Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV - ci膮g dalszy 2


  1

   

  1.      Komisje Rady

  搂 78

  1.      Rada powo艂uje ze swego grona sta艂e i dora聼ne komisje do wykonywania okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c ich przedmiot dzia艂ania oraz sk艂ad osobowy.
  2.      Rada obligatoryjnie powo艂uje Komisj臋 Rewizyjn膮.

  搂 79

  Rada powo艂uje nast臋puj膮ce komisje sta艂e:
  1)      Komisj臋 do Spraw Samorz膮du i Przestrzegania Prawa,
  2)      Komisj臋 Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
  3)      Komisj臋 Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w,

  4)      Komisj臋  Rewizyjn膮,
  5)      Komisj臋 Zdrowia, Kultury i O艣wiaty.

  搂 80

  Do zada艅 komisji sta艂ych nale偶y:
  1)      opiniowanie projekt贸w uchwa艂 i innych materia艂贸w przygotowywanych na posiedzenia Rady,
  2)      opracowywanie projekt贸w uchwa艂 oraz wniosk贸w i stanowisk dotycz膮cych problem贸w Gminy zwi膮zanych z zakresem dzia艂ania komisji oraz przedstawianie ich Radzie.
  3)      wsp贸艂praca z W贸jtem oraz Urz臋dem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie spraw do kt贸rych komisja zosta艂a powo艂ana,
  4)      przyjmowanie i rozpatrywanie spraw i wniosk贸w  z zakresu w艂a艣ciwo艣ci komisji,
  5)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rad臋 oraz spraw przedk艂adanych przez cz艂onk贸w komisji oraz mieszka艅c贸w Gminy.

  搂 81

  1.      Rada ustala odr臋bn膮 uchwa艂膮 maksymaln膮 liczb臋 radnych wchodz膮cych w sk艂ad komisji.
  2.      Radni deklaruj膮 przynale偶no艣膰 do poszczeg贸lnych komisji, przy czym radny powinien nale偶e膰 co najmniej do jednej komisji sta艂ej ale nie wi臋cej ni偶 do dw贸ch.
  3.      W przypadku, gdy deklaracj臋 cz艂onkostwa w komisji z艂o偶y wi臋ksza liczba radnych ni偶 maksymalna liczba cz艂onk贸w komisji ustalona przez Rad臋, Rada dokonuje wyboru spo艣r贸d deklaruj膮cych. Spos贸b g艂osowania ustali Rada.
  4.      W przypadku, gdy liczba radnych deklaruj膮cych przynale偶no艣膰 do sk艂adu komisji nie przekracza maksymalnego sk艂adu okre艣lonego przez Rad臋, Rada zatwierdza jako sk艂ad osobowy komisji radnych, kt贸rzy z艂o偶yli deklaracje.

  搂 82

  Rada mo偶e dokonywa膰 zmian w sk艂adach komisji w przypadku:
  1)      rezygnacji radnego z cz艂onkostwa w komisji,
  2)      odwo艂ania radnego z funkcji cz艂onka komisji na uzasadniony wniosek przewodnicz膮cego komisji,

  搂 83

  1.      Przewodnicz膮cego komisji wybiera i odwo艂uje Rada.
  2.      Komisja  wybiera ze swego grona zast臋pc臋 przewodnicz膮cego.
  3.      Radny mo偶e by膰 przewodnicz膮cym tylko jednej komisji.

  搂 84

  a
  1.      Przewodnicz膮cy komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej posiedzenia.
  2.      W ramach swoich obowi膮zk贸w przewodnicz膮cy komisji:
     1)   opracowuje projekty plan贸w pracy komisji,
     2)   ustala terminy i porz膮dek obrad komisji,
     3)   przewodniczy obradom komisji,
     4)   dba o dokumentowanie pracy komisji,

  3.      W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego komisji jego obowi膮zki pe艂ni zast臋pca przewodnicz膮cego.

   搂 85

  1.      Komisje dzia艂aj膮 na posiedzeniach.
  2.      Pierwsze posiedzenie powo艂anej przez Rad臋 komisji zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady.
  3.      O terminie, miejscu, porz膮dku obrad komisji przewodnicz膮cy komisji zawiadamia jej cz艂onk贸w pisemnie, chyba, 偶e termin posiedzenia zosta艂 podany do wiadomo艣ci na poprzednim posiedzeniu.
  4.      Informacj臋 o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si臋 do wiadomo艣ci publicznej przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

  搂 86

  1.      Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po艂owa sk艂adu komisji. Zapis o prawomocno艣ci posiedzenia komisji umieszcza si臋 w protokole tego posiedzenia.
  2.      Komisja obraduje na posiedzeniach zwo艂ywanych przez przewodnicz膮cego komisji zgodnie z planem pracy komisji.  
  3.      Przewodnicz膮cy Rady Gminy zwo艂uje posiedzenia komisji, kt贸re nie s膮 obj臋te planem pracy komisji w formie pisemnej.
  4.      Posiedzenia, o kt贸rych mowa w ust. 3 mog膮 by膰 zwo艂ywane na pisemny wniosek:
      1)   Przewodnicz膮cego Rady,
      2)   nie mniej ni偶 pi臋ciu radnych,

  5.      Przewodnicz膮cy Rady oraz radni sk艂adaj膮cy wniosek w sprawie zwo艂ania posiedzenia komisji zobowi膮zani s膮 wskaza膰 we wniosku przyczyn臋 jego z艂o偶enia.
  6.      Z posiedzenia komisji sporz膮dza si臋 protok贸艂, kt贸ry podpisuje przewodnicz膮cy komisji.

   

  搂 87

  1.      Komisje przedstawiaj膮 swoje stanowisko podaj膮c wynik g艂osowania w protokole.
  2.      Do przyj臋cia wniosku, opinii  wymagana jest zwyk艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w w obecno艣ci po艂owy sk艂adu komisji.
  3.      Komisja g艂osuje w spos贸b jawny.
  4.      W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w rozstrzyga g艂os przewodnicz膮cego komisji.

  搂 88

  W posiedzeniach komisji mog膮 uczestniczy膰 radni nie b臋d膮cy jej cz艂onkami oraz so艂tysi, kt贸rzy mog膮 zabiera膰 g艂os w dyskusji i sk艂ada膰 wnioski bez prawa udzia艂u w g艂osowaniu.

  搂 89

  1.      Komisje Rady mog膮 odbywa膰 wsp贸lne posiedzenia.
  2.      Komisje Rady mog膮 podejmowa膰 wsp贸艂prac臋 z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, je偶eli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia艂alno艣ci.
  3.      Przewodnicz膮cy Rady mo偶e na podstawie upowa偶nienia Rady zwo艂a膰 posiedzenie komisji i nakaza膰 z艂o偶enie Radzie sprawozdania z posiedzenia komisji.

  7.      Radni

   

  搂 90

  1.      Przed przyst膮pieniem do wykonywania mandatu radni sk艂adaj膮 艣lubowanie o tre艣ci okre艣lonej w ustawie ustrojowej.
  2.      艢lubowanie odbywa si臋 w ten spos贸b, 偶e po odczytaniu roty wywo艂ani kolejno radni powstaj膮 i wypowiadaj膮 s艂owo "艢lubuj臋". 艢lubowanie mo偶e by膰 z艂o偶one z dodaniem zdania "Tak mi dopom贸偶 B贸g".
  3.      Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, kt贸rzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk艂adaj膮 艣lubowania na pierwszej sesji na kt贸rej s膮 obecni.

  搂 91

  1.      Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  2.      Rozwi膮zywanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odm贸wi zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym, je偶eli podstaw膮 rozwi膮zania tego stosunku s膮 zdarzenia zwi膮zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
  3.      Za udzia艂 w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji radnemu przys艂uguje dieta wed艂ug zasad okre艣lonych w odr臋bnej uchwale Rady.
  4.      Radny ma prawo w szczeg贸lno艣ci do:
      1)   zabierania g艂osu, wyra偶enia opinii we wszystkich sprawach nale偶膮cych do zakresu dzia艂ania Rady,
      2)   wnoszenia interpelacji, zapyta艅 do organu wykonawczego Gminy we wszystkich sprawach b臋d膮cych przedmiotem jej dzia艂ania,
      3)   inicjatywy uchwa艂odawczej,
      4)   uzyskiwania wszystkich informacji niezb臋dnych do jego pracy od organ贸w Gminy,
      5)   otrzymania pomocy od organ贸w Gminy przy wykonywaniu swoich zada艅,
      6)   wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Komisj臋 Rewizyjn膮,
      7)   wnioskowanie o wniesienie pod obrady sesji Rady lub posiedze艅 komisji spraw, kt贸re wynikaj膮 z postulat贸w i skarg mieszka艅c贸w,
      8)   podejmowania interwencji i sk艂adania wniosk贸w w jednostkach i instytucjach, kt贸rych wnioski te dotycz膮,

   搂 92

  1.      W przypadku wniosku zak艂adu pracy zatrudniaj膮cego radnego o rozwi膮zanie z nim stosunku pracy, Rada mo偶e powo艂a膰 komisj臋 lub zesp贸艂 do szczeg贸艂owego zbadania wszystkich okoliczno艣ci sprawy.
  2.      Komisja lub zesp贸艂 powo艂any w trybie ust. 1 przedk艂ada swoje ustalenia i propozycje na pi艣mie Przewodnicz膮cemu Rady.
  3.      Przed podj臋ciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wys艂ucha膰 radnego.

  搂 93

  Podstaw膮 do udzielenia radnemu przez pracodawc臋 zwolnienia od pracy zawodowej w celu umo偶liwienia mu brania udzia艂u w pracach organu Gminy, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa偶nienie do wykonania danych prac, zawieraj膮ce okre艣lenie terminu i charakteru zaj臋膰, podpisane przez Przewodnicz膮cego Rady lub z jego upowa偶nienia przez Przewodnicz膮cego Komisji.

   

  搂 94

  1.      Radni powinni czynnie uczestniczy膰 w sesjach Rady oraz w pracach komisji, do kt贸rych zostali wybrani.
  2.      Radni potwierdzaj膮 swoj膮 obecno艣膰 na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na li艣cie obecno艣ci.
  3.      Radny powinien, w razie niemo偶no艣ci uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, powiadomi膰 (o ile to mo偶liwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecno艣ci odpowiedni Przewodnicz膮cego Rady lub przewodnicz膮cego komisji.
  4.      Radny w ci膮gu 7 dni od dnia odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwi膰 swoj膮 nieobecno艣膰 sk艂adaj膮c stosowne pisemne wyja艣nienie na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady lub przewodnicz膮cego komisji.

  搂 95

  a
  Radni s膮 zobowi膮zani do:
  1)      dzia艂ania dla dobra Gminy oraz zach臋cania mieszka艅c贸w do takich dzia艂a艅,
  2)      utrzymywania sta艂ej wi臋zi mieszka艅c贸w Gminy przez:
      a)    rzetelne informowanie mieszka艅c贸w o stanie Gminy,
      b)   informowanie mieszka艅c贸w o pracach Rady i komisji,
      c)    konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
      d)   przedstawienie zamierze艅 i dokona艅 Rady,
      e)    przyjmowanie postulat贸w, wniosk贸w i skarg mieszka艅c贸w Gminy,
       f)     informowanie mieszka艅c贸w o swojej dzia艂alno艣ci w Radzie,
      g)    uczestniczenie w zebraniach wiejskich, organizacji spo艂ecznych i politycznych na ich zaproszenie oraz inicjowanie takich spotka艅,

  3)      przestrzegania uchwa艂 Rady, Statutu Gminy oraz przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cych,
  4)      sk艂adania o艣wiadcze艅 o swoim stanie maj膮tkowym w terminach okre艣lonych w ustawie.

   

  搂 96

  1.      Co najmniej 2 radnych o wsp贸lnych zapatrywaniach politycznych, programowych i innych mo偶e utworzy膰 klub radnych.
  2.      Radni tworz膮cy klub sporz膮dzaj膮 protok贸艂 utworzenia klubu, w kt贸rym okre艣laj膮 cele i formy swej dzia艂alno艣ci.
  3.      Radny mo偶e by膰 cz艂onkiem tylko jednego klubu.
  4.      Klub radnych wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego, kt贸ry zg艂asza Przewodnicz膮cemu Rady fakt powstania klubu, przedstawia list臋 cz艂onk贸w oraz nazw臋 klubu.
  5.      Wewn臋trzn膮 organizacj臋 klubu radnych okre艣la regulamin klubu ustalony przez radnych, kt贸rzy utworzyli klub.

  搂 97

  Radni ponosz膮 przed Rad膮 i wyborcami odpowiedzialno艣膰 za udzia艂 i wyniki pracy w Radzie.

  搂 98

  1.      Obs艂ug臋 Rady, komisji i radnych zapewnia Urz膮d Gminy, a bezpo艣redni膮 obs艂ug臋 organizacyjno-techniczn膮 pracownik do spraw obs艂ugi Rady.
  2.      Przewodnicz膮cy Rady razem z W贸jtem ustalaj膮 zakres, zasady i spos贸b obs艂ugi Rady, komisji oraz radnych.  Rejestr zmian odwiedzin: 5563
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.056 sekund