Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski聽聽聽聽 wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 - 064

  www.bip.skolyszyn.pl聽聽聽 e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-03-09

  GPIR.271.2.8.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: "Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zada艅 zwi膮zanych z przebudow膮 dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w 2018 roku".

  I. 聽聽OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  Zam贸wienie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zada艅 zwi膮zanych z przebudow膮 dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w 2018 roku.

  ETAP I - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ:

  Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej, tj.: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru rob贸t, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, opisu zam贸wienia dotycz膮cej przebudowy dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn (wykonanie nawierzchni wraz z podbudow膮 i robotami towarzysz膮cymi na drogach o nawierzchni 偶wirowej i bitumicznej). Warto艣膰 inwestycji og贸艂em wynosi oko艂o 1,5 mln z艂otych. W ramach tej kwoty do opracowania b臋dzie oko艂o 20 kompletnych dokumentacji kosztorysowej dla poszczeg贸lnych odcink贸w dr贸g gminnych o d艂ugo艣ci nie przekraczaj膮cej 1 km.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza zwi臋kszenie warto艣ci inwestycji drogowych oraz ilo艣ci dokumentacji kosztorysowych, jednak nie wi臋cej ni偶 o聽20%.

  Wymogi dotycz膮ce dokumentacji kosztorysowej:

  1)聽聽聽聽聽聽 Specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie
  z
  rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w聽sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸藕n. zm.).

  2)聽聽聽聽聽聽 Kosztorys inwestorski, przedmiar rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z聽dnia 18聽maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  3)聽聽聽聽聽聽 Opis przedmiotu zam贸wienia nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 - 31 ustawy.

  4)聽聽聽聽聽聽 Kompletn膮 dokumentacj臋 kosztorysow膮 (kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB) Wykonawca jest zobowi膮zany wykona膰 w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w聽wersji elektronicznej.

  Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca jest zobowi膮zany uwzgl臋dni膰 zapisy nw. przepis贸w:

  1)聽聽聽聽聽聽 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

  2)聽聽聽聽聽聽 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

  3)聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p贸藕n. zm.).

  4)聽聽聽聽聽聽 Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogowe obiekty in偶ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z p贸藕n. zm.).

  5)聽聽聽聽聽聽 Ustaw膮 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z p贸藕n. zm.).

  6)聽聽聽聽聽聽 Ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 2003 o szczeg贸艂owych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z p贸藕n. zm.).

  7)聽聽聽聽聽聽 Ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 艢rodowiska (Dz. U. z聽2017 r., poz. 519).

  8)聽聽聽聽聽聽 Inne, nie wymienione wy偶ej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania zadania.

  Termin na opracowanie dokumentacji kosztorysowej (w pe艂nym zakresie) od chwili podpisania umowy: 14 dni.

  ETAP II - PE艁NIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

  W ramach II etapu zam贸wienia Wykonawca b臋dzie pe艂ni艂 obowi膮zki inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu przebudowy dr贸g w oparciu o opracowan膮 dokumentacj臋 kosztorysow膮.

  Etap II zadania rozpocznie si臋 po wy艂onieniu Wykonawcy rob贸t zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych i podpisaniu umowy na pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rob贸t obj臋tych nadzorem mo偶e zosta膰 ograniczony przez Zamawiaj膮cego, je偶eli warto艣膰 zada艅 przekracza膰 b臋dzie mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Przewidywany termin pe艂nienia us艂ugi: IV ? VIII 2018 r.

  Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych 聽w Prawie Budowlanym, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)聽聽聽 Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie聽 kontroli zgodno艣ci jej realizacji z聽 przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  2)聽聽 Sprawdzanie jako艣膰 wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w聽 budowlanych, a w szczeg贸lno艣ci zapobiega zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i nie聽 dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  3)聽聽 Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie聽 w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  4)聽聽 Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad, 聽a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  5)聽聽 Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych聽 nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  6)聽聽 Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  7)聽聽 Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 3 razy w tygodniu. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 prowadzenia list obecno艣ci w celu potwierdzenia pobyt贸w inspektor贸w nadzoru na budowie.

  8)聽聽 Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

  II. 聽聽WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

  Warunkiem udzia艂u w postepowaniu jest posiadanie przez Wykonawc臋 lub osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o prac臋 lub umowy zlecenie - uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, pe艂nieniem nadzoru inwestorskiego bez ogranicze艅 w specjalno艣ci drogowej. Osoby te musz膮 przynale偶e膰 do w艂a艣ciwej OIIB oraz op艂aca膰 regularnie sk艂adki cz艂onkowskie. Aby spe艂ni膰 warunek Wykonawca musi dysponowa膰 co najmniej jedn膮 tak膮 osob膮. Wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 pe艂ni膰 funkcj臋 inspektora nadzoru Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym oraz wykazie os贸b jako za艂膮cznik nr 3 do zapytania.

  Wykonawca jest zobowi膮zany r贸wnie偶 do艂膮czy膰 zobowi膮zanie osoby wskazanej w ofercie do pe艂nienia nadzoru inwestorskiego deklaruj膮ce gotowo艣膰 do podj臋cia funkcji w przypadku wyboru Wykonawcy.

  III.聽 SPOS脫B SPORZ膭DZENIA OFERTY:

  Ofert臋 w formie pisemnej聽 nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonych formularzu ofertowym (za艂膮cznik Nr 1) - do dnia:聽 16 marzec 2018 r.do godz. 10:00.

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej zabezpieczonej ofercie opisanej w nast臋puj膮cy spos贸b: "Oferta na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienie nadzoru inwestorskiego przy drogach gminnych".

  Koperta powinna r贸wnie偶 zawiera膰 nazw臋 i dane adresowe Wykonawcy.

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

  -聽聽聽聽聽聽 parafowane projekty um贸w stanowi膮ce za艂膮czniki Nr 2a i 2b do zapytania;

  -聽聽聽聽聽聽 wykaz os贸b stanowi膮cy za艂膮cznik nr 3 do zapytania, w kt贸rym Wykonawca podaje informacje dotycz膮ce wskazanych w formularzu ofertowym os贸b pe艂ni膮cych funkcj臋 inspektora nadzoru;

  -聽聽聽聽聽聽 kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ci drogowej os贸b wskazanych w ofercie jako potencjalnych inspektor贸w nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami udzia艂u w post臋powaniu;

  -聽聽聽聽聽聽 za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki.

  Wykonawca podaje w ofercie dwie kwoty. Jedna dotycz膮ca opracowania dokumentacji kosztorysowej, druga dotycz膮ca koszt贸w pe艂nienia nadzoru inwestorskiego.

  W przypadku koszt贸w wykonania dokumentacji kosztorysowej Wykonawca podaje cen臋 za opracowanie kompletnej dokumentacji dla 1 odcinka drogi oraz przemno偶y膰 kwot臋 przez 20 (przewidywana ilo艣膰 odcink贸w dr贸g do wykonania dokumentacji kosztorysowej).

  W przypadku koszt贸w pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podaje warto艣膰 procentow膮 koszt贸w pe艂nienia funkcji od kwoty 1,5 miliona z艂otych (szacunkowa warto艣膰 rob贸t obj臋tych nadzorem).

  Faktyczny koszt us艂ugi pe艂nienia nadzoru inwestorskiego wyliczony b臋dzie procentowo wed艂ug stawki podanej przez Wykonawc臋 od koszt贸w rob贸t w umowie z wy艂onionym Wykonawc膮 rob贸t budowlanych.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt (艂膮cznie z dojazdami) pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

  W ofercie nale偶y poda膰 aktywny adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

  IV.聽聽 WYB脫R NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 艂膮czn膮 cen膮 wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wed艂ug oblicze艅 przyj臋tych w cz臋艣ci III, spe艂niaj膮c膮 warunki okre艣lone w zapytaniu ofertowym.

  Odrzuceniu podlegaj膮 oferty:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 kt贸rych tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶one przez oferenta niespe艂niaj膮cego warunk贸w, okre艣lonych w zapytaniu ofertowym;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 niekompletne, bez wymaganych za艂膮cznik贸w.

  Oferty z艂o偶one po terminie sk艂adania ofert, okre艣lonym w zapytaniu ofertowym zostan膮 niezw艂ocznie zwr贸cone Wykonawcom.

  W szczeg贸lnych przypadkach Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 uzupe艂niania brakuj膮cych za艂膮cznik贸w oraz wyja艣nienia tre艣ci z艂o偶onych ofert.

  W przypadku z艂o偶enia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w Wykonawc贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

  Wykonawcy zostaj膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni.

  Bieg terminu zwi膮zania ofert膮 rozpoczyna si臋 wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przes艂ana do Wykonawc贸w drog膮 elektroniczn膮 na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:聽 10 kwietnia 2018 r.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania聽 podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  V. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 聽2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Za艂膮czniki:

  1)聽聽聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2)聽聽聽聽聽聽 Projekty um贸w (2a i 2b).

  3)聽聽聽聽聽聽 Wykaz os贸b.

  聽Zenon Szura聽
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 528
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.082 sekund