Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 VIII


  New Page 1

  Rozdzia艂 VIII

  Zasady dost臋pu i korzystania przez obywateli z dokument贸w Rady,
  Komisji i W贸jta

   

  搂 126

  Dzia艂alno艣膰 organ贸w Gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do dost臋pu do informacji publicznej w tym:
  1)      uzyskiwanie informacji,
  2)      wst臋pu na sesj臋 Rady,
  3)      wst臋pu na posiedzenie Komisji Rady,
  4)      wgl膮du do dokument贸w dotycz膮cych wykonywania zada艅 publicznych.

  搂 127

  Uprawnionym do dost臋pu do dokument贸w wynikaj膮cych z wykonywania zada艅 publicznych przez organy Gminy i korzystania z nich, jest ka偶dy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

   搂 128

  1.      Udost臋pnianiu podlegaj膮 dokumenty o charakterze urz臋dowym sporz膮dzone  w przepisanej formie przez w艂a艣ciwe:
  1)      organy Gminy,
  2)      organy kontroli i nadzoru nad Gmin膮, o ile s膮 zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 publicznych gminy.
  2.      Udost臋pnianiu podlegaj膮 w szczeg贸lno艣ci:
      1)   uchwa艂y Rady Gminy,
      2)   zarz膮dzenia W贸jta,
      3)   wnioski i opinie Rady Gminy,
      4)   interpelacje i wnioski radnych,
      5)   protoko艂y z posiedze艅 Rady i Komisji,
      6)   protoko艂y kontroli RIO, NIK, Urz臋du Kontroli Skarbowej,
      7)   akty nadzoru.

  搂 129

  1.      Dokumenty s膮 jawne z wy艂膮czeniem:
      1)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr.11, poz. 95, ze zm./,
      2)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 skarbow膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr.137, poz.926, ze zm./,
      3)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 statystyczn膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej /Dz.U.Nr.88, poz. 439,ze zm./,
     4)   dokument贸w zawieraj膮cych informacje obj臋te tajemnic膮 bankow膮 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo Bankowe /Dz.U.Nr.140, poz. 939, ze zm./,
    5)   dokument贸w obj臋tych ochron膮 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926, ze zm./,
    6)   dokument贸w mog膮cych naruszy膰 dobra osobiste os贸b fizycznych lub prawnych                   w rozumieniu art.23 i art.24 Kodeksu cywilnego,
    7)   innych dokument贸w, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawno艣ci.

  2.      Dost臋p do dokument贸w w sprawach dotycz膮cych interesu strony w post臋powaniu administracyjnym reguluj膮 w艂a艣ciwe przepisy.

   

  搂 130

  a
  Udost臋pnianie dokument贸w publicznych obejmuje prawo do:
  1)      uzyskania informacji o dokumentach,
  2)      wgl膮du do dokument贸w,
  3)      kopiowania dokument贸w lub sporz膮dzania uwierzytelnionych wyci膮g贸w z dokument贸w na zasadach zawartych w postanowieniach 搂 136 - 138.

  Je偶eli udost臋pnienie dokument贸w publicznych poci膮ga za sob膮 dodatkowe koszty zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia w form臋 wskazan膮 we wniosku W贸jt mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

  搂 131

  1.      Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez W贸jta.
  2.      Udzielaj膮c informacji pracownik wskazuje uprawnionemu form臋 w jakiej dany dokument jest udost臋pniony do wgl膮du.

  搂 132

  Dost臋p do dokument贸w publicznych jest realizowany w formie:
  1)      powszechnej publikacji,
  2)      sukcesywnego udost臋pniania dokument贸w do wgl膮du powszechnego,
  3)      bezpo艣redniego udost臋pniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

  搂 133

  1.      Powszechnej publikacji dokument贸w publicznych dokonuje si臋:
      1)   w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego,
      2)   przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy.

  2.      Zasady i tryb og艂aszania dokument贸w w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego okre艣la ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych /Dz.U.Nr.62,poz.718, ze zm./.

  3.      W Biuletynie Informacji Publicznej.

   搂 134

  1.      Bezpo艣rednie udost臋pnienie do wgl膮du dokument贸w publicznych nast臋puje na wniosek uprawnionego codziennie w godzinach pracy Urz臋du Gminy.
  2.      W贸jt mo偶e ustali膰 rodzaj dokument贸w, do kt贸rych wgl膮d odbywa si臋 w obecno艣ci wyznaczonego pracownika.
  3.      Uprawniony ma prawo do sporz膮dzania w艂asnych notatek i odpis贸w.
  4.      Je偶eli dokument nie mo偶e by膰 udost臋pniony w spos贸b lub formie okre艣lonej we wniosku W贸jt powiadamia o tym w trybie i na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej /Dz.U.Nr112,poz. 1198/.
  5.      Odmowa udost臋pnienia dokumentu nast臋puje w drodze decyzji wydanej w trybie k.p.a. i przepis贸w ustawy o dost臋pie do informacji publicznej.

   搂 135

  W贸jt zapewnia uprawnionym mo偶liwo艣膰 kopiowania dokumentu publicznego z zachowaniem danych umo偶liwiaj膮cych ich identyfikacj臋.

  搂 136

  Na wniosek uprawnionego W贸jt lub wyznaczona przez niego osoba uwierzytelnia kopie przez z艂o偶enie podpisu. 
  Dokument贸w publicznych podlegaj膮cych powszechnej publikacji nie uwierzytelnia si臋.

    137

  W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezb臋dne udost臋pnienie ca艂ego dokumentu, upowa偶niony pracownik sporz膮dza wyci膮g z dokumentu, kt贸ry nast臋pnie podlega uwierzytelnieniu wed艂ug zasad zawartych w 搂136.  Rejestr zmian odwiedzin: 5501
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.047 sekund