Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce o nr ew. 451/2 w miejscowo艣ci Przysieki
  Sko艂yszyn 2006-04-04

  IK-b- 7627/2/06

  DECYZJA

  O 艢RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  ZGODY NA REALIZACJ臉 PRZEDSI臉WZI臉CIA


  Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z. 2000 r. , Nr 98,poz. 1071 z p贸聼.zm.) oraz art.46 ust. 1 pkt 1, ust.3, ust 4, pkt 2 , art.46a ust.1 , 4, 5 , ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 1, ust 2 pkt 1 , art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z p贸聼. zm.)

  颅 po rozpatrzeniu wniosku Firmy Us艂ugi Projektowe "PRO-GAS", ul. Podchor膮偶ych 21/52, 38-400 Krosno dzia艂aj膮cej z upowa偶nienia Karpackiej Sp贸艂ki Gazowniczej
  Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Ja艣le, ul. Floria艅ska 112, 38-200 Jas艂o, w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia p. n. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce o nr ew. 451/2 w miejscowo艣ci Przysieki";
  颅 po przeprowadzeniu post臋powania w sprawie oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko planowanego przedsi臋wzi臋cia w ramach kt贸rego sporz膮dzony zosta艂 "Raport oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko";
  颅 po uzgodnieniu z:
  a) Starost膮 Jasielskim - postanowienie z dnia 20-03-2006r. Znak. O艢.I.7633-34/06;
  b) Pa艅stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - postanowienie z dnia
  15-03-2006 r. znak PSNZ.460-10/06

  USTALAM

  艣rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia p.n. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce nr ew. 451/2
  w miejscowo艣ci Przysieki", z zachowaniem nast臋puj膮cych warunk贸w:
  1. Na terenie planowanej inwestycji Gmina nie posiada Planu Przestrzennego Zagospodarowania.
  2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia :
  颅 Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce o nr ew. 451/2
  w miejscowo艣ci Przysieki.
  3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji :
  - Nak艂adam na wykonawc臋 inwestycji w fazie jej realizacji obowi膮zek odtworzenia naruszonej w toku prac ziemnych struktury gleby do stanu pierwotnego.
  4. Wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia
  w projekcie budowlanym :
  颅 nie dotyczy - dotychczasowa forma u偶ytkowania jest identyczna z planowanym przedsi臋wzi臋ciem;
  颅 podczas odwadniania wykopu i prowadzenia pompowania wody nale偶y nie dopu艣ci膰 do zanieczyszczenia jej materia艂ami ropopochodnymi.
  5. wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych
  - nie dotyczy przedsi臋wzi臋cia , a ewentualne awarie w trakcie eksploatacji likwidowa膰 ma Inwestor.
  6. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko
  颅 nie dotyczy przedsi臋wzi臋cia
  7. stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowania
  颅 obszar pozostawi膰 w stanie sprzed realizacji przedsi臋wzi臋cia.
  8. Charakterystyka przedsi臋wzi臋cia
  Zamierzone przedsi臋wzi臋cie obejmuje przebudow臋 istniej膮cej stacji redukcyjno - pomiarowej znacznie wyeksploatowanej technicznie. Przebudowa obejmie demonta偶 istniej膮cej stacji w obudowie blaszanej i zast膮pienie jej stacj膮 nowoczesn膮 pod wzgl臋dem technicznym, technologicznym, a zw艂aszcza pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa eksploatacji. Przebudowa nie wprowadzi nowych element贸w w zakresie wp艂ywu na zdrowie ludzi oraz dodatkowego ujemnego wp艂ywu na 艣rodowisko naturalne. Przedsi臋wzi臋cie nie wymaga te偶 zaj臋cia dodatkowego terenu; mie艣ci si臋 w obecnie ogrodzonej dzia艂ce o wymiarach 22m x 25 m.
  Urz膮dzenia technologiczne zostan膮 wykonane u producenta a monta偶 nast膮pi na miejscu na wcze艣niej przygotowanych fundamentach.
  Projektowane przedsi臋wzi臋cie nie b臋dzie 聼r贸d艂em zanieczyszcze艅 dla atmosfery, gleby' w贸d powierzchniowych i podziemnych. Nie b臋dzie emisji ha艂as贸w, oraz nie wyst膮pi膮 艣cieki ani odpady.

  UZASADNIENIE

  Wnioskodawca w dniu 10.01.2006r. wyst膮pi艂 z wnioskiem o wydanie decyzji
  o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮 "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce nr ew. 451/2
  w miejscowo艣ci Przysieki".
  Do wniosku do艂膮czono:
  颅 informacj臋 o planowanym przedsi臋wzi臋ciu zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.);
  颅 map臋 ewidencyjn膮 z zaznaczonym w terenie przebiegiem granic terenu kt贸rego wniosek dotyczy;
  颅 wypis uproszczony z rejestru grunt贸w;
  颅 upowa偶nienie do wyst臋powania w imieniu Inwestora;

  W dniu 16.01.2006r. strony zosta艂y zawiadomione o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. poz. 1071 z p贸聼n. zm.) Ponadto w w/w zawiadomieniu podano do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o w/w wniosku , jednocze艣nie okre艣laj膮c termin i miejsce sk艂adania uwag i wniosk贸w w przedmiotowej sprawie.
  Ponadto W贸jt Gminy Sko艂yszyn dzia艂aj膮c na podstawie art. 51 ust.3, pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.) zwr贸ci艂 si臋
  w pismach z dnia 25.01.2006r. znak IK-b-7627/2/06 do Starosty Jasielskiego oraz do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ja艣le o wyra偶enie opinii w sprawie obowi膮zku sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu w/w przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
  Starosta Jasielski w postanowieniu nr OS.I.7633-18/06 z dnia 27.01.2006r. uzna艂, 偶e zachodzi potrzeba sporz膮dzenia raportu. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ja艣le postanowieniem z dnia 30.01.2006r. znak PSNZ.465-5/06 uzna艂 potrzeb臋 sporz膮dzenia raportu
  o oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
  W zwi膮zku z powy偶szym W贸jt Gminy Sko艂yszyn postanowieniem z dnia 23.02.2006r. nr IK-b-7627/2/1/06 na艂o偶y艂 na wnioskodawc臋 obowi膮zek sporz膮dzenia dla przedmiotowego przedsi臋wzi臋cia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko.
  Zgodnie z art.53 w/w ustawy organ w艂a艣ciwy do wydania decyzji 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mo偶liwo艣膰 udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu, w ramach kt贸rego sporz膮dzony jest raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko.
  Maj膮c na wzgl臋dzie powy偶sze W贸jt Gminy Sko艂yszyn, stosownie do art. 32 w/w ustawy w dniu 24-03-2006r. poda艂 do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o zamierzonym przedsi臋wzi臋ciu w publicznie dost臋pnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz
  o mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosk贸w , wskazuj膮c jednocze艣nie miejsce i 21 dniowy termin ich sk艂adnia.
  Po przed艂o偶eniu raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko inwestycji obj臋tej projektem przebudowie stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na dzia艂ce nr ew. 451/2 w miejscowo艣ci Przysieki, W贸jt Gminy Sko艂yszyn wyst膮pi艂 z pismem z dnia
  13-03-2006r. znak IK-b-7627/2/06 do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Jasielskiego o uzgodnienie przedmiotowego przedsi臋wzi臋cia.
  Starosta Jasielski postanowieniem z dnia 20.03.2006 r. znak O艢.I.7633-34/06 oraz Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 15.03.2006 r. znak PSNZ.460-10/06 uzgodni艂 przedsi臋wzi臋cie w zakresie ochrony 艣rodowiska bez uwag.
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn rozpatruj膮c ca艂o艣膰 zgromadzonych materia艂贸w sprawy rozwa偶y艂 co nast臋puje:
  - w przedmiotowej inwestycji nie wyst臋puje konieczno艣膰 szczeg贸lnej ochrony cennych warto艣ci przyrodniczych oraz zabytk贸w z uwagi na fakt ,偶e inwestycja nie le偶y na takich terenach;
  - inwestycja nie nale偶y do przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych stanowi膰 zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awarii, brak jest tak偶e przes艂anek do ustalenia dodatkowych wymaga艅 dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska koniecznych do uwzgl臋dnienia w projekcie budowlanym . Nie stwierdzono r贸wnie偶 w zwi膮zku z art.58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼n. zm.) mo偶liwo艣ci transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko przy realizacji inwestycji .
  - w toku post臋powania administracyjnego nie wp艂yn臋艂y 偶adne uwagi protesty lub wnioski spo艂eczno艣ci zamieszkuj膮cej na obszarze obj臋tym inwestycj膮, r贸wnie偶 nie stwierdzono, aby organizacje ekologiczne zg艂osi艂y ch臋膰 uczestniczenia w przedmiotowym post臋powaniu, zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼n. zm.).

  Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 postanowiono jak w sentencji decyzji .

  POUCZENIE

  Od niniejszej decyzji s艂u偶y odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego
  w Kro艣nie, ul. Bieszczadzka 1, za moim po艣rednictwem w terminie 14 dni od daty jej dor臋czenia.. Przy wnoszeniu odwo艂ania obowi膮zuje op艂ata skarbowa w wysoko艣ci okre艣lonej w ustawie o op艂acie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86,poz.960)
  Zgodnie z art. 130 搂 1 Kpa przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania decyzja nie ulega wykonaniu.
  Zgodnie z art. 130 搂 2 Kpa wniesienie odwo艂ania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.


  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Otrzymuj膮 :
  1. Karpacka Sp贸艂ka Gazownicza Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddzia艂 Gazowniczy w Ja艣le, ul. Floria艅ska 112, 38-200 Js艂o.
  2. a/a.  Rejestr zmian odwiedzin: 3318
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.082 sekund