Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie


  Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 115/

  Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 115/07
  W贸jta Gminy w Sko艂yszynie z dnia 2 lipca 2007 roku.

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ臉DU GMINY W SKO艁YSZYNIE

  I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  搂 1

  Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, zwany dalej 聞 Regulaminem" , okre艣la szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 Urz臋du Gminy, zwanego dalej 聞Urz臋dem", zadania i tryb pracy Urz臋du oraz zakresy dzia艂ania poszczeg贸lnych jego kom贸rek organizacyjnych a tak偶e obowi膮zki i uprawnienie os贸b zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urz臋dzie oraz pozosta艂ych pracownik贸w.

  搂 2


  Urz膮d dzia艂a na podstawie:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159Iz p贸聼n. zm.),
  2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.),
  3) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada艅 i kompetencji okre艣lonych w ustawach szczeg贸lnych pomi臋dzy organy gminy a organy administracji rz膮dowej oraz o zmianie niekt贸rych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z p贸聼n. zm.),
  4) uchwa艂y Nr X/79/03 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sko艂yszyn ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 180, poz. 2960),
  5) innych przepis贸w szczeg贸lnych,
  6) niniejszego Regulaminu.

  搂 3

  1. Urz膮d jest biurem (aparatem pracy) realizuj膮cym zadania Rady Gminy, oraz W贸jta.
  2. Urz膮d realizuje tak偶e zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej oraz przyj臋te do realizacji przez organy gminy w drodze porozumie艅 administracyjnych, a tak偶e um贸w cywilno - prawnych.
  Zadania te realizuj膮 referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) Urz臋du wed艂ug swojej w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.

  搂 4

  Urz膮d jest zak艂adem pracy w rozumieniu przepis贸w prawa pracy i ma swoj膮 siedzib臋 w budynku administracyjnym w Sko艂yszynie nr 12.

  搂 5

  U偶yte w tek艣cie Regulaminu okre艣lenia oznaczaj膮:
  1) referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) - podstawowe kom贸rki organizacyjne w Urz臋dzie,
  2) Urz膮d - biuro (aparat pracy) o jakim mowa w 搂 3 i 4 oraz zesp贸艂 pracownik贸w samorz膮dowych w nim zatrudnionych.

  II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZ臉DU

  搂 6


  Prac膮 Urz臋du kieruje W贸jt przy pomocy Zast臋pcy W贸jta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych ).

  搂7


  1 W贸jt odpowiada za ca艂okszta艂t funkcjonowania Urz臋du i realizacj臋 jego zada艅, w szczeg贸lno艣ci przed Rad膮 Gminy.
  2 W贸jt jest s艂u偶bowym prze艂o偶onym wszystkich pracownik贸w Urz臋du.

  搂 8

  W贸jt prowadzi dzia艂alno艣膰 na podstawie rocznych plan贸w pracy zabezpieczaj膮cych realizacj臋 g艂贸wnych cel贸w i zada艅 Urz臋du.

  搂 9

  Zast臋pca W贸jta odpowiada przed W贸jtem za w艂a艣ciwe pe艂nienie zast臋pstwa w czasie jego nieobecno艣ci oraz realizacj臋 powierzonych mu zada艅.

  搂10

  Sekretarz Gminy odpowiada przed W贸jtem za w艂a艣ciw膮 organizacj臋 funkcjonowania Urz臋du, a w szczeg贸lno艣ci za zapewnienie Urz臋dowi odpowiednich warunk贸w do dzia艂ania tak, aby dzia艂anie Urz臋du by艂o praworz膮dne i efektywne. Na podstawie rocznych plan贸w pracy Urz臋du opracowywuje we wsp贸艂dzia艂aniu z kierownikami referat贸w - kom贸rek r贸wnorz臋dnych szczeg贸艂owe plany pracy na okresy kwartalne.

  搂 11

  Skarbnik Gminy odpowiada przed W贸jtem za wszystkie sprawy dotycz膮ce bud偶etu gminy, a w szczeg贸lno艣ci w zakresie przygotowywania projekt贸w bud偶et贸w, ich realizacji i opracowywania analiz i informacji z tym zwi膮zanych, kontroli finansowej jednostek realizuj膮cych bud偶et, sk艂adania lub odmowy z艂o偶enia kontrasygnaty, prowadzenia ksi臋gowo艣ci Urz臋du i innych spraw pokrewnych.

  搂 12

  Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) odpowiadaj膮 przed W贸jtem w granicach zakresu dzia艂ania referat贸w ( kom贸rek r贸wnorz臋dnych ), kt贸rymi kieruj膮. Odpowiedzialno艣膰 ta dotyczy organizacji pracy w referatach (kom贸rkach r贸wnorz臋dnych) i realizacji przez nich zada艅 okre艣lonych w Regulaminie i innych przepisach szczeg贸lnych.

  搂 13

  1. W sk艂ad Urz臋du wchodz膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:

  1/ Referat Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 OA ",
  2/ Referat Gospodarki Przestrzennej , Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwai Handlu kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 GPIR ",
  3/ Referat Bud偶etu i Finans贸w, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 BF ",
  4/ Referat Kultury O艣wiaty i Sportu, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 KO",
  5/ Samodzielne stanowisko pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu PG"
  6/ Stanowisko pracy Radca Prawny, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞RP", II Urz膮d Stanu Cywilnego, kt贸ry przy znakowaniu spraw u偶ywa symbolu 聞 USC ".

  2. W sk艂ad kom贸rek organizacyjnych Urz臋du wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4 wchodz膮:

  1/ w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym:
  a) Sekretariat Urz臋du, u偶ywaj膮cy symbolu 聞 OA-s ",
  b) Stanowiska pracy do spraw obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i zarz膮dzania kryzysowego, u偶ywaj膮ce symbolu, 聞 O A-o ",
  c) Stanowisko pracy do spraw kadrowych i organizacji pracy, u偶ywaj膮ce symbolu 聞OA-k ",
  d) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi Rady Gminy, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 OA-r",
  e) Stanowisko pracy do spraw BHP, u偶ywaj膮ce symbolu 聞OA - n",
  f) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi Urz臋du, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 OA-p "

  2/ w Referacie Gospodarki Przestrzennej , Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Handlu:
  a) Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-b ",
  b) Stanowisko pracy do spraw inwestycji, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-i ",
  c) Stanowisko pracy do spraw zam贸wie艅 publicznych i wsp贸艂pracy z ZGDW, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-z ",
  d) Stanowisko pracy do spraw budowy i utrzymania dr贸g, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-d"
  e) Stanowisko pracy do spraw ochrony 艣rodowiska, rolnictwa i le艣nictwa, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 GPIR-r ",
  f) Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomo艣ciami, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR - g",
  g) Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR - k", h) Stanowisko pracy do spraw dzia艂alno艣ci gospodarczej handlu, us艂ug i profilaktyki alkoholowej, u偶ywaj膮ce symbolu 聞GPIR-h",

  3/ w Referacie Bud偶etu i Finans贸w:
  a) Stanowiska pracy do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej, u偶ywaj膮cesymbolu 聞 BF- b ",
  b) Stanowiska pracy do spraw podatk贸w, u偶ywaj膮ce symbolu 聞 BF-p ",
  c) Stanowiska pracy do spraw windykacji nale偶no艣ci, u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF- w",
  d) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi kasy - u偶ywaj膮ce symbolu 聞 BF-k",
  e) Stanowisko pracy do spraw naliczania p艂ac i pochodnych - u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF- z",
  f) Stanowisko pracy do spraw obs艂ugi finansowej inwestycji - u偶ywaj膮ce symbolu 聞BF - i",

  4/ w Referacie Kultury O艣wiaty i Sportu:
  a) Stanowisko pracy do spraw kultury - u偶ywaj膮ce symbolu 聞KO - k",
  b) Stanowisko pracy do spraw o艣wiaty - u偶ywaj膮ce symbolu 聞KO - o",

  搂 14

  Graficzny schemat organizacyjny Urz臋du okre艣la za艂膮cznik do Regulaminu.

  III. OBOWI慕ZKI I UPRAWNIENIA W脫JTA ORAZ OS脫B ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W URZ臉DZIE

  搂 15

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 W贸jta nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Kierowanie bie偶膮cymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewn膮trz,
  2. Kierowanie Urz臋dem jako zak艂adem pracy,
  3. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
  4. Podejmowanie czynno艣ci nale偶膮cych do kompetencji W贸jta w sprawach nie cierpi膮cych zw艂oki, kt贸re mog膮 zagra偶a膰 interesowi publicznemu, mieniu czy zdrowiu,
  5. Wykonywanie zada艅 z zakresu obrony cywilnej oraz w przypadku zaistnienia kl臋ski 偶ywio艂owej w celach ratowania os贸b i mienia oraz usuwania skutk贸w,
  6. Ustalanie przepis贸w dotycz膮cych organizacji i funkcjonowania Urz臋du w sprawach nie obj臋tych Regulaminem np. w zakresie funduszu nagr贸d, spraw socjalnych, wewn臋trznych instrukcji, regulaminu pracy itp.,
  7. Nadzorowanie realizacji bud偶etu gminy,
  8. Og艂aszanie uchwa艂 Rady Gminy i przedk艂adanie ich organom nadzoru, a tak偶e przedk艂adanie Radzie okresowych sprawozda艅 o przebiegu realizacji oraz wykonaniu uchwa艂, sporz膮dzonych w zwi膮zku ze sprawowaniem bie偶膮cego nadzoru nad ich realizacj膮,
  9. Reprezentowanie Gminy przed organami dzia艂aj膮cymi w sprawach, w kt贸rych gmina wyst臋puje jako strona,
  10. Koordynowanie dzia艂alno艣ci gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych jednostek pomocniczych, w tym w zakresie wykonywania uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego,
  11. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami, organami administracji rz膮dowej, organizacjami politycznymi, spo艂ecznymi i zawodowymi w sprawach dotycz膮cych gminy,
  12. Nadz贸r i kontrola nad sposobem wykorzystania mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sk艂adanie z tym zwi膮zanych informacji oraz przedk艂adanie Radzie Gminy stosownych uwag, wniosk贸w i propozycji,
  13. Uczestniczenie w pracach organ贸w zwi膮zk贸w i porozumie艅 komunalnych, do kt贸rych gmina przyst膮pi,
  14. Sprawowanie og贸lnego nadzoru nad funkcjonowaniem w ramach Urz臋du kontroli wewn臋trznej oraz wykonywaniem czynno艣ci kontrolnych wobec gminnych jednostek organizacyjnych,
  15. Powo艂ywanie rzecznika dyscyplinarnego i nadzorowanie jego pracy,
  16. Udzielanie pe艂nomocnictw w sprawach nale偶膮cych do jego wy艂膮cznej kompetencji,
  17. Podejmowanie w interesie gminy inicjatyw i dzia艂a艅 w sprawach nie zastrze偶onych dla innych organ贸w gminy,
  18. Wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych oraz zleconych przez Rad臋 Gminy,
  19. Wsp贸艂dzia艂anie z pos艂ami i senatorami z terenu wojew贸dztwa podkarpackiego.

  搂 16

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Zast臋pcy W贸jta Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Zast臋powanie W贸jta Gminy w czasie jego nieobecno艣ci,
  2. Pe艂nienie bezpo艣redniego nadzoru nad:
  a) funkcjonowaniem szk贸艂 i przedszkoli, Referatu O艣wiaty i Kultury oraz Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂,
  b) dzia艂alno艣ci膮 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,
  c) pozyskiwaniem funduszy europejskich dla Gminy Sko艂yszyn oraz prac膮 na stanowisku pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych,
  3. Przygotowywanie materia艂贸w do bie偶膮cej publikacji oraz odpowiedzialno艣膰 za aktualny stan BIP w Urz臋dzie Gminy,
  4. Wsp贸艂praca z Rad膮 Gminy i jej Komisjami w zakresie powierzonych zada艅,
  5. Wykonywanie innych zada艅 powierzonych przez W贸jta Gminy,

  搂17

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Sekretarza Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Sprawowanie bie偶膮cego nadzoru nad stanem organizacji i funkcjonowanie Urz臋du, nadzorowanie czasu pracy pracownik贸w oraz zg艂aszanie W贸jtowi wniosk贸w i propozycji maj膮cych na celu usprawnianie pracy Urz臋du,
  2. Zapewnienie zgodno艣ci z prawem projekt贸w rozstrzygni臋膰 w og贸lnych i indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  3. Nadz贸r nad wdra偶aniem uchwa艂 Rady, odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe i terminowe przygotowanie materia艂贸w pod obrady Rady i Komisji,
  4. Ustalanie na podstawie Regulaminu i przepis贸w szczeg贸lnych propozycji zakres贸w zada艅 referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz zakres贸w czynno艣ci poszczeg贸lnych pracownik贸w,
  5. Opracowywanie kwartalnych plan贸w pracy Urz臋du i organizacyjne zabezpieczenie ich realizacji,
  6. Opracowywanie materia艂贸w dla potrzeb 艣rodk贸w masowego przekazu w zakresie okre艣lonym przez W贸jta oraz reprezentowanie W贸jta w tych偶e 艣rodkach po uzgodnieniu stanowiska z W贸jtem,
  7. Zapewnienia w艂a艣ciwej obs艂ugi interesant贸w, a tak偶e rzetelnego i terminowego za艂atwiania spraw obywateli,
  8. Nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji w sprawach osobowych pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  9. Prowadzeniem rejestr贸w gminnych jednostek organizacyjnych, skarg i wniosk贸w, kontroli zewn臋trznej,
  10. Zapewnienie przestrzegania w Urz臋dzie przepis贸w o tajemnicy pa艅stwowej i s艂u偶bowej oraz dotycz膮cych porz膮dku i dyscypliny pracy, dbanie o wygl膮d budynku Urz臋du i jego otoczenia,
  11. Nadzorowanie przestrzegania w Urz臋dzie wewn臋trznych przepis贸w, instrukcji specjalistycznych itp.,
  12. Inicjowanie i tworzenie warunk贸w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  13. Wyst臋powanie do W贸jta w sprawach zatrudnienia pracownik贸w ich wynagrodzenia i awansowania, odznaczenia oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy dla potrzeb W贸jta oraz Rady Gminy,
  14. Wydawanie za艣wiadcze艅 i po艣wiadcze艅 urz臋dowych 艂膮cz膮cych si臋 z funkcjonowaniem gminy,
  15. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w ramach wymiany do艣wiadcze艅 oraz w sprawach zleconych przez W贸jta,
  16. Zapewnienie zaopatrzenia Urz臋du w niezb臋dny sprz臋t i materia艂y biurowe oraz przybory kancelaryjne, a tak偶e wykonywanie wszystkich funkcji kierownika administracyjnego urz臋du,
  17. Organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Urz臋du dla om贸wienia realizacji zada艅 i ustalenia kierunk贸w, metod i form dzia艂ania Urz臋du,
  18. Kierowanie Referatem Organizacyjno - Administracyjnym,
  19. Wykonywanie zada艅 powierzonych dora聼nie przez W贸jta, bezpo艣rednio przez Rad臋 Gminy oraz wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych.

  搂18

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 Skarbnika Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Realizacja bud偶etu Gminy zw艂aszcza w zakresie: przygotowywanie projekt贸w procedur uchwalania bud偶etu i projekt贸w bud偶etu, bie偶膮cej realizacji bud偶etu i opracowania analiz z tym zwi膮zanych, opracowywanie kompleksowych sprawozda艅 i informacji zwi膮zanych z opracowywaniem projekt贸w bud偶etu i jego realizacj膮,
  2. Organizowanie gospodarki finansowej gminy w艂膮cznie z opiniowaniem wszystkich decyzji organ贸w gminy, gminnych jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych wywo艂uj膮cych skutki finansowe dla bud偶etu gminy,
  3. Organizowanie kontroli dzia艂alno艣ci gospodarczej i finansowej gminnych jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. Wykonywanie zada艅 g艂贸wnego ksi臋gowego Urz臋du,
  5. Realizowanie przepis贸w prawnych o dochodach i finansach gminy, o podatkach, op艂acie skarbowej i innych o podobnym charakterze - w zakresie 艂膮cz膮cym si臋 z bud偶etem gminy,
  6. Kierowanie Referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  7. Wykonywanie zada艅 zleconych przez organy gminy i W贸jta.

  搂19

  Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Planowanie, organizowanie i kierowanie prac膮 referatu (kom贸rki r贸wnorz臋dnej) w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonania zada艅 ustalonych dla referatu (kom贸rki r贸wnorz臋dnej) oraz opracowywanie projekt贸w zakres贸w czynno艣ci podleg艂ych pracownik贸w,
  2. Udzielanie wskaz贸wek i pomocy podleg艂ym pracownikom co do sposobu za艂atwiania przydzielonych im spraw pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym,
  3. Doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnienie organizacji i techniki pracy,
  4. Bie偶膮ca analiza zawartych um贸w,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urz臋du oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi spoza urz臋du,
  6. Zapewnienie w podleg艂ym referacie (kom贸rce r贸wnorz臋dnej) przestrzegania dyscypliny pracy oraz w艂a艣ciwego wykorzystania czasu pracy przez pracownik贸w,
  7. Wyst臋powanie do Sekretarza Gminy z wnioskami kadrowymi w sprawie zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyr贸偶niania podleg艂ych pracownik贸w oraz dotycz膮cymi ich odpowiedzialno艣ci s艂u偶bowej,
  8. Ponoszenie odpowiedzialno艣ci za rzetelno艣膰 stwierdze艅, ustale艅 i danych dotycz膮cych prowadzonych spraw zw艂aszcza rozstrzyganych decyzjami administracyjnymi oraz danych statystycznych,
  9. Dokonywanie analizy um贸w zawieranych z podmiotami wykonuj膮cymi okre艣lone zadania na rzecz gminy na etapie przygotowania projektu umowy, realizacji umowy z uwzgl臋dnieniem skutk贸w dla bud偶etu gminy i osi膮gni臋tych efekt贸w,
  10. Wykonywanie zada艅 zleconych dodatkowo przez W贸jta oraz Sekretarza Gminy w sprawach nale偶膮cych do ich kompetencji.

  搂 20

  1. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) wydaj膮 decyzje administracyjne na podstawie imiennego upowa偶nienia udzielonego im poprzez W贸jta w zakresie spraw okre艣lonych w upowa偶nieniu.
  2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do podpisywania pism i dokument贸w wychodz膮cych na zewn膮trz Urz臋du.

  IV. ZADANIA WSP脫LNE REFERAT脫W / KOM脫REK R脫WNORZ臉DNYCH /

  搂 21


  Zadania wsp贸lne realizowane przez wszystkie referaty (kom贸rki organizacyjne) obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci:
  1. Znajomo艣膰 tre艣ci i w艂a艣ciwe stosowanie akt贸w normatywnych organ贸w w艂adzy i administracji rz膮dowej oraz organ贸w samorz膮dowych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przepis贸w gminnych obowi膮zuj膮cych na terenie gminy,
  2. Przygotowywanie projekt贸w przepis贸w gminnych i innych akt贸w normatywnych organ贸w Gminy oraz rozstrzygni臋膰 w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  3. Realizacje przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z obronno艣ci膮 kraju, szczeg贸lnie w zakresie dotycz膮cym gminy w ramach obrony cywilnej, zapewnieniem porz膮dku i bezpiecze艅stwa w gminie, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska itp. - w zakresie okre艣lonym przepisami szczeg贸lnymi,
  4. Wsp贸艂dzia艂anie z jednostkami pomocniczymi gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w zakresie realizacji zada艅 gospodarczych,
  6. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z w艂a艣ciwo艣ci膮 rzeczow膮 i miejscow膮 organ贸w Gminy i przez nie za艂atwianych,
  7. Realizowanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z wyborami, referendami oraz statystyk膮 pa艅stwow膮 i inn膮 sprawozdawczo艣ci膮.

  搂 22

  Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz pracownicy w nich zatrudnieni poza sprawami, o jakich mowa w 搂 19 maj膮 do realizacji dalsze wsp贸lne zadania, a w szczeg贸lno艣ci:
  1. Podnoszenie kwalifikacji i umiej臋tno艣ci zawodowych poprzez pe艂n膮 znajomo艣膰 przepis贸w z dziedziny prawa administracyjnego (materialnego i procedur administracyjnych) oraz z innych dziedzin prawa w zakresie niezb臋dnych do prawid艂owego za艂atwiania spraw,
  2. Zapoznawanie si臋 z orzecznictwem s膮dowym ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem orzecznictwa S膮du Najwy偶szego, Naczelnego S膮du Administracyjnego oraz Wojew贸dzkich S膮d贸w Administracyjnych w zakresie dotycz膮cym samorz膮du terytorialnego oraz uwzgl臋dniania tego orzecznictwa przy za艂atwieniu spraw bie偶膮cych,
  3. Wsp贸艂dzia艂anie w ramach wymiany do艣wiadcze艅 z innymi gminami oraz ponadgminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  4. Nawi膮zywanie w艂a艣ciwego kontaktu z mieszka艅cami gminy oraz stronami za艂atwiaj膮cymi swoje sprawy w Urz臋dzie,
  5. Wsp贸艂dzia艂anie z organami nadzoru oraz drugiej instancji w rozumieniu kodeksu post臋powania administracyjnego, tak偶e organami kontroli zewn臋trznej.

  V. ZADANIA W艁ASNE REFERAT脫W / KOM脫REK R脫WNORZ臉DNYCH /

  搂 23

  Do referatu Organizacyjno - Administracyjnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie sekretariatu Urz臋du,
  2. Administrowanie obiektami Urz臋du, prowadzenie obs艂ugi gospodarczej i socjalnej Urz臋du,
  3. Prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w Urz臋du oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. Prowadzenie archiwum zak艂adowego,
  5. Organizowanie wykonania uchwa艂 Rady Gminy, prowadzenie ich zbior贸w i ich udost臋pnianie do wgl膮du zainteresowanych,
  6. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosk贸w kierowanych do Urz臋du i czuwanie nad tokiem ich za艂atwiania,
  7. Zapewnienie obs艂ugi techniczno - organizacyjnej organ贸w gminy tj. Rady Gminy oraz kancelaryjnej Przewodnicz膮cego Rady, komisji Rady, klub贸w radnych, W贸jta i Sekretarza Urz臋du w zwi膮zku z realizacj膮 ich zada艅,
  8. Organizacja pracy z organami so艂ectw,
  9. Udzielanie zainteresowanym informacji o zakresach dzia艂ania organ贸w administracji rz膮dowej i samorz膮dowej,
  10. Podawanie do publicznej wiadomo艣ci materia艂贸w o pracy organ贸w gminy, a w szczeg贸lno艣ci publikowania przepis贸w gminnych, obwieszcze艅, komunikat贸w itp. zawieraj膮cych informacj臋 o charakterze publicznym,
  11. Wykonywanie zada艅 艂膮cz膮cych si臋 z wyborami, referendami oraz statystyk膮 pa艅stwow膮 w zakresie nie nale偶膮cym do w艂a艣ciwo艣ci innych referat贸w,
  12. Nadz贸r nad ca艂okszta艂tem pracy Urz臋du w zakresie jego organizacji i funkcjonowania,
  13. Prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
  14. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludno艣ci / dowod贸w osobistych /,
  15. Wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej / o kompetencjach og贸lnych oraz specjalnych /, ze stowarzyszeniami, organizacjami spo艂ecznymi, zwi膮zkami zawodowymi i tak偶e z organami samorz膮dowymi innych gmin,
  16. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej i porz膮dku publicznego w tym zbi贸rek publicznych i zgromadze艅,
  17. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt 1-16 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia w Referacie przez W贸jta Gminy.

  搂 24

  Do Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Handlu nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
  2. Wsp贸艂dzia艂anie z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w w celu ochrony istniej膮cych na terenie gminy d贸br kultury, szczeg贸lnie zabytk贸w wpisanych do w艂a艣ciwo艣ci rejestr贸w,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu budowy urz膮dze艅 infrastruktury technicznej, zarz膮dzanie nimi i zapewnienie im sprawno艣ci technicznej, w szczeg贸lno艣ci wodoci膮g贸w, kanalizacji, dr贸g, most贸w, 艣rodk贸w 艂膮czno艣ci, o艣wietlenia itp.,
  4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zarz膮dzanie budynkami gminnymi i lokalami,
  5. Organizowanie i prowadzenie wykonawstwa przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych, tak偶e remont贸w finansowanych z bud偶etu gminy,
  6. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
  7. Administrowanie 艣rodkami Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej,
  8. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska,
  9. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo wodne,
  10. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy o ochronie przyrody,
  11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z nazwami ulic, plac贸w i oznaczeniem nieruchomo艣ci numerami porz膮dkowymi,
  12. Organizowanie prac interwencyjnych i rob贸t publicznych,
  13. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
  14. Prowadzenie spraw dotycz膮cych produkcji rolnej oraz zwi膮zanych z realizacj膮 ustaw o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych, ochronie ro艣lin uprawnych, o ochronie przyrody, o lasach oraz innych przepis贸w szczeg贸lnych,
  15. Prowadzenie spraw wynikaj膮cych z prawa 艂owieckiego,
  16. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z hodowl膮 zwierz膮t gospodarskich oraz wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie ze s艂u偶bami weterynaryjnymi,
  17. Realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o zwalczaniu zara聼liwych chor贸b zwierz臋cych,
  18. Wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej o kompetencjach og贸lnych oraz specjalnymi w sprawach okre艣lonych w pkt 15-18,
  19. Za艂atwianie spraw zwi膮zanych z melioracj膮 grunt贸w i stosunkami wodnymi na gruntach oraz dotycz膮cych funkcjonowania sp贸艂ek wodnych,
  20. Prowadzenie spraw mechanizacji rolnictwa i post臋pu technicznego w rolnictwie,
  21. Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
  22. Realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o statystyce publicznej w zakresie dotycz膮cym rolnictwa,
  23. Prowadzenie spraw socjalnych rolnik贸w i cz艂onk贸w ich rodzin,
  24. Prowadzenie ca艂o艣ci spraw zwi膮zanych z zarz膮dzaniem zasobami grunt贸w gminnych ( stanowi膮cych mienie komunalne),
  25. Nabywanie, zbywanie, przekazywanie w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋 lub najem grunt贸w gminnych, tak偶e budynk贸w gminnych,
  26. Dokonywanie podzia艂u nieruchomo艣ci dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  27. Podejmowanie niezb臋dnych czynno艣ci w celu wyw艂aszczenia nieruchomo艣ci na rzecz gminy,
  28. Regulowanie spraw w艂asno艣ci mienia gminy, wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami administracji pa艅stwowej, biurami notarialnymi, s膮dami powszechnymi, innymi gminami oraz osobami fizycznymi,
  29. Prowadzenie spraw rekultywacji grunt贸w nie nale偶膮cych do kompetencji organ贸w administracji rz膮dowej,
  30. Kontrola wykorzystania grunt贸w zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wy艂膮czeniu ich z produkcji rolnej,
  31. Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
  32. Wsp贸艂dzia艂anie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,
  33. Analizowanie stanu zabezpieczenia gminy przed powodziami i podejmowanie dzia艂a艅 z tym zwi膮zanych,
  34. Ewidencja dzia艂alno艣ci gospodarczej w gminie,
  35. Ustalanie i realizacja gminnych program贸w profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych, narkomanii i innych patologii spo艂ecznych,
  36. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt 1-35 skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.

  搂 25

  Do Referatu Bud偶etu i Finans贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Przygotowanie projekt贸w bud偶etu gminy,
  2. Gromadzenie dochod贸w i dokonywanie wydatk贸w bud偶etowych,
  3. Prowadzenie gospodarki funduszami b臋d膮cymi w dyspozycji gminy,
  4. Prowadzenie analiz zwi膮zanych z realizacj膮 bud偶etu gminy oraz przedk艂adanie wniosk贸w z tym zwi膮zanych Radzie Gminy,
  5. Dokonywanie wymiar贸w oraz pob贸r podatk贸w i op艂at lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  6. 艢ci膮ganie nale偶no艣ci Gminy innych ni偶 podatki i op艂aty lokalne, a w szczeg贸lno艣ci ustalonych gminie na podstawie um贸w cywilno- prawnych,
  7. Prowadzenie obs艂ugi kasowej i ksi臋gowej Urz臋du,
  8. Dokonywanie kontroli gospodarki finansowej jednostek i zak艂ad贸w bud偶etowych oraz innych jednostek organizacyjnych podporz膮dkowanych Radzie Gminy, tak偶e so艂ectw,
  9. Prowadzenie ksi臋gowo艣ci dochod贸w i wydatk贸w so艂ectw,
  10. Prowadzenie bud偶etowej ewidencji maj膮tku gminy,
  11. Wsp贸艂praca z Regionaln膮 Izb膮 Obrachunkow膮, Urz臋dem Skarbowym i bankiem wykonuj膮cym obs艂ug臋 kasow膮 gminy,
  12. Koordynowanie opracowywanych projekt贸w program贸w rozwoju gospodarczego gminy,
  13. Rozliczanie pod wzgl臋dem materia艂owo - finansowym zada艅 inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy,
  14. Opracowywanie obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci z zakresu zada艅 realizowanych w Referacie,
  15. Prowadzenie innych spraw ni偶 wymienione w pkt 1-14 wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych oraz skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.

  搂 26

  Do Referatu O艣wiaty i Kultury nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacj膮 plac贸wek o艣wiatowych,
  2. Realizowanie zada艅 organu nadzoruj膮cego w zakresie stosunku pracy dyrektor贸w szk贸艂,
  3. Wsp贸艂praca z organem sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny,
  4. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie o艣wiaty, kultury i sportu,
  5. Sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Gminy,
  6. Organizowanie gminnych imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych oraz wsp贸艂organizowanie sportowych imprez szkolnych,
  7. Prowadzenie ewidencji d贸br kultury,
  8. Zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunk贸w dzia艂ania oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej,
  9. Prowadzenie nadzoru nad prac膮 Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie,
  10. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt od 1 - 9 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia w Referacie przez W贸jta Gminy.

  搂 27

  Do zada艅 samodzielnego stanowiska pracy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 Gminy,
  2. Przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla Gminy,
  3. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie realizowanych zada艅,
  4. Prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
  5. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  6. Organizacja wsp贸艂pracy Gminy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi
  7. Wydawanie gazety gminnej,
  8. Prowadzenie innych spraw ni偶 okre艣lone w pkt od 1 - 7 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w i skierowanych do za艂atwienia przez W贸jta Gminy.
  搂 28 Do zada艅 radcy Prawnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Wykonywanie obs艂ugi prawnej Urz臋du wed艂ug zasad okre艣lonych w ustawie o radcach prawnych,
  2. Informowanie W贸jta Gminy o zmianach w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym w zakresie dzia艂alno艣ci samorz膮du terytorialnego,
  3. Informowanie W贸jta Gminy o uchybieniach w dzia艂alno艣ci Urz臋du w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybie艅,
  4. Reprezentowanie organ贸w Gminy oraz W贸jta Gminy przed organami orzekaj膮cymi na podstawie i w granicach udzielonych upowa偶nie艅.

  搂 29

  Do Urz臋du Stanu Cywilnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. Wykonywanie zada艅 nale偶膮cych do Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego,
  2. Prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opieku艅czego oraz wynikaj膮cych z kodeksu post臋powania cywilnego, a 艂膮cz膮cych si臋 z nimi.

  搂 30

  1. Kierownicy Referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) na podstawie zada艅 poszczeg贸lnych referat贸w okre艣lonych w paragrafach 21 - 26 ustalaj膮 szczeg贸艂owe zakresy spraw za艂atwianych w referatach oraz dokonuj膮 pomi臋dzy podleg艂ych pracownik贸w ich podzia艂u okre艣laj膮c wyczerpuj膮co dla nich uprawnienia, obowi膮zki, odpowiedzialno艣膰, tak偶e wzajemne zast臋pstwo.
  Materia艂y te przedk艂adaj膮 W贸jtowi Gminy poprzez Sekretarza Gminy.
  2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do Samodzielnego stanowiska pracy, Kierownika Urz臋dy Stanu Cywilnego oraz Radcy Prawnego.
  3. W贸jt Gminy na podstawie materia艂贸w, o jakich mowa w ust臋pach 1 i 2 zarz膮dzeniem okre艣li szczeg贸艂owe zakresy spraw za艂atwianych przez poszczeg贸lne referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) i ustali dla pracownik贸w Urz臋du zakresy czynno艣ci.

  VI ORGANIZACJA PARCY W URZ臉DZIE

  搂 31

  1. Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urz臋du jego dzia艂alno艣膰 oparta jest na:
  1/ rocznych programach dzia艂ania, obejmuj膮cych istotne dla Gminy zadania przewidziane do realizacji w obecnym roku; przepis 搂 8 ma tutaj odpowiedniezastosowanie,
  2/ operatywnych planach pracy dotycz膮cych ca艂ego Urz臋du lub poszczeg贸lnychreferat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych),
  3/ p贸艂rocznych planach narad zwo艂ywanych przez W贸jta Gminy.
  2. Programy dzia艂ania i plany o jakich mowa a ust. 1 obejmuj膮 tak偶e zadania wynikaj膮ce z wsp贸艂dzia艂ania z organami administracji rz膮dowej, Sejmikiem Samorz膮dowym, zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami spo艂ecznymi i technicznymi, innymi gminami,
  3. Szczeg贸艂owe zasady opracowywania program贸w dzia艂ania Urz臋du oraz plan贸w pracy i narad, sposobu ich realizacji i sprawozdawczo艣ci z tym zwi膮zanej okre艣la W贸jt Gminy.

  搂 32

  Bie偶膮cy nadz贸r nad realizacj膮 rocznych program贸w dzia艂ania Urz臋du sprawuje Sekretarz Gminy, kt贸ry okresowo sk艂ada W贸jtowi Gminy sprawozdania z tym zwi膮zane. W贸jt Gminy na podstawie sprawozda艅 Sekretarza Gminy oraz w艂asnych ustale艅 dokonuje oceny stanu realizacji zada艅 uj臋tych w rocznym programie dzia艂ania Urz臋du oraz podejmuje stosowne czynno艣ci w celu zapewnienia ich realizacji.

  搂 33

  Nadz贸r nad realizacj膮 operatywnych plan贸w pracy dotycz膮cych ca艂ego Urz臋du sprawuje Sekretarz Gminy, a takich plan贸w dotycz膮cych poszczeg贸lnych referat贸w (kom贸rek organizacyjnych) ich kierownicy.

  搂 34

  Stan realizacji rocznych program贸w dzia艂ania oraz operatywnych plan贸w pracy omawiany jest okresowo na odprawach s艂u偶bowych z udzia艂em wszystkich pracownik贸w Urz臋du.

  搂 35

  1. W贸jt Gminy zwo艂uje okresowe narady i odprawy s艂u偶bowe z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w 搂 11 pkt 1 Statutu Gminy, so艂tysami oraz pracownikami Urz臋du.
  2. Sekretarz Gminy odpowiada za w艂a艣ciwe przygotowanie narad i odpraw s艂u偶bowych pod wzgl臋dem organizacyjnym i merytorycznym. Wsp贸艂dzia艂a w tym zakresie z kierownikami referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych).
  3. Za nale偶yte przygotowanie narad i odpraw s艂u偶bowych w zakresie obs艂ugi techniczno - kancelaryjnej odpowiada Referat Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry:
  1/ zawiadamia o naradzie jej uczestnik贸w,
  2/ sporz膮dza listy obecno艣ci oraz szczeg贸艂owy porz膮dek narady,
  3/ sporz膮dza zwi臋z艂y protok贸艂 z przebiegu narady,
  4/ prowadzi ewidencj臋 podj臋tych ustale艅 na naradzie,
  5/ przekazuje podj臋te ustalenia na naradzie do realizacji oraz nadzoruje ich realizacj臋.
  4. Sekretarz Gminy przedstawia W贸jtowi Gminy okresowe informacje o stanie realizacji ustale艅 podj臋tych na naradach.

  搂 36

  Dzia艂alno艣膰 kontrolna Urz臋du polega na prowadzeniu kontroli wewn臋trznych i kontroli zewn臋trznych. Prowadz膮 j膮 w ramach swoich w艂a艣ciwo艣ci W贸jt Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz imiennie upowa偶nieni przez W贸jta inni pracownicy Urz臋du.

  搂 37

  1. Kontroli wewn臋trznej podlegaj膮 b膮d聼 referaty (kom贸rki r贸wnorz臋dne) b膮d聼 te偶 wyodr臋bnione ich kom贸rki organizacyjne lub poszczeg贸lne stanowiska pracy (poszczeg贸lni pracownicy).
  2. Szczeg贸艂owe zasady przeprowadzania kontroli wewn臋trznej okre艣la W贸jt Gminy zarz膮dzeniem wewn臋trznym.

  搂 38

  Stan organizacji i funkcjonowania Urz臋du podlega r贸wnie偶 kontroli wykonywanej przez Rad臋 Gminy, Komisje Rady a zw艂aszcza Komisj臋 Rewizyjn膮. Zasady i tryb wykonywania kontroli poprzez wymienione organy okre艣laj膮 odr臋bne ustalenia.

  搂 39

  1. Kontrole zewn臋trzne prowadzone s膮 w gminnych jednostkach organizacyjnych imog膮 one mie膰 charakter kontroli:
  1/ kompleksowych,
  2/ problemowych (wycinkowych),
  3/ dora聼nych (interwencyjnych), 4/ sprawdzaj膮cych (rekontroli).
  2. Przeprowadzenie kontroli kompleksowych, pokompleksowych, problemowych i sprawdzaj膮cych zarz膮dza wy艂膮cznie W贸jt Gminy, przeprowadzenie kontroli dora聼nych zarz膮dzi膰 mo偶e tak偶e Sekretarz i Skarbnik Gminy.

  搂 40

  1. Kontrole zewn臋trzne prowadzone s膮 na podstawie rocznych kierunkowych plan贸w kontroli okre艣laj膮cych, co najmniej jednostki, w kt贸rych kontrola ma by膰 przeprowadzona, tematyk臋 kontroli, przybli偶ony termin kontroli, cel jaki chce si臋 osi膮gn膮膰 na podstawie materia艂贸w z kontroli oraz w miar臋 mo偶liwo艣ci pracownik贸w (osoby) odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.
  2. Na podstawie rocznych kierunkowych plan贸w kontroli mog膮 by膰 opracowywane plany szczeg贸艂owe na kr贸tsze okresy czasu, (np. p贸艂roczne, kwartalne). O potrzebie opracowania takich plan贸w rozstrzyga Sekretarz Gminy.
  3. Sekretarz Gminy ponosi przed W贸jtem Gminy odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe planowanie kontroli zewn臋trznych, za w艂a艣ciwe ich przygotowanie i przeprowadzenie oraz w艂a艣ciwe wykorzystanie materia艂贸w z kontroli. Dzia艂alno艣膰 Sekretarza w tym zakresie podlega akceptacji przez W贸jta Gminy.

  搂 41

  Szczeg贸艂owe zasady planowania, organizowania i przeprowadzenia kontroli zewn臋trznych okre艣la W贸jt Gminy zarz膮dzeniem wewn臋trznym.

  VII UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENT脫W I PISM

  搂 42

  1. Do wy艂膮cznej akceptacji i podpisu W贸jta Gminy s膮:
  1/ sprawy dotycz膮ce organizacji i funkcjonowania Urz臋du oraz zwi膮zane z jego dzia艂alno艣ci膮,
  2/ zarz膮dzenia i inne akty normatywne,
  3/ decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawach nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej i miejscowej W贸jta,
  4/ zarz膮dzenia przeprowadzania kontroli i upowa偶nienia do ich przeprowadzeni w zakresie, o jakim mowa w rozdziale VI Regulaminu, oraz zarz膮dzenia, wyst膮pienia i zalecenia pokontrolne,
  5/ sprawy zwi膮zane z wszczynaniem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, 6/ pe艂nomocnictwa procesowe oraz upowa偶nienia do za艂atwiania w imieniu W贸jta spraw okre艣lonych w upowa偶nieniu, II pisma skierowane do:
  a) Wojewody, Wice-wojewod贸w i dyrektor贸w wydzia艂贸w Urz臋du Wojew贸dzkiego,
  b) Sejmiku Samorz膮dowego, Marsza艂ka i Wicemarsza艂k贸w Wojew贸dztwa oraz Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego,
  c) kierownik贸w naczelnych i centralnych organ贸w administracji pa艅stwowej,
  d) organ贸w 艣cigania i wymiaru sprawiedliwo艣ci,
  e) organ贸w kontroli pa艅stwowej,
  f) organ贸w administracji drugiej instancji.
  8/ materia艂y i dokumenty przedstawiane pod obrady Rady Gminy i jej organ贸w,w szczeg贸lno艣ci projekty bud偶etu, sprawozdania z wykonania bud偶etu, projekty uchwa艂 oraz inne materia艂y opracowywane i przedk艂adane stosownie do plan贸w pracy Rady i jej organ贸w,
  9/ odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i wnioski komisji Rady Gminy,
  |10/ korespondencj臋 wynikaj膮c膮 z uprawnie艅 W贸jta jako szefa OC Gminy,
  11/ korespondencje z plac贸wkami dyplomatycznymi i konsularnymi pa艅stw obcych,
  12/ korespondencj臋 kierowan膮 w imieniu gminy do organ贸w zwi膮zk贸w zawodowych, partii politycznych, organizacji spo艂ecznych, tak偶e pos艂贸w i senator贸w,
  13/ odpowiedzi na zarz膮dzenia, wyst膮pienia i zalecenia pokontrolne organ贸w przeprowadzaj膮cych w gminie kontrole,
  14/ sprawy kadrowe:
  a) dotycz膮ce nawi膮zania, zmian, rozwi膮zania stosunk贸w pracy z pracownikami Urz臋du,
  b) dotycz膮ce kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach nie zastrze偶onych do w艂a艣ciwo艣ci Rady Gminy,
  c) inne sprawy kadrowe nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej W贸jta poza wymienionymi pod lit. a i b,
  15/ wnioski o nadanie odznacze艅 pa艅stwowych i resortowych,
  16/ korespondencj臋 wynikaj膮c膮 z nadzoru nad dzia艂alno艣ci jednostek organizacyjnych gminy,
  17/ sprawy z zakresu gospodarowania mieniem i finansami Urz臋du Gminy, 18/pisma zastrze偶one do podpisu W贸jta odr臋bnymi decyzjami lub maj膮ce ze wzgl臋du na sw贸j charakter specjalne znaczenie, 2. W czasie nieobecno艣ci W贸jta Gminy w sprawach okre艣lonych w ust. 1 podejmuje i podpisuje pisma zast臋puj膮cy go Zast臋pca W贸jta Gminy.

  搂 43

  1. Sekretarz oraz Skarbnik Gminy podpisuj膮:
  1/ odpowiedzi na pisma imiennie do nich skierowane,
  2/ decyzje, pisma i dokumenty w sprawach imiennie okre艣lonych w udzielonym im przez W贸jta Gminy upowa偶nieniu do ich za艂atwiania, 3/ inne pisma 艂膮cz膮ce si臋 z zakresem ich obowi膮zk贸w nie zastrze偶one dla W贸jta Gminy.
  2. Kierownicy referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych) podpisuj膮 pisma dotycz膮ce zakresu dzia艂ania referat贸w, kt贸rymi kieruj膮, a niezastrze偶onych do podpisu W贸jta, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy,
  3. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 maj膮 odpowiednie zastosowanie do pracownik贸w Urz臋du, je偶eli dzia艂aj膮 w ramach udzielonych przez W贸jta Gminy upowa偶nie艅 oraz w przypadkach zast臋powania kierownik贸w referat贸w (kom贸rek r贸wnorz臋dnych).

  搂 44

  Korespondencja lub dokumenty, z kt贸rych wynikaj膮 okre艣lone zobowi膮zania i skutki finansowe wymagaj膮 uzgodnienia ze Skarbnikiem Gminy, kt贸ry na dow贸d uzgodnienia parafuje je na kopii.

  搂 45

  Przygotowywane w Urz臋dzie decyzje, dokumenty i pisma powinny odpowiada膰 wymogom okre艣lonym w przepisach prawa materialnego i proceduralnego oraz obowi膮zuj膮cej instrukcji kancelaryjnej.

  VIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  搂 46

  Porz膮dek wewn臋trzny w Urz臋dzie a tak偶e zwi膮zany z procesem pracy obowi膮zki Urz臋du i pracownik贸w okre艣la ustalony przez W贸jta Gminy Regulamin Pracy pracownik贸w Urz臋du.

  搂 47

  1. Na okres nieobecno艣ci w pracy pracownik贸w Urz臋du zadania nieobecnych wykonuj膮 zast臋puj膮cy ich pracownicy, a gdy i ci s膮 nieobecni w pracy zast臋pc贸w wyznaczaj膮 bezpo艣redni prze艂o偶eni s艂u偶bowi.
  2. Przy zmianach personalnych pracownik贸w Urz臋du obowi膮zuje zasada protokolarnego przekazania sprz臋tu i urz膮dze艅 biurowych, przybor贸w kancelaryjnych, teczek rzeczowych i za艂atwianych spraw, tak偶e zakresu obowi膮zk贸w i uprawnie艅.

  搂 48

  Bie偶膮cej wyk艂adni przepis贸w Regulaminu dokonuje W贸jt Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 1346
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.041 sekund