.
  XXX/198/13 27.12.2013 sposobu realizacji zada艅 z zakresu stomatologii przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XXX/199/13 27.12.2013 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi na rok 2014.
  XXX/200/13 27.12.2013 przyj臋cia Aktualizacji Strategii Gminy Sko艂yszyn na lata 2014 - 2020

  XXX/201/13 27.12.2013 cennika us艂ug komunalnych o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej zwi膮zanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniem 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn 艣wiadczonych przez Gminny Zak艂ada Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XXX/202/13 27.12.2013 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. Program Rozwojowy Gimnazjum w Kunowej w ramach Podzia艂ania 9.1.2, Dzia艂ania 9.1., Projektu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.


  Rejestr zmian odwiedzin: 2411
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.063 sekund