Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IX i X


  New Page 1

  Rozdzia艂 IX

  Gospodarka Finansowa Gminy

   

  搂 138

  1.      Gmina gospodark臋 finansow膮 prowadzi samodzielnie i jawnie wed艂ug zasad okre艣lonych w rozdziale 6 ustawy ustrojowej i wed艂ug przepis贸w zawartych w odr臋bnych ustawach.
  2.      Gospodarka finansowa Gminy prowadzona jest na podstawie bud偶et贸w Gminy uchwalonych na ka偶dy rok kalendarzowy.

  搂 139

  1.      Na pocz膮tku ka偶dej kadencji Rada Gminy okre艣la na ca艂膮 kadencj臋 procedur臋 uchwalania bud偶etu. Procedura ta mo偶e w kadencji ulec zmianie, w szczeg贸lno艣ci je偶eli nast膮pi zmiana ustawy o finansach publicznych.
  2.      Przy uchwalaniu bud偶etu gminy nale偶y d膮偶y膰 do przestrzegania zasady jego zr贸wnowa偶enia to znaczy by wydatki bud偶etu nie przekracza艂y dochod贸w. Dochody                    i wydatki bud偶etu Gminy okre艣la si臋 w uchwale bud偶etowej wed艂ug obowi膮zuj膮cych zasad klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych. Niedobory musz膮 mie膰 wskazane 聼r贸d艂o ich pokrycia.

   

  搂 140

  1.      Dochodami Gminy s膮:
     1)      podatki, op艂aty i inne wp艂aty okre艣lone w ustawach jako dochody Gminy,
     2)      dochody z maj膮tku Gminy,
     3)      subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa,
  dochodami gminy mog膮 by膰 te偶:
     4)      wp艂ywy z samo opodatkowania mieszka艅c贸w,
     5)      spadki, zapisy i darowizny,
     6)      dotacje celowe na realizacj臋 zada艅 zleconych i dofinansowanie zada艅 w艂asnych,
     7)      inne dochody.
  2.      Wydatki dokonywane s膮 w miar臋 wp艂yw贸w dochod贸w  bud偶etowych.
  3.      Bez zgody W贸jta Rada nie mo偶e  wprowadzi膰 w projekcie bud偶etu Gminy zmian powoduj膮cych zwi臋kszenie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochod贸w bez jednoczesnego ustanowienia 聼r贸de艂 tych dochod贸w.

   搂 141

  1.      Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
  2.      W贸jt niezw艂ocznie og艂asza uchwa艂臋 bud偶etow膮 i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla akt贸w prawa miejscowego.
  3.      W贸jt informuje mieszka艅c贸w gminy o za艂o偶eniach projektu bud偶etu, kierunkach polityki spo艂ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu 艣rodk贸w bud偶etowych.

  搂 142

  1.      Ka偶de sprawozdanie z wykonania uchwa艂y bud偶etowej oraz z dzia艂alno艣ci finansowej Gminy podlega przed przed艂o偶eniem Radzie sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Komisj臋 Rewizyjn膮. Ustalenia Komisji Rewizyjnej dokonane w toku sprawdzania sprawozda艅  i odpowiednie wnioski z tym zwi膮zane Komisja Rewizyjna przedk艂ada Radzie Gminy przed debat膮 nad udzieleniem W贸jtowi absolutorium.
  2.      Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady w sprawie udzielenia absolutorium lub nieudzielenia podlega  przed jego przed艂o偶eniem Radzie zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 w Rzeszowie.

  搂 143

   Bankow膮 obs艂ug臋 bud偶etu Gminy wykonuje bank wybrany przez Rad臋 w trybie okre艣lonym w przepisach o zam贸wieniach publicznych. Zasady wykonywania obs艂ugi bankowej okre艣la umowa zawarta mi臋dzy W贸jtem a bankiem. W sprawach dotycz膮cych gospodarki finansowej gminy nieuregulowanych w tej cz臋艣ci Statutu ma zastosowanie ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z p贸聼n. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

   搂 144

  1.      So艂ectwa nie tworz膮 w艂asnych bud偶et贸w prowadz膮c swoj膮 dzia艂alno艣膰 w ramach bud偶etu Gminy. Osi膮gni臋te  wp艂ywy, zw艂aszcza z zarz膮du i korzystania z mienia gminnego, so艂ectwa przekazuj膮 do bud偶etu Gminy i o te wp艂ywy wzrastaj膮 艣rodki pozostaj膮ce do dyspozycji tego so艂ectwa. Z bud偶etu Gminy pokrywane s膮 wszelkie wydatki zwi膮zane z potrzebami i dzia艂alno艣ci膮 so艂ectw. Szczeg贸艂owe zasady w tym zakresie okre艣laj膮 statuty so艂ectw.
  2.      So艂ectwa w zakresie przys艂uguj膮cego im mienia samodzielnie zarz膮dzaj膮 mieniem z uwzgl臋dnieniem zasad uchwalonych przez Rad臋.

   

  Rozdzia艂 X

  Postanowienia ko艅cowe

    

  搂 145

  W sprawach nieuregulowanych w Statucie  maj膮 zastosowanie w艂a艣ciwe przepisy dot. organizacji i funkcjonowania organ贸w samorz膮du gminnego.

  搂 146

  Statut wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podkarpackiego.

   

  搂 147

  Z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Gminy uchwalony przez Rad臋 Gminy w dniu 12 listopada 2001 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 5584
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.058 sekund