Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Starszy specjalista ds. BHP, Inspektor ochronych danych - Rados艂aw Ramut,


  Nowa strona 6

  Zakres czynno艣ci:

  1.   Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 2 wrze艣nia 1997 r, w sprawie          s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.109, poz.704 z p贸藕n. zm.):

  1)      przeprowadzanie kontroli warunk贸w pracy oraz przestrzegania przepis贸w i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  2)      bie偶膮ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro偶eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzaj膮cymi do usuwania tych zagro偶e艅,

  3)      sporz膮dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawieraj膮cych propozycje przedsi臋wzi臋膰 technicznych i organizacyjnych maj膮cych na celu zapobieganie zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia pracownik贸w oraz popraw臋 warunk贸w pracy,

  4)      udzia艂 w opracowywaniu plan贸w modernizacji i rozwoju zak艂adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz膮cych uwzgl臋dnienia w tych planach rozwi膮za艅 techniczno-organizacyjnych zapewniaj膮cych popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  5)      udzia艂 w ocenie za艂o偶e艅 i dokumentacji dotycz膮cych modernizacji zak艂adu pracy albo jego cz臋艣ci, a tak偶e nowych inwestycji, oraz zg艂aszanie wniosk贸w dotycz膮cych uwzgl臋dnienia wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w tych za艂o偶eniach i dokumentacji,

  6)      udzia艂 w przekazywaniu do u偶ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiekt贸w budowlanych albo ich cz臋艣ci, w kt贸rych przewiduje si臋 pomieszczenia pracy, urz膮dze艅 produkcyjnych oraz innych urz膮dze艅 maj膮cych wp艂yw na warunki pracy i bezpiecze艅stwo pracownik贸w,

  7)      przedstawianie pracodawcy wniosk贸w dotycz膮cych zachowania wymaga艅 ergonomii na stanowiskach pracy,

  8)      udzia艂 w opracowywaniu zak艂adowych uk艂ad贸w zbiorowych pracy, wewn臋trznych zarz膮dze艅, regulamin贸w i instrukcji og贸lnych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada艅 os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  9)      opiniowanie szczeg贸艂owych instrukcji dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy,

  10)  udzia艂 w ustalaniu okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy oraz w opracowywaniu wniosk贸w wynikaj膮cych z badania przyczyn i okoliczno艣ci tych wypadk贸w oraz zachorowa艅 na choroby zawodowe, a tak偶e kontrola realizacji tych wniosk贸w,

  11)  prowadzenie rejestr贸w, kompletowanie i przechowywanie dokument贸w dotycz膮cych wypadk贸w przy pracy, stwierdzonych chor贸b zawodowych i podejrze艅 o takie choroby, a tak偶e przechowywanie wynik贸w bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w 艣rodowisku pracy

  12)  doradztwo w zakresie stosowania przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  13)  udzia艂 w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, kt贸re wi膮偶e si臋 z wykonywan膮 prac膮,

  14)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na kt贸rych wyst臋puj膮 czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci膮偶liwe, oraz doboru najw艂a艣ciwszych 艣rodk贸w ochrony zbiorowej i indywidualnej,

  15)  wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami, w szczeg贸lno艣ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole艅 w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w艂a艣ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracownik贸w,

  16)  wsp贸艂praca z laboratoriami upowa偶nionymi, zgodnie z odr臋bnymi przepisami, do dokonywania bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia lub warunk贸w uci膮偶liwych, wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada艅 i pomiar贸w oraz sposob贸w ochrony pracownik贸w przed tymi czynnikami lub warunkami,

  17)  wsp贸艂praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj膮cymi si臋 pomiarami stanu 艣rodowiska naturalnego, dzia艂aj膮cymi w systemie pa艅stwowego monitoringu 艣rodowiska, okre艣lonego w odr臋bnego przepisach,

  18)  wsp贸艂dzia艂anie z lekarzem sprawuj膮cym profilaktyczn膮 opiek臋 zdrowotn膮 nad pracownikami, a w szczeg贸lno艣ci przy organizowaniu okresowych bada艅 lekarskich pracownik贸w,

  19)  wsp贸艂dzia艂anie ze spo艂eczn膮 inspekcj膮 pracy oraz z zak艂adowymi organizacjami zwi膮zkowymi przy:   podejmowaniu przez nie dzia艂a艅 maj膮cych na celu przestrzeganie przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr臋bnych przepisach,   podejmowanych przez pracodawc臋 przedsi臋wzi臋ciach maj膮cych na celu popraw臋 warunk贸w pracy, inicjowanie i rozwijanie na terenie zak艂adu pracy r贸偶nych form popularyzacji problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii,

  20)  prowadzenie nadzoru nad obiektami mienia gminnego a to: Urz臋dem Gminy, Szko艂ami, Przedszkolem, O艣rodkami Zdrowia, Gminnym O艣rodkiem Kultury i Czytelnictwa, Bibliotekami, Gminnym O艣rodkiem Pomocy Spo艂ecznej, Domami Ludowymi, Remizami OSP, Wiejskim Domem Kultury, sporz膮dzanie i przedk艂adanie W贸jtowi, Dyrektorowi GZOEAS, Dyrektorom Szk贸艂 i Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych, co najmniej 2 razy w roku okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawieraj膮cych propozycj臋 przedsi臋wzi臋膰 organizacyjnych i technicznych maj膮cych na celu zapobiegania zagro偶eniu 偶ycia i zdrowia pracownik贸w oraz popraw臋 warunk贸w pracy.

  Przygotowywanie zlece艅 na wykonywanie okresowych przegl膮d贸w instalacji gazowych, elektrycznych, kominiarskich w/w obiektach w wymaganych ustawowo terminach, wsp贸艂praca z ?SANEPID?. 

  2.         Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn oraz jednostkach organizacyjnych tj. Gminnym Zak艂adzie Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie, Gminnym Zespole Obs艂ugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie, Gminnym O艣rodku Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie, Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie, 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach, Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym, Szkole Podstawowej w Harklowej, Szkole Podstawowej w Jab艂onicy, Szkole Podstawowej w Kunowej, Szkole Podstawowej w Lisowie, Szkole Podstawowej w Przysiekach, Szkole Podstawowej w Zespole Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie, Szkole Podstawowej w 艢wi臋canach, polegaj膮cych na:

  1)        informowaniu administratora, podmiotu przetwarzaj膮cego oraz pracownik贸w, kt贸rzy przetwarzaj膮 dane osobowe, o obowi膮zkach spoczywaj膮cych na nich na mocy RODO oraz innych przepis贸w dot. ochrony danych osobowych, a tak偶e doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych,

  2)         monitorowaniu przestrzegania RODO oraz innych przepis贸w dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podzia艂 obowi膮zk贸w, dzia艂ania zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰, szkolenia personelu uczestnicz膮cego w operacjach przetwarzania oraz powi膮zane z tym audyty,

  3)        udzielaniu na 偶膮danie zlece艅, co do oceny skutk贸w dla ochrony danych osobowych oraz monitorowaniu jej wykonania zgodnie z RODO,

  4)        wsp贸艂pracy z organem nadzoru,

  5)        pe艂nieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym z uprzednimi konsultacjami, o kt贸rych mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach,

  6)        pe艂nieniu funkcji punktu kontaktowego dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 we wszystkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przestrzegaj膮cych im na mocy RODO oraz innych przepis贸w.  Rejestr zmian odwiedzin: 585
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund