Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 5

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 28.03.2018

  GPIR.271.2.16.2018

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Pusta Wola gm. Sko艂yszyn przy drodze gminnej odcinek Nr 2 (dz. nr. ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1, 423/2)?.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotycz膮cej wykonania napowietrznej linii o艣wietlenia ulicznego przy drodze gminnej  - od skrzy偶owania z drog膮 gminn膮 G18 w stron臋 posesji nr 58 w miejscowo艣ci Pusta Wola na odcinku ok. 250 m ? szacunkowa ilo艣膰 lamp ? 7. Zakres opracowania zaznaczono na mapie pogl膮dowej stanowi膮cej za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

   

  Wytyczne dla projektant贸w:

  1.       Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn nie posiada obowi膮zuj膮cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

  2.       O艣wietlenie uliczne kablowo - s艂upowe.

  3.       Oprawy o艣wietleniowe w technologii LED;

  4.       Projektowane o艣wietlenie powinno si臋 charakteryzowa膰 oszcz臋dno艣ci膮 energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efekt贸w o艣wietleniowych, moc opraw o艣wietleniowych powinna by膰 dostosowana do klasy drogi kt贸r膮 b臋d膮 o艣wietla膰 (nale偶y sprecyzowa膰 parametry oprawy pod wzgl臋dem ilo艣ci 艣wiat艂a);

  5.       Nale偶y r贸wnie偶 na etapie sporz膮dzania dokumentacji uwzgl臋dni膰 jak najni偶sze nak艂ady inwestycyjne oraz 艂atwo艣膰 i niskie koszty konserwacji i eksploatacji o艣wietlenia;

  6.       Wykonawca w imieniu Zamawiaj膮cego winien uzyska膰 warunki techniczne dotycz膮ce dostawy energii elektrycznej oraz sposobu jej opomiarowania;

  7.       Przed oddaniem dokumentacji, projekt budowlany musi by膰 zatwierdzony przez PGE Dystrybucja Oddzia艂 Rzesz贸w ? Rejon  Energetyczny Krosno.

  8.       Projektowana linia o艣wietlenia ulicznego winna spe艂nia膰 wszystkie normy o艣wietlenia ulicznego drogi publicznej;

  9.       Wykonawca zobowi膮zany jest uzyska膰 wszelkie uzgodnienia i zezwolenia - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego;

  10.    Koszty zwi膮zane z uzyskaniem uzgodnie艅 (w tym opracowania mapy do cel贸w projektowych, narady koordynacyjnej (ZUDP)) pokrywa Wykonawca.

  11.    Je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰 Wykonawca zobowi膮zany jest zaktualizowa膰 kosztorys inwestorski w okresie trzech lat od odbioru ko艅cowego dokumentacji na wniosek Zamawiaj膮cego.

   

  Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.       Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

  2.       Wykonanie projektu budowlanego, z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), warunk贸w, zezwole艅, uzgodnie艅 niezb臋dnych do realizacji rob贸t budowlanych, opracowanie informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

  3.       Uzyskanie pisemnych zg贸d mieszka艅c贸w, na kt贸rych planowana jest inwestycja z zaznaczeniem przebiegu projektowanej trasy.

  4.       Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  5.       Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych.

  6.       Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  7.       Opracowanie opisu przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych. Dokumentacja winna by膰 kompletna z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰 oraz w przypadku dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 2 tak偶e skoordynowana mi臋dzybran偶owo.

  8.       Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸藕n. zm.).

  9.       Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  10.    Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 i uruchomienie instalacji nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 ? 31 ustawy.

  11.    Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn tel. 13 4491742.

  12.    Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania (do 30 dni od dnia podpisania umowy).

  13.    Dokumentacj臋 projektow膮 Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo ? kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

  14.    Gwarancja min 24 miesi膮ce.

   

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji (w tym prawomocnej decyzji LICP) i uzgodnie艅 niezb臋dnych do z艂o偶enia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budow臋: do 30 listopada 2018 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 9 kwietnia 2018 r.   

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie (pok. Nr 8)
  w godzinach pracy Urz臋du. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz projektu umowy (za艂. Nr 2).

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego. W ofercie nale偶y poda膰 koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla poszczeg贸lnych zada艅, uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji oraz koszt brutto ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania wszystkich dokumentacji obj臋tych zam贸wieniem.

   

  Odrzucenie oferty, uniewa偶nienie post臋powania:

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty w nast臋puj膮cych przypadkach:

  ?         Je偶eli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczeg贸lno艣ci nie zosta艂a z艂o偶ona na formularzu ofertowym lub brakuje projektu umowy.

  ?         Je偶eli oferta zosta艂a z艂o偶ona przez Wykonawc臋, kt贸ry w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania nie wykona艂 w terminie, lub wykona艂 nienale偶ycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiaj膮cego (Gminy Sko艂yszyn).

  ?         W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.)

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

  3.        Mapa pogl膮dowa.  Rejestr zmian odwiedzin: 498
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.068 sekund