Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony Na: Przebudow臋 pomieszcze艅 SP ZOZ w Sko艂yszynie przeznaczonych na gabinet rehabilitacji oraz remont gabinetu lekarskiego i zabiegowego.
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-08-10
   

  znak sprawy: L.dz. SPZOZ-25/2007  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD
  OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKO艁YSZYNIE
  38-242 Sko艂yszyn 232
  tel/fax (0-13) 4491024, 4491129


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞 Przebudowa pomieszcze艅 SP ZOZ w Sko艂yszynie przeznaczonych na gabinet rehabilitacji oraz remont gabinetu lekarskiego i zabiegowego聰.
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   


  Wykonawca:
  聞PYZIK聰 Us艂ugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik
  38-321 Moszczenica 486
  tel. (018) 355 22 80

  Warto艣膰 umowy: netto: 115 056,66 z艂
  podatek VAT 22%: 25 312,47 z艂
  brutto: 140 369,13 z艂

  Data zawarcia umowy: 9 sierpie艅 2007 r.
   

  Dorota Wo聼niak
  Kierownik SP ZOZ w Sko艂yszynie


   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Data: 27.07.2007 r.

  Oznaczenie sprawy: L.dz. SPZOZ-25/2007
  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD
  OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKO艁YSZYNIE

  38-242 Sko艂yszyn 232
  tel/fax (0-13) 4491024, 4491129

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞 Przebudowa pomieszcze艅 SP ZOZ w Sko艂yszynie przeznaczonych na gabinet rehabilitacji oraz remont gabinetu lekarskiego i zabiegowego聰.
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 140 369,13 z艂
  najdro偶sza - 156 503,98 z艂


  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:

  聞PYZIK聰 Us艂ugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik 38-321 Moszczenica 486


  Cena: 140 369,13 / 140 369,13 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt

  Razem: = 100,0 pkt  Oferta nr 2:

  Przedsi臋biorstwo Handlowo-Us艂ugowe 聞Familia聰 Mateusz Dziki
  Strzeszyn 342 38-340 Biecz

  Cena: 140 369,13 / 156 503,98 = 0,90 x 100 pkt = 90,0 pkt.

  Razem: = 90,0 pkt

  Wybrano ofert臋:

  聞PYZIK聰 Us艂ugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik
  38-321 Moszczenica 486
  tel. (018) 354 14 95

  Cena oferty : 140 369,13 z艂 brutto.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  SKO艁YSZYN, dnia 2007-06-22

  Oznaczenie sprawy: L.dz. SPZOZ-25/2007

  Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 232

  tel. /fax 013 4491024, 4491129
  e-mail: spzozskolyszyn@op.pl

  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Na: 聞Przebudow臋 pomieszcze艅 SP ZOZ w Sko艂yszynie przeznaczonych na gabinet rehabilitacji oraz remont gabinetu lekarskiego i zabiegowego聰.

  Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi贸rki obiekt贸w budowlanych, roboty ziemne;
  45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekt贸w budowlanych opieki zdrowotnej i spo艂ecznej, krematori贸w oraz obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej; 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

  Lokalizacja budowy: 38-242 Sko艂yszyn 232

  Termin wykonania zam贸wienia: do dnia 1 pa聼dziernik 2007 r.

  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 20 lipiec 2007 r. do godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w SP ZOZ w Sko艂yszynie 聳 administracja pok. nr 23 w godzinach pracy, tj. 7:30 聳 13:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 20 lipiec 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego jak wy偶ej.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych - mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w SP ZOZ Sko艂yszyn, pok. nr 23 w godzinach od 7:30 do 13:30.

  Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl.

  Upowa偶nionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Renata Furman,
  tel. 013 4491129 wewn. 33 oraz P. Grzegorz Sza艅ski, tel. 013 4491062-64.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych lub wariantowych.
  Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
  Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
  Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich
  uprawnie艅.
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
  a/ Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Kierownik (kierownicy) budowy winien posiada膰 uprawnienia budowlane w wymaganej
  specjalno艣ci;
  b/ Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania: co najmniej po dwie roboty budowlane zwi膮zane ze wznoszeniem, przebudow膮
  obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej o warto艣ci co najmniej 100.000 z艂 ka偶da.
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
  a/ nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  b/ s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 100.000 z艂.
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 19 sierpie艅 2007 r.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82. poz. 560.).

  Dorota Wo聼niak

  Kierownik SP ZOZ
  w SKo艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 2309
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych
  Specyfikacja Techniczna dotycz膮ca wykonania i odbioru rob贸t instalacyjnych w przebudowywanych pomieszczeniach parteru budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie
  Projekty
  Kosztorysy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.059 sekund