Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 I


  Pe艂na wersja statutu w wersji spakowanej *.zip

  51 KB


  Rozdzia艂 I

  Postanowienia og贸lne

  搂 1

  Statut okre艣la:
  1) ustr贸j gminy,
  2) zasady tworzenia, 艂膮czenia, podzia艂u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia艂u przewodnicz膮cych tych jednostek (so艂tys贸w) w pracach Rady Gminy,
  3) organizacj臋 wewn臋trzn膮 oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,
  4) tryb pracy W贸jta,
  5) zasady tworzenia klub贸w radnych Rady Gminy,
  6) zasady dost臋pu obywateli do dokument贸w Rady, jej komisji i W贸jta oraz korzystania z nich.

  搂 2

  Ilekro膰 w statucie jest mowa o:
  1) Gminie - nale偶y przez to rozumie膰 gmin臋 Sko艂yszyn,
  2) Radzie - nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Gminy Sko艂yszyn,
  3) komisji - nale偶y przez to rozumie膰 komisje Rady Gminy Sko艂yszyn
  4) Komisji Rewizyjnej - nale偶y przez to rozumie膰 Komisj臋 Rewizyjn膮 Rady Gminy Sko艂yszyn,
  5) W贸jcie - nale偶y przez to rozumie膰 W贸jta Gminy Sko艂yszyn,
  6) Statucie - nale偶y przez to rozumie膰 Statut Gminy Sko艂yszyn,
  7) ustawie ustrojowej - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 o samorz膮dzie gminnym,
  8) w艂a艣ciwych przepisach - nale偶y przez to rozumie膰 ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustaw reguluj膮ce okre艣lon膮 dziedzin臋,

  搂 3

  1. Gmina jest podstawow膮 jednostk膮 lokalnego samorz膮du terytorialnego, powo艂an膮 dla organizacji 偶ycia publicznego na swoim terytorium.

  2. Wszystkie osoby, kt贸re na sta艂e zamieszkuj膮 na obszarze Gminy, z mocy ustawy ustrojowej stanowi膮 gminn膮 wsp贸lnot臋 samorz膮dow膮, realizuj膮c膮 swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia艂 w referendum oraz poprzez swoje organy.

  3. Podstawow膮 zasad膮 w realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszka艅c贸w jest troska o r贸wnomierny rozw贸j wszystkich so艂ectw.


  搂 4

  1. Gmina po艂o偶ona jest w Powiecie Jasielskim, w Wojew贸dztwie Podkarpackim i obejmuje obszar 7851 ha.

  2. Granice Gminy okre艣la mapa stanowi膮ca za艂膮cznik Nr 1 do Statutu.

  搂 5

  Siedzib膮 organ贸w Gminy jest miejscowo艣膰 Sko艂yszyn.

  搂 6

  Zakres dzia艂ania i zadania Gminy okre艣laj膮:
  1) ustawa ustrojowa oraz inne w艂a艣ciwe przepisy,
  2) porozumienia z organami administracji rz膮dowej lub innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego,

  搂 7

  1. Gmina realizuje zadania przy pomocy:
  1) w艂asnych organ贸w,
  2) gminnych jednostek organizacyjnych,

  2. Gmina realizuje zadania poprzez:
  1) zawieranie um贸w z innymi podmiotami,
  2) zawieranie um贸w z administracj膮 rz膮dow膮 oraz samorz膮dow膮 wy偶szego szczebla,
  3) wsp贸艂dzia艂anie i zawieranie um贸w z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego tego samego szczebla.

  搂 8

  1. Organami Gminy s膮:
  1) Rada Gminy - jako organ stanowi膮cy,
  2) W贸jt Gminy - jako organ wykonawczy,

  2. Do w艂a艣ciwo艣ci Rady nale偶膮 wszystkie sprawy pozostaj膮ce w zakresie dzia艂ania Gminy, o ile ustawa ustrojowa i inne w艂a艣ciwe przepisy nie stanowi膮 inaczej.

  3. Do w艂a艣ciwo艣ci W贸jta nale偶y wykonywanie uchwa艂 Rady i realizacja zada艅 Gminy okre艣lonych ustaw膮 ustrojow膮 i innymi w艂a艣ciwymi przepisami.

  搂 9

  1. W celu realizacji okre艣lonych zada艅 Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne, kt贸re dzia艂aj膮 jako:
  1) jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej,
  2) gminne osoby prawne,

  2. Jednostkami organizacyjnymi gminy s膮:
  1) Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie,
  2) Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie,
  3) Szko艂y Podstawowe w:
  - B膮czalu Dolnym,
  - Harklowej,
  - Jab艂onicy,
  - Kunowej,
  - Lipnicy G贸rnej (filia Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy),
  - Lisowie,
  - Przysiekach,
  - Sko艂yszynie,
  - 艢wi臋canach,

  4) Gimnazja w:
  - B膮czalu Dolnym,
  - Kunowej,
  - Sko艂yszynie,
  - 艢wi臋canach,

  5) Gminne Przedszkole w Sko艂yszynie,
  6) Gminny Zesp贸艂 Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie,
  7) Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie,
  8) Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.

  搂 10

  1. Jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej s膮 tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w.

  2. Rada uchwala lub zatwierdza statuty tych jednostek oraz wyposa偶a je w niezb臋dne sk艂adniki maj膮tkowe.

  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej dzia艂aj膮 jednoosobowo w granicach swoich kompetencji przewidzianych w艂a艣ciwymi przepisami oraz upowa偶nienia udzielonego przez W贸jta.

  搂 11

  1. Gminne osoby prawne tworzone s膮 na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w przyznaj膮cych im taki status.

  2. Gminne osoby prawne samodzielnie decyduj膮 o sposobie wykonywania nale偶膮cych do nich zada艅 oraz praw maj膮tkowych, z zabezpieczeniem zasad wynikaj膮cych z w艂a艣ciwych przepis贸w.

  搂 12

  W celu realizacji okre艣lonych zada艅 Gmina mo偶e zawiera膰 umowy z innymi podmiotami. Tre艣膰 umowy powinna okre艣la膰 szczeg贸艂owo prawa i obowi膮zki stron.

  搂 13

  Gmina mo偶e realizowa膰 przyj臋te w drodze porozumienia zadania w zakresie administracji rz膮dowej oraz zadania w zakresie w艂a艣ciwo艣ci powiatu i wojew贸dztwa. Tre艣膰 porozumienia okre艣la szczeg贸艂owo prawa i obowi膮zki stron zawieraj膮cych porozumienie.

  搂 14

  1. Gmina mo偶e wsp贸艂dzia艂a膰 z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego w formie zwi膮zk贸w, porozumie艅 mi臋dzy gminnych, stowarzysze艅.

  2. Zasady wsp贸艂dzia艂ania okre艣la ustawa ustrojowa.  Rejestr zmian odwiedzin: 5888
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund