Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-03-29

  GPIR.271.2.18.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: ?Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?.

  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  1. Zam贸wienie obejmuje pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?

  2. Zakres prac, nad kt贸rymi sprawowany ma by膰 nadz贸r inwestorski:

  ? wycinka drzew i krzew贸w koliduj膮cych z inwestycj膮;

  ? odbudowa uszkodzonej drogi gminnej na odcinku oko艂o 100 m;

  ? poprawa stateczno艣ci skarpy drogowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej, tj. rusztu 偶elbetowego podbieraj膮cego zbocze, zespolonego z projektowanymi kotwami gruntowymi oraz palisad膮 z mikropali wierconych;

  ? budowa systemu odprowadzenia w贸d do potoku poprzez wykonanie kana艂u odprowadzaj膮cego, koryta otwartego, studni, wylotu oraz remont istniej膮cego lewostronnego rowu drogowego;

  ? przebudowa i zabezpieczenie istniej膮cego ruroci膮gu kablowego Orange Polska S.A.

  3. Szczeg贸艂owy opis rob贸t budowlanych, dostaw i us艂ug b臋d膮cych przedmiotem nadzoru inwestorskiego okre艣lono w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz przedmiarze rob贸t. Powy偶sze dokumenty znajduj膮 si臋 do wgl膮du w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce ?Zam贸wienia publiczne 2018? (pod og艂oszonym przetargiem na roboty budowlane).

  4. Zam贸wienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ca艂ym zadaniem.

  5. Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p贸藕n.zm.), a w szczeg贸lno艣ci:

  1) Zapoznanie si臋 z dokumentacj膮 techniczn膮 (projektem budowlanym, STWiORB,
  przedmiarami rob贸t, dokumentacj膮 prawn膮, terenem budowy, jego uzbrojeniem
  i zagospodarowaniem.

  2) Udzia艂 w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

  3) Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno艣ci jej realizacji z przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  4) Sprawdzanie jako艣膰 wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
  z dokumentacj膮 projektow膮 i ofert膮 Wykonawcy.

  5) Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  6) Organizacja prac zwi膮zanych z nadzorem w celu unikni臋cia zb臋dnych przerw
  w realizacji rob贸t przez Wykonawc臋.

  7) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc臋 zasad BHP, akceptacja urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych rejon rob贸t, tablic informacyjnych, odcink贸w wy艂膮czonych w ruchu.

  8) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  9) Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  10) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  11) Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 3 razy w tygodniu. Cz臋stsze pobyty na budowie w zale偶no艣ci od potrzeb, 偶yczenia Zamawiaj膮cego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowi膮zany jest do bezpo艣redniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla w艂a艣ciwej realizacji element贸w rob贸t. Inspektor nadzoru jest zobowi膮zany do zg艂oszenia si臋 na budowie
  w celu odbioru lub kontroli rob贸t nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawc臋 rob贸t lub Zamawiaj膮cego. W celu weryfikacji obecno艣ci na budowie Zamawiaj膮cy ma prawo do 偶膮dania podpisywania list obecno艣ci lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczno艣膰 pracy Inspektora Nadzoru
  w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popo艂udniowych, wieczornych nie mo偶e by膰 podstaw膮 do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego.

  12) Uczestniczenie w czynno艣ciach odbioru ko艅cowego.

  13) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletno艣ci przedstawionych przez Wykonawc臋 dokument贸w, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, zatwierdzanie i podpisywanie harmonogram贸w rzeczowo-finansowych i dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

  14) Udzia艂 w organizowanych przez Zamawiaj膮cego przegl膮dach okresowych
  i gwarancyjnych w ca艂ym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawc臋 rob贸t oraz potwierdzanie wykonania prac maj膮cych na celu usuni臋cie wad i nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych przy realizacji rob贸t oraz ich usuni臋cia w ramach przegl膮d贸w okresowych w okresie gwarancji/r臋kojmi.

  6. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

  II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

  1. Planowany termin zako艅czenia rob贸t budowlanych: 30 listopad 2018 r.

  2. Zam贸wienie nale偶y zrealizowa膰 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ca艂kowitego rozliczenia finansowego zako艅czonych rob贸t budowlanych z Wykonawc膮 rob贸t.

  wi臋cej...

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Projekt umowy.

  3. Wykaz wykonanych us艂ug.

  4. Wykaz os贸b.

  5. Pozwolenie na budow臋 rob贸t obj臋tych nadzorem  Rejestr zmian odwiedzin: 466
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.072 sekund