Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Kompetencje Rady Gminy


  Rada gminy jest organem stanowi膮cym i kontrolnym gminy. W jej sk艂ad wchodzi 15 radnych.
  Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwa艂 wszystkie sprawy pozostaj膮ce w zakresie dzia艂ania gminy, o ile ustawy nie stanowi膮 inaczej
  Do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶y:

  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia w贸jta, stanowienie o kierunkach jego dzia艂ania oraz przyjmowanie sprawozda艅 z jego dzia艂alno艣ci,
  3. powo艂ywanie i odwo艂ywanie skarbnika gminy, kt贸ry jest g艂贸wnym ksi臋gowym bud偶etu, oraz sekretarza gminy - na wniosek w贸jta,
  4. uchwalanie bud偶etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud偶etu oraz podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu艂u,
  5. uchwalanie miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie program贸w gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu dzia艂ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk艂adnik贸w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 艣rodk贸w bud偶etowych na realizacj臋 zada艅 przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwa艂 w sprawach podatk贸w i op艂at w granicach okre艣lonych w odr臋bnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwa艂 w sprawach maj膮tkowych gminy, przekraczaj膮cych zakres zwyk艂ego zarz膮du, dotycz膮cych:

  a) okre艣lania zasad nabycia, zbycia i obci膮偶enia nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, o ile ustawy szczeg贸lne nie stanowi膮 inaczej; do czasu okre艣lenia zasad w贸jt mo偶e dokonywa膰 tych czynno艣ci wy艂膮cznie za zgod膮 rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz okre艣lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez w贸jta,
  c) zaci膮gania d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w,
  d) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i kredyt贸w kr贸tkoterminowych zaci膮ganych przez w贸jta w roku bud偶etowym,
  e) zobowi膮za艅 w zakresie podejmowania inwestycji i remont贸w o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalan膮 corocznie przez rad臋 gminy,
  f) tworzenia i przyst臋powania do sp贸艂ek i sp贸艂dzielni oraz rozwi膮zywania i wyst臋powania z nich,
  g) okre艣lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia艂贸w i akcji przez w贸jta,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi臋biorstw, zak艂ad贸w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa偶ania ich w maj膮tek,
  i) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i por臋cze艅 udzielanych przez w贸jta w roku bud偶etowym,

  10. okre艣lanie wysoko艣ci sumy, do kt贸rej w贸jt mo偶e samodzielnie zaci膮ga膰 zobowi膮zania,
  11. podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej, zadania nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci powiatu oraz zadania z zakresu w艂a艣ciwo艣ci wojew贸dztwa na podstawie porozumie艅 z ww. jednostkami.
  12. podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂dzia艂ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj膮tku,
  13. podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa艅stw oraz przyst臋powania do mi臋dzynarodowych zrzesze艅 spo艂eczno艣ci lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwa艂 w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i plac贸w publicznych oraz wznoszenia pomnik贸w,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwa艂 w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w i student贸w,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrze偶onych ustawami do kompetencji rady gminy.

  Rada gminy obraduje na sesjach zwo艂ywanych przez jej przewodnicz膮cego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej ni偶 raz na kwarta艂. Informacja o terminie, miejscu i porz膮dku obrad podawana jest do wiadomo艣ci publicznej.
  Dzia艂alno艣膰 rady gminy jest jawna, obywatele maj膮 prawo wst臋pu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodnicz膮cego rady. Z przebiegu sesji sporz膮dza si臋 protok贸艂. Podj臋te przez rad臋 gminy uchwa艂y przechowuje si臋 w urz臋dzie gminy wraz z protoko艂ami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.  Rejestr zmian odwiedzin: 8976
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund