Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Przebudow臋 budynku gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drzewnego w Siepietnica na dzia艂ce nr 197/6
  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, 2006-09-25

  GPIR-I-7627/1/4/06

  DECYZJA
  O 艢RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  ZGODY NA REALIZACJ臉 PRZECI臉WZI臉CIA  Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. , Nr 98,poz. 1071 z p贸聼.zm.) oraz art.46 ust. 1 pkt 1, ust.3, ust 4, pkt 2 , art.46a ust.1 , 4, 5 , ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 1, ust 2 pkt 1 , art. 56 ustawy z
  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z p贸聼. zm.)

  1. Po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Zaj膮ca, zam. Siepietnica 79, z dnia 14.12.2005r. na 聞Przebudow臋 budynku gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drzewnego w Siepietnica na dzia艂ce nr 197/6聰.
  2. Po przeprowadzeniu post臋powania w sprawie oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko planowanego przedsi臋wzi臋cia w ramach kt贸rego sporz膮dzony zosta艂 raport oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
  3. Po uzgodnieniu z:
  - Starost膮 Jasielskim 聳 postanowienie z dnia 15.06.2006r. r. znak. O艢.I.7633-76/06
  - Pa艅stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym postanowieniem z dnia 17.03.2006r. znak PSNZ.460-11/06.

  USTALAM

  艣rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: 聞Przebudow臋 budynku gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drzewnego w Siepietnica na dzia艂ce nr 197/6聰
  z zachowaniem nast臋puj膮cych warunk贸w:
  1. Na terenie planowanej inwestycji Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia :
  1) Przebudowa budynku gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drewna .Teren budowy kanalizacji zlokalizowany jest na dzia艂ce nr 197/6 w miejscowo艣ci Siepietnica.
  2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji :
  - Nak艂adam na wykonawc臋 inwestycji w fazie jej realizacji obowi膮zek odtworzenia naruszonej w toku prac ziemnych struktury gleby do stanu pierwotnego.
  3) Wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia
  w projekcie budowlanym: 颅 nie dotyczy;
  4) wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych: - nie dotyczy przedsi臋wzi臋cia , a ewentualne awarie w trakcie eksploatacji likwidowa膰 ma Inwestor.
  5) wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko: 颅 nie dotyczy przedsi臋wzi臋cia
  6) stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowania: 颅 obszar pozostawi膰 w stanie sprzed realizacji przedsi臋wzi臋cia.

  Uzasadnienie

  Wnioskodawca w dniu 14.12.2005 r. wyst膮pi艂 z wnioskiem o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pod nazwa 聞 Przebudowa budynku gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drewna聰 w miejscowo艣ci Siepietnica.
  Do wniosku do艂膮czono:
  - informacj臋 o planowanym przedsi臋wzi臋ciu zawieraj膮cym dane okre艣lone w art.49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.)
  - informacj臋 o wniosku umieszczono w wykazie danych o wnioskach
  publicznie dost臋pnych o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia .
  - map臋 ewidencyjn膮 z zaznaczonym w terenie przebiegiem sieci kanalizacyjnej i budowanej przepompowni

  W dniu 25.01.2006r. strony zosta艂y zawiadomione o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
  w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. poz. 1071 z p贸聼n. zm.) Ponadto w w/w zawiadomieniu podano do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o w/w wniosku , jednocze艣nie okre艣laj膮c termin i miejsce sk艂adania uwag
  i wniosk贸w o przedmiotowej sprawie.

  Zgodnie z 搂 3 ust.1 pkt.63 , pkt 72 , pkt 72a rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2004 r.
  w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na srodowisko oraz szczeg贸lnych uwarunkowa艅 zwi膮zanych z kwalifikowaniem przedsi臋wzi臋膰 do sporz膮dzania raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 257,poz.2573, z p贸聼n.zm.) W zwi膮zku z powy偶szym W贸jt Gminy Sko艂yszyn dzia艂aj膮c na podstawie art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.) zwr贸ci艂 si臋 w pismach z dnia 12.01.2006r.
  znak IK-b-7627/1/06 do Starosty Jasielskiego oraz pismem znak IK-b-7627/1/06 do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ja艣le o wyra偶enie opinii w sprawie obowi膮zku sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu w/w przedsi臋wzi臋ci na 艣rodowisko.

  Starosta Jasielski w postanowieniu nr OS.I.7633/10/06 z dnia 17.01.2006r. uzna艂 ,偶e zachodzi potrzeba sporz膮dzenia raportu. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ja艣le postanowieniem z dnia 15.02.2006 r znak PSNZ.465-4/06 uzna艂 potrzeb臋 sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko oraz okre艣lono jego zakres.
  Zgodnie z art.53 w/w ustawy organ w艂a艣ciwy do wydania decyzji 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mo偶liwo艣膰 udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu, w ramach kt贸rego sporz膮dzony jest raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko.
  Maj膮c na wzgl臋dzie powy偶sze W贸jt Gminy Sko艂yszyn, stosownie do art.32 w/w ustawy w dniu 25.01.2006r.. poda艂 do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o zamierzonym przedsi臋wzi臋ciu w publicznym dost臋pnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosk贸w, wskazuj膮c jednocze艣nie miejsce i 21 dniowy termin ich sk艂adnia.
  Po przed艂o偶eniu raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko inwestycji obj臋tej projektem :
  聰Przebudowa budynku Gospodarczego na Zak艂ad Przetw贸rstwa Drewna聰 W贸jt Gminy Sko艂yszyn wyst膮pi艂 do Starosty Jasielskiego pismem z dnia 13.03.2006r. znak IK-b 7627/1/2/06 oraz pismem znak IK-b 7627/1/2/06 do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie przedmiotowego przedsi臋wzi臋cia.
  Starosta Jasielski postanowieniem z dnia 15-09.2006r. znak O艢.I.7633-76/06 oraz Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 17.03.2006r. znak PSNZ.460-11/06 uzgodni艂 przedsi臋wzi臋cie w zakresie ochrony 艣rodowiska bez warunk贸w.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn rozpatruj膮c ca艂o艣膰 zgromadzonych materia艂贸w sprawy rozwa偶y艂 co nast臋puje:
  - w przedmiotowej inwestycji nie wyst臋puje konieczno艣膰 szczeg贸lnej ochrony cennych warto艣ci przyrodniczych oraz zabytk贸w z uwagi na fakt, 偶e trasa sieci kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez takie tereny.
  - nie istnieje konieczno艣膰 przywr贸cenia po wykonaniu inwestycji naturalnych warunk贸w glebowych naruszonych w toku realizacji przedsi臋wzi臋cia.
  - inwestycja nie nale偶y do przedsi臋wzi臋cia mog膮cych stanowi膰 zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awarii, brak jest tak偶e przes艂anek do ustalenia dodatkowych wymaga艅 dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska koniecznych do uwzgl臋dnienia w projekcie budowlanym . Nie stwierdzono r贸wnie偶 w zwi膮zku z art.58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

  Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.) mo偶liwo艣ci transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko przy realizacji inwestycji .
  - w toku post臋powania administracyjnego nie wp艂yn臋艂y 偶adne uwagi protesty lub wnioski spo艂eczno艣ci zamieszkuj膮cej na obszarze obj臋tym inwestycj膮 , r贸wnie偶 nie stwierdzono, aby organizacje ekologiczne zg艂osi艂y ch臋膰 uczestniczenia w przedmiotowym post臋powaniu, zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z p贸聼.zm.) .
  Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 postanowiono jak w sentencji decyzji .

  POUCZENIE

  Od niniejszej decyzji s艂u偶y odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Kro艣nie, ul. Bieszczadzka 1, za moim po艣rednictwem w terminie 14 dni od daty jej dor臋czenia.. Przy wnoszeniu odwo艂ania obowi膮zuje op艂ata skarbowa w wysoko艣ci okre艣lonej w ustawie o op艂acie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86,poz.960)
  Zgodnie z art. 130 搂 1 Kpa przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania decyzja nie ulega wykonaniu.
  Zgodnie z art. 130 搂 2 Kpa wniesienie odwo艂ania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Otrzymuj膮 :
  1. Pan Maciej Zaj膮c, Siepietnica 79, 38-340 Biecz.
  2. a/a

  Rejestr zmian odwiedzin: 2405
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.069 sekund