Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, 2016-10-26

   

  GPIR.271.35.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

    

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Dostawa fabrycznie nowego r臋baka spalinowego 聳 rozdrabniacza do ga艂臋zi聰.

   

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje dostaw臋 fabrycznie nowego mobilnego r臋baka spalinowego 聳 rozdrabniacza do ga艂臋zi na podwoziu umo偶liwiaj膮cym przemieszczanie maszyny za pomoc膮 pojazdu wyposa偶onego w hak holowniczy, spe艂niaj膮cego poni偶ej opisane parametry techniczne:

   

  1.       Nap臋d w艂asny r臋baka: silnik spalinowy benzynowy lub wysokopr臋偶ny (聞Diesel聰) o mocy min. 20 KM, przystosowany do pracy ci膮g艂ej, wyposa偶ony w rozrusznik elektryczny i akumulator;

  2.       Zabudowany na przyczepie jednoosiowej ze standardowym, atestowanym zaczepem kulowym, wyposa偶onej w o艣wietlenie zewn臋trzne umo偶liwiaj膮ce przemieszczanie maszyny po drogach publicznych;

  3.       Waga r臋baka (wraz z podwoziem) nieprzekraczaj膮ca 600 kg;

  4.       Wyrzutnik zr臋bki regulowany w zakresie 360;

  5.       Przystawka do workowania;

  6.       Sk艂adane do transportu ko艂o podporowe;

  7.       Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spe艂nia膰 odpowiednie normy oraz posiada膰 niezb臋dne homologacje, certyfikaty i atesty gwarantuj膮ce bezpiecze艅stwo u偶ytkowania urz膮dzenia.

  8.       Przedmiot zam贸wienia powinien posiada膰 za艣wiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz wszystkie niezb臋dne dokumenty umo偶liwiaj膮ce dokonanie rejestracji w wydziale komunikacji.

  9.       Okres gwarancji min: 12 miesi臋cy.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. Przedmiot zam贸wienia nale偶y dostarczy膰 na w艂asny koszt we wskazane przez Zamawiaj膮cego miejsce.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 7 listopada 2016 r. do godz. 15:00. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w;

            Cena 聳 75% - oferta z najni偶sz膮 cen膮 przedmiotu zm贸wienia uzyska w tym kryterium maksymaln膮 ilo艣膰 75 pkt, pozosta艂e oferty uzyskaj膮 ilo艣膰 punkt贸w wg wzoru:
  C = Cn / Cb x 75 punkt贸w (gdzie: Cn 聳 cena najni偶szej oferty, Cb 聳 cena oferty badanej);

            Okres gwarancji i r臋kojmi 10% - Wykonawca oferuj膮cy najd艂u偶szy okres gwarancji i r臋kojmi otrzyma maksymalnie 10 pkt w tym kryterium, pozosta艂e oferty otrzymaj膮 odpowiednio ilo艣膰 punkt贸w wed艂ug wzoru:

  Gw = Gwb / Gwn x 10 punkt贸w (gdzie:, Gwb 聳 okres gwarancji w badanej ofercie, Gwn 聳 najd艂u偶szy zaoferowany okres gwarancji);

  Jako minimalny okres gwarancji i r臋kojmi Zamawiaj膮cy wskazuje (wymaga) 12 miesi臋cy licz膮c od dnia odbioru ko艅cowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi by膰 r贸wny okresowi r臋kojmi. Wykonawca nie mo偶e zaoferowa膰 okres gwarancji kr贸tszego ni偶 12 miesi臋cy.
  W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu kr贸tszego ni偶 12 miesi臋cy oferta zawieraj膮ca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiaj膮cego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 m-cy. Wykonawca, kt贸ry zaoferuje okres gwarancji powy偶ej 48 m-cy uzyska tak膮 sam膮 ilo艣膰 punkt贸w, jak liczon膮 dla okresu 48 m-cy.

            Moc silnika 聳 10% - Wykonawca oferuj膮cy przedmiot zam贸wienia wyposa偶ony w najmocniejszy silnik otrzyma 10 pkt w tym kryterium. Pozosta艂e oferty otrzymaj膮 ilo艣ci punkt贸w wyliczone wg poni偶szego wzoru.

  M = Mb / Mn x 10 punkt贸w (gdzie: Mb 聳 moc silnika w badanej ofercie, Mn 聳 moc najsilniejszego silnika);

  Moc silnika nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 20 KM. Oferta Wykonawcy, kt贸ry zaoferuje przedmiot zam贸wienie wyposa偶ony w silnik o mniejszej mocy zostanie odrzucona przez Zamawiaj膮cego.

            Rodzaj paliwa 聳 5% 聳 Wykonawca oferuj膮cy przedmiot zam贸wienia wyposa偶ony w silnik wysokopr臋偶ny (聞Diesel聰) otrzyma: R = 5 punkt贸w, natomiast wykonawca oferuj膮cy przedmiot zam贸wienia wyposa偶ony w silnik spalinowy benzynowy otrzyma R = 0 punkt贸w w tym kryterium.

  Zamawiaj膮cy wybiera ofert臋 najkorzystniejsz膮 na podstawie kryteri贸w oceny ofert okre艣lonych powy偶ej. 艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (P) otrzymanych przez Wykonawc臋 b臋dzie sum膮 punkt贸w (P = C+Gw+M+R) przyznanych w poszczeg贸lnych kryteriach 聳 maksymalnie 100 punkt贸w. Za ofert臋 najkorzystniejsz膮 uznana zostanie oferta, kt贸ra w sumie uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.

  Liczba przyznanych punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do dw贸ch miejsc po przecinku. Je艣li nie b臋dzie mo偶na wybra膰 oferty ze wzgl臋du na zbli偶one ich warto艣ci, liczba punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do kolejnych miejsc po przecinku.

  Je偶eli wyb贸r oferty b臋dzie niemo偶liwy, z uwagi na fakt, 偶e zosta艂y z艂o偶one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli te oferty, do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

   

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

     

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

    

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 907
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.084 sekund