Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zada艅 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku oraz powo艂ania Komisji Oceniaj膮cej


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z p贸聼n. zm.) oraz Uchwa艂y Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyj臋cia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z Organizacjami Pozarz膮dowymi na rok 2009 oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN

  OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizacj臋 zada艅 publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

  I. Rodzaje zada艅 i wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na ich realizacj臋:

  Zadanie Nr 1 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS Sko艂yszyn, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich. Na realizacj臋 zadania przeznaczono kwot臋: 74 500 z艂.

  Zadanie Nr 2 聳 Prowadzenie pi艂karskiej dru偶yny LKS STANDART w 艢wi臋canach, udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie ligowych dru偶yn pi艂ki no偶nej oraz organizacja rozgrywek pi艂karskich. Na realizacj臋 zadania przeznaczono kwot臋: 23 000 z艂.

  II. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Oferty mog膮 by膰 sk艂adane przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  2. Z艂o偶enie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

  3. Wysoko艣膰 przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 wnioskowana w ofercie

  4. Z przyznanej dotacji na realizacj臋 zada艅 mog膮 by膰 pokrywane nast臋puj膮ce koszty:

  a) p艂ace instruktor贸w i trener贸w,

  b) zakup stroj贸w i sprz臋tu sportowego,

  c) ekwiwalenty i op艂aty s臋dziowskie,

  d) op艂aty licencyjne i startowe,

  e) wynajem obiekt贸w sportowych,

  f) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup niezb臋dnych medykament贸w),

  g) koszty przejazdu, nocleg贸w i ubezpieczenia zawodnik贸w na zawody,

  h) koszty przejazdu i pobytu oraz ubezpieczenia zawodnik贸w korzystaj膮cych z oboz贸w i zgrupowa艅.

  5. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji obydwu zada艅 obj臋tych konkursem jednemu podmiotowi.

  III. Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Termin realizacji zada艅 ustala si臋 na okres: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.

  2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania b臋dzie regulowa膰 umowa zawarta pomi臋dzy W贸jtem Gminy Sko艂yszyn zwanego dalej Zleceniodawc膮 a oferentem zwanym r贸wnie偶 Zleceniobiorc膮, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana.

  3. Umowa zostanie zawarta niezw艂ocznie po og艂oszeniu wynik贸w konkursu.

  4. Je偶eli oferent, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana przedstawi艂 nieprawdziwe dane, uchyla si臋 od zawarcia umowy, W贸jt Gminy Sko艂yszyn wybiera t臋 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert, kt贸ra uzyska艂a kolejno najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w.

  5. W przypadku z艂o偶enia przez oferenta ofert na wi臋cej ni偶 jedno zadanie i wyborze wi臋cej ni偶 jednej oferty, podpisuje si臋 jedn膮 umow臋.

  6. W przypadku nie przestrzegania warunk贸w zawartej umowy, w szczeg贸lno艣ci wydatkowania 艣rodk贸w finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, niegospodarne i nieoszcz臋dne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwanie dochod贸w z tytu艂u realizacji zadania zleconego mo偶e spowodowa膰 wstrzymanie dalszego finansowania zadania oraz zwrot ju偶 przekazanych 艣rodk贸w finansowych.

  7. Przy rozliczaniu zadania (w uzgodnieniu z kom贸rk膮 dokonuj膮c膮 kontroli i oceny realizacji zadania w imieniu W贸jta Gminy Sko艂yszyn), mo偶na wprowadzi膰 zmiany (przesuni臋cia) do harmonogramu realizacji zadania oraz do kosztorysu dotycz膮cego rodzaju ponoszonych koszt贸w po warunkiem, 偶e:

  a) nie wp艂yn膮 one na realizacj臋 zasadniczych cel贸w realizowanego zadania, ani nie zmieni膮 zasadniczo zakresu merytorycznego zadania,

  b) zmiany (przesuni臋cia) w ramach g艂贸wnych pozycji kosztorysu nie przekrocz膮 20% og贸lnej kwoty uwzgl臋dnionej w ofercie,

  c) zmiany (przesuni臋cia) nie doprowadz膮 do zmniejszenia warto艣ci ca艂kowitej realizowanego zadania,

  d) nie dotyczy wynagrodze艅 osobowych.

  8. W przypadku wyst膮pienia, po podpisaniu umowy, okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 umowy lub maj膮cych wp艂yw na rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 wykonania umowy, Zleceniobiorcy s膮 zobowi膮zani do niezw艂ocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistnia艂ych faktach.

  9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze zrealizowanego zadania nale偶y przed艂o偶y膰 Zleceniodawcy na druku i warunkach okre艣lonych w umowie.

  IV. Termin sk艂adania ofert:

  Oferty zawieraj膮ce komplet wymaganych dokument贸w i za艂膮cznik贸w nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie (Sekretariat pok. nr 8) w zaklejonych kopertach z dopiskiem 聞SPORT W GMINIE SKO艁YSZYN 2009 聳 ZADANIE NR 聟聰 do dnia: 6 marca 2009 roku do godziny 9:00. lub przes艂a膰 na adres:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie

  Sko艂yszyn 12

  38-242 Sko艂yszyn

  Liczy si臋 data wp艂ywu oferty potwierdzona piecz臋ci膮 wp艂ywu. Z艂o偶one oferty nie podlegaj膮 uzupe艂nieniu ani korekcie. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane

  V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. Publiczne otwarcie ofert odb臋dzie si臋: 6 marca 2009 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie (pok. nr 7)

  2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Oceniaj膮ca powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn w terminie do 10 dni od z艂o偶enia oferty, stosuj膮c nast臋puj膮cy tryb:

  a) weryfikacja oferty pod k膮tem spe艂nienia wymaga艅 ustawowych i okre艣lonych w og艂oszeniu:

  - ocena formalna 聳 polega膰 b臋dzie na sprawdzeniu kompletno艣ci i prawid艂owo艣ci oferty, tj. Oferta winna by膰 z艂o偶ona na obowi膮zuj膮cym formularzu, kt贸rego wz贸r okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Oferta musi zawiera膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci膮g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych

  sprawozdanie merytoryczne i finansowane za ostatni rok

  umow臋 partnersk膮 lub o艣wiadczenie partnera (w przypadku wniosk贸w, kt贸re b臋d膮 realizowane w partnerstwie)

  odpis (potwierdzona kopia) aktualnego statutu

  inne dokumenty, je艣li wymagane (np. wykaz os贸b zaanga偶owanych w szkolenie wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje tych os贸b).

  Podmiot, kt贸ry sk艂ada kilka ofert w konkursie musi z艂o偶y膰 na ka偶de zadanie odr臋bn膮 ofert臋, w osobnej kopercie, z odr臋bnym kompletem za艂膮cznik贸w.

  Wnioski odrzucone ze wzgl臋d贸w formalnych nie b臋d膮 poddawane ocenie merytorycznej,

  b) sporz膮dzenie z post臋powania protoko艂u przez Zesp贸艂 Oceniaj膮cy, w kt贸rym nale偶y uj膮膰 wszystkie kluczowe etapy i rozstrzygni臋cia, z kr贸tkim uzasadnieniem rozstrzygni臋膰 o charakterze ocenowo 聳 uznaniowym oraz wyra聼nym sformu艂owaniem ostatecznej propozycji wyniku konkursu.

  3. Rozpatruj膮c oferty Komisja Oceniaj膮ca b臋dzie stosowa艂a nast臋puj膮ce kryteria:

  - realno艣膰 realizacji zadania: 0 聳 10 pkt,

  - zasoby kadrowe i rzeczowe: 0 聳 10 pkt,

  - atrakcyjno艣膰 zaj臋膰 proponowanych przez oferenta: 0 聳 10 pkt,

  - wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przeznaczonych na realizacj臋 zadania: 0 聳 10 pkt

  Maksymalna ilo艣膰 punkt贸w 聳 40 pkt.

  4. Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w uznana b臋dzie za najkorzystniejsz膮. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt贸w, od oferent贸w wymagane b臋dzie z艂o偶enie oferty dodatkowej.

  5. Ostateczn膮 decyzj臋 w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmie W贸jt Gminy Sko艂yszyn na podstawie rekomendacji Komisji Oceniaj膮cej.

  6. O wynikach konkursu oferenci zostan膮 niezw艂ocznie pisemnie zawiadomieni.

  7. W贸jt Gminy Sko艂yszyn podaje w zawiadomieniu o wynikach konkursu imi臋 i nazwisko lub nazw臋 oraz adres oferenta, kt贸rego oferta wygra艂a w danym zadaniu oraz warto艣膰 realizacji zadania.

  8. Og艂oszenie o wyborze oferent贸w, kt贸rzy uzyskaj膮 dotacj臋 oraz o wielko艣ci dotacji zostanie niezw艂ocznie umieszczone na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie oraz na stronie internetowej urz臋du.

  9. Konkurs uniewa偶nia si臋:

  - je偶eli w odpowiedzi na og艂oszenie konkursowe nie wp艂yn臋艂a ani jedna oferta nie podlegaj膮ca odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 W贸jt Gminy Sko艂yszyn mo偶e przeznaczy膰 na udzielenie dotacji na realizacj臋 poszczeg贸lnych zada艅 w 2009 rok.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Zarz膮dzenie wraz z za艂膮cznikami - 艣ci膮gnij  Rejestr zmian odwiedzin: 4155
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  wzor oferty.doc
  wzor oferty.pdf
  wzor umowy.pdf
  wzor sprawozdania.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.162 sekund