Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Regulamin Organizacyjny Urz臋dy Gminy w Sko艂yszynie - ci膮g dalszy


  Nowa strona 3

  Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami
  1. W zakresie gospodarki gruntami:
  1/ gospodarowanie nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣ci jednostki samorz膮du terytorialnego,
  2/ tworzenie zasobu nieruchomo艣ci,
  3/ zbywanie, obci膮偶anie, udost臋pniania w innych formach cywilno - prawnych nieruchomo艣ci innym podmiotom - w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, 4/ ustalanie cen sprzedawanych nieruchomo艣ci, op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego i zarz膮du nieruchomo艣ciami oraz innych op艂at, 5/ korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci, 6/ dokonywanie zmiany nieruchomo艣ci,
  2. W zakresie zasob贸w grunt贸w:
  1/ podejmowanie uchwa艂 w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata,
  2/ ewidencjonowanie nieruchomo艣ci,
  3/ naliczanie nale偶no艣ci za grunty udost臋pniane z gminnego zasobu, 4/ zbywanie, nabywanie, wydzier偶awianie, wynajmowanie i u偶yczanie grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad zasobu, 5/ podejmowanie czynno艣ci w post臋powaniu s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w sprawach dotycz膮cych w艂asno艣ci lub innych praw rzeczowych na nieruchomo艣ci oraz o wpis w ksi臋dze wieczystej,
  3. W zakresie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋, najem i u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy:
  1/ podejmowanie zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, dzier偶aw臋, najem i u偶yczenie nieruchomo艣ci gruntowych,
  2/ podejmowanie zarz膮dze艅 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste grunt贸w zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagaj膮cymi odbudowy lub remontu osobom fizycznym lub prawnym,
  3/ sporz膮dzanie wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋 lub najem,
  4/ dokonywanie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci w drodze przetargu lub w trybie bez przetargowym,
  5/ okre艣lenie udzia艂u we wsp贸艂u偶ytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzeda偶y lokali,
  6/ okre艣lenie zasad przeznaczenia do sprzeda偶y lokali,
  7/ okre艣lenie sposobu i termin贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci,
  8/ wydawanie decyzji o rozwi膮zaniu umowy i zarz膮dzanie o odebraniu grunt贸w stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego, 9/ przyjmowanie zg艂osze艅, roszcze艅 o odszkodowanie od os贸b, kt贸rym przys艂ugiwa艂o ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo艣ciach oddanych w u偶ytkowanie wieczyste,
  10/wyst臋powanie z 偶膮daniem, aby w艂a艣ciciel, kt贸ry nie odbudowa艂 lub nie wyremontowa艂 w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w u偶ytkowanie wieczyste b膮d聼 nie zabudowa艂 w terminie dzia艂ki nabytej pod budow臋 domu lub budynku, przeni贸s艂 w艂asno艣膰 nabytej dzia艂ki na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,
  11/orzekanie o wyga艣ni臋ciu prawa u偶ytkowania wieczystego,
  12/ przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie zb臋dnych nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci,
  13/ przekazywanie nabywcom lokali u艂amkowej cz臋艣ci gruntu w u偶ytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarz膮du tej cz臋艣ci,
  14/ podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach u偶ytkowania, 15/wydzier偶awianie lub wynajmowanie grunt贸w - drodze przetargowej lub bezprzetargowej,
  4. W zakresie zarz膮du nieruchomo艣ciami:
  1/ wydawanie decyzji o przekazaniu pa艅stwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym w zarz膮d oraz zezwole艅 na przekazywanie nieruchomo艣ci mi臋dzy tymi jednostkami,
  2/ orzekanie o wygaszaniu prawa zarz膮du,
  3/ przyjmowanie wniosk贸w o przej臋cie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci nieruchomo艣ci, kt贸re sta艂y si臋 dla niej zb臋dne,
  4/ zarz膮dzanie gruntami, kt贸re nie zosta艂y oddane w zarz膮d, u偶ytkowanie wieczyste oraz powierzenie sprawowania tego zarz膮du nieodp艂atnie utworzonemu w tym celu przedsi臋biorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z wy艂膮czeniem czynno艣ci wymagaj膮cych decyzji administracyjnych,
  5. W zakresie ustalania cen nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du oraz innych op艂at:
  1/ ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urz膮dzenia,
  2/ ustalanie op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego, zarz膮du i u偶ytkowania nieruchomo艣ci gruntowej,
  3/ podejmowanie uchwa艂 o podwy偶szenie op艂at za grunty oraz aktualizowanie op艂at,
  4/ stosowanie obni偶ek a偶 do ca艂kowitego zwolnienia w艂膮cznie, ceny sprzeda偶y obiekt贸w wpisanych do rejestru zabytk贸w oraz op艂at za u偶ytkowanie wieczyste grunt贸w wpisanych do rejestru,
  5/ wprowadzenie op艂at rocznych za niewykorzystanie grunt贸w zgodnie z przeznaczeniem,
  6. W zakresie prawa pierwokupu:
  1/ sk艂adanie o艣wiadcze艅 woli,
  7. W zakresie przepis贸w ko艅cowych i przej艣ciowych:
  1/ wydawanie decyzji o przekazaniu grunt贸w w zarz膮d, u偶ytkowanie lub u偶ytkowanie wieczyste posiadaczom grunt贸w w dniu 5 grudnia 1990 r.,
  2/ przyjmowanie roszcze艅 o ustanowienie u偶ytkowania wieczystego grunt贸w o nieodp艂atne przeniesienie w艂asno艣ci znajduj膮cych si臋 na nich obiekt贸w budowlanych na rzecz Sp贸艂dzielni ich zwi膮zk贸w, Naczelnej Radzie Sp贸艂dzielczej i innym osobom prawnym w odniesieniu do grunt贸w b臋d膮cych w ich posiadaniu w chwili zg艂oszenia roszczenia,
  3/ zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste,
  8. Wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia u偶ytkowania wieczystego oraz przeniesienia w艂asno艣ci sk艂adnik贸w maj膮tkowych na rzecz pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych,
  9. Zawieranie um贸w o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste oraz przeniesienie w艂asno艣ci budynk贸w i innych urz膮dze艅 na rzecz Sp贸艂dzielni, Zwi膮zk贸w Sp贸艂dzielczych i innych os贸b prawnych,
  10. Wydawanie decyzji dotycz膮cych stwierdzenia prawa zarz膮du pa艅stwowych i komunalnych os贸b prawnych do nieruchomo艣ci prawa u偶ytkowania nieruchomo艣ci przez sp贸艂dzielnie,
  11. Podejmowanie uchwa艂 w sprawie sprzeda偶y lub oddania w u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci pod inwestycje sakralne i ko艣cielne,
  12. Przejmowanie zak艂adowych budynk贸w mieszkalnych wraz z gruntem od przedsi臋biorstw pa艅stwowych,
  13. Przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci,
  14. Sprawy organizacyjno - techniczne z zakresu inwentaryzacji mienia og贸lnonarodowego ( pa艅stwowego) - podlegaj膮cego komunalizacji z mocy prawa i na wniosek.Stanowisko pracy do spraw komunikacji i dr贸g
  1. Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o drogach publicznych:
  1/ planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dr贸g gminnych,
  2/ zarz膮dzanie sieci膮 dr贸g gminnych oraz lokalizacja i ustawianie znak贸w drogowych, konserwacja bie偶膮ca tych znak贸w,
  3/ bie偶膮ca kontrola dr贸g i ocena stanu oznakowania dr贸g oraz zakup i monta偶 brakuj膮cych znak贸w (przedstawianie potrzeb w tym zakresie),
  4/ modernizacja, utrzymanie i ochrona dr贸g gminnych w tym most贸w i przepust贸w, prowadzenie ewidencji stanu technicznego most贸w w ci膮gach dr贸g gminnych ( ksi膮偶ki obiekt贸w),
  5/ ustalanie udzia艂u jednostek gospodarki uspo艂ecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zak艂adowej w przypadku, gdy droga zak艂adowa stanowi dojazd do wi臋cej ni偶 jednej jednostki, a jednostki te nie ustali艂y tego udzia艂u w drodze porozumienia,
  6/ organizowanie i przygotowywanie niezb臋dnej dokumentacji dot. prac zwi膮zanych z budow膮 dr贸g rolniczych w gminie,
  7/ sk艂adanie wniosk贸w w sprawie dotacji na budow臋 dr贸g rolniczych do Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i 艢rodowiska w Rzeszowie i do innych fundacji,
  8/ przygotowanie kompletnych wniosk贸w o dotacje finansowe pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym wsp贸lnie ze Skarbnikiem Gminy i powo艂an膮 Komisj膮, przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy,
  9/ udzia艂 w komisjach i rozstrzyganie spraw konfliktowych na drogach,
  10/ przedk艂adanie kompletnej dokumentacji wraz z zezwoleniem i wyst臋powanie z wnioskiem do pracownika merytorycznego prowadz膮cego zam贸wienia publiczne o og艂oszenie przetargu na budow臋 dr贸g, modernizacj臋, remonty, budow臋 i remont kapitalny most贸w, od艣nie偶anie,
  11/ przestrzeganie i stosowanie przepis贸w ustawy o zam贸wieniach publicznych, opracowywanie projekt贸w um贸w na roboty dora聼ne (inwestycje i remonty),
  12/ udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t cz臋艣ciowych i ko艅cowych na drogach, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy oraz drogach rolniczych,
  13/ powiadamianie przedstawicieli samorz膮du wsi tj. ( radnych, so艂tysa danej wsi) o terminach odbior贸w prac wykonanych na drogach celem wzi臋cia udzia艂u w tym odbiorze,
  14/ zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych i okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru rob贸t na drogach wad i usterek, a w razie nie usuni臋cia tych wad i usterek w ustalonym terminie, przygotowanie wniosku do w艂a艣ciwego Sadu o wyegzekwowanie obowi膮zku,
  15/potwierdzanie pod wzgl臋dem merytorycznym i przekazywanie faktur ko艅cowych wraz z kompletn膮 dokumentacj膮 Skarbnikowi Gminy (poza sekretariatem), 16/ przedk艂adanie Kierownikowi Referatu projektu potrzeb dot. budowy, remontu i modernizacji dr贸g wraz z orientacyjnym zakresem rzeczowym i finansowym w celu przekazania zbiorczego zestawienia z referatu W贸jtowi Gminy w terminie do 10 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy,
  17/ organizowanie odbior贸w i kompletowanie protoko艂贸w odbioru i dokonywanie wyceny prac w ramach czyn贸w spo艂ecznych na drogach ( dobrowolne wp艂aty, robocizna, sprz臋t). W zakresie dobrowolnych wp艂at 艣cis艂a wsp贸艂praca ze Skarbnikiem Gminy,
  18/ kosztorysowanie rob贸t drogowych, 19/ kierowanie pracownikami ekipy drogowej, opracowywanie harmonogramu prac dla tych pracownik贸w i przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy do 1 ka偶dego miesi膮ca, prowadzenie list obecno艣ci i przedk艂adanie do kom贸rki finansowej pracownikowi sporz膮dzaj膮cemu listy p艂ac w terminie do dnia 22 ka偶dego miesi膮ca, 20/odpowiedzialno艣膰 materialna za wyposa偶enie i sprz臋t znajduj膮cy si臋 w ekipie drogowej, 21/budowa nowych przystank贸w PKS i MKS, nadz贸r nad remontami i utrzymaniem przystank贸w PKS i MKS w gminie ( comiesi臋czne kontrole),
  2. Zadania w dziedzinie komunikacji:
  1/ wnioskowanie, opiniowanie i prognozowanie lokalnych i regionalnych sieci komunikacji pasa偶erskiej i rozk艂adu jazdy na tej sieci,
  2/ opracowanie planu zimowego utrzymania dr贸g na terenie gminy - organizowanie akcji od艣nie偶ania, wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z jednostkami gospodarczymi i so艂tysami,
  3/ przygotowywanie projektu zezwole艅 na korzystanie z dr贸g w spos贸b szczeg贸lny,
  4/ opracowywanie wniosk贸w do Starosty Jasielskiego,
  3. Sprawy z zakresu drogownictwa i komunikacji obejmuj膮 teren ca艂ej Gminy.

  Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i remont贸w kapitalnych w Gminie, niezb臋dnej do wydania pozwolenia lub zg艂oszenia, 艂膮cznie z uzyskaniem pozwolenia lub zg艂oszenia na realizacj臋 zada艅 dla obiekt贸w sieciowych, liniowych oraz dr贸g gminnych i wojew贸dzkich w ramach posiadanych porozumie艅,
  2. Przygotowywanie wniosk贸w o dofinansowanie do budowy struktury drogowo -mostowej Gminy ramach usuwania skutk贸w powodzi, w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  3. Za艂atwianie niezb臋dnych czynno艣ci prawnych do dokumentacji, przy realizacji inwestycji, gwarantuj膮cych wej艣cie w teren za zgod膮 zainteresowanych stron,
  4. Koordynowanie realizacji inwestycji, kapitalnych remont贸w realizowanych w gminie w ramach posiadanych uprawnie艅 i przedk艂adanie wniosk贸w W贸jtowi,
  5. Prowadzenie spraw dotycz膮cych realizacji wszystkich inwestycji, proponowanie inspektora nadzoru, przedk艂adanie projektu umowy Skarbnikowi Gminy,
  6. Kompletowanie i ewidencjonowanie wszystkich dokument贸w zwi膮zanych z dan膮 inwestycj膮 tj. dokumentacji techniczno - prawnej,
  7. Organizowanie komisyjnych odbior贸w rob贸t cz臋艣ciowych, etapami, ko艅cowych i udzia艂 w nich,
  8. Rozliczanie otrzymanych dotacji w zakresie rzeczowo - finansowym, w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z referatem Bud偶etu i Finans贸w,
  9. Organizowanie i kompletowanie protoko艂贸w odbioru i wyceny prac w ramach czyn贸w spo艂ecznych,
  10.Zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych i okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru inwestycji wad i usterek,
  11.Przekazywanie faktur ko艅cowych wraz z kompletn膮 dokumentacj膮 Skarbnikowi Gminy,
  12.Przedk艂adanie projektu potrzeb dot. realizacji zada艅 gospodarczych, inwestycji, remont贸w kapitalnych, modernizacji na rok nast臋pny,
  13. Przedk艂adanie W贸jtowi Gminy okresowych informacji dot. stopnia zaawansowania rob贸t realizowanych inwestycji i remont贸w kapitalnych,
  14. Prowadzenie sprawozdawczo艣ci dot. inwestycji i kapitalnych remont贸w,
  15.Kompletowanie dokument贸w do przekazania inwestycji gminnej do eksploatacji odpowiedniej kom贸rce,
  16. Wydawanie i rozliczanie wykonawcy z materia艂贸w powierzonych przez Urz膮d Gminy na realizacj臋 zada艅, inwestycji,
  17.Zg艂aszanie zapotrzebowania na pracownik贸w prac publicznych do realizacji inwestycji,
  18. Kierowanie pracownikami ekipy budowlanej, prac interwencyjnych i rob贸t publicznych, opracowywanie harmonogram贸w pracy dla tych pracownik贸w i przedk艂adanie ich do zatwierdzenia W贸jtowi Gminy do 1 ka偶dego miesi膮ca, prowadzenie list obecno艣ci i przedk艂adanie do kom贸rki finansowej pracownikowi sporz膮dzaj膮cemu listy p艂ac w terminie do dnia 22 ka偶dego miesi膮ca,
  19. Przygotowanie decyzji na wycink臋 drzew i opiniowanie program贸w post臋powania z odpadami,
  20. Udzia艂 w pracach Komisji dotycz膮cych zakresu ilo艣ciowego, szacowania strat powsta艂ych w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych,

  Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  1. Cmentarze:
  1/ zak艂adanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
  2/ decydowanie o zamkni臋ciu cmentarza,
  3/ utrzymywanie i zarz膮dzanie cmentarzami komunalnymi,
  4/ wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po up艂ywie 40 lat od ostatniego pochowania,
  5/ organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami, pomnikami, mogi艂ami, grobami, p艂ytami, tablicami wojennymi,
  6/ prowadzenie bie偶膮cej ewidencji - kart ewidencyjnych, fotograficzno - opisowych miejsc pami臋ci narodowej,
  2. Zabytki:
  1/ prowadzenie kart ewidencyjnych, fotograficzno - opisowych z lokalizacj膮 w terenie ( nr ew. dzia艂ek) zabytk贸w architektury, park贸w i stanowisk archeologicznych,
  2/ przygotowanie materia艂贸w do wprowadzenia tych miejsc do Planu Przestrzennego i Studium Uwarunkowa艅 PPZ, weryfikacja naniesionych pomy艂ek lub zlikwidowanie oznacze艅 planu w miejscach, w kt贸rych nie znajduj膮 si臋 opisane obiekty.
  .. Pomniki przyrody: ^^ za pomnik przyrody
  聞 wnioskowanie do konserwatora zabyt ^ ^ ^ progi skalne itp.
  obiekty znajduj膮ce sie na teren^ny. ^ o ^^ 聞^
  2/ nadzorowanie i zg艂aszame do Konserw
  uznanych ju* za pomnik przyrody drzew znanych
  4. Umowy najmu lokali "k^^^ -p6taoty samorz膮dowej,
  y zaspokajanie potrzeb 聶^掳^ . gospodarowame 聞im, 2/ tworzenie zasob贸w mieszkaniowych gnuny tg P
  3/ zawieranie i wypowiadanie um贸w najmu, 4/ wykonywanie obowi膮zk贸w wynajmuj膮cego,
  5/ wyra偶anie zgody na podnajem lokalu, . ^.^ sposobu
  6/ wyra偶anie zgody na dokonywame ulepsze艅
  rozlicze艅 z tego tytu艂u, m bez tytu艂u
  prawnego,
  8/ ustalanie stawki czynszu, ^ ^ wod臋 oraz inne
  9/ pobieranie op艂at za energ* ^^^ stalych i p艂ynnych do,
  艣wiadczenia a w szczeg贸lno艣ci za o
  os贸b wg. um贸w najmu ^ ^ ^ sprawie usta,enia
  10/przygotowar.ie projektu owierechni u偶ytkowej lokalu,
  zr贸偶nicowanych stawek czynszu za m2pow
  , zawieranie na czas oznaczony umowy najmu lokalu socja
  ,2/wytaczanie pow贸dztwa o rozwi膮zante najmu,
  13/sporz膮dzanie aneks贸w do um贸w najmu,
  U/analiza wp艂at i zaleg艂o艣ci czynszowych,
  , oodatkimteszkamow. ^^ ; przyznawanIe dodatk贸w
  1/ przyjmowanie, rejesua^ct
  mleszkaniowych .搂t 艂at dodatk贸w mieszkaniowych.
  2/ sporz膮dzanie comiesi臋cznych list wyP
  6. O艣wietlenia drogowe:
  7/ wsp贸艂dzia艂anie z policj膮 w usuwaniu os贸b, kt贸re z Ky
  1/ bie偶膮ce utrzymanie oraz konserwacja urz膮dze艅 o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy,
  2/ ustalanie czasu 艣wiecenia lamp,
  3/ rozliczanie koszt贸w za zu偶ycie energii, konserwacj臋 o艣wietlenia z podzia艂em na poszczeg贸lne miejscowo艣ci,
  4/ wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z budowa o艣wietlenia,
  7. Nadawanie numer贸w nieruchomo艣ci:
  1/ sporz膮dzenie i wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomo艣ci.
  8. Utrzymanie i piel臋gnacja plac贸w zieleni i kwiat贸w, wyw贸z nieczysto艣ci z tych plac贸w,
  9. Modernizacja, remonty i bie偶膮ce utrzymanie budynk贸w telekomunikacji i poczty stanowi膮cych w艂asno艣膰 mienia komunalnego, wsp贸艂udzia艂 w okresowych kontrolach dot. przegl膮du stanu technicznego tych budynk贸w i zg艂aszanie potrzeb w tym zakresie.

  VI. REFERAT O艢WIATY I KULTURY Kierownik Referatu


  1. Prowadzenie spraw zwianych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacj膮 plac贸wek o艣wiatowych,
  2. Opracowywanie projekt贸w sieci szk贸艂 oraz okre艣lanie granic ich obwod贸w,
  3. Realizacja spraw zwi膮zanych z organizowaniem konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂,
  4. Wsp贸艂praca z organem sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny,
  5. Opracowywanie projekt贸w regulaminu wynagradzania nauczycieli i uzgadnianie go ze Zwi膮zkami Zawodowymi,
  6. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie o艣wiaty, kultury i sportu,
  7. Prowadzenie spraw dotycz膮cych awansu zawodowego nauczycieli,
  8. Sporz膮dzanie zbiorczego sprawozdania SIO ( System Informacji O艣wiatowej),
  9. Prowadzenie wsp贸艂pracy z kierownikami referat贸w Urz臋du Gminy, szko艂ami oraz organizacjami i zwi膮zkami zawodowymi pracownik贸w o艣wiaty,
  10. Wsp贸艂praca z dyrektorami szk贸艂 w zakresie inwestycji i remont贸w budynk贸w o艣wiatowych,
  11. Sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Gminy,
  12. Planowanie i organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych tych obiekt贸w,
  13.Organizowanie gminnych imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych oraz wsp贸艂organizowanie sportowych imprez szkolnych,
  14. Zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunk贸w dzia艂ania oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej,
  15. Prowadzenie nadzoru nad prac膮 Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa,
  16. Opracowywanie i aktualizacja zakres贸w czynno艣ci podleg艂ych pracownik贸w,
  17. Sprawowanie bie偶膮cej kontroli dzia艂alno艣ci kierowanego referatu,
  18. Pozyskiwanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych na modernizacj臋 obiekt贸w kulturalnych, sportowych i o艣wiatowych oraz organizacj臋 imprez kulturalnych i sportowych. Stanowisko ds. dzia艂alno艣ci kulturalnej
  1. Inicjowanie, programowanie i organizowanie dzia艂alno艣ci kulturalnej i artystycznej na terenie gminy,
  2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk臋 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci: dzieci i m艂odzie偶y realizuj膮ca si臋 w zainteresowaniach uczestnik贸w poprzez prac臋 w zespo艂ach, ko艂ach zainteresowa艅, organizowanie konkurs贸w, przegl膮d贸w we wszystkich dziedzinach dzia艂alno艣ci kulturalnej,
  3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udost臋pnianie d贸br kultury,
  4. Tworzenie warunk贸w do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz promocja i opieka nad nimi i sztuk膮 ludow膮 na terenie gminy,
  5. Tworzenie warunk贸w do rozwoju folkloru, a tak偶e r臋kodzie艂a ludowego i artystycznego,
  6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowa艅 kulturalnych,
  7. Organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, turystycznych, spektakli, koncert贸w, wystaw, odczyt贸w,
  8. Utrwalanie wydarze艅 kulturalnych i obiekt贸w zabytkowych ( nagrywanie kamer膮, robienie zdj臋膰),
  9. Gromadzenie i udost臋pnianie informacji i dokumentacji dot. zjawisk kulturalnych na trenie gminy.
   

  VII. URZ慕D STANU CYWILNEGO
   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk:
  - wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
  - wydawanie decyzji w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk,
  2. Prowadzenie akt stanu cywilnego i za艂atwianie spraw wynikaj膮cych z przepis贸w prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opieku艅czego, kodeksu post臋powania administracyjnego, a w szczeg贸lno艣ci:
  - rejestracja urodze艅, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o uznaniu dziecka przez ojca,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o nadaniu dziecku nazwiska m臋偶a matki,
  - przyj臋cie o艣wiadcze艅 ( do 6 m-cy) o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporz膮dzenia,
  - rejestracja ma艂偶e艅stw, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - przyjmowanie zapewnie艅 o braku przeszk贸d do zawarcia ma艂偶e艅stwa,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o braku przeszk贸d do zawarcia ma艂偶e艅stwa konkordatowego,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o zdolno艣ci prawnej do zawarcia ma艂偶e艅stwa obywatela polskiego zagranic膮,
  - wydawanie decyzji o skr贸ceniu oczekiwania na zawarcie ma艂偶e艅stwa,
  - przyjmowanie o艣wiadcze艅 o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem ma艂偶e艅stwa,
  - kompletowanie wniosk贸w w sprawie przyznawania odznacze艅 za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie i organizowanie uroczysto艣ci wr臋czenia odznacze艅,
  - zapewnienie uroczystych form udzielania 艣lub贸w cywilnych,
  - rejestracja zgon贸w, prowadzenie ksi膮g, skorowidz贸w i akt zbiorowych,
  - wydawanie odpis贸w zupe艂nych, skr贸conych i innych za艣wiadcze艅 z akt urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wpisywanie wzmianek i przypisk贸w w aktach urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w, na podstawie zg艂osze艅, decyzji administracyjnych, orzecze艅 s膮dowych i innych dokument贸w przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
  - wydawanie decyzji w sprawie transkrypcji akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w sporz膮dzonych za granic膮,
  - wydawanie decyzji w sprawie rejestracji akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w, kt贸re nie zosta艂y zarejestrowane w zagranicznych ksi臋gach stanu cywilnego,
  - wydawanie decyzji o odtworzeniu akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wydawanie decyzji o uzupe艂nieniu akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wsp贸艂praca z innymi organami w sprawach urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - wydawanie postanowie艅 w sprawie udost臋pnienia ksi膮g stanu cywilnego upowa偶nionym przedstawicielom organ贸w pa艅stwowych oraz instytucji naukowych w celu przegl膮dania,
  - prowadzenie kroniki Urz臋du Stanu Cywilnego,
  - prowadzenie archiwum ksi膮g stanu cywilnego, dokument贸w zbiorowych i innych dokument贸w i przekazywanie ich do archiwum pa艅stwowego i gminnego,
  - sporz膮dzanie miesi臋cznych sprawozda艅 z akt贸w urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w,
  - za艂atwianie bie偶膮cej korespondencji plac贸wek dyplomatycznych i obywateli polskich,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowod贸w osobistych:
  - sprawdzanie i przyjmowanie wniosk贸w o wydanie dowod贸w osobistych,
  - wydawanie dowod贸w osobistych i kasowanie poprzednich,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o utracie dowod贸w osobistych,
  - zapotrzebowanie formularzy i dokonywanie ich rozlicze艅,
  - sporz膮dzanie kwartalnych sprawozda艅 z wydanych dowod贸w osobistych,
  - za艂atwianie korespondencji w sprawach dowod贸w osobistych s膮du, prokuratury i innych urz臋d贸w,
  - wydawanie postanowie艅 w sprawie przekazywania wniosk贸w o wydanie dowod贸w osobistych do innych gmin, osobom zamieszka艂ym na pobyt czasowy w tut. gminie,
  - wype艂nianie zg艂osze艅 identyfikacyjnych NIP - 3 i NIP - 1 i przesy艂anie ich do Urz臋du Skarbowego w Ja艣le.
  5. Potwierdzanie w艂asnor臋czno艣ci podpisu oraz zgodno艣ci odpisu z orygina艂em z upowa偶nienia W贸jta Gminy.
   

  Stanowisko pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych
  1. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 gminy.
  2. Opracowywanie materia艂贸w promocyjnych o gminie i regionie.
  3. Przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla gminy.
  4. Prowadzenie pe艂nej dokumentacji dotycz膮cej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia zadania.
  5. Uczestniczenie w szkoleniach zwi膮zanych z problematyk膮 przygotowania wniosk贸w o 艣rodki z funduszy zewn臋trznych.
  6. Monitorowanie termin贸w naboru wniosk贸w w sprawie pozyskiwania funduszy oraz przygotowanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy w zakresie realizowanych zada艅.
  7. Prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internatowej Gminy.
  8. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  9. Organizacja wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi.
  10. Wydawanie gazety gminnej.
  11. Wsp贸艂praca z lokalnymi mediami.
   

  Stanowisko pracy Radcy Prawnego
  Radca prawny zatrudniony w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie na stanowisku pracy radcy prawnego realizuje zadania wynikaj膮ce z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z p贸聼n. zm./ a w szczeg贸lno艣ci:
  1. Udziela pomocy prawnej organom gminy poprzez opiniowanie, co do zgodno艣ci
  z prawem projektowanych rozstrzygni臋膰 ( udzielanie opinii i porad prawnych, interpretacja przepis贸w oraz udzielanie wyja艣nie艅 w zakresie stosowania prawa).
  2. Opiniuje pod wzgl臋dem formalno- prawnym i redakcyjnym projekty przepis贸w gminnych oraz inne akty prawne wydawane przez organy gminy, tak偶e decyzje administracyjne ( zw艂aszcza w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym) w sprawach indywidualnych.
  3. Nadzoruje stosowanie w Urz臋dzie Gminy przepis贸w kpa i innych przepis贸w proceduralnych.
  4. Informuje organy gminy o zmianach zachodz膮cych w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym w zakresie dotycz膮cym organizacji i funkcjonowania samorz膮du terytorialnego.
  5. Wyst臋puje w charakterze pe艂nomocnika procesowego gminy w sprawach rozstrzyganych przez organy orzekaj膮ce, s膮dy powszechne, s膮dy administracyjne, organy drugiej instancji w post臋powaniach administracyjnych - w ramach udzielonych pe艂nomocnictw.
  6. Zg艂asza W贸jtowi Gminy zauwa偶one uchybienia w dzia艂alno艣ci Urz臋du Gminy w zakresie przestrzegania prawa i informuje o skutkach prawnych tych uchybie艅 (w miar臋 mo偶liwo艣ci wskazuje osoby, kt贸re dopu艣ci艂y si臋 uchybie艅).
  b) Sprawuje nadz贸r prawny nad windykacj膮 nale偶no艣ci gminy.
  c) Opiniuje, co do zgodno艣ci z prawem i interesami gminy umowy d艂ugoterminowe lub nietypowe albo dotycz膮ce przedmiotu o znacznej warto艣ci.
  d) Opiniuje sprawy zwi膮zane z umarzaniem wierzytelno艣ci gminy, zawarcie ugody w sprawach maj膮tkowych, odmow臋 uznania zg艂oszonych wobec gminy roszcze艅.
  e) Upowszechnia w艣r贸d pracownik贸w Urz臋du Gminy znajomo艣膰 prawa i podejmuje dzia艂ania na rzecz podnoszenia og贸lnego poziomu ich 艣wiadomo艣ci prawnej.
  f) Opiniuje sprawy kadrowe, je偶eli dotycz膮 rozwi膮zania z pracownikiem Urz臋du Gminy stosunku pracy bez wypowiedzenia lub z kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej zatrudnianej i zwalnianej przez W贸jta Gminy.
  g) Opiniuje pod wzgl臋dem legalno艣ci akty prawne wydawane przez gminne jednostki organizacyjne, przedk艂adane organom gminy do zaopiniowania,
  h) Prowadzi kontrol臋 wewn臋trzn膮 w Urz臋dzie Gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji przepis贸w prawnych o charakterze og贸lnym wydanych przez organy gminy.
  i) Prowadzi kontrol臋 wewn臋trzn膮 w Urz臋dzie Gminy w zakresie okre艣lonym odr臋bnie, innym ni偶 w pkt. 13.
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1331
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.141 sekund