Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Konkurs


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O KONKURSIE

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach

  Organ prowadz膮cy szko艂臋: Gmina Sko艂yszyn adres: 38-242 Sko艂yszyn 12

  Nazwa i adres szko艂y, kt贸rej dotyczy konkurs:

  Szko艂a Podstawowa w 艢wi臋canach 38-242 艢wi臋cany 529

  1. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1597) w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac贸wce .

  2. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:

  1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu wraz z koncepcj膮 funkcjonowania i rozwoju

  Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach.

  2) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o sta偶u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta偶u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem;

  3) o艣wiadczenie zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane osobowe kandydata:

  - imi臋 (imiona) i nazwisko,

  - dat臋 i miejsce urodzenia,

  - obywatelstwo,

  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  4) po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy, o kt贸rym mowa w pkt 2, 艣wiadectwa pracy, za艣wiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce okres zatrudnienia;

  5) po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂ami kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮;

  6) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka polskiego, o kt贸rym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o j臋zyku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931.) - w przypadku cudzoziemca;

  7) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 za艣wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8) o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne;

  9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;

  10) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458);

  11) o艣wiadczenie o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

  12) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

  13) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  15) o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta w pe艂ni z praw publicznych.

  3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio do plac贸wki "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach", w terminie do dnia 2019-01-21 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12

  W przypadku przes艂ania oferty listem poleconym liczy si臋 data dor臋czenia przesy艂ki do sekretariatu Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie

  4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni pisemnie. Na 偶膮danie W贸jta Gminy kandydat obowi膮zany jest przedstawi膰 orygina艂y dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przyst膮pieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do post臋powania konkursowego komisja konkursowa ma prawo 偶膮da膰 przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰 oraz posiadane obywatelstwo.

  5. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce konkursu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie tel. 13 4491750

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Bogus艂aw Kr臋cisz

  Zarz膮dzenie Nr 3/2019  Rejestr zmian odwiedzin: 955
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.071 sekund