Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 V


  New Page 1

  Rozdzia艂 V

  Zasady i tryb dzia艂ania Komisji Rewizyjnej.

   

  搂 99

  Do zada艅 Komisji Rewizyjnej nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1)      kontrola dzia艂alno艣ci W贸jta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
  2)      kontrola wykonania  przez W贸jta uchwa艂 Rady,
  3)      opiniowanie wykonania bud偶etu Gminy i wyst臋powanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium W贸jtowi (wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮),
  4)      rozpatrywanie wynik贸w kontroli specjalnej wykonywanej przez uprawnione podmioty z zewn膮trz,
  5)      inne zadania zlecone w zakresie i w formach wskazanych w uchwa艂ach Rady,

  搂 100

  Celem dzia艂a艅 kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezb臋dnych dla oceny dzia艂alno艣ci W贸jta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia艂alno艣ci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

  搂 101


  1.      Cz艂onkowie Komisji podlegaj膮 wy艂膮czeniu od udzia艂u w pracach Komisji, w sprawach, w kt贸rych mo偶e powsta膰 podejrzenie o ich stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰.
  2.      W sprawie wy艂膮czenia Zast臋pcy Przewodnicz膮cego Komisji oraz poszczeg贸lnych cz艂onk贸w decyduje pisemnie Przewodnicz膮cy Komisji.
  3.      O wy艂膮czeniu Przewodnicz膮cego Komisji decyduje Rada.
  4.      Wy艂膮czony cz艂onek Komisji mo偶e odwo艂a膰 si臋 na pi艣mie od decyzji o wy艂膮czeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o tre艣ci tej decyzji.

  搂 102

  a
  1.      Komisja kontroluje dzia艂alno艣膰 W贸jta i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzgl臋dem:
        -       legalno艣ci,
        -       gospodarno艣ci,
        -       rzetelno艣ci,
        -       celowo艣ci,
      
   oraz zgodno艣ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

  2.      Komisja, kontroluj膮c W贸jta i jednostki organizacyjne Gminy, bada w szczeg贸lno艣ci gospodark臋 finansow膮, w tym wykonanie bud偶etu Gminy.

  搂 103

  Komisja przeprowadza kontrol臋 na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie obj臋te planem rocznym:
  a)      na zlecenie Rady Gminy,
  b)      w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy na wniosek W贸jta, o ile komisja uzna je za konieczne.

  搂 104

  a
  1.      Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli. Przedmiot, zakres, termin kontroli nie obj臋tej rocznym planem podlegaj膮 zatwierdzeniu  w drodze odr臋bnej uchwa艂y Rady.
  2.      W przypadkach szczeg贸lnie uzasadnionych, w razie konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznie czynno艣ci kontrolnych z uwagi na interes Gminy, ustalenia te zatwierdza Przewodnicz膮cy Rady.
  3.      Roczny plan kontroli przedk艂adany jest do wiadomo艣ci W贸jta i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. O kontroli nie obj臋tej planem Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia W贸jta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegaj膮cej kontroli.

  搂 105

  1.      Post臋powanie kontrolne przeprowadza si臋 w spos贸b umo偶liwiaj膮cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia艂alno艣ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen臋 kontrolowanej dzia艂alno艣ci wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w 搂 102.
  2.      Stan faktyczny ustala si臋 na podstawie dowod贸w zebranych w toku post臋powania kontrolnego.
  3.      Jako dow贸d mo偶e by膰 wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog膮 by膰 wykorzystane w szczeg贸lno艣ci: dokumenty, wyniki ogl臋dzin, zeznania 艣wiadk贸w, opinie bieg艂ych oraz pisemne wyja艣nienia i o艣wiadczenia kontrolowanych.

  搂 106

  1.      Komisja Rewizyjna rozpoczyna swe czynno艣ci w oparciu o imienne upowa偶nienie wystawione przez Przewodnicz膮cego Rady.
  2.      Kontrol臋 przeprowadza si臋 zgodnie z planem kontroli i z zachowaniem zasad tajemnicy s艂u偶bowej i pa艅stwowej, a tak偶e w spos贸b nie utrudniaj膮cy funkcjonowanie jednostki.
  3.      Kontroluj膮cy maj膮 prawo:
      -       wst臋pu do pomieszcze艅,
      -       wgl膮du do dokument贸w,
      -       wezwania do z艂o偶enia przez pracownik贸w jednostki kontrolowanej wyja艣nie艅 na pi艣mie,
      -       sporz膮dzenia odpis贸w i kopii wymaganych dokument贸w,

  4.      Odmowa okazania kontroluj膮cym dokument贸w b膮d聼 z艂o偶enia wyja艣nie艅 wymaga pisemnego uzasadnienia.

   

  搂 107

  1.      W razie powzi臋cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa, kontroluj膮cy niezw艂ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki  i W贸jta, wskazuj膮c dowody uzasadniaj膮ce zawiadomienie.
  2.      Je偶eli podejrzenie dotyczy osoby W贸jta, kontroluj膮cy zawiadamia o tym Przewodnicz膮cego Rady.

  搂108

  1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest zapewni膰 warunki i 艣rodki niezb臋dne dla prawid艂owego przeprowadzenia kontroli.
  2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci przedk艂ada膰 na 偶膮danie kontroluj膮cych dokumenty i materia艂y niezb臋dne do przeprowadzenia kontroli oraz umo偶liwienia kontroluj膮cym wst臋pu do obiekt贸w i pomieszcze艅 kontrolowanego podmiotu.
  3.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, kt贸ry odm贸wi wykonania czynno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, obowi膮zany jest do niezw艂ocznego z艂o偶enia na r臋ce osoby kontroluj膮cej pisemnego wyja艣nienia.
  4.      Na 偶膮danie kontroluj膮cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi膮zany jest udzieli膰 ustnych i pisemnych wyja艣nie艅, tak偶e w przypadkach innych ni偶 okre艣lone w ust. 3.
  5.      Zasady udost臋pniania wiadomo艣ci stanowi膮cych tajemnic臋 pa艅stwow膮 lub s艂u偶bow膮 reguluj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

  搂 109

  Czynno艣ci kontrolne wykonywane s膮 w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

  搂 110

  1.      Komisja po zako艅czeniu czynno艣ci sporz膮dza protok贸艂 pokontrolny zawieraj膮cy:
  -       dat臋 i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,
  -       wykaz stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
  -       projekt wniosk贸w pokontrolnych,
  -       wykaz dokument贸w za艂膮czonych do protoko艂u,
  -       podpisy cz艂onk贸w komisji,
  -       adnotacj臋 o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z tre艣ci膮 protoko艂u.

  2.      Kierownik jednostki ma prawo zg艂oszenia do protoko艂u uwag co do tre艣ci protoko艂u oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane s膮 Przewodnicz膮cemu Komisji w terminie 14 dni i stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u kontrolnego.
  3.      Orygina艂 protoko艂u przechowywany jest przez Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej. Odpisy przekazywane s膮 Przewodnicz膮cemu Rady Gminy oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.
  4.      Po otrzymaniu protoko艂u kontroli Przewodnicz膮cy Rady na najbli偶szej sesji umieszcza              w porz膮dku obrad punkt dotycz膮cy przyj臋cia zalece艅 pokontrolnych.
  5.      Je艣li w toku czynno艣ci kontrolnych zaistnieje podejrzenie o pope艂nieniu przest臋pstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej komisja przedstawia spraw臋 Przewodnicz膮cemu Rady Gminy celem zawiadomienia organ贸w 艣cigania.
  6.      Komisja opiniuje wykonanie bud偶etu Gminy i wyst臋puje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium W贸jtowi.
  7.      Przewodnicz膮cy Komisji przedk艂ada opini臋 i wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 6 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w terminie okre艣lonym w 7 dni.
  8.      Wniosek, o kt贸rym mowa w pkt 6 Przewodnicz膮cy Komisji przesy艂a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 marca.

  搂 111

  1.      Komisja opiniuje na pi艣mie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo艂ania W贸jta.
  2.      Przewodnicz膮cy Komisji przedk艂ada opinie, o kt贸rych mowa w pkt. 1 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
  3.      Komisja wydaje tak偶e opinie w sprawach okre艣lanych w uchwa艂ach Rady.

  搂 112

  1.      Komisja mo偶e na zlecenie Rady lub te偶 po powzi臋ciu stosownych uchwa艂 przez zainteresowane komisje, wsp贸艂dzia艂a膰 w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.
  2.      Wsp贸艂dzia艂anie mo偶e polega膰 w szczeg贸lno艣ci na wymianie uwag, informacji  i do艣wiadcze艅 dotycz膮cych dzia艂alno艣ci kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wsp贸lnych kontroli przez cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej i radnych - cz艂onk贸w innych komisji Rady.
  3.      Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej mo偶e zwraca膰 si臋 do przewodnicz膮cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk艂ad zespo艂u kontrolnego radnych maj膮cych kwalifikacje w zakresie tematyki obj臋tej kontrol膮.
  4.      Przewodnicz膮cy Rady zapewnia koordynacj臋 w wsp贸艂dzia艂aniu poszczeg贸lnych komisji  w celu w艂a艣ciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno艣ci dzia艂ania oraz unikania zb臋dnych kontroli.

   搂 113

  Komisja Rewizyjna mo偶e wyst臋powa膰 do organ贸w Gminy w sprawie wniosk贸w  o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮, Najwy偶sz膮 Izb臋 Kontroli lub przez inne organy kontroli.

   搂 114

  Do spraw proceduralnych nie uregulowanych w przepisach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Komisji Rewizyjnej maj膮 odpowiednio zastosowanie postanowienia dotycz膮ce trybu dzia艂ania pozosta艂ych komisji Rady.  Rejestr zmian odwiedzin: 5420
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund