Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV


  Rozdzia艂 IV

  Rozdzia艂 IV

  Tryb pracy Rady

   1. Sesje Rady

   

  搂 31

  1.      Rada obraduje na sesjach zwo艂ywanych przez Przewodnicz膮cego w miar臋 potrzeb, jednak nie rzadziej ni偶 raz na kwarta艂.
  2.      Przewodnicz膮cy obowi膮zany jest r贸wnie偶 zwo艂a膰 sesj臋 na wniosek W贸jta lub co najmniej ¼  ustawowego sk艂adu Rady w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
  3.      Do zawiadomienia o zwo艂aniu sesji do艂膮cza si臋 porz膮dek obrad wraz z projektami uchwa艂. To samo dotyczy wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 2.

   

  2. Przygotowanie sesji

  搂 32

  1.       Porz膮dek obrad, miejsce, termin oraz godzin臋 rozpocz臋cia sesji ustala Przewodnicz膮cy Rady.
  2.       Ustale艅, o kt贸rych mowa w ust. 1 Przewodnicz膮cy dokonuje wsp贸lnie   z  Wiceprzewodnicz膮cymi Rady - po konsultacji z W贸jtem.

  3.       Przygotowanie materia艂贸w na sesj臋 Rady jak r贸wnie偶 jej obs艂ug臋 organizacyjno-techniczn膮 zapewnia Urz膮d Gminy.

  搂 33

  1.      O terminie sesji Rady Przewodnicz膮cy zawiadamia jej cz艂onk贸w pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
  2.      O terminie sesji po艣wi臋conej uchwaleniu bud偶etu oraz rozpatrzeniu sprawozdania z jego wykonania Przewodnicz膮cy zawiadamia cz艂onk贸w Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem sesji.
  3.      Z zawiadomieniem o sesji radnym dostarcza si臋 projekty uchwa艂 oraz inne niezb臋dne materia艂y zwi膮zane z porz膮dkiem obrad.
  4.      Na takich samych zasadach jak radnych, Przewodnicz膮cy zawiadamia o terminie sesji so艂tys贸w bez za艂膮czania materia艂贸w do zawiadomie艅.
  5.      Zawiadomienie o sesji powinno by膰 podane do wiadomo艣ci publicznej przez zamieszczenie informacji na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy i so艂ectwach.
  6.      W razie niedotrzymania termin贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o odroczeniu sesji i wyznaczy膰 nowy termin.
  7.      Wniosek o odroczenie sesji mo偶e by膰 zg艂oszony przez radnego tylko na pocz膮tku sesji, przed przyj臋ciem porz膮dku obrad.

   

  搂 34

  1.      Przed ka偶d膮 sesj膮 Przewodnicz膮cy Rady, po zasi臋gni臋ciu opinii W贸jta, ustala list臋 zaproszonych os贸b na sesj臋.
  2.      W sesjach uczestnicz膮 W贸jt, Z - ca W贸jta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy Urz臋du wyznaczeni przez W贸jta do referowania spraw i udzielania wyja艣nie艅.
  3.      Do udzia艂u w sesji Rady mog膮 zosta膰 zobowi膮zani przez W贸jta kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

   

  3. Zasady obradowania

   搂 35

  1.      Sesje Rady s膮 jawne, co oznacza, 偶e Przewodnicz膮cy Rady podaje do wiadomo艣ci mieszka艅c贸w informacj臋 o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informacj臋 podaje si臋 do wiadomo艣ci publicznej poprzez zamieszczenie na tablicach og艂osze艅, co najmniej na 3 dni przed sesj膮.
  2.      Jawno艣膰 sesji oznacza ponadto, i偶 podczas obrad na sali mo偶e by膰 obecna publiczno艣膰 zajmuj膮ca wyznaczone w tym celu "miejsca dla publiczno艣ci".

  搂 36

  1.      Wy艂膮czenie jawno艣ci obrad mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w przypadkach przewidzianych ustaw膮.
  2.      W przypadku wy艂膮czenia jawno艣ci sesji lub jej cz臋艣ci Rada obraduje przy drzwiach zamkni臋tych.

  搂 37

  1.      Sesja odbywa si臋 w zasadzie na jednym posiedzeniu.
  2.      Na wniosek Przewodnicz膮cego b膮d聼 radnych Rada mo偶e postanowi膰 o przerwaniu sesji  i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji, a w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na niemo偶liwo艣膰 rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca艂o艣ci spraw okre艣lonych w porz膮dku obrad, uzasadnione rozszerzenie porz膮dku obrad, potrzeb膮 przed艂o偶enia dodatkowych materia艂贸w, du偶膮 ilo艣膰 dyskutant贸w lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo偶liwiaj膮ce Radzie w艂a艣ciwe obradowanie, b膮d聼 rozstrzygni臋cie przedmiotu obrad.
  3.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, kt贸rzy bez usprawiedliwienia opu艣cili obrady przed ich zako艅czeniem, odnotowuje si臋 w protokole.

   搂 38

  1.      Rada mo偶e rozpocz膮膰 obrady tylko w obecno艣ci co najmniej po艂owy swego ustawowego sk艂adu (quorum).
  2.      Przewodnicz膮cy Rady przerywa obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
           spadnie poni偶ej po艂owy sk艂adu, z zastrze偶eniem ust. 3.
  3.      Brak quorum nie zobowi膮zuje Przewodnicz膮cego do przerwania obrad w sytuacji, gdy podczas posiedzenia nie b臋d膮 podejmowane uchwa艂y.
  4.      Ka偶dy radny mo偶e zg艂osi膰 wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ci膮gu sesji na inny termin.
  5.      Terminy dalszych posiedze艅 w ramach jednej sesji ustala Przewodnicz膮cy i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.

  搂 39

  1.      Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz膮cy Rady.
  2.      W przypadku nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego lub gdy zachodzi potrzeba zast膮pienia go w obradach czynno艣ci okre艣lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz膮cy Rady.
  3.      Rada na wniosek Przewodnicz膮cego mo偶e powo艂a膰 spo艣r贸d radnych sekretarza obrad  i powierzy膰 mu prowadzenie listy m贸wc贸w, rejestrowanie zg艂oszonych wniosk贸w, obliczanie wynik贸w g艂osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno艣ci zleconych przez Przewodnicz膮cego.

   搂 40

  1.      Otwarcie sesji nast臋puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz膮cego formu艂y "otwieram sesj臋 Rady Gminy Sko艂yszyn".
  2.      Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy stwierdza na podstawie listy obecno艣ci quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

   搂 41

  1.      Po stwierdzeniu prawomocno艣ci obrad Przewodnicz膮cy przedstawia Radzie pod dyskusj臋   porz膮dek obrad.
  2.      W czasie dyskusji, o kt贸rej mowa w ust. 1 z wnioskiem o uzupe艂nienie lub zmian臋  w  porz膮dku obrad mo偶e wyst膮pi膰 radny oraz W贸jt , nie dotyczy wniosku rodz膮cego uchwa艂臋 Rady Gminy.
  3.      Rada mo偶e wprowadzi膰 zmiany w porz膮dku obrad bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w ustawowego sk艂adu Rady.
  4.      Na wniosek W贸jta Przewodnicz膮cy jest obowi膮zany wprowadzi膰 do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji projekt uchwa艂y, je偶eli wp艂yn膮艂 on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz臋cia sesji.

  搂 42

  W porz膮dku obrad ka偶dej sesji przewiduje si臋:
  1)      przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji, z kt贸rego tre艣ci膮 radni mieli mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 w Urz臋dzie,
  2)      sprawozdanie W贸jta z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami,
  3)      rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂,
  4)      zg艂oszenie interpelacji i wniosk贸w przez radnych,
  5)      odpowiedzi na interpelacje zg艂oszone na poprzednich sesjach,
  6)      wolne wnioski i informacje,

  搂 43

  1.      Interpelacje i wnioski sk艂ada si臋 w istotnych sprawach wsp贸lnoty samorz膮dowej, przy czym powinny by膰 one sformu艂owane jasno i zwi臋聼le.
  2.      Interpelacja powinna zawiera膰 kr贸tkie przedstawienie stanu faktycznego, b臋d膮cego jego przedmiotem oraz wynikaj膮ce ze艅 pytania.
  3.      Odpowiedzi na interpelacje udziela: Przewodnicz膮cy Rady, przewodnicz膮cy komisji, W贸jt lub jego Zast臋pca b膮d聼 wyznaczony przez W贸jta pracownik.
  4.      W przypadku nie mo偶no艣ci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na interpelacj臋 lub wniosek zainteresowanego wyja艣nienie powinno by膰 udzielone pisemnie w terminie 14-dniowym.
  5.      Interpelacje mog膮 by膰 sk艂adane r贸wnie偶 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w czasie sesji lub mi臋dzy sesjami. Odpowied聼 na pisemne interpelacje radnego winna by膰 udzielona w terminie 14 dni.
  6.      Na wniosek radnego Rada mo偶e po przeg艂osowaniu w艂膮czy膰 spraw臋 rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacj臋 do porz膮dku obrad.
  7.      Pracownik do spraw obs艂ugi Rady prowadzi ewidencj臋 zg艂oszonych interpelacji  i wniosk贸w oraz czuwa nad ich terminowym za艂atwieniem.

   搂 44

  Sprawozdanie, o kt贸rym mowa w 搂 42 pkt. 2 sk艂ada W贸jt i ewentualnie jego Zast臋pca.

  搂 45

  1.      Przewodnicz膮cy Rady prowadzi obrady wed艂ug uchwalonego porz膮dku otwieraj膮c i zamykaj膮c dyskusj臋 nad ka偶dym z punkt贸w.
  2.      W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz膮cy mo偶e dokona膰 za zgod膮 Rady zmian w kolejno艣ci poszczeg贸lnych punkt贸w porz膮dku obrad.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady udziela g艂osu wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅 i w uzasadnionych przypadkach mo偶e tak偶e udzieli膰 g艂osu poza kolejno艣ci膮.
  4.      Radnemu nie wolno zabiera膰 g艂osu bez zezwolenia Przewodnicz膮cego Rady.
  5.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e zabiera膰 g艂os w ka偶dym momencie obrad.
  6.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e udzieli膰 g艂osu osobie nie b臋d膮cej radnym.

   

  搂 46

  1.      Przewodnicz膮cy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz膮dku obrad, a zw艂aszcza nad zwi臋z艂o艣ci膮 wyst膮pie艅 radnych oraz innych os贸b uczestnicz膮cych w sesji.
  2.      W debacie nad dan膮 spraw膮 艂膮czny czas wyst膮pienia radnego nie mo偶e przekracza膰 10 minut.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e czyni膰 radnym uwagi dotycz膮ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst膮pie艅.
  4.      W przypadku stwierdzenia, 偶e radny w swoim wyst膮pieniu wyra聼nie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodnicz膮cy mo偶e przywo艂a膰 m贸wc臋 "do rzeczy", a w nast臋pnej kolejno艣ci odebra膰 mu g艂os.
  5.      Je偶eli temat lub spos贸b wyst膮pienia albo zachowania radnego w spos贸b oczywisty zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d聼 uchybiaj膮 powadze sesji, Przewodnicz膮cy przywo艂uje radnego "do porz膮dku", a gdy przywo艂anie nie odnios艂o skutku mo偶e odebra膰 mu g艂os, nakazuj膮c odnotowanie tego faktu w protokole.
  6.      Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si臋 odpowiednio do os贸b spoza Rady zaproszonych na sesj臋 i do publiczno艣ci.
  7.      Po uprzednim ostrze偶eniu Przewodnicz膮cy Rady mo偶e nakaza膰 opuszczenie sali osobom spoza Rady, kt贸re swoim zachowaniem lub wyst膮pieniami zak艂贸caj膮 porz膮dek obrad b膮d聼 naruszaj膮 powag臋 sesji.

   

  搂 47

  a
  1.      Przewodnicz膮cy udziela g艂osu na sesji wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅.
  2.      Przewodnicz膮cy udziela g艂osu poza kolejno艣ci膮 w sprawie wniosk贸w o charakterze formalnym, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych:
      1)      stwierdzenia quorum,
      2)      zmiany porz膮dku obrad,
      3)      ograniczenia czasu wyst膮pienia dyskutant贸w, zamkni臋cia listy m贸wc贸w lub kandydat贸w,
      4)      zako艅czenia dyskusji i podj臋cia uchwa艂y,
      5)      zarz膮dzenia przerwy,
      6)      przeliczenia g艂os贸w,
      7)      przestrzegania regulaminu obrad,
  3.      Wnioski formalne Przewodnicz膮cy poddaje pod dyskusj臋 po dopuszczeniu jednego g艂osu "za" i jednego g艂osu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje spraw臋 pod g艂osowanie.

   搂 48


  1.      Sprawy osobowe radnych Rada rozpatruje w obecno艣ci zainteresowanego.
  2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadk贸w nieusprawiedliwionej nieobecno艣ci zainteresowanego na sesji.

  搂 49


  1.      Po wyczerpaniu listy m贸wc贸w, Przewodnicz膮cy Rady zamyka dyskusj臋. W razie potrzeby zarz膮dza przerw臋 w celu umo偶liwienia w艂a艣ciwej komisji lub W贸jtowi ustosunkowania si臋 do zg艂oszonych w czasie debaty wniosk贸w, a je艣li zaistnieje taka konieczno艣膰 - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
  2.      Po zamkni臋ciu dyskusji Przewodnicz膮cy Rady rozpoczyna procedur臋 g艂osowania.
  3.      Od rozpocz臋cia procedury g艂osowania, do momentu zarz膮dzenia g艂osowania, Przewodnicz膮cy mo偶e udzieli膰 radnym g艂osu tylko w celu zg艂oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie lub porz膮dku g艂osowania.

  搂 50


  1.      Po wyczerpaniu porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady ko艅czy sesj臋, wypowiadaj膮c formu艂臋 "Zamykam sesj臋 Rady Gminy Sko艂yszyn".
  2.      Czas od otwarcia sesji do jej zako艅czenia uwa偶a si臋 za czas trwania sesji.
  3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy tak偶e sesji, kt贸ra obj臋艂a wi臋cej ni偶 jedno posiedzenie.

  搂 51

  Z ka偶dej sesji pracownik do spraw obs艂ugi Rady sporz膮dza protok贸艂, w kt贸rym musi by膰 odnotowany przebieg obrad w tym podejmowane rozstrzygni臋cia.

  搂 52

  1.      Protok贸艂 z sesji powinien wiernie odzwierciedla膰 jej przebieg.
  2.      Protok贸艂 z sesji powinien w szczeg贸lno艣ci zawiera膰:
       1)        numer, dat臋 i miejsce odbywania sesji, godzin臋 jej rozpocz臋cia i zako艅czenia oraz wskazywa膰 numery uchwa艂, imi臋 i nazwisko przewodnicz膮cego obrad,
       2)        stwierdzenie prawomocno艣ci posiedzenia,
       3)        imiona i nazwiska radnych nieobecnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecno艣ci,
       4)        odnotowanie przyj臋cia protoko艂u z poprzedniej sesji,
       5)        ustalony porz膮dek obrad,
       6)        przebieg obrad, a w szczeg贸lno艣ci tre艣膰 wyst膮pie艅 albo ich streszczenie, tekst贸w zg艂oszonych, jak r贸wnie偶 uchwalonych wniosk贸w, a nadto odnotowanie fakt贸w zg艂oszenia pisemnych wyst膮pie艅,
       7)        przebieg g艂osowania z wyszczeg贸lnieniem liczby g艂os贸w "za", "przeciw"  i "wstrzymuj膮cych si臋" oraz g艂os贸w niewa偶nych,
       8)        podpis Przewodnicz膮cego obrad i osoby sporz膮dzaj膮cej protok贸艂.

   搂 53

  1.      W trakcie obrad lub nie p贸聼niej ni偶 na najbli偶szej sesji radni mog膮 zg艂asza膰 poprawki lub uzupe艂nienia do protoko艂u przy czym o ich uwzgl臋dnieniu rozstrzyga Przewodnicz膮cy Rady po wys艂uchaniu sekretarza obrad i protokolanta.
  2.      Je偶eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl臋dniony, wnioskodawca mo偶e wnie艣膰 sprzeciw do Rady.
  3.      Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o przyj臋ciu protoko艂u z poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o kt贸rym mowa w ust. 2.

  搂 54

  1.      Do protoko艂u do艂膮cza si臋:
  1)   list臋 obecno艣ci radnych,
  2)   list臋 pracownik贸w Urz臋du zobligowanych do udzia艂u w posiedzeniu,
  3)   list臋 zaproszonych go艣ci,
  4)   teksty podj臋tych przez Rad臋 uchwa艂,
  5)   pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych oraz pracownik贸w Urz臋du delegowanych na posiedzenie,
  6)   inne dokumenty z艂o偶one na r臋ce Przewodnicz膮cego w trakcie obrad.

  2.      Uchwa艂y oraz protok贸艂 Przewodnicz膮cy Rady dor臋cza W贸jtowi najp贸聼niej w ci膮gu 4 dni od dnia zako艅czenia sesji.  Rejestr zmian odwiedzin: 5594
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.175 sekund