Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  GPIR.zm.271.7.2016                                                                                                              Sko艂yszyn, dn. 2016-05-09

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: 聞Przebudowa drogi gminnej nr G31 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany - na dzia艂kach nr ewid. 2500 i 1633/1 w 艢wi臋canach, Gmina Sko艂yszyn聰.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej dotycz膮cej wykonania przebudowy drogi polegaj膮cej na zmianie jej przebiegu na d艂ugo艣ci ok. 80 m w celu poprawy wjazdu na istniej膮cy most na rzece Olszynce.

  Projekt budowlany winien r贸wnie偶 uwzgl臋dnia膰 spraw臋 istniej膮cego rowu odwadniaj膮cego i o艣wietlenia ulicznego drogi.

  Zamierzeniem inwestora jest przebudowa istniej膮cej drogi publicznej nr G31 przebiegaj膮cej obecnie po dzia艂ce nr ewid. 2500.

  Nowy przebieg drogi na odcinku ok. 80 m przed mostem nale偶y zmieni膰, projektuj膮c drog臋 r贸wnie偶 po dzia艂ce nr ewid. 1633/1 w ten spos贸b eliminuj膮c ostry najazd na istniej膮cy most.

  Podczas projektowania przebudowy drogi nale偶y uwzgl臋dni膰 lokalizacj臋 s艂upa istniej膮cego o艣wietlenia drogi oraz zmian臋 przebiegu lub likwidacj臋 istniej膮cego rowu odwadniaj膮cego.

  Wytyczne dla projektant贸w:

            Zamawiaj膮cy posiada aktualn膮 map臋 do cel贸w projektowych (w za艂膮czniku)

            Decyzj臋 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

   

  Dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.        Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej.

  2.        Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zamierzenia obj臋tego zam贸wieniem.

  3.        Wykonanie projektu zagospodarowania dzia艂ki dla realizacji inwestycji na aktualnym podk艂adzie sytuacyjno - wysoko艣ciowym.

  4.        Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego, z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych. (w tym decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji 聳 je艣li b臋dzie ona wymagana przepisami szczeg贸艂owymi ), decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu.

  5.        Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  6.        Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych, instalacji o艣wietlenia drogowego oraz przebudowy rowu.

  7.        Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  8.        Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p贸聼n. zm.).

  9.        Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

  10.    Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z p贸聼n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 聳 31 ustawy.

  11.    Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Micha艂 Stronk 聳 inspektor UG Sko艂yszyn tel. 13 4491734, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn  tel. 13 4491742.

  12.    Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania.

  13.    Dokumentacj臋 projektow膮 (do pozwolenia na budow臋) Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo 聳 kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

   

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋):   31 lipiec 2016 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej  do dnia: 17 maja 2016 r.  do godz. 15:00. 

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z p贸聼n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.     Formularz ofertowy.

  2.     Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 1195
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.099 sekund