Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Konkurs


  Nowa strona 1

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  og艂asza

  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

   

  Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym

  38-242 B膮czal Dolny 101

  Szko艂y Podstawowej w Harklowej

  38- 243 Harklowa 353

   

  I. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone przepisami rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa聼dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436, z p贸偶n.zm.).

  II. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰 dokumenty okre艣lone w 搂 1 ust.2 pkt 4 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko艂y lub plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r.Nr 60,poz.373, z p贸聼n.zm.), tj.:

  a)  uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu wraz z koncepcj膮 funkcjonowania i rozwoju szko艂y,

  b) 藝po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz po艣wiadczaj膮cego obywatelstwo kandydata,

  c) 藝偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o:

            sta偶u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

            sta偶u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

            sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym 聳 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,

  d) 藝orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy, o kt贸rym mowa w lit. c,

  e) 藝orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,

  f) 藝za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  g) 藝o艣wiadczenia, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powania dyscyplinarnego,

  h) 藝o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

  i) 藝o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168),

  j) 藝o艣wiadczenia o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 pa聼dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1388,),

  k) 藝orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 聳 w przypadku nauczyciela,

  l) 藝orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  m) 藝o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z p贸聼n. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p贸聼n. zm.),

  n) 藝o艣wiadczenia, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych - w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,

  o) 藝o艣wiadczenia, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z p贸聼n. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  III. Wszelkie sporz膮dzone osobi艣cie przez kandydata dokumenty winny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane. Za艣wiadczenie lekarskie winno by膰 sporz膮dzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, czyli lekarza medycyny pracy. Na 偶膮danie organu prowadz膮cego kandydaci zobowi膮zani s膮 do przedstawienia orygina艂贸w dokument贸w, o kt贸rych mowa z punkcie II lit. b, d, e, k i l .

  IV. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem 聞Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym, Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Harklowej ", w terminie do 27 kwietnia 2016r. do godz.15ºº na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12,pok nr 9 w godzinach urz臋dowania.

  V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn. O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

  Zarz膮dzenie Nr 34/2016  Rejestr zmian odwiedzin: 1713
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.072 sekund