Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek


  New Page 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek.
  Numer og艂oszenia: 175204 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008
  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

  1. Przedmiotem zam贸wienia jest: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek - ponowny przetarg po uniewa偶nieniu.

  W zakresie zam贸wienia zawiera si臋:

  1) Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 1 323 147 z艂 z okresem sp艂aty 2009 - 2016.

  2) Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 300 000 z艂 z okresem sp艂aty 2009 - 2014

  Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia: 1) KREDYT W WYSOKO艢CI: 1 323 147 z艂: a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich. b) Termin sp艂aty kredytu: do 30.11.2016 r. c) Karencja w sp艂acie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza sp艂ata raty kredytu - 31.08.2009 r. - ostatnia sp艂ata raty kredytu - 30.11.2016 r. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w ca艂o艣ci w dniu 31.08.2008 r. Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie to niedziela lub 艣wi臋to; d) Sp艂ata odsetek - co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 30.09.2008 r. - ostatnia sp艂ata - 30.11.2016 r. e) Sp艂ata rat - co kwarta艂 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w r贸wnych ratach kwartalnych, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 30, wysoko艣膰 I raty: 44 247,00 z艂 (31.08.2009 r.), ka偶dej nast臋pnej: 44 100,00 z艂; (ostatnia: 30.11.2016r.). f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu - malej膮ce saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M.

  2) KREDYT W WYSOKO艢CI: 300 000 z艂 a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich. b) Termin sp艂aty kredytu: do 30.11.2014 r. c) Karencja w sp艂acie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza sp艂ata raty kredytu - 31.08.2009 r. - ostatnia sp艂ata raty kredytu - 30.11.2014 r. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w ca艂o艣ci, w dniu 31.08.2008 r. Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie to niedziela lub 艣wi臋to. d) Sp艂ata odsetek - co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 30.09.2008 r. - ostatnia sp艂ata - 30.11.2014 r. e) Sp艂ata rat - co kwarta艂 w r贸wnych ratach kwartalnych, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 22, wysoko艣膰 I raty: 10 200,00 z艂 (31.08.2009 r.), ka偶dej nast臋pnej: 13 800,00 z艂; (ostatnia: 30.11.2014r.). f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu - malej膮ce saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.

  i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M. .

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.13.00.00-0.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 30.11.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym: a) Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zam贸wienia, w tym: a) Udzielili w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej: 1 500 000 z艂 - ka偶dy. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, w tym: a) Posiadaj膮 艣rodki finansowe w wysoko艣ci co najmniej: 1 700 000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie, bez udzia艂u podwykonawc贸w.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ.聽聽 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich): 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo r贸wnowa偶nego za艣wiadczenia w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/os贸b wyst臋puj膮cych w imieniu Wykonawcy w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert); UWAGA: dotyczy wy艂膮cznie podmiot贸w zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r.o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro聼b膮 kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi, w tym sp贸艂ek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. 5) decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyra偶eniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia艂alno艣ci (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istnia艂 taki obowi膮zek, Wykonawca za艂膮cza w zamian statut banku wraz ze stosownym wyja艣nieniem)聽聽 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) wykazu udzielonych kredyt贸w w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania (od dnia 30 lipiec 2005 r. - 29 lipiec 2008 r.); Wykonawca musi wykaza膰 co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej 1 500 000 z艂 ka偶dy, wraz z referencjami na ka偶de zadanie, potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie zam贸wienia, zgodnie z za艂膮czonym wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) informacji o posiadanych 艣rodkach finansowych w kwocie co najmniej:1 700 000 z艂 (dopuszcza si臋 z艂o偶enie informacji w formie o艣wiadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysoko艣ci posiadanych 艣rodk贸w - r贸wnie偶 w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.) 3. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o zam贸wienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w zwi膮zku z art. 141 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy 偶膮da: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie do艂膮czy膰 do oferty dokumenty wymagane od Wykonawc贸w wymienione w pkt 2 ppkt 1-5. Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 sk艂adane mog膮 by wsp贸lnie i takiej podlega膰 b臋d膮 ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona b臋dzie wy艂膮cznie z pe艂nomocnikiem konsorcjum (nale偶y za艂膮czy膰 dokument pe艂nomocnictwa, lub umow臋 kt贸re/a/ powinno/a/ okre艣la膰 dok艂adny zakres upowa偶nienia - pe艂nomocnictwo lub umowa musi by膰 z艂o偶one/a/ w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza);聽聽 3)聽聽 w przypadku wyboru przez Zamawiaj膮cego oferty z艂o偶onej przez konsorcjum (je偶eli do oferty nie do艂膮czono orygina艂u lub notarialnie po艣wiadczonej kopii umowy) Wykonawcy tworz膮cy konsorcjum zobowi膮zani b臋d膮 najp贸聼niej przed zawarciem umowy na wykonanie zam贸wienia, do przed艂o偶enia umowy konsorcjum; 4) umowa, o kt贸rej mowa wy偶ej, winna zawiera w szczeg贸lno艣ci: oznaczenie stron, cel dzia艂ania, czas trwania umowy, zasady wsp贸艂dzia艂ania, w tym zakres prac przewidzianych przez ka偶d膮 ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze艅. 4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), 5. Do oferty nale偶y r贸wnie偶 za艂膮czy膰 wz贸r wniosku o udzielenie kredytu oraz wykaz dokument贸w wymaganych przez bank do jego udzielenia. 6. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3853
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ kredyt
  Zal. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Zal. Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy
  Zal. Nr 3 do SIWZ - oswiadczenie
  Zal. Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamowien
  Zal. Nr 5.1 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zaciagniecia kredytu
  Zal. Nr 5.2 do SIWZ - Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu
  Zal. Nr 5.3 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w Skolyszynie
  Zal. Nr 5.4 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy - wyd. niewygasajace
  Zal. Nr 5.5 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie budzetu na 2008
  Zal. Nr 5.6 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie
  Zal. Nr 5.7 do SIWZ - Opinia RIO dot. wykonania budzetu za 2007 rok
  Zal. Nr 5.8 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie na 2008 rok w toku jego wykoniania
  Zal. Nr 5.9 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie na 2008 rok w toku jego wykoniania
  Zal. Nr 5.10 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w Skolyszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Skolyszyn
  Zal. Nr 5.11 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
  Zal. Nr 5.12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 rok
  Zal. Nr 5.13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za 2007 rok
  Zal. Nr 5.14 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za 2007rok
  Zal. Nr 5.15 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2008r.
  Zal. Nr 5.16 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2008r.
  Zal. Nr 5.17 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2008r.
  Zal. Nr 5.18 do SIWZ - Zaswiadczenie Regon dla UG
  Zal. Nr 5.19 do SIWZ - Zaswiadczenie o numerze Regon dla gminy
  Zal. Nr 5.20 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP
  Zal. Nr 5.21 do SIWZ - Sytuacja finansowa gminy
  Zal. Nr 5.22 do SIWZ - Zaswiadczenie ZUS o niezaleganiu w oplacaniu skladek
  Zal. Nr 5.23 do SIWZ - Zaswiadczenie US o niezaleganiu w podatkach
  Zal. Nr 5.24 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zaciagniecia kredytu dlugoterminowego
  Zal. Nr 5.25 do SIWZ - Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.076 sekund