Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-09-27

  GPIR.zm.271.30.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym us艂ugi pn.: 聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 1 730 000,00 z艂, przeznaczonego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu聰.

   

  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  1.     Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 1 730 000,00 z艂, przeznaczonego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem sp艂aty kredytu do dnia 31.12.2019 r.

  2.     Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia:

  a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich.

   b) Termin sp艂aty kredytu: do 31.12.2019 r.

   c) Karencja w sp艂acie rat kredytu 聳 pierwsza sp艂ata raty kredytu 聳 31.03.2016 r. 聳 ostatnia
   sp艂ata raty kredytu 聳 31.12.2019 r.

   Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w ca艂o艣ci w dniu 01.11.2016 r.

   Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez
   wzgl臋du na to, czy b臋dzie to niedziela lub 艣wi臋to.     

   d) Sp艂ata odsetek 聳 co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 31.11.2016 r. 聳 ostatnia sp艂ata 聳 31.12.2019 r.

   e) Sp艂ata rat 聳 co kwarta艂, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 12, wysoko艣膰 I raty:
   143 800,00 z艂, wysoko艣膰 ka偶dej kolejnej raty: 144 200,00 z艂;

   wysoko艣膰 rat:

   - rok 2017 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) 聳 1 x 143 800,00 zl +3 x 144 200,00 z艂;

   - rok 2018 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) 聳 4 x 144 200,00 z艂;

   - rok 2019 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) 聳 4 x 144 200,00 z艂.

   f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni.

   g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu 聳 malej膮ce saldo.

   h) Proponowane zabezpieczenie kredytu 聳 weksel w艂asny in blanco wraz z deklaracj膮
   wekslow膮 kontrasygnowan膮 przez Skarbnika Gminy.

   i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M + sta艂a mar偶a banku.

   Zamawiaj膮cy przyjmuje, 偶e stawka WIBOR 1M b臋dzie mie膰 warto艣膰 z dnia podpisania umowy i b臋dzie ulega膰 zmianie co jeden miesi膮c, pocz膮wszy od dnia podpisania umowy
  (w przypadku, gdy zmiana stawki wypadnie w sobot臋, niedziel臋 lub 艣wi臋to 聳 przyjmuje si臋 stawk臋 WIBOR 1M z dnia poprzedzaj膮cego, w kt贸rym jest ustalana). Zmieniona stawka bazowa b臋dzie przez kolejny miesi膮c r贸wna stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana b臋dzie warto艣膰 sta艂ej mar偶y zaoferowanej przez Wykonawc臋, kt贸ra nie b臋dzie ulega膰 zmianie przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy.

   Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰 sta艂膮 stawk臋 WIBOR 1M z dnia: 27 wrzesie艅 2016 r.

   

  II. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA

  1.        Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiaj膮cego w terminie: do 10 dni od podpisania umowy.

  2.        Przewidywane uruchomienie kredytu: pa聼dziernik - listopad 2016 r. Uruchomienie kredytu mo偶e nast臋powa膰 w ratach lub jednorazowo w pe艂nej wysoko艣ci.

  3.        Dla cel贸w ofertowych nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w pe艂nej wysoko艣ci w dniu 1 listopad 2016 r.

  4.        Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 nie wykorzystania pe艂nej kwoty kredytu oraz mo偶liwo艣膰 sp艂aty kredytu we wcze艣niejszym terminie.

  5.        Skorzystanie z mo偶liwo艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 4 nie mo偶e poci膮ga膰 za sob膮 偶adnych konsekwencji finansowych dla Zamawiaj膮cego.

   

  III. SPOS脫B SPORZ慕DZENIA OFERTY

  1.        Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  2.        Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 szczeg贸艂owy harmonogramem sp艂at kredytu.

  3.        Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt istotnych postanowie艅 umowy b臋d膮cych za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  4.        Wykonawca musi do艂膮czy膰 do oferty aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

  5.        Wykonawca musi posiada膰 i do艂膮czy膰 do oferty zezwolenie na utworzenie i rozpocz臋cie przez bank dzia艂alno艣ci wynikaj膮cej z ustawy z dnia 29.08.1997 r. 聳 Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z p贸聼n.zm.) 聳 (dotyczy bank贸w utworzonych po 1 stycznia 1998 r. lub inny dokument uprawniaj膮cy do wykonywania czynno艣ci bankowych).

  6.        Oferta musi by膰 podpisana przez osoby upowa偶nione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia). Oznacza to, 偶e je偶eli z dokumentu(贸w) okre艣laj膮cego(ych) status prawny Wykonawcy(贸w) lub pe艂nomocnictwa (pe艂nomocnictw) wynika, i偶 do reprezentowania Wykonawcy(贸w) upowa偶nionych jest 艂膮cznie kilka os贸b - dokumenty wchodz膮ce w sk艂ad oferty musz膮 by膰 podpisane przez wszystkie te osoby.

  7.        Upowa偶nienie os贸b podpisuj膮cych ofert臋 do jej podpisania musi bezpo艣rednio wynika膰
  z dokument贸w do艂膮czonych do oferty. Oznacza to, 偶e je偶eli upowa偶nienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj膮cego status prawny Wykonawcy (odpisu z w艂a艣ciwego rejestru lub innego dokumentu), to do oferty nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂 lub po艣wiadczon膮 notarialnie za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 upowa偶nienia.

   

  IV. SPOS脫B Z艁O呕ENIA OFERTY

  1.        Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej w j臋zyku polskim do dnia: 6 pa聼dziernika 2016 r. do godz. 15:00.

  2.        Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

  3.        Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z za艂膮czonym szczeg贸艂owym harmonogramem sp艂at kredytu.

   

  V. WYB脫R NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1.        Spos贸b oceny ofert - opis kryterium 聳 cena 100% - na kt贸r膮 sk艂ada si臋 :

  1)       wysoko艣膰 oprocentowania (wyra偶ona w % oraz w PLN) oparta na stawce WIBOR 1M z dnia 27 wrzesie艅 2016 r. (1,65%) - powi臋kszona o sta艂膮 mar偶臋 banku;

  2)       wysoko艣膰 prowizji od udzielenia kredytu 艂膮cznie z prowizj膮 od rozpatrzenia wniosku kredytowego i innymi op艂atami manipulacyjnymi zwi膮zanymi z przyznaniem i uruchomieniem kredytu (wyra偶ona w PLN).

  2.        Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 udzielenia kredytu.

  3.        Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  4.        Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, wymaganych dokument贸w) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  5.        Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt udzielenia kredytu podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

   

   

  VI. POSTANOWIENIA KO艃COWE:

  1.        Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e nie ma 偶adnych powi膮za艅 kapita艂owych i organizacyjnych z innymi przedsi臋biorstwami.

  2.         Zamawiaj膮cy w celu zbadania zdolno艣ci kredytowej udost臋pnia dokumenty wymienione
   w za艂膮cznikach: 3.1 聳 3.11.

  3.        Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸聼n. zm., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy).

   

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Istotne postanowienia umowy

  3.        Dokumenty potwierdzaj膮ce zdolno艣膰 kredytow膮 Zamawiaj膮cego:

            za艂. nr 3.1 聳 Uchwa艂y Rady Gminy w Sko艂yszynie w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu;

            za艂. nr 3.2 聳 Uchwa艂a RIO o mo偶liwo艣ci zaci膮gni臋cia kredytu;

            za艂. nr 3.3 聳 Uchwa艂a RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu rocznym za 2015 r.;

            za艂. nr 3.4 聳 Uchwa艂a RIO w Rzeszowie w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy za 2015 r.;

            za艂. nr 3.5 聳 Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;

            za艂. nr 3.6 聳 Uchwa艂a RIO w Rzeszowie 聳 zatwierdzenie projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2016;

            za艂. nr 3.7 聳 Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie zmieniaj膮ca wieloletni膮 prognoz臋 finansow膮 na lata 2016 聳 2019 (ostatnia wersja WPF);

            za艂. nr 3.8 - Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy na 2016 r. wraz ze zmianami;

            za艂. nr 3.9 聳 Sprawozdania za 2015 r.: Rb-N - o stanie nale偶no艣ci, Rb-Z; Rb-UZ - o stanie zobowi膮za艅, Rb-NDS - o nadwy偶ce/deficycie, Rb-28S, Rb-27S; za I p贸艂rocze 2016 r.:, Rb-Z o stanie zobowi膮za艅, Rb-NDS - o nadwy偶ce/deficycie, Rb-28S, Rb-27S;

            za艂. nr 3.10 聳 Za艣wiadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP dla Gminy;

            za艂. nr 3.11 聳 Za艣wiadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon dla Gminy.

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 1229
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy
  Za艂.Nr 3.1 - Uchwa艂y RG o zaci膮gni臋ciu kredytu
  Za艂.Nr 3.2 - Uchwa艂a RIO o mozliwo艣ci udzielenia kredytu
  Za艂.Nr 3.3 - Uchwa艂a RIO o sprawozdaniu rocznym za 2015 r.
  Za艂.Nr 3.4 - Uchwa艂a RIO o absolutorium dla W贸jta Gminy za 2015 r.
  Za艂.nr 3.5 -Uchwa艂a RG w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r.
  Za艂.Nr 3.6 - Uchwa艂a RIO - projekt uchwa艂y bud偶etowej na 2015 r.
  Za艂.Nr 3.7 - Uchwa艂a RG w sprawie WPF 2016-2019
  Za艂.Nr 3.8 - Uchwa艂a RG - bud偶et na 2016 r. ze zmianami
  Za艂.Nr 3.9 - Sprawozdania za 2015 i I p贸艂r.2016 r.
  Za艂.Nr 3.10 - Decyzja o nadaniu numeru NIP dla gminy
  Za艂.Nr 3.11 - Za艣wiadczenie o numerze Regon dla gminy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.080 sekund