Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-04-04

  GPIR.271.2.19.2018

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: ?Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie?.

   

  Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020
  w ramach poddzia艂ania: ?Wsparcie inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow膮 wszystkich rodzaj贸w ma艂ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi臋 odnawialn膮
  i w oszcz臋dzanie energii?.

   

  I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  1.      Zam贸wienie obejmuje pe艂nienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie?

  2.      Zakres prac, nad kt贸rymi sprawowany ma by膰 nadz贸r inwestorski:

  a)      bran偶a budowlana;

  b)      bran偶a sanitarna;

  c)      bran偶a sanitarna (instalacje i urz膮dzenia technologiczne SUW);

  d)      bran偶a elektryczna.

  3.      Zam贸wienie obj臋te nadzorem inwestorskim obejmuje:

  ?           roboty rozbi贸rkowe, rozbi贸rka istniej膮cego dachu;

  ?           wykonanie fundament贸w dla nowej cz臋艣ci budynku od strony po艂udniowo-wschodniej (pomieszczenia socjalne, sanitariaty, chlorownia, pomieszczenie agregat贸w, pomieszczenie magazynowo-warsztatowe);

  ?           wykonanie 艣cian i stropu 偶elbetowego wraz z izolacj膮 dla dobudowanej cz臋艣ci budynku;

  ?           wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem blach膮 na ca艂ym budynku;

  ?           wykonanie obr贸bek blacharskich, rynien, rur spustowych, podbitki;

  ?           wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej na nowej cz臋艣ci budynku (w tym bramy
  z automatyk膮); oraz wymiana istniej膮cej stolarki na starej cz臋艣ci budynku;

  ?           wykonanie tynk贸w i ok艂adzin wewn臋trznych;

  ?           wykonanie posadzek wraz z izolacj膮 oraz licowanie 艣cian p艂ytkami;

  ?           docieplenie 艣cian zewn臋trznych z wykonaniem elewacji;

  ?           wykonanie wewn臋trznej instalacji wodoci膮gowej, wewn臋trznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wewn臋trznej instalacji wodoci膮gowej i kanalizacji dla cz臋艣ci technologicznej;

  ?           wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z monta偶em kot艂a gazowego i wewn臋trznej instalacji gazowej;

  ?           wykonanie nowej instalacji elektrycznej, o艣wietlenia, instalacji urz膮dze艅 technologicznych, instalacji agregatu pr膮dotw贸rczego wraz z monta偶em agregatu, instalacji odgromowej;

  ?           zagospodarowanie terenu: wykonanie 偶elbetowych schod贸w wej艣ciowych; obej艣cia z kostki brukowej, drogi dojazdowej z placem manewrowym z kostki brukowej; wykonanie nowego ogrodzenia terenu;

  ?           demonta偶 istniej膮cej instalacji technologicznej i monta偶 nowej instalacji i  urz膮dze艅 technologicznych zgodnie z projektem (m.in. spr臋偶arki powietrza, aeratory centralne, filtry od偶elaziaj膮ce, filtry od偶elaziaj膮co-odmanganiaj膮ce, dmuchawa, zestaw do dezynfekcji wody, zbiorniki, zestawy pompowe).

  4.      Szczeg贸艂owy opis rob贸t budowlanych, dostaw i us艂ug b臋d膮cych przedmiotem nadzoru inwestorskiego okre艣lono w dokumentacjach projektowych, specyfikacja technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz przedmiarach rob贸t. Powy偶sze dokumenty znajduj膮 si臋 do wgl膮du w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce ?Zam贸wienia publiczne 2018? (pod og艂oszonym przetargiem na roboty budowlane).

  5.      Zam贸wienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ca艂ym zadaniem.

  6.      Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p贸藕n.zm.), a w szczeg贸lno艣ci:

  1)        Zapoznanie si臋 z dokumentacj膮 techniczn膮 (projektem budowlanym, STWiORB,
   przedmiarami rob贸t, dokumentacj膮 prawn膮, terenem budowy, jego uzbrojeniem
  i zagospodarowaniem.

  2)        Udzia艂 w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

  3)        Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  4)        Ustanowienie Inspektor贸w Nadzoru we wszystkich bran偶ach wyst臋puj膮cych w obiekcie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru koordynatora.

  5)        Sprawdzanie jako艣膰 wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
  z dokumentacj膮 projektow膮 i ofert膮 Wykonawcy.

  6)        Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  7)        Organizacja prac zwi膮zanych z nadzorem w celu unikni臋cia zb臋dnych przerw
  w realizacji rob贸t przez Wykonawc臋.

  8)        Nadzorowanie terminowego wykonania rob贸t przez Wykonawc臋 rob贸t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rob贸t.

  9)        Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc臋 zasad BHP, akceptacja urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych rejon rob贸t, tablic informacyjnych, odcink贸w wy艂膮czonych w ruchu.

  10)    Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  11)    Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  12)    Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  13)    Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 3 razy w tygodniu. Cz臋stsze pobyty na budowie w zale偶no艣ci od potrzeb, 偶yczenia Zamawiaj膮cego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowi膮zany jest do bezpo艣redniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla w艂a艣ciwej realizacji element贸w rob贸t. Inspektor nadzoru jest zobowi膮zany do zg艂oszenia si臋 na budowie
  w celu odbioru lub kontroli rob贸t nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawc臋 rob贸t lub Zamawiaj膮cego lub niezw艂ocznie w nag艂ych przypadkach lub zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu na budowie. W celu weryfikacji obecno艣ci na budowie Zamawiaj膮cy ma prawo do 偶膮dania podpisywania list obecno艣ci lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczno艣膰 pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popo艂udniowych, wieczornych nie mo偶e by膰 podstaw膮 do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego.  

  14)    Uczestniczenie w czynno艣ciach odbior贸w cz臋艣ciowych, a tak偶e odbiorach specjalistycznych (PIS, PIP, PSP), dostawc贸w medi贸w, rozruchu technologicznym.

  15)    Przygotowanie i udzia艂 w czynno艣ciach odbioru ko艅cowego, sporz膮dzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuni臋cia oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z warunkami kontraktu.

  16)    Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletno艣ci przedstawionych przez Wykonawc臋 dokument贸w, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

  17)    Opiniowanie projekt贸w aneks贸w do umowy w Wykonawc膮 rob贸t za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protoko艂贸w konieczno艣ci i negocjacji, weryfikacja kosztorys贸w na ewentualne roboty dodatkowe.

  18)    Udzia艂 w organizowanych przez Zamawiaj膮cego przegl膮dach okresowych
  i gwarancyjnych w ca艂ym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawc臋 rob贸t oraz potwierdzanie wykonania prac maj膮cych na celu usuni臋cie wad i nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych przy realizacji rob贸t oraz ich usuni臋cia w ramach przegl膮d贸w okresowych w ca艂ym okresie gwarancji/r臋kojmi.

  7.      Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

   

  II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

  1.      Planowany termin zako艅czenia rob贸t budowlanych: 31 sierpie艅 2018 r.

  2.      Zam贸wienie nale偶y zrealizowa膰 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ca艂kowitego rozliczenia finansowego zako艅czonych rob贸t budowlanych z Wykonawc膮 rob贸t.

   

  III.  WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:

  1.      O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy:

  1)      Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania.

  2)      Posiadaj膮 odpowiedni膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, tj. Wykonawca wykona艂 (wykonuje)
  w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia jest kr贸tszy ? w tym okresie, co najmniej jedn膮 us艂ug臋 pe艂nienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegaj膮cej na pracach budowlanych o charakterze
  i z艂o偶ono艣ci por贸wnywanej z przedmiotem zam贸wienia, tj. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody zawieraj膮cej o przepustowo艣ci minimum 300 m3 na dob臋. 

  3)      Dysponuj膮 odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia posiadaj膮cymi nast臋puj膮ce uprawnienia:

  a)      do pe艂nienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych bez ogranicze艅 w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urz膮dze艅 gazowych, wodoci膮gowych, cieplnych, kanalizacyjnych;

  b)      do pe艂nienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru w specjalno艣ci  konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze艅 lub architektonicznej;

  c)      do pe艂nienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru bez ogranicze艅
  w specjalno艣ci w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznej
  i elektroenergetycznych.

  d)      Jako form臋 dysponowania poszczeg贸lnymi osobami Zamawiaj膮cy dopuszcza zobowi膮zanie takiej osoby do艂膮czone w oryginale do z艂o偶onej oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany przed艂o偶y膰 zawarte umowy pomi臋dzy wskazanymi osobami na 艣wiadczenie us艂ugi inspektora nadzoru.

  4)    Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie
   zam贸wienia.

  5)   Wykonawcy, w stosunku do kt贸rych otwarto likwidacj臋, w zatwierdzonym przez s膮d uk艂adzie w post臋powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj臋 jego maj膮tku lub s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku
  w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z p贸藕n.zm.) lub kt贸rego upad艂o艣膰 og艂oszono ? podlegaj膮 wykluczeniu, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸ry po og艂oszeniu upad艂o艣ci zawar艂 uk艂ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s膮du, je偶eli uk艂ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj臋 maj膮tku upad艂ego, chyba 偶e s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upad艂o艣ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z p贸藕n.zm.).

  6)   Wykonawca, kt贸ry jest powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z Zamawiaj膮cym podlega wykluczeniu z post臋powania.

  2.      Ocena spe艂nienia w/w warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 ?spe艂nia/nie spe艂nia? w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych poni偶ej. Z tre艣ci wymaganych dokument贸w musi jednoznacznie wynika膰, i偶 w/w warunki Zamawiaj膮cy spe艂ni艂.

   

  3.      W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu oraz, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca o艣wiadcza, 偶e spe艂nia okre艣lone przez Wykonawc臋 warunki (stosowne o艣wiadczenie wpisane zosta艂o we wz贸r formularza oferty ? za艂. Nr 1 do zapytania) i sk艂ada razem z formularzem ofertowym. W ofercie Wykonawca podaje r贸wnie偶 dane  inspektor贸w nadzoru poszczeg贸lnych bran偶. Do oferty Wykonawca sk艂ada aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert dokumenty:

  1)   Wykaz wykonanych (wykonywanych) us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy ? w tym okresie, z podaniem warto艣ci us艂ugi nadzoru, przedmiotu i warto艣ci nadzorowanej inwestycji, przepustowo艣ci nadzorowanej stacji uzdatniania wody, dat wykonania i odbiorc贸w oraz za艂膮czenie dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e  us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (referencje, po艣wiadczenia) ? wg za艂膮cznika nr 3 do zapytania. W dokumentach potwierdzaj膮cych prawid艂owe wykonanie us艂ugi musz膮 znajdowa膰 si臋 minimum nast臋puj膮ce informacje wymienione w wykazie us艂ug: nazwa zadania, pe艂na nazwa Wykonawcy us艂ugi, okres pe艂nienia us艂ugi, przepustowo艣膰 nadzorowanej stacji uzdatniania wody, ocena wykonanej us艂ugi.

  2)   Wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia,  w szczeg贸lno艣ci wskazanych w formularzu ofertowym inspektor贸w nadzoru w poszczeg贸lnych bran偶ach (konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej, elektrycznej) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia, wykszta艂cenia, informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (do艂膮czone zobowi膮zania tych os贸b) wraz z kopi膮 dokument贸w po艣wiadczaj膮cych posiadanie wymaganych uprawnie艅 budowlanych os贸b, kt贸rymi Wykonawca dysponuje (kopia uprawnie艅 potwierdzaj膮ca posiadanie wymaganych w zapytaniu ofertowym uprawnie艅, kopie za艣wiadcze艅
  z w艂a艣ciwej Izby In偶ynier贸w Budownictwa
  ) ? wg za艂膮cznika nr 4 do zapytania.

  3)   Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (ust. 1 pkt 3, ppkt 1.5).

  4)   O艣wiadczenie o braku powi膮za艅 osobowych i kapita艂owych w Zamawiaj膮cym:

  Zgodnie z art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 przez osob臋 powi膮zan膮 osobowo lub kapita艂owo rozumie si臋 wzajemne powi膮zania mi臋dzy Zamawiaj膮cym, lub osobami upowa偶nionymi do zaci膮gania zobowi膮za艅 w jego imieniu, lub osobami wykonuj膮cymi w jego imieniu czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post臋powania w sprawie wyboru Wykonawcy, polegaj膮ce na:

  ?         a) uczestniczeniu w sp贸艂ce jako wsp贸lnik sp贸艂ki cywilnej lub sp贸艂ki osobowej;

  ?         b) posiadaniu co najmniej 10% udzia艂贸w lub akcji sp贸艂ki kapita艂owej;

  ?         c) pe艂nieniu funkcji cz艂onka organu nadzorczego lub zarz膮dzaj膮cego, prokurenta,  pe艂nomocnika;

  ?         d) pozostawaniu w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa  w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te艣ciowie, zi臋膰, synowa),
   w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze艅stwo, krewni ma艂偶onka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

  ?         pozostawaniu z Wykonawc膮 w takim stopniu prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci tych os贸b.                  

  O艣wiadczenie Wykonawca sk艂ada wraz z ofert膮 na za艂膮czniku nr 5 do zapytania.

  Je偶eli w stosunku do Wykonawcy zachodz膮 w/w powi膮zania, Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania.

   

  IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

  1.      Do oceny ofert Zamawiaj膮cy przyj膮艂 kryteria okre艣lone wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

  2.      Spos贸b oceny ofert - opis kryteri贸w:

  1)      Cena  - waga 80%;

  2)      Do艣wiadczenie Wykonawcy - waga 20%.

  3.      Punkty w ramach poszczeg贸lnych kryteri贸w przyznawane b臋d膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

  1)     Cena ? (C).

    W tym kryterium Wykonawca mo偶e otrzyma膰 maksymalnie 80 punkt贸w.

    Poszczeg贸lnym ofertom zostan膮 przyznane punkty za cen臋 w skali 1-80 obliczone wg
    wzoru:

   

                        najni偶sza cena spo艣r贸d wszystkich ofert brutto

           C =                                                                                                          x 80 punkt贸w

                                       cena oferty badanej       

   

  Je偶eli z艂o偶ono ofert臋, kt贸rej wyb贸r prowadzi艂by do powstania u Zamawiaj膮cego obowi膮zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar贸w i us艂ug, Zamawiaj膮cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar贸w i us艂ug, kt贸ry mia艂by obowi膮zek rozliczy膰 zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋, informuje Zamawiaj膮cego, czy wyb贸r oferty b臋dzie prowadzi膰 do powstania u Zamawiaj膮cego obowi膮zku podatkowego, wskazuj膮c nazw臋 (rodzaj) towaru lub us艂ugi, kt贸rych dostawa lub 艣wiadczenie b臋dzie prowadzi膰 do jego powstania, oraz wskazuj膮c ich warto艣膰 bez kwoty podatku. Warunki rozliczenia wymaganego podatku okre艣la art. 93 ustawy PZP oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221.).

   

  2) Do艣wiadczenie Wykonawcy (Dw) ? 20,00%

    W tym kryterium Wykonawca mo偶e otrzyma膰 maksymalnie 20 punkt贸w.

    Zamawiaj膮cy przyzna punkty Wykonawcy oceniaj膮c jego do艣wiadczenie z ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia jest kr贸tszy ? w tym okresie, co najmniej jedn膮 us艂ug臋 pe艂nienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegaj膮cej na pracach budowlanych o charakterze i z艂o偶ono艣ci por贸wnywanej
  z przedmiotem zam贸wienia, tj. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody zawieraj膮cej w swym zakresie wykonanie, modernizacj臋 urz膮dze艅 technologicznych stacji uzdatniania wody o przepustowo艣ci minimum 300 m3 na dob臋.

                Wykonawcy zostan膮 przyznane nast臋puj膮ce punkty:

  ?         dla 1 zam贸wienia spe艂niaj膮cego powy偶sze wymagania (do艣wiadczenie wymagane) ? 0 pkt;

  ?         dla 2 zam贸wie艅 spe艂niaj膮cych powy偶sze wymagania  ? 5 pkt;

  ?         dla 3 zam贸wie艅 spe艂niaj膮cych powy偶sze wymagania ? 15 pkt;

  ?         dla 4 zam贸wie艅 lub wi臋cej spe艂niaj膮cych powy偶sze wymagania ? 20 pkt;

  4.    Zamawiaj膮cy wybiera ofert臋 najkorzystniejsz膮 na podstawie kryteri贸w oceny ofert okre艣lonych powy偶ej.

  5.       艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (P) otrzymanych przez Wykonawc臋 b臋dzie sum膮 punkt贸w (C+Dw) przyznanych w poszczeg贸lnych kryteriach ? maksymalnie 100 punkt贸w. Za ofert臋 najkorzystniejsz膮 uznana zostanie oferta, kt贸ra w sumie uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.

  6.       Liczba przyznanych punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do dw贸ch miejsc po przecinku.  Je艣li nie b臋dzie mo偶na wybra膰 oferty ze wzgl臋du na zbli偶one ich warto艣ci, liczba punkt贸w b臋dzie zaokr膮glana do kolejnych miejsc po przecinku.

  7.      Je偶eli wyb贸r oferty b臋dzie niemo偶liwy, z uwagi na fakt, 偶e zosta艂y z艂o偶one oferty o takiej samej cenie i to偶samym do艣wiadczeniu Wykonawcy, Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli te oferty, do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

   

  V.  SPOS脫B SPORZ膭DZENIA OFERTY:

  1.      Wykonawca okre艣la w formularzu ofertowym (za艂. nr 1 do zapytania) cen臋 realizacji zam贸wienia, tj. pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ca艂ym zakresie zam贸wienia (wszystkie bran偶e) poprzez wskazanie ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.

  2.      Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wszystkie wymagane dokumenty okre艣lone w cz臋艣ci III ust. 3 niniejszego zapytania.

  3.      Ofert臋 nale偶y umie艣ci膰 w nieprze藕roczystej kopercie, oznaczy膰 nazw膮 (firm膮) i adresem Wykonawcy i zaadresowa膰:

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

              oraz opisa膰:

  Oferta na pe艂nienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:   
           ?
  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody
           w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie?

   

  VI.  MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT:

  1.      Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie,
  38-242 Sko艂yszyn 12 ? w terminie do dnia:  12 kwiecie艅 2018 r.  do godz. 10:00.

  2.      Nale偶y z艂o偶y膰 kompletn膮 ofert臋 wraz z wszystkimi za艂膮cznikami i dokumentami wymaganymi w cz臋艣ci III ust. 3 zapytania. Zamawiaj膮cy nie przewiduje uzupe艂niania z艂o偶onych ofert.

  Koperta powinna r贸wnie偶 zawiera膰 nazw臋 i dane adresowe Wykonawcy.

   

   

  wi臋cej...

   

  Za艂膮czniki:

  1.       Formularz ofertowy.

  2.       Projekt umowy.

  3.       Wykaz wykonanych (wykonywanych) us艂ug.

  4.       Wykaz os贸b.

  5.       O艣wiadczenie o braku powi膮za艅.

   

   

            Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 532
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.077 sekund