Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi


  Nowa strona 1


  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi
  Og艂oszenie nr 363220 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w miesi膮cach od I do XI 2017 roku
   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe
  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego
  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
  nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
  nie
  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska聼nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY
  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
  nie
  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
  nie
  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
  nie
  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej 聳 maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn 12, 38242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): wwwbip.skolyszyn.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
  nie
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=61
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  nie
  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
  nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie
  nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  nie
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  nie
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
  nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w miesi膮cach od I do XI 2017 roku
  Numer referencyjny: GPIR.271.13.2016
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie
  II.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
  Nie
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest magazynowanie, za艂adunek, wyw贸z i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych o kodzie 19 08 05 pochodz膮cych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach w 2016 r. - w ilo艣ci ok. 1300 Mg z tym, 偶e: - zagospodarowanie osad贸w poprzez stosowanie na gruntach mo偶e nast膮pi膰 w miesi膮cach od 01.03.2017 r. do 30.11.
  2017 r., - w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. osady b臋d膮 magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach, z mo偶liwo艣ci膮 wyd艂u偶enia tego okresu z uwagi na niesprzyjaj膮ce warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu i zagospodarowania przez Wykonawc臋 po tym okresie czasu. Wykonawca realizuj膮c zadanie, w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. b臋dzie zobowi膮zany ka偶dorazowo wytworzony podczas prasowania osad prze艂adowywa膰 na sw贸j koszt z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na sw贸j koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontener贸w o pojemno艣ci min. 40 m3 i magazynowa膰 go na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilo艣膰 osadu do magazynowania to ok. 200 m3. Okres magazynowania mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 z uwagi na warunki pogodowe, uniemo偶liwiaj膮ce stosowanie osad贸w na gruntach (grunty zamarzni臋te, pokryte 艣niegiem). W okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. Wykonawca zobowi膮zany jest sukcesywnie prze艂adowywa膰 osad z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do szczelnych plandekowanych (zasuwanych) kontener贸w o pojemno艣ci min. 40 m3 i magazynowa膰 go przez okres czasu od 1 miesi膮ca do maksymalnie 2 miesi臋cy na terenie oczyszczalni 艣ciek贸w, a nast臋pnie zmagazynowany osad, stanowi膮cy okre艣lon膮 parti臋 wywie聼膰 (zagospodarowa膰) po uprzednim telefonicznym zg艂oszeniu przez Zamawiaj膮cego. Wykonawca musi zapewni膰 na sw贸j koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemno艣ci min. 40 m3 na magazynowany osad w okresie od 02.01.2017 r. do 30.11.2017 r. z uwzgl臋dnieniem przed艂u偶enia si臋 okresu od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. z uwagi na warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, - prze艂adunki osadu, - wyw贸z zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku mo偶liwo艣ci zagospodarowania osad贸w w procesie R10 w miesi膮cu pa聼dziernik i listopad z uwagi na to, 偶e dzia艂ki, kt贸rymi dysponuje Wykonawca s膮 terenami czasowo zamarzni臋tymi i pokrytymi 艣niegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego, kt贸ry to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiaj膮cy z uwagi na koniec okresu obowi膮zywania umowy. Zamawiaj膮cy dopuszcza zagospodarowanie odpad贸w jedynie zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 聳 zagospodarowanie odpad贸w w procesie R10 聳 聞Obr贸bka na powierzchni ziemi przynosz膮ca korzy艣ci dla rolnictwa lub popraw臋 stanu 艣rodowiska聰 w obr臋bie wojew贸dztwa podkarpackiego w my艣l art.20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. 1) Zgodnie z procesem R-10, osady mo偶na zagospodarowa膰 : 聲 W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p艂od贸w rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w艂膮czaj膮c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 聲 Do uprawy ro艣lin przeznaczonych do produkcji kompostu, 聲 Do uprawy ro艣lin nieprzeznaczonych do spo偶ycia i do produkcji pasz, 聲 Do rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, 聲 Przy dostosowaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z magazynowaniem, za艂adunkiem, wa偶eniem, transportem, wy艂adunkiem oraz prze艂adunkiem osad贸w, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz zwi膮zane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 2) Koszt prze艂adunku osadu 艂adowark膮 lub 艂adowarko-kopark膮 z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Zamawiaj膮cego do kontener贸w s艂u偶膮cych magazynowaniu osadu b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Wykonawcy lub do podstawionego 艣rodka transportu, (samochodu, przyczepy ci膮gnikowej), lub te偶 pomi臋dzy kontenerami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Wykonawcy oraz pomi臋dzy kontenerami, a 艣rodkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania b臋dzie spoczywa艂 na Wykonawcy. Cz臋stotliwo艣膰 prze艂adunku z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do ww. 艣rodk贸w magazynowych i transportu wynosi膰 b臋dzie 艣rednio ok. 4 razy w tygodniu. 3) Zamawiaj膮cy nie dopuszcza podwykonawc贸w do wykonywania prze艂adunk贸w osad贸w, urz膮dzeniami przeznaczonymi do tego celu w okresie magazynowania tj. od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. oraz w okresie stosowania osad贸w na gruntach tj. od 01.03. 2017 r. do 30.11.2017 r. Prze艂adunki, za艂adunki osadu mog膮 by膰 wykonywane tylko i wy艂膮cznie przez Wykonawc臋 przy u偶yciu sprz臋tu stanowi膮cego jego w艂asno艣膰. 4) Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. zobowi膮zuje si臋 na sw贸j koszt zabezpieczy膰 szczelne kontenery z plandek膮 lub zasuwane o pojemno艣ci, co najmniej 40 m3 ka偶dy - na magazynowany osad w ilo艣ci ok. 250 Mg. Okres ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, na co Wykonawca powinien by膰 przygotowany ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zabezpieczenia kolejnych kontener贸w na magazynowany osad. Osad mo偶e by膰 magazynowany tylko i wy艂膮cznie na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 3 miesi臋cy (chyba, 偶e warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮 wyw贸z), a nast臋pnie odebrany od Zamawiaj膮cego i zagospodarowany przez Wykonawc臋. W okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach mo偶e trwa膰 nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 2 miesi臋cy, a nast臋pnie osad powinien zosta膰 odebrany od Zamawiaj膮cego i zagospodarowany przez Wykonawc臋. Obs艂uga kontener贸w (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) s艂u偶膮cych do magazynowania osad贸w b臋dzie le偶e膰 po stronie Wykonawcy i musi odbywa膰 si臋 przy ka偶dym za艂adunku lub prze艂adunku osadu. 5) Koszt wa偶enia ka偶dorazowej obj臋to艣ci wywo偶onego osadu spoczywa艂 b臋dzie na Wykonawcy. Wa偶enie b臋dzie odbywa膰 si臋 na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, mo偶liwie najbli偶ej budynku oczyszczalni 艣ciek贸w. 6) Wykonawca zobowi膮zuje si臋 r贸wnie偶 do wywozu odpad贸w wed艂ug potrzeb Zamawiaj膮cego z tym, 偶e wyw贸z osad贸w musi odby膰 si臋 w terminie do 48 godzin od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋. 7) Odbi贸r osad贸w odbywa艂 si臋 b臋dzie w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 14:30, po wcze艣niejszym zg艂oszeniu Wykonawcy przez Zamawiaj膮cego o czym mowa w ppkt. 6). Natomiast ewentualne prze艂adunki osadu odbywa膰 si臋 b臋d膮 od poniedzia艂ku do soboty w godz. od 7:00 do 18:00
  II.5) G艂贸wny kod CPV: 90510000-5
  Dodatkowe kody CPV:90400000-1
  II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
  Warto艣膰 bez VAT:
  Waluta:
  (w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w 聳 szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)
  II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
  data rozpocz臋cia: 02/01/2017 data zako艅czenia: 30/11/2017
  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
  Okre艣lenie warunk贸w: W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykaza膰, 偶e: 1) Posiada zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie transportu odpad贸w (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p贸聼n. zm.) przez w艂a艣ciwy organ (starosta) ze wzgl臋du na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpad贸w. 2) Posiada licencj臋 na krajowy transport drogowy rzeczy wydan膮 na podstawie ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z p贸聼n. zm.).oraz w przypadku zagospodarowania osadu do: 聲 rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, 聲 dostosowywaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3) Posiada zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p贸聼n. zm.) przez w艂a艣ciwy organ ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy poza o艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie okre艣li艂 szczeg贸lnego wykazania spe艂nienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
  Okre艣lenie warunk贸w: W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykaza膰, 偶e: 1) Wykona艂 w okresie ostatnich trzech lat lub obecnie wykonuje przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej jedno zadanie polegaj膮ce na zagospodarowaniu osad贸w 艣ciekowych w procesie R-10 o warto艣ci, co najmniej 150 000,00 PLN. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.
  Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
  O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  tak
  O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
  nie
  III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1) Aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wed艂ug za艂膮cznika Nr 3 do SIWZ. 2) W przypadku Wykonawc贸w dzia艂aj膮cych przez pe艂nomocnika 聳 pe艂nomocnictwo (przedstawione w formie orygina艂u). 3) W przypadku Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o zam贸wienie (Konsorcjum, sp贸艂ka cywilna) 聳 pe艂nomocnictwo (przedstawione w formie orygina艂u) podpisane przez osoby upowa偶nione do sk艂adania woli ka偶dego z Wykonawc贸w. 4) Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcom nieb臋d膮cych podmiotami, na kt贸rych zasoby powo艂uje si臋 Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia艂u w post臋powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa w pkt 1. 5) Odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt 5, przedk艂ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: - Nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; Je偶eli w miejscu w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, kt贸rych mowa w ppkt 1 聳 zast臋puje si臋 je dokumentami zawieraj膮cym o艣wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os贸b uprawnionych do jego reprezentacji lub o艣wiadczenie osoby, kt贸rej dokument mia艂 dotyczy膰, z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania 聳 wystawionymi nie wcze艣niej, jak w terminach podanych w ppkt 1.
  W przypadku w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci dokumentu z艂o偶onego przez Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do w艂a艣ciwych organ贸w odpowiednio kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt贸rej dotyczy, o udzielenie niezb臋dnych informacji dotycz膮cych tego dokumentu. 7) O艣wiadczenia Wykonawcy o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP; w przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d聼 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu 聳 zgodnie z za艂膮cznikiem nr 7 do SIWZ. O艣wiadczenie Wykonawca musi z艂o偶y膰 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o z艂o偶onych ofertach. Wraz ze z艂o偶eniem o艣wiadczeniem Wykonawca mo偶e przedstawi膰 dowody, 偶e powi膮zania z innym Wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu.
  III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1) Aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu wed艂ug za艂膮cznika Nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz us艂ug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych us艂ugi te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w, okre艣laj膮cych, czy te us艂ugi zosta艂y wykonane nale偶ycie, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d聼 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego us艂ugi by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w 聳 o艣wiadczenie Wykonawcy. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  W celu oceny, czy Wykonawca polegaj膮c na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy, b臋dzie dysponowa艂 niezb臋dnymi zasobami w stopniu umo偶liwiaj膮cym nale偶yte wykonanie zam贸wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 艂膮cz膮cy Wykonawc臋 z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost臋p do ich zasob贸w, Zamawiaj膮cy 偶膮da dokument贸w, kt贸re okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci: 聲 zakres dost臋pnych Wykonawcy zasob贸w innego podmiotu; 聲 spos贸b wykorzystania zasob贸w innego podmiotu, przez Wykonawc臋, przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; 聲 zakres i okres udzia艂u innego podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; 聲 czy podmiot, na zdolno艣ciach kt贸rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cych wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych lub do艣wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us艂ugi, kt贸rych wskazane zdolno艣ci dotycz膮.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 4 000,00 (cztery tysi膮ce) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1, pe艂nomocnictw lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez Wykonawc臋 jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1, pe艂nomocnictw lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez Wykonawc臋 jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.
  IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
  nie
  IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
  nie
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
  nie
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
  nie
  Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
  nie
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawc贸w
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
  Maksymalna liczba wykonawc贸w
  Kryteria selekcji wykonawc贸w:
  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
  Umowa ramowa b臋dzie zawarta:
  Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:
  Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:
  nie
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:
  nie
  Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:
  nie
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) nie
  Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:
  nie
  Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
  Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
  Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
  Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Aukcja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu

  Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
  Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 95
  Czas realizacji odbioru osadu 5
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
  Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):
  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:
  Wst臋pny harmonogram post臋powania:
  Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅: nie
  Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:
  Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
  Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
  Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Licytacja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu

  Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:
  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ.
  Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:
  Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci (zmniejszenie lub zwi臋kszenie) osad贸w obj臋tych umow膮, kt贸re zosta艂y podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osad贸w pozostaje niezmienna. 3. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiaj膮cego i formy pisemnego aneksu 聳 pod rygorem niewa偶no艣ci. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odmowy wyra偶enia zgody na zmian臋 umowy. Niedopuszczalne s膮 jednak, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiany postanowie艅 zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy, je偶eli przy ich uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 偶e zachodzi co najmniej jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 1) Zmiany zosta艂y przewidziane w og艂oszeniu o zam贸wieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowie艅 umownych, kt贸re okre艣laj膮 ich zakres, w szczeg贸lno艣ci mo偶liwo艣膰 zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2) Zmiany dotycz膮 realizacji dodatkowych dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobj臋tych zam贸wieniem podstawowym, o ile sta艂y si臋 niezb臋dne i zosta艂y spe艂nione 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: 聲 zmiana Wykonawcy nie mo偶e zosta膰 dokonana z powod贸w ekonomicznych lub technicznych, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych zamienno艣ci lub interoperacyjno艣ci sprz臋tu, us艂ug lub instalacji, zam贸wionych w ramach zam贸wienia podstawowego; 聲 zmiana Wykonawcy spowodowa艂aby istotn膮 niedogodno艣膰 lub znaczne zwi臋kszenie koszt贸w dla Zamawiaj膮cego; 聲 warto艣膰 ka偶dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto艣ci zam贸wienia okre艣lonej pierwotnie w umowie. 3) Zosta艂y spe艂nione 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: 聲 konieczno艣膰 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno艣ciami, kt贸rych Zamawiaj膮cy, dzia艂aj膮c z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 nie m贸g艂 przewidzie膰; 聲 warto艣膰 zmiany nie przekracza warto艣ci zam贸wienia okre艣lonej pierwotnie w umowie. 4) Wykonawc臋, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia, ma zast膮pi膰 nowy Wykonawca: 聲 na podstawie postanowie艅 umownych, o kt贸rych mowa w ppkt 1; 聲 w wyniku po艂膮czenia, podzia艂u, przekszta艂cenia, upad艂o艣ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi臋biorstwa, o ile mowy Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, nie zachodz膮 wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci膮ga to za sob膮 innych istotnych zmian umowy; 聲 w wyniku przej臋cia przez Zamawiaj膮cego zobowi膮za艅 Wykonawcy wzgl臋dem jego podwykonawc贸w. 5) Zmiany, niezale偶nie od ich warto艣ci, s膮 istotne je偶eli: 聲 zmienia si臋 og贸lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 聲 nie zmienia si臋 og贸lnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: - zmiana wprowadza warunki, kt贸re gdyby by艂y postawione w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, to w tym post臋powaniu wzi臋liby lub mogliby wzi膮膰 udzia艂 inni Wykonawcy lub przyj臋to by oferty innej tre艣ci; - zmiana narusza r贸wnowag臋 ekonomiczn膮 umowy na korzy艣膰 Wykonawcy w spos贸b nieprzewidziany pierwotnie w umowie; - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 艣wiadcze艅 i zobowi膮za艅 wynikaj膮cy z umowy; - polega na zast膮pieniu Wykonawcy, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia nowym Wykonawc膮, w przypadkach innych ni偶 wymienione w ppkt 4. 6) 艁膮czna warto艣膰 zmian jest mniejsza od 15% warto艣ci zam贸wienia, okre艣lonej pierwotnie w umowie. 4. Odst膮pienie od umowy, rozwi膮zanie umowy: 1) Zamawiaj膮cemu przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy w razie wyst膮pienia istotnej zmiany okoliczno艣ci powoduj膮cej, 偶e: a) Wykonanie umowy nie le偶y w interesie publicznym, czego nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo偶e zagrozi膰 istotnemu interesowi bezpiecze艅stwa pa艅stwa lub bezpiecze艅stwu publicznemu. Odst膮pienie od umowy w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 w terminie 30 dni od powzi臋cia wiadomo艣ci o powy偶szych okoliczno艣ciach. b) Ponadto Zamawiaj膮cemu przys艂uguje prawo do odst膮pienia od niniejszej Umowy, gdy: - zostanie og艂oszona upad艂o艣膰 Wykonawcy; - zostanie wydany nakaz zaj臋cia maj膮tku Wykonawcy, w zakresie uniemo偶liwiaj膮cym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; - Wykonawcy nie b臋dzie przys艂ugiwa艂o prawo odst膮pienia od umowy na zasadach okre艣lonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z p贸聼n. zm.) 2) Zamawiaj膮cemu przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieprzyst膮pienia przez Wykonawc臋 do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu us艂ugi d艂u偶szej ni偶 30 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienale偶ytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawc臋. 3) Zamawiaj膮cy odst臋puje od umowy w przypadkach okre艣lonych w ppkt 2 w nast臋puj膮cym trybie: a) W przypadku nie przyst膮pienia przez Wykonawc臋 do realizacji umowy lub przerwie w wykonywaniu us艂ugi w terminie okre艣lonym w ppkt 2 Zamawiaj膮cy wysy艂a do Wykonawcy pismo wzywaj膮ce do wykonywania rob贸t. b) Je偶eli mimo wezwania Zamawiaj膮cego, Wykonawca nie przyst膮pi do wykonywania us艂ugi w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiaj膮cy ma prawo rozwi膮za膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym oraz domaga膰 si臋 zap艂aty przez Wykonawc臋 kary umownej okre艣lonej w 搂 11 umowy. 4) Zamawiaj膮cy mo偶e rozwi膮za膰 umow臋, je偶eli zachodzi co najmniej jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: a) Zmiana umowy zosta艂a dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega艂 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1. c) Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej stwierdzi艂, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 偶e pa艅stwo polskie uchybi艂o zobowi膮zaniom, kt贸re ci膮偶膮 na nim na mocy Traktat贸w, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 偶e Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia z naruszeniem przepis贸w prawa Unii Europejskiej. 5) Zamawiaj膮cy mo偶e r贸wnie偶 rozwi膮za膰 umow臋 na ka偶dym etapie post臋powania, je偶eli uzna 偶e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno艣ci, je偶eli zaanga偶owanie zasob贸w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi臋wzi臋cia gospodarcze Wykonawcy mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na realizacj臋 zam贸wienia. 6) W razie nie wywi膮zania si臋 przez Wykonawc臋 w przewidzianym w umowie terminie z obowi膮zk贸w wymienionych w umowie, Zamawiaj膮cy ma prawo sporz膮dzi膰 na w艂asn膮 r臋k臋 i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj臋 prac zawiadamiaj膮c o tym na pi艣mie Wykonawc臋 oraz wprowadzi膰 nowego Wykonawc臋 do dalszej realizacji rob贸t na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 7) W razie odst膮pienia od Umowy lub rozwi膮zania umowy przez Zamawiaj膮cego Wykonawca ma obowi膮zek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia niezako艅czonych prac oraz osadu, o ile Zamawiaj膮cy zleci takie zabezpieczenie. 8) Odst膮pienie od umowy, czy te偶 rozwi膮zanie umowy powinno nast膮pi膰 w formie pisemnej.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):
  艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym
  IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
  Data: 19/12/2016, godzina: 09:00,
  Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
  nie
  Wskaza膰 powody:
  J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
  > J臋zyk polski
  IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie
  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  艢RODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) okre艣lenia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego; 4) opisu przedmiotu zam贸wienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu lub r贸wnowa偶nego 艣rodka, spe艂niaj膮cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia przy u偶yciu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia 聳 je偶eli zosta艂y przes艂ane w spos贸b okre艣lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (drog膮 elektroniczn膮) ustawy PZP albo w terminie 10 dni 聳 je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP 聳 Dzia艂 VI 聳 艢rodki ochrony prawnej.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 1074
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ osady na 2017
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz us艂ug
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - Analiza osadu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.102 sekund