Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej
  Nowa strona 1

  Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXX/239/06
  Rady Gminy w Sko艂yszynie
  z dnia 25 kwietnia 2006r.

  STATUT

  Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie.  I. Postanowienia og贸lne.

  搂 1

  Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie, zwany dalej Zak艂adem , zosta艂 utworzony i dzia艂a na podstawie uchwa艂y Nr XXVII/214/05 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie przekszta艂cenia komunalnej Jednostki Bud偶etowej pod nazw膮 聞Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej聰 w Zak艂ad Bud偶etowy o tej samej nazwie.
  1. Na czele Zak艂adu stoi Kierownik, kt贸rego powo艂uje i odwo艂uje W贸jt Gminy.
  2. Terenem dzia艂ania Zak艂adu jest Gmina Sko艂yszyn.
  3. Siedziba Zak艂adu mie艣ci si臋 w budynku Urz臋du Gminy.
  4. Organizacyjn膮 struktur臋 Zak艂adu okre艣la za艂膮cznik Nr 1 do Statutu.

  搂 2

  1.Zak艂ad jest jednostk膮 organizacyjn膮 Gminy Sko艂yszyn powo艂an膮 w celu wykonywania
  zada艅 okre艣lonych w 搂 3 .
  2.Bezpo艣redni nadz贸r nad Zak艂adem sprawuje W贸jt Gminy.
  3.Sk艂adnikami maj膮tkowymi Zak艂adu s膮:
  W miejscowo艣ci Sko艂yszyn 聳 dz.nr 37/3 o pow.0,0200ha, dz.nr 58/3 o pow.0,1000 ha, dz.nr 667/8 o pow.0,0300 ha, dz.nr 689/1 o pow0,3000 ha, dz.nr 38/2 o pow.0,0100 ha,dz.nr 667/6 o pow. 0,0300 ha,dz.nr 669/9 o pow.0,0300 ha, dz.nr 697/3 o pow 0,0300 ha, dz.nr 26/5 o pow.0,0100 ha, dz.nr26/6 o pow.0,0300 ha, dz.nr 28/7 o pow.0,0300 ha, dz.nr 28/9 o pow0,0300 ha, dz.nr 29/3 o pow.0,0100 ha oraz oczyszczalnia 艣ciek贸w, przepompownia 艣ciek贸w, studzienki kanalizacyjne.
  W miejscowo艣ci Przysieki 聳 dz.nr342/1 o pow. 0,0400 ha, dz.nr 347/1 o pow0,0400 ha, dz.nr 439/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 440/3 o pow.0,0100 ha, dz. nr 451/1 o pow.0,0300 ha, dz. nr 458/1 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 460/1 o pow. 0,0012 ha oraz przepompownia i studzienki kanalizacyjne.
  W miejscowo艣ci 艢wi臋cany - dz.nr 1114/2 o pow.0,11 ha, dz. nr 1107/2 o pow.0,07 ha, dz.nr1105/2 o pow.0,02 ha, dz.nr1093/3 o pow.0,02 ha, dz.nr 1093/2 o pow.0,02 ha, dz. nr 1087/4 o pow.0,08 ha oraz studzienki kanalizacyjne.
  Kontenery na odpady sta艂e rozmieszczone na terenie gminy.
  4. Poza sk艂adnikami maj膮tkowymi okre艣lonymi w ust.3 Rada Gminy mo偶e przekaza膰 Zak艂adowi r贸wnie偶 inne sk艂adniki maj膮tkowe.

  搂 3


  1. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Zak艂adu jest bie偶膮ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb spo艂ecznych mieszka艅c贸w gminy z zakresu us艂ug komunalnych tj. utrzymania,
  eksploatacji i konserwacji urz膮dze艅 komunalnych takich jak:
  a/ wodoci膮gi 聳 wydawanie warunk贸w technicznych przy艂膮cza nieruchomo艣ci do sieci, dostawa wody, wykonywanie odczyt贸w zu偶ycia wody, rozliczanie i pob贸r nale偶no艣ci za wykonywane us艂ugi, wymiana i legalizacja wodomierzy, kt贸rym min膮艂 termin wa偶no艣ci ,wykonywanie kwartalnej analizy koszt贸w utrzymania wodoci膮g贸w i przedk艂adanie informacji W贸jtowi Gminy,
  b/ kanalizacja 聳 wnioskowanie i inspirowanie( ci膮g艂e dzia艂anie) zamierze艅 inwestycyjnych zwi膮zanych z infrastruktur膮 komunaln膮 takich jak budowa kanalizacji, oczyszczalni
  艣ciek贸w i wysypiska 艣mieci ,wydawanie warunk贸w technicznych na przy艂膮cz do kanalizacji,
  c/ oczyszczalnia 艣ciek贸w- przyjmowanie 艣ciek贸w socjalno bytowych z kanalizacji wiejskiej, dbanie o jako艣膰 odprowadzanych 艣ciek贸w, wykonywanie odczyt贸w ilo艣ci wprowadzanych 艣ciek贸w, rozliczanie i pob贸r nale偶no艣ci za wykonywane us艂ugi,
  d/ utrzymanie czysto艣ci 聳 na terenie gminy poprzez wyw贸z nieczysto艣ci sta艂ych z kontener贸w rozmieszczonych przy obiektach u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gminy Sko艂yszyn, ustalanie harmonogramu wywozu workowego w wszystkich miejscowo艣ciach Gminy,
  e/ kierowanie spraw zwi膮zanych z umarzaniem nale偶no艣ci pieni臋偶nych do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy 聳 Ordynacja podatkowa W贸jtowi Gminy celem rozpatrzenia,
  f/ innych zada艅 zleconych przez W贸jta Gminy w zakresie zaspokajania mieszka艅c贸w,

  2. Podj臋cie dzia艂alno艣ci innej ni偶 wymieniona w ust.1 wymaga uzyskania zgody Rady Gminy.

  搂 4

  II. Zadania Zak艂adu

  1.W zakresie dzia艂alno艣ci ekonomicznej:
  - sporz膮dza kalkulacj臋 stawek za us艂ugi 艣wiadczone przez Zak艂ad i przedk艂ada je do zatwierdzenia w艂a艣ciwemu organowi gminy,
  - podejmuje wszelkie dzia艂ania powoduj膮ce obni偶enie koszt贸w,
  - analizuje ceny za 艣wiadczone us艂ugi i przedstawia wnioski w tym zakresie organom gminy,
  - podpisuje umowy na wykonywanie us艂ug,
  - dokonuje rozlicze艅 dotacji z bud偶etem gminy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami gospodarki finansowej w jednostkach gminnych i przedk艂ada okresowe sprawozdania W贸jtowi Gminy i kierownictwu Urz臋du do analizy.
  - opracowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz analizy ekonomiczne i przedk艂ada je organom Rady.

  2. W zakresie gospodarczo 聳 technicznym:
  - zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz bezpiecze艅stwo p.po偶.,

  3. W zakresie finans贸w i ksi臋gowo艣ci:
  - prowadzi ksi臋gowo艣膰 zgodnie z typowym planem kont ustalonym dla jednostki gminnej,
  - prowadzi okresowe analizy dzia艂alno艣ci finansowej i kszta艂towania si臋 koszt贸w w ramach poszczeg贸lnych dzia艂alno艣ci,
  - dysponuje 艣rodkami finansowymi na zasadach przewidzianych w odr臋bnych przepisach finansowych,
  - sporz膮dza roczne sprawozdania finansowe i przedk艂ada je do zatwierdzenia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

  4. W zakresie zatrudniania i p艂ac:
  - realizuje polityk臋 zatrudniania w ramach rocznie ustalonego funduszu p艂ac,
  - realizuje polityk臋 p艂ac w granicach funduszu na wynagrodzenia okre艣lonego przez plan finansowy Zak艂adu zatwierdzony przez W贸jta Gminy,
  - stosuje zasady wynagradzania zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
  - stosuje system premiowania motywuj膮cy wzrost wydajno艣ci i popraw臋 jako艣ci pracy.

  III. Finanse Zak艂adu

  搂 5

  1. Zak艂ad prowadzi gospodark臋 finansow膮 na podstawie zatwierdzonego planu finansowego.
  2. Zak艂ad pokrywa swoje wydatki z w艂asnych 艣rodk贸w i dotacji z bud偶etu gminy,
  3. Zak艂ad 艣rodki finansowe przeznaczone dla niego gromadzi na w艂asnym rachunku bankowym.

  IV. Sprawy pracownicze.

  搂 6

  1. Pracownik贸w Zak艂adu zatrudnia kierownik na podstawie umowy o prac臋, umowy o dzie艂o lub umowy zlecenia.
  2. Pracownicy Zak艂adu maj膮 prawo zrzeszania si臋 w zwi膮zkach zawodowych.

  搂 7

  1. Kierownik Zak艂adu ustala w porozumieniu z zak艂adow膮 organizacj膮 zwi膮zkow膮 lub przedstawicielem , kt贸ry reprezentuje za艂og臋 regulamin pracy Zak艂adu, w kt贸rym okre艣la porz膮dek wewn臋trzny, rozk艂ad czasu pracy oraz okre艣la zwi膮zane z procesem pracy obowi膮zki Zak艂adu i pracownik贸w.
  2. Regulamin pracy Zak艂adu zatwierdza W贸jt Gminy.

  搂8

  1. Pracownikowi Zak艂adu przys艂uguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych z uwzgl臋dnieniem nak艂adu i jako艣ci pracy.
  2. Ustala si臋 dodatkowe wynagrodzenie w wysoko艣ci 8,5 % rocznych zarobk贸w.
  3. W ramach posiadanych 艣rodk贸w na wynagrodzenia Kierownik Zak艂adu tworzy fundusz premiowy, a tak偶e fundusz nagr贸d z przeznaczeniem na nagrody za szczeg贸lne osi膮gni臋cia w pracy zawodowej.

  搂 9

  1. Do spraw pracowniczych Zak艂adu maj膮 odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1593 z p贸聼n. zm.) oraz rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymaga艅 kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz膮du terytorialnego ( Dz.U.Nr 61,poz.708 z p贸聼n. zm.).

  搂 10

  1. Pracownikowi Zak艂adu przys艂uguje dodatek sta偶owy w wysoko艣ci wynosz膮cej po 5-ciu latach pracy 5% miesi臋cznego wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Dodatek o kt贸rym mowa w ust.1 wzrasta o 1 % za ka偶dy przepracowany rok, a偶 do osi膮gni臋cia 20% miesi臋cznego wynagrodzenia zasadniczego.
  3. Dodatek jest wyp艂acany w terminie wyp艂aty wynagrodzenia:
  a) pocz膮wszy od pierwszego dnia miesi膮ca kalendarzowego nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym pracownik naby艂 prawo do dodatku lub wy偶szej stawki dodatku je偶eli nabycie prawa nast膮pi艂o w ci膮gu miesi膮ca.
  b) za dany miesi膮c, je偶eli nabycie prawa nast膮pi艂o pierwszego dnia miesi膮ca.

  搂11

  Pracownikowi Zak艂adu przys艂uguj膮 nagrody jubileuszowe w wysoko艣ci:

  1/ 75% wynagrodzenia miesi臋cznego - po 20 latach pracy
  2/ 100% wynagrodzenia miesi臋cznego - po 25 latach pracy
  3/ 150% wynagrodzenia miesi臋cznego - po 30 latach pracy
  4/ 200% wynagrodzenia miesi臋cznego - po 35 latach pracy
  5/ 300% wynagrodzenia miesi臋cznego - po 40 latach pracy

  Nagrody jubileuszowe i odprawy naliczane s膮 jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy tj. 艣rednia z 3-ch ostatnich miesi臋cy.

  搂 12

  Pracownikowi Zak艂adu przechodz膮cemu na emerytur臋 lub rent臋 inwalidzk膮 przys艂uguje jednorazowa odprawa w wysoko艣ci:

  1/ dwumiesi臋cznego wynagrodzenia po 10 latach pracy
  2/ trzymiesi臋cznego wynagrodzenia po 15 latach pracy
  3/ sze艣ciomiesi臋cznego wynagrodzenia po 20 latach pracy

  搂 13

  V. Zadania Kierownika Zak艂adu

  1. Kierownik Zak艂adu zarz膮dza Zak艂adem jednoosobowo i za swoje decyzje ponosi jednoosobow膮 odpowiedzialno艣膰.
  2. Do zada艅 Kierownika Zak艂adu nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  - kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Zak艂adu, dzia艂anie w jego imieniu i reprezentowanie go na zewn膮trz,
  - zawieranie um贸w na 艣wiadczenie us艂ug przez Zak艂ad,
  - podejmowanie decyzji dotycz膮cych mienia Zak艂adu w porozumieniu z W贸jtem Gminy,
  - nadz贸r i kontrola nad terminowym, zgodnie z harmonogramem odbi贸r odpad贸w i innych obowi膮zk贸w wykonawcy zgodnie z umow膮,
  - bie偶膮cy nadz贸r nad mieniem Zak艂adu,
  - ustalenie regulaminu pracy pracownik贸w Zak艂adu oraz zasad ich premiowania i przyznawania im nagr贸d ,
  - zapewnienie przestrzegania w Zak艂adzie przepisu prawa, porz膮dku i dyscypliny pracy,
  - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pracy i prowadzenie w tym zakresie szkolenia pracownik贸w,
  - przestrzeganie zasad gospodarki finansowej okre艣lonych w przepisach szczeg贸lnych,
  - sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych zgodnie z przepisami,
  - przedstawianie organom Gminy okre艣lonych informacji i sprawozda艅 z realizacji zada艅 b臋d膮cych przedmiotem dzia艂ania Zak艂adu oraz z wykonywania planu finansowego.
  - Prognozowanie, planowanie zada艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska w gminie,
  - Prowadzenie spraw z upowa偶nienia W贸jta Gminy w granicach udzielonych
  odr臋bnie upowa偶nie艅.

  VI. Postanowienia ko艅cowe

  搂 14

  Zmiany statutu mog膮 by膰 dokonywane w trybie w艂a艣ciwym dla jego uchwalenia.  Rejestr zmian odwiedzin: 2547
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.046 sekund