Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2014 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  XXXI/203/14 08.01.2014 zmiany Uchwa艂y Nr XXI/177/05 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad wykonywania zada艅 w艂asnych Gminy Sko艂yszyn z zakresu pomocy spo艂ecznej
  XXXI/204/14 08.01.2014 przyj臋cia przez Gmin臋 Sko艂yszyn programu os艂onowego o udzieleniu pomocy w formie posi艂ku dzieciom i uczniom na lata 2014 - 2020, na wniosek dyrektora przedszkola lub szko艂y.
  XXXII/205/14 31.01.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 rok.
  XXXII/206/14 31.01.2014 uchylenia uchwa艂y w艂asnej Nr XXX/201/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie cennika us艂ug komunalnych o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej zwi膮zanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod臋 i zbiorowym odprowadzeniem 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn 艣wiadczonych przez Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie.
  XXXIII/207/14 26.03.2014 zmian bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2014 r.
  XXXIII/208/14 26.03.2014 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XXX/193/13 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2014 - 2018
  XXXIII/209/14 26.03.2014 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2014 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXXIII/210/14 26.03.2014 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w
  XXXIII/211/14 26.03.2014 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie dzia艂a艅 finansowanych ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XXXIII/212/14 26.03.2014 nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
  XXXIII/213/14 26.03.2014 Zmiany Nr1 - Etap I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Harklowa IV"
  XXXIII/214/14 26.03.2014 przyst膮pienia do sporz膮dzenia Fragmentarycznych Zmian Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  XXXIII/215/14 26.03.2014 ustalenia op艂at za niekt贸re 艣wiadczenia publicznego przedszkola wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  XXXIII/216/14 26.03.2014 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. "Plan Rozwojowy Szko艂y Podstawowej w Harklowej" w ramach Podzia艂ania 9.1.2, Dzia艂anie 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
  XXXIII/217/14 26.03.2014 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. "Plan Rozwojowy Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy" w ramach Podzia艂ania 9.1.2, Dzia艂anie 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
  XXXIII/218/14 26.03.2014 zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2014.
  XXXIII/219/14 26.03.2014 przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Sko艂yszyn na lata 2014-20
  XXXIII/220/14 26.03.2014 okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXXIII/221/14 26.03.2014 przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2014 rok
  XXXIII/222/14 26.03.2014 zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XXXIII/223/14 26.03.2014 zmiany uchwa艂y Nr XXX/198/2013 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu realizacji zada艅 z zakresu stomatologii przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XXXIII/224/14 26.03.2014 zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  XXXIV/225/14 29.05.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2013 r.
  XXXIV/226/14 29.05.2014 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn za 2013 r.
  XXXIV/227/14 29.05.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/193/13 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 27 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2014 - 2018
  XXXIV/228/14 29.05.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 rok.
  XXXIV/229/14 29.05.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej op艂aty oraz stawki za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci.
  XXXIV/230/14 29.05.2014 przej臋cia od Powiatu Jasielskiego zadania pod nazw膮 "Budowa chodnika wraz w odwodnieniem jezdni w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica G贸rna - Lis贸w - Sko艂yszyn w miejscowo艣ci Sko艂yszyn"
  XXXIV/231/14 29.05.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej za rok 2013.
  XXXIV/232/14 29.05.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XXXIV/233/14 29.05.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2013.
  XXXIV/234/14 29.05.2014 przyst膮pienia do sporz膮dzenia Fragmentarycznych Zmian Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  XXXIV/235/14 29.05.2014 udzielenia pomocy finansowej da Powiatu Jasielskiego w 2014 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXXV/236/14 24.06.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 rok.
  XXXV/237/14 24.06.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXIV/228/14 Rady Gminy Sko艂yszyn w sprawie zmian bud偶etu gminy na 2014 r.
  XXXV/238/14 24.06.2014 udzielenia bezprocentowej po偶yczki dla OSP w Sko艂yszynie na realizacj臋 operacji wsp贸艂finansowanej z programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013.
  XXXV/239/14 24.06.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XX/117/12 z 26 pa聼dziernika 2012r. w sprawie podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na okr臋gi wyborcze, ustaleniach granic i numer贸w oraz liczby radnych Wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.
  XXXVI/240/14 22.08.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 r.
  XXXVI/241/14 22.08.2014 uchwalenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2014 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  XXXVI/242/14 22.08.2014 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXXVI/243/14 22.08.2014 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Miastem Jas艂o
  XXXVI/244/14 22.08.2014 uchwalenia Zmiany Nr 1 - Etap I Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "Harklowa IV"
  XXXVI/245/14 22.08.2014 przej臋cia od Powiatu Jasielskiego zadania pod nazw膮 "Budowa ci膮gu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica G贸rna - Lis贸w - Sko艂yszyn w miejscowo艣ci Sko艂yszyn"
  XXXVI/246/14 22.08.2014 rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Harklowej
  XXXVI/247/14 22.08.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XXXIII/224/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  XXXVII/248/14 22.09.2014 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu.
  XXXVIII/249/14 27.10.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 r.
  XXXVIII/250/14 27.10.2014 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXXVIII/251/14 27.10.2014 wyra偶enia zgody na przej臋cie zadania przez Gmin臋 Sko艂yszyn od Gminy Szerzyny w zakre4sie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szko艂y Przysposabiaj膮cej do pracy przy SOSW w Ja艣le
  XXXVIII/252/14 27.10.2014 odwo艂ania Skarbnika Gminy Sko艂yszyn
  XXXVIII/253/14 27.10.2014 powo艂ania Skarbnika Gminy Sko艂yszyn
  XXXVIII/254/14 22.08.2014 ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y na terenie Gminy Sko艂yszyn.


  Rejestr zmian odwiedzin: 2022
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.042 sekund