Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej

   

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko Podinspektor do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej.
   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Anna Mitrut, zamieszka艂a w B膮czalu G贸rnym.
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Oferta Pani Anny Mitrut spe艂nia wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Kandydatka, kt贸rej oferta zosta艂a wybrana, wykaza艂a si臋 odpowiednimi kwalifikacjami oraz si臋 wiedz膮 niezb臋dn膮 do wykonywania pracy na stanowisku do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej. W trakcie odbywanego w jednostce samorz膮du terytorialnego sta偶u pracy zosta艂a przyuczona do pracy na ww. stanowisku.. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba kulturalna i komunikatywna.

  Sko艂yszyn, dnia 27 pa聼dziernika 2014 r.
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  (-)
  Zenon Szura
   


   

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  na stanowisko do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej.

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋 :

  1.
  Pani Anna Fr膮czek, zam. w Ja艣le,
  2.
  Pani Anna Mitrut, zam. w B膮czalu G贸rnym,
  3.
  Pani Edyta Ryba, zam. w Lisowie,
  4.
  Pani El偶bieta Haduch, zam. w Sko艂yszynie,
  5.
  Pani Natalia Filus, zam. w Szerzynach,

  Ww. kandydaci spe艂nili wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniu 7 pa聼dziernika 2014 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok贸j nr 7. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura


  Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
  do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej

  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z 2008 r. z p贸聼niejszymi zmianami) W贸jt Gminy Sko艂yszyn og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie.

  Stanowisko do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej

  Miejsce pracy: Urz膮d Gminy 聳 Sko艂yszyn 12.

  Wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

  Rodzaj umowy: umowa o prac臋 (zgodnie z art. 25 Kp)

  Pocz膮tek zatrudnienia: 1 listopada 2014 r.

  Wymagania niezb臋dne:

  1) wykszta艂cenie wy偶sze ekonomiczne,
  2) umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera,
  3) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych
  4) obywatelstwo polskie,
  5) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na stanowisku ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej
  6) znajomo艣膰 ustaw i innych przepis贸w min:
  a) kodeks post臋powania administracyjnego,
  b) ordynacja podatkowa,
  c) ustawy o samorz膮dzie gminnym,

  d) ustawy o finansach publicznych,

  e) ustawy o rachunkowo艣ci.

  Wymagania dodatkowe :

  1)do艣wiadczenie lub sta偶 w samorz膮dzie
  2)uko艅czone szkolenia i kursy zwi膮zane z samorz膮dem i administracj膮,
  3)znajomo艣膰 program贸w biurowych Office: Word i Excel.

  Zakres wykonywanych zada艅 :

  - Prowadzenie ewidencji operacji finansowych na koncie 聞130聰 tj. rachunek bie偶膮cy jednostki bud偶etowej.

  - Prowadzenie rachunkowo艣ci w zakresie realizacji inwestycji.

  - Prowadzenie rachunkowo艣ci bud偶etowej gminy jako jednostki bud偶etowej, uzgadnianie danych. Sporz膮dzanie zestawie艅 sald i obrot贸w.

  - Sporz膮dzanie sprawozda艅 ( miesi臋czne, kwartalne, p贸艂roczne, roczne) bilansu jednostki oraz bilansu skonsolidowanego.

  - Zg艂aszanie na bie偶膮co Skarbnikowi Gmin y potrzeby dokonania zmian w planach wydatk贸w i dochod贸w.

  - Prowadzenie rachunkowo艣ci kont pomocniczych do rachunku podstawowego.

  - Obs艂uga ksi臋gowa funduszu so艂eckiego.

  Wymagane dokumenty :

  - CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (wz贸r kwestionariusza zgodnie z za艂膮cznikiem nr 1 do rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 22 czerwca 2006r. 聳 Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869),

  - kserokopie 艣wiadectw pracy dokumentuj膮ce sta偶 pracy,

  - kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,

  - inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci,

  - o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo umy艣lne (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedk艂ada za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego),

  - o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych,

  - za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na stanowisku ,

  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu naboru 聳 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.), oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

  Termin i miejsce sk艂adania wymaganych dokument贸w:

  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: 聯Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej聰 w terminie do dnia 26 wrze艣nia 2014 r. w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, pok. 9 w godzinach pracy Urz臋du tj. poniedzia艂ek 聳 pi膮tek od 730 do 1530 lub przes艂a膰 na adres Urz膮d Gminy Sko艂yszyn, 38-242 Sko艂yszyn 12 .

  Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Komisja powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn dzia艂a dwuetapowo :

  I etap 聳 zapoznanie si臋 z dokumentami z艂o偶onymi przez kandydat贸w, ustalenie czy zosta艂y spe艂nione kryteria okre艣lone w og艂oszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydat贸w dopuszczonych do drugiego etapu post臋powania.

  II etap 聳 przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

  Osoby, kt贸re spe艂ni膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze zostan膮 powiadomione osobi艣cie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony - 6 miesi臋cy w ramach pe艂nego etatu. Je偶eli osoba b臋dzie dobrze wywi膮zywa艂a si臋 ze swoich obowi膮zk贸w, zostanie z ni膮 podpisana umowa na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.  Rejestr zmian odwiedzin: 1894
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.073 sekund